Deklaracija o temeljnim načelima pregovora za punopravno članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji

NN 12/2005 (24.1.2005.), Deklaracija o temeljnim načelima pregovora za punopravno članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji

HRVATSKI SABOR

190

Na temelju članka 120. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Polazeći od Rezolucije Hrvatskoga sabora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji od 18. prosinca 2002. godine,

Uvažavajući ostvareni napredak Republike Hrvatske u procesu pristupanja Europskoj uniji koji se očituje putem dosadašnje uspješne provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima, pozitivnog Mišljenja Europske komisije o zahtjevu za članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji i stjecanja statusa države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji,

Pozdravljajući odluke Europskog vijeća iz lipnja i prosinca 2004. godine o otpočinjanju pregovora o pristupanju Republike Hrvat­ske Europskoj uniji,

Polazeći od činjenice da Republici Hrvatskoj predstoji skori početak pregovora za punopravno članstvo u Europskoj uniji, čime se želi osigurati perspektiva ravnopravnog sudjelovanja u donošenju ključnih odluka u Europskoj uniji, daljnji napredak konkurentnog gospodarstva u okviru europskoga gospodarskog rasta i razvoja, kao i promicanje kulture i identiteta Republike Hrvatske, te europskog društva u cjelini,

Slijedeći i poštujući volju građana Republike Hrvatske izra­ženu putem izabranih predstavnika u Hrvatskome saboru, te naglašavajući potrebu da se proces pristupanja Republike Hrvat­ske Europskoj uniji u političkom životu i javnosti prepozna i prihvati kao sveobuhvatan projekt koji uključuje društvo u cjelini,

Potvrđujući strateški cilj Republike Hrvatske, države visoko razvijene demokracije, vladavine prava, postignute stabilnosti i mira, punog poštivanja ljudskih prava, temeljnih sloboda i prava manjina, kao i vrijednosti civilnog društva, što su i temeljne vrijednosti na kojima je izgrađena Europska unija, da ostvari punopravno članstvo u Europskoj uniji, te tako i sama pridonosi europskom zajedništvu i izgradnji zajedničke europske buduć­nosti,

Opredijelivši se za vrednote i ciljeve na kojima počiva Europska unija, te prihvaćajući načela na kojima se temelji Ustav Europske unije, kao i cijeneći kulturu poštivanja različitosti, tolerancije, solidarnosti i ravnopravnosti, očuvanja identiteta, jezika, tradicije, kao i partnerstva među državama,

Odlučan u odgovornosti za ostvarivanje doprinosa u ispunjavanju svih kriterija za punopravno članstvo u Europskoj uniji utvrđenih u članku 49. Ugovora o Europskoj uniji i zaključcima sastanaka Europskog vijeća u Kopenhagenu i Madridu,

Razvijajući dobrosusjedske odnose, te ostajući odlučan u opredjeljenju za mirno rješavanje svih otvorenih pitanja na temelju uzajamnog uvažavanja i poštivanja, kao temeljnih vrijednosti na kojima počiva europski prostor,

Želeći unaprijediti odnose, dijeljenjem svojih iskustava i razmjenom znanja u procesu približavanja Europskoj uniji, s ostalim državama kandidatkinjama za članstvo u Europskoj uniji i državama Procesa stabilizacije i pridruživanja i tako pridonijeti suradnji, stabilnosti i napretku na području jugoistočne Europe,

Želeći potvrditi ulogu kontinuiranog dijaloga i usklađenog djelovanja između Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u procesu daljnjeg približavanja Europskoj uniji, kao i procesu pregovora za punopravno članstvo u Europskoj uniji,

Želeći pridonijeti uključenosti Hrvatskog sabora u raspravu o svim bitnim pitanjima pregovora za punopravno članstvo Repub­like Hrvatske u Europskoj uniji,

Utvrđujući da su sve političke stranke, kao i svi nezavisni zastupnici u Hrvatskom saboru jedinstveni da je punopravno članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji od nacionalnog značenja,

Ističući želju pridonijeti promicanju nacionalnog konsenzusa o pristupanju Europskoj uniji, u cilju jačanja pregovaračkih stajališta i određivanja nužnih pretpostavki za uspješno vođenje pregovora kao i dobro pripremljeno funkcioniranje Republike Hrvatske u uvjetima članstva u Europskoj uniji,

Želeći da članstvo u Europskoj uniji bude izraz volje građana Republike Hrvatske na osnovi odluke temeljene na što boljoj informiranosti, kao i transparentno vođenog procesa pregovora o kojem će se redovito i javno raspravljati putem Nacionalnog foruma o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i drugih inicijativa, te u otvorenom dijalogu sa svim čimbenicima,

Svjestan povijesne važnosti i zadaće koju predstavlja uspješno vođenje pregovora za punopravno članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji,

Hrvatski sabor, na sjednici održanoj 19. siječnja 2005. donosi

Deklaraciju

O TEMELJNIM NAČELIMA PREGOVORA ZA PUNOPRAVNO ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOJ UNIJI

1. Nacionalni je interes Republike Hrvatske što kvalitetnije okončanje pregovora, te što skoriji ulazak u punopravno članstvo Europske unije. Polazeći od izražene namjere da Republika Hr­vat­­ska dosegne razinu spremnosti za punopravno članstvo 2007. godine, Hrvatski sabor će svojim djelovanjem nastojati da se pregovori završe pod najpovoljnije ostvarivim uvjetima i u naj­kraćem vremenskom roku, svjestan obveza koje proizlaze iz punopravnog članstva u Europskoj uniji.

2. Politički je cilj Republike Hrvatske očuvanje nedjeljivosti, integriteta i cjelovitosti državnog teritorija Republike Hrvatske kao države članice Europske unije, kao i kontinuiteta i zaštite tradicije, kulture, jezika i društvenih vrijednosti kao osnove hrvat­skoga nacionalnog identiteta, jačajući time doprinos Republike Hrvatske zajedničkim europskim vrijednostima, te društvenim i kulturnim procesima, obogaćujući ih i pridonoseći boljem razumijevanju među državama, narodima i građanima.

Naglašavajući potrebu da politički, gospodarski i financijski položaj Republike Hrvatske kao punopravne članice Europske unije odgovara njezinoj razmjernoj važnosti u usporedbi s ostalim državama članicama, kao i da taj položaj i doprinos Republike Hrvatske ostvarivanju ciljeva, djelovanju institucija kao i provedbi zajedničkih politika Europske unije budu rezultat sposobnosti i postignuća Republike Hrvatske,

Jednako tako, Hrvatski sabor odlučan je u rješavanju i pro­ved­bi svih obveza koje proizlaze iz političkih kriterija za punopravno članstvo u Europskoj uniji, poglavito pune suradnje sa Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju, završetka procesa povratka izbjeglica i prognanika, daljnjeg jačanja regionalne suradnje i unapređenja dobrosusjedskih odnosa, daljnjeg jačanja i promicanja zaštite temeljnih ljudskih prava i sloboda te prava manjina.

Ostvarenje načela vladavine prava i pravne sigurnosti građana, kao i funkcioniranje tržišnog gospodarstva, ne može se postići bez učinkovitog i neovisnog djelovanja hrvatskog pravosuđa. Učinkovito pravosuđe od strateške je važnosti i za ostvarenje interesa i ciljeva Republike Hrvatske u procesu pristupanja Europskoj uniji, a postizanje njegove učinkovitosti, u skladu s europskim standardima, glavni je cilj koji treba postići reformom pravosudnog sustava.

3. Gospodarski je cilj Republike Hrvatske osiguranje blagostanja, pune socijalne sigurnosti i dobrobiti svih njezinih građana. Stremeći ostvarenju tako zacrtanih ciljeva, pregovori moraju biti vođeni u svrhu osiguranja ubrzanog i stabilnoga gospodarskog rasta. Pri tome treba voditi računa o zaštiti, ali i osposobljavanju osjetljivih grana gospodarstva od vitalnog interesa za Republiku Hrvatsku i sve njezine regije za funkcioniranje u uvjetima razvijenoga tržišnog gospodarstva.

Preuzimanjem obveza koje proizlaze iz pravnih i gospodarskih kriterija za članstvo u Europskoj uniji, ali i sveobuhvatnog procesa reformi koje utjelovljuju dovršetak procesa gospodarske tranzicije, razvidno je da pregovori trebaju osigurati postizanje uvjeta za ostvarivanje stabilnoga financijskog i makroekonom­skog okruženja, konkurentnoga tržišnog gospodarstva, snažne hrvatske industrije i poljoprivrede, obrazovane i prilagod­ljive radne snage kao i učinkovitoga pravnog sustava.

Razdoblje do stupanja u članstvo u Europskoj uniji stoga je potrebno u najvećoj mogućoj mjeri iskoristiti za održivi razvoj i povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, povećana ulaganja, posebice u izvoznu i poljoprivrednu proizvodnju, rast do­pu­štenih potpora domaćoj poljoprivrednoj i industrijskoj proizvodnji, te prestrukturiranje proizvodnje, kako bi se Republika Hrvatska što pripremljenija mogla nositi s visokom konkurentnošću razvijenoga jedinstvenog tržišta Europske unije. Pri tome obrazovanje, usavršavanje, znanost i istraživanje predstavljaju značajne pretpostavke gospodarskog razvoja i uspješnog uključivanja u gospodarske tokove i tržište rada u Europskoj uniji.

Pregovori za članstvo u Europskoj uniji uz cilj ostvarivanja gospodarskog rasta i razvoja Republike Hrvatske, moraju biti vođeni s namjerom održavanja i promicanja prikladne i ujedna­čene razvojne politike u Republici Hrvatskoj, i s razumijevanjem za regionalne razlike.

U skladu sa svojim ustavnim opredjeljenjem kao države socijalne pravde Republika Hrvatska će tijekom pregovora nastojati da se postignuta razina zaštite socijalnih prava i mehanizama socijalne politike sačuva i unaprijedi.

4. Hrvatski sabor ima važnu ulogu u procesu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije. Uvažavajući dosadašnju dinamiku i postignuća u usklađi­vanju zakonodavstva, Hrvatski sabor će nastaviti suradnju s Vladom Republike Hrvatske, kako bi se proces usklađivanja hrvatskoga zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije uspješno i brzo provodio.

Hrvatski sabor poduprijet će sva nastojanja da se u pregovorima osiguraju izuzeća i prijelazna razdoblja za one dijelove prav­ne stečevine u kojima, u trenutku pristupanja Europskoj uniji, neće postojati dovoljna razina spremnosti za njihovo puno usklađivanje i provedbu, a zbog procjene da u tim područjima do pristupanja Europskoj uniji nije moguće postići dovoljnu spremnost ili bi zbog toga nastupile moguće negativne kratkoročne ili srednjoročne posljedice po gospodarstvo, nacionalne interese, ili zaštitu prirodnih bogatstava Republike Hrvatske.

Kako bi se omogućilo ravnopravno uključivanje Republike Hrvatske u funkcioniranje Europske unije i njezinih institucija, te spriječile negativne posljedice početnih teškoća u usvajanju i primjeni pojedinih dijelova pravne stečevine Europske unije, nastojat će se osigurati najpovoljnija izuzeća i prijelazna razdoblja i eventualna odstupanja, vodeći računa o određivanju prioriteta. To se preliminarno, i prije provođenja analize i ocjene usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, može ustvrditi za pojedina područja pregovora kao što su: poljoprivreda, ribarstvo, stjecanje prava vlasništva na nekretninama, državne potpore i zaštita okoliša.

5. Hrvatski sabor ističe značenje razvoja djelotvornog sustava državne uprave temeljenog na načelu dobrog upravljanja, orijentiranog prema građanima, decentraliziranog i transparentnog, uključujući i razvoj suvremenoga elektroničkog poslovanja (e-government), za uspješno funkcioniranje Republike Hrvatske u uvjetima punopravnog članstva u Europskoj uniji. Takve standarde treba slijediti i lokalna samouprava.

Hrvatski sabor ističe nužnost pravovremenog jačanja sposobnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za uspješno funkcioniranje Republike Hrvatske u uvjetima puno­prav­nog članstva u Europskoj uniji budući da se pristupanje Europskoj uniji odražava i na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu prvenstveno kroz primjenu načela supsidijarnosti i regionalnu politiku.

6. Hrvatski sabor naglašava nužnost osiguranja transparentnog vođenja pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, kao i svoje uloge u raspravi o svim bitnim pitanjima koja proizlaze iz pregovora.

Uspostavit će se Nacionalni odbor kao radno tijelo Hrvatskoga sabora koje će raspravljati o pregovaračkim stajalištima po pojedinim poglavljima pregovora u dijalogu s Vladom Republike Hrvatske.

7. Hrvatski sabor naglašava nužnost pojačanih aktivnosti na širenju informacija o svim aspektima Europske unije, procesa pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, kao i učincima punopravnog članstva u Europskoj uniji putem Nacionalnog foruma o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i drugih inicijativa, te u otvorenom dijalogu sa svim subjektima društva.

8. Hrvatski sabor ističe važnost aktivne uloge građana Republike Hrvatske u procesu pridruživanja Europskoj uniji. Građani Republike Hrvatske će odlučiti o pristupanju Europskoj uniji putem referenduma koji se mora održati prije potpisivanja Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, odnosno po završetku pregovora.

Hrvatski sabor osigurat će svojim radom svu potporu pravovremenom pristupanju promjenama Ustava Republike Hrvatske, nužnima za punopravno članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji, a koje će omogućiti ostvarivanje dijela suvereniteta Republike Hrvatske u institucijama Europske unije i učinkovitu provedbu pravne stečevine Europske unije na području Republike Hrvatske.

Klasa: 018-05/05-01/06
Zagreb, 19. siječnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir
Šeks, v. r.