Odluka o imenovanju voditeljice i zamjenika voditeljice Državnog izaslanstva za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, te glavnog pregovarača

NN 11/2005 (21.1.2005.), Odluka o imenovanju voditeljice i zamjenika voditeljice Državnog izaslanstva za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, te glavnog pregovarača

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

182

Na teme­lju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. siječ­nja 2005. godine, donijela

ODLUKU

O IMENOVANJU VODITELJICE I ZAMJENIKA VODITELJICE DRŽAVNOG IZASLANSTVA ZA PREGOVORE O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI, TE GLAVNOG PREGOVARAČA

I.

Imenuje se mr. sc. Kolinda Grabar-Kitarović, ministrica europskih inte­gracija, vodite­ljicom Državnog izaslanstva za pre­govore o pristupa­nju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

II.

Imenuje se Vladimir Drob­njak, veleposlanik, Ministarstvo va­nj­skih poslova, zamjenikom vodite­ljice Državnog izaslanstva za pre­govore o pristupa­nju Republike Hrvatske Europskoj uniji i glavnim pre­govaračem za pre­govore o pristupa­nju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

III.

Danom stupa­nja na snagu ove Odluke stav­lja se izvan snage Odluka o imenova­nju vodite­lja i zamjenice vodite­lja Državnog izaslanstva za pre­govore o pristupa­nju Republike Hrvatske Europskoj uniji, te glavnog pre­govarača, klase: 080-02/04-01/404, urbroja: 50304/2-04-1, od 9. rujna 2004. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Klasa: 910-04/00-03/06
Urbroj: 5030109-05-1
Zagreb, 5. siječ­nja 2005.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.