Pravilnik o dopunama Pravilnika o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze

NN 14/2005 (28.1.2005.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

238

Na teme­lju članka 2. stavka 6. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03) ministar po­ljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NACIONALNOJ LISTI PRIZNATIH KULTIVARA VINOVE LOZE

Članak 1.

U Pravilniku o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (»Narodne novine« br. 159/04) u članku 5. točka 8. iza riječi: »barbera« briše se točka i stav­lja zarez te dodaju riječi: »trebbiano toscano.«.

Članak 2.

U članku 5. točka 12. iza riječi: »muškat ruža crni« briše se točka i stav­lja zarez te dodaje riječ: »kadarun.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-01/1
Urbroj: 525-1-05-1
Zagreb, 24. siječ­nja 2005.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.