Odluka o izdavanju Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

NN 189/2004 (31.12.2004.), Odluka o izdavanju Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Fond za naknadu oduzete imovine

3251

Na temelju članka 13. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02; u daljnjem tekstu: Zakon o naknadi) i članaka 3. i 8. Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (»Narodne novine«, broj 69/97, 105/99 i 64/00; u daljnjem tekstu: Zakon o Fondu), Upravni odbor Fonda za naknadu oduzete imovine je na sjednici održanoj 29. prosinca 2004. godine donio

ODLUKU

o izdavanju Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunistiČke vladavine

I.

Fond za naknadu oduzete imovine izdaje Globalnu obveznicu Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (u daljnjem tekstu: Globalna obveznica).

II.

Globalna obveznica je materijalizirani državni dužnički anuitetski vrijednosni papir koji glasi na donositelja.

III.

Nominalna vrijednost Globalne obveznice iznosi 193.005.180,00 kuna što po prodajnom tečaju za devize za EUR Privredne banke Zagreb d.d. na dan stupanja na snagu ove Odluke iznosi protuvrijednost 25.000.164,00 EUR.

IV.

Globalna obveznica nema prinos.

V.

Globalna obveznica amortizira se kroz četrdeset jednakih polugodišnjih Anuitetskih kupona globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (u daljnjem tekstu: Anuitetski kupon globalne obveznice) koji dospijevaju 1. siječnja i 1. srpnja svake godine u razdoblju amortizacije, s time da prvi Anuitetski kupon globalne obveznice dospijeva 1. siječnja 2000., a posljednji 1. srpnja 2019. godine.

Anuitetski kupon globalne obveznice je materijalizirani državni dužnički vrijednosni papir koji glasi na donositelja.

Nominalna vrijednost svakog Anuitetskog kupona globalne obveznice iznosi 4.825.129,50 kuna što po prodajnom tečaju za devize za EUR Privredne banke Zagreb d.d. na dan stupanja na snagu ove Odluke iznosi protuvrijednost 625.004,10 EUR.

VI.

Globalna obveznica podijeljena je na 122.310 Obvezničkih udjela globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (u daljnjem tekstu: Obveznički udjel).

VII.

Obveznički udjel je nematerijalizirani anuitetski državni dužnički vrijednosni papir koji glasi na ime.

Nominalna vrijednost svakog Obvezničkog udjela iznosi 1.578,00 kuna što po prodajnom tečaju za devize za EUR Privred­ne banke Zagreb d.d. na dan stupanja na snagu ove Odluke iznosi protuvrijednost 204,40 EUR.

VIII.

Obveznički udjel amortizira se kroz četrdeset jednakih polugodišnjih Anuiteta obvezničkog udjela globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (u daljnjem tekstu: Anuitet obvezničkog udjela) koji dospijevaju 1. siječnja i 1. srpnja svake godine u razdoblju amortizacije, s time da prvi Anuitet obvezničkog udjela dospijeva 1. siječnja 2000., a posljednji 1. srpnja 2019. godine. Anuitet obvezničkog udjela je nematerijaliziran državni dužnički vrijednosni papir koji glasi na ime.

Osobe koje postanu imateljima Anuiteta obvezničkog udjela (obvezničari) temeljem pravomoćnog rješenja o pravu na naknadu za oduzetu imovinu imaju pravo na jednokratnu isplatu svih dospjelih, a neisplaćenih Anuiteta obvezničkog udjela od 1. siječnja 2000. godine. Ova će se isplata izvršiti u novcu u roku od sedam dana od dana stjecanja Anuiteta obvezničkog udjela, u kunama, po prodajnom tečaju za devize za EUR Privredne banke Zagreb d.d. na dan isplate. Jednokratnu isplatu dospjelih, a neisplaćenih Anuiteta obvezničkog udjela obavljat će Fond za naknadu oduzete imovine.

Nominalna vrijednost Anuiteta obvezničkog udjela iznosi    39,45 kuna što po prodajnom tečaju za devize za EUR Privredne banke Zagreb d.d. na dan stupanja na snagu ove Odluke iznosi protuvrijednost 5,11 EUR.

IX.

Isplatu dospjelih Anuitetskih kupona globalne obveznice, odnosno dodijeljenih dospjelih Anuiteta obvezničkih udjela obav­ljat će u ime i za račun Fonda za naknadu oduzete imovine Središnja depozitarna agencija, u Republici Hrvatskoj, u kunama, po prodajnom tečaju za devize za EUR Privredne banke Zagreb d.d. na dan dospijeća. Ako dan dospijeća nije radni dan u Repub­lici Hrvatskoj, isplata dospjelih tražbina obavlja se prvog sljedećeg radnog dana.

X.

Sredstva za isplatu dospjelih tražbina osiguravaju se temeljem zakona iz sredstava pribavljenih prodajom stanova stanarima koji su pravo na otkup stana stekli sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, iz proračuna Republike Hrvatske i iz drugih izvora propisanih zakonom.

XI.

Fond za naknadu oduzete imovine u roku određenom pravo­moćnim rješenjem o pravu na naknadu za oduzetu imovinu dodjeljuje Obvezničke udjele ovlaštenicima iz rješenja.

XII.

Istovremeno s donošenjem ove Odluke Upravni odbor Fonda za naknadu oduzete imovine detaljno je utvrdio nazivna obilježja i ostale uvjete izdanja Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, sadržane u Informativnom prospektu koji je kao Prilog 1. sastavni dio ove Odluke.

XIII.

Za Anuitete obvezničkog udjela podnijet će se zahtjev za uvrštenje u Prvu Kotaciju Varaždinske burze i Službeno tržište
(I Kotaciju) Zagrebačke burze.

Pravne i fizičke osobe mogu slobodno i bez ograničenja trgovati Anuitetima obvezničkog udjela.

XIV.

Imatelji Anuiteta obvezničkog udjela mogu tražbine iz istih upotrijebiti za kupnju dionica ili udjela kojima raspolaže Hrvatski fond za privatizaciju te kao platežno sredstvo za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske i nekretnina i drugog kapitala u postupku privatizacije sukladno odredbama posebnog zakona.

XV.

Ova Odluka stupa na snagu 30. prosinca 2004. godine.

Odluka će se objaviti u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-04/04-03/03
Urbroj: 5630-05/2004-2
Zagreb, 29. prosinca 2004.

Predsjednik
Upravnog odbora
Ivan Šuker,
v. r.