Izjava Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske o zajedničkom djelovanju u procesu pregovora za članstvo u Europskoj uniji

NN 12/2005 (24.1.2005.), Izjava Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske o zajedničkom djelovanju u procesu pregovora za članstvo u Europskoj uniji

HRVATSKI SABOR

189

IZJAVA

HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ZAJEDNIČKOM DJELOVANJU U PROCESU PREGOVORA ZA ČLANSTVO U EUROPSKOJ UNIJI

Potvrđujući temeljni interes i cilj da punopravno članstvo u Europskoj uniji pridonese ukupnom društvenom napretku i boljitku Republike Hrvatske i njezinih građana,

Čvrsto opredijeljeni za poštivanje i ostvarenje svih vrijednosti, zajedničkih politika i ciljeva na kojima počiva Europska unija i prihvaćajući načela na kojima se temelji Ustav Europske unije,

Potvrđujući spremnost na aktivan doprinos Republike Hrvatske u jačanju demokratskih procesa i širenju stabilnosti u našem dijelu Europe i na aktivno sudjelovanje u procesima izgradnje jedinstvene Europe,

Odlučni u zajedničkom doprinosu svih institucija Republike Hrvatske u ispunjavanju kriterija za članstvo u Europskoj uniji utvrđenih u članku 49. Ugovora o Europskoj uniji, kao i na sastancima Europskog vijeća u Kopenhagenu i Madridu,

Svjesni da će pregovori o punopravnom članstvu Republike Hrvat­ske u Europskoj uniji dugoročno odrediti bitna pitanja društvenog i gospodarskog sustava i međunarodnog položaja Hrvat­ske,

Potvrđujući opredjeljenje za aktivno sudjelovanje Hrvatskoga sabora, kao najvišeg predstavnika demokratske volje građana Republike Hrvatske, u pripremama i pregovaračkom procesu za punopravno članstvo Hrvatske u Europskoj uniji,

*

Hrvatski sabor i Vlada potvrđuju punu spremnost Republike Hrvatske da se 17. ožujka 2005. godine otvore pregovori o punopravnom članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji, u skladu s odlukom Europskog vijeća od 17. prosinca 2004. godine.

Pregovore s Europskom unijom vodi Vlada Republike Hrvat­ske.

Hrvatski sabor i Vlada potvrđuju važnost kontinuiranog dijaloga i usklađenog djelovanja u procesu pregovora o puno­prav­nom članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji, posebno u dijelu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije.

Hrvatski sabor i Vlada vide članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji kao izraz volje građana Republike Hrvatske na temelju cjelovitih i javnih informacija i pune upućenosti, kao i otvorenog i transparentno vođenog procesa pregovora, tijekom kojih svim zainteresiranim čimbenicima treba biti osigurano pravo na informaciju i dijalog, putem Nacionalnog foruma o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i drugih inicijativa, kako bi najšira javnost bila u prilici izraziti mišljenja o uvjetima članstva u Europskoj uniji.

Vlada Republike Hrvatske izražava spremnost za pružanje svih oblika i načina potpore Hrvatskome saboru na daljnjem informiranju zastupnika, kao i stručnih službi Hrvatskoga sabora u cilju podizanja razine spremnosti za buduće obveze slijedom Protokola o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji i Protokola o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti. Hrvatski sabor izražava spremnost da svojim aktivnostima podupire rad Vlade u procesu pregovora o članstvu u Europskoj uniji.

U skladu s Deklaracijom o temeljnim načelima pregovora za punopravno članstvo Republike Hrvatske Europskoj uniji, a u svrhu jačanja zajedničke odgovornosti, osiguranja širokog javnog interesa i pozitivnih parlamentarnih političkih uvjeta za vođenje pregovora, u Hrvatskom saboru se osniva Nacionalni odbor. Hrvatski sabor donijet će posebnu Odluku o osnivanju i radu Nacionalnog odbora.

Tijekom pregovaračkog procesa Nacionalni odbor treba osigurati jačanje ukupnog društvenog suglasja u procesu pristupanja Europskoj uniji.

Nacionalni odbor bit će sastavljen od jednakog broja članova predstavnika saborske većine i oporbe, predsjednika saborskih odbora za vanjske poslove, europske integracije i međuparla­mentarnu suradnju, po položaju, te po jednog pred­stav­nika Ureda Predsjednika Republike, sindikata, Hrvatske udruge poslodavaca i akademske zajednice. Nacionalnim odborom predsjedat će pred­stavnik oporbe. Po potrebi, na sastanke Nacionalnog odbora pozivat će se i predstavnici pojedinih matičnih odbora, ako se raspravlja o pitanjima koja ulaze u njihovu nadležnost.

Nacionalni odbor Hrvatskoga sabora za praćenje pregovora o pristupanju raspravljat će o pregovaračkim pozicijama po pojedinim poglavljima pregovora u dijalogu s Vladom Republike Hrvatske. Nacionalni odbor može dati preporuke o bilo kojem pitanju pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Voditelj Državnog izaslanstva za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji redovito će Nacionalnom odboru podnositi izvješća o tijeku pregovora, a najmanje svaka tri mjeseca.

O tijeku pregovaračkog procesa Vlada Republike Hrvatske i Voditelj Državnog izaslanstva podnosit će izvješće Hrvatskom saboru najmanje dva puta godišnje, po završetku šestomjesečnog ciklusa predsjedanja EU.

Klasa: 018-05/05-01/17

Zagreb, 19. siječnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.