Odluka o izmjeni Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna

NN 12/2005 (24.1.2005.), Odluka o izmjeni Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

199

Na teme­lju članka 11. Zakona o izvršava­nju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu (»Narodne novine«, broj 171/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. siječ­nja 2005. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O VISINI DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANJE I VISINI NAKNADA ZA KORISNIKE KOJI SE FINANCIRAJU IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA

I.

U Odluci o visini dnevnice za službeno putova­nje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (»Narodne novine«, br. 55/2004 i 61/2004) točka III. mije­nja se i glasi:

»III.

Naknada troškova za korište­nje privatnog automobila u službene svrhe iznosi do 2,00 kune po prijeđenom kilometru.

Kad troškove naknade iz stavka 1. ove točke snosi stranka u postupku, naknada se priznaje do 2,00 kune po prijeđenom kilometru.«

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 121-01/05-01/01
Urbroj: 5030106-05-1
Zagreb, 20. siječ­nja 2005.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.