Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (zemljišnoknjižnog poslovnika)

NN 14/2005 (28.1.2005.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (zemljišnoknjižnog poslovnika)

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

241

Na osnovi čl. 214., st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama (»Na­rodne novine«, broj 91/96., 68/98.,137/99., 73/00., 114/01. i 100/04.), ministrica pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJU, VOĐENJU ZEMLJIŠNIH KNJIGA I OBAVLJANJU DRUGIH POSLOVA U ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM ODJELIMA SUDOVA (ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG POSLOVNIKA)

Članak  1.

U čl. 68.a Pravilnika o unutarnjem ustroju, vođenju zemlji­šnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišno­knjižnim od­jelima sudova (zemljišnoknjižnog poslovnika – »Narodne novine«, broj 81/97., 109/02., 123/02. i 153/02.), mijenja se stavak 1. tako da se iza riječi sudac dodaju riječi »i ovlašteni zemljišno­knjižni referent«.

Stavak 2. članka 68.a briše se.

Stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 2.

U članku 116., stavak 4., mijenjaju se riječi »Odsjek za zem­ljišne knjige pri MPULS« u riječi »Sektor za zemljišno­knjižno pravo«.

Članak  3.

U članku 119. mijenja se stavak 3. tako da sada glasi:

(1) Kod EOP – zemljišne knjige vode se podulošci za posebne dijelove nekretnine i suvlasničke dijelove u skladu s odredbom članka 21. stavka 5. Zakona o zemljišnim knjigama.

Ako je otvoren poduložak za posebni dio nekretnine, tada će se posebni dio upisati i u vlasnički list B i naznačiti broj podulo­š­ka.

Članak 4.

U članku 159., stavak 2. brišu se riječi »od određenog datuma« te se iza riječi »zaprimljenim« dodaju riječi »nakon dono­šenja odluke o preoblikovanju u elektronični oblik«, a iza riječi »elektroničnom obliku« brišu se riječi »po zahtjevu svih upisanih zemljišnoknjižnih vlasnika«, a dodaju se riječi »po službenoj dužnosti«.

U stavku 3. brišu se riječi »sporadičnog odnosno«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4:

(4) Ministarstvo pravosuđa posebnom odlukom odredit će da se podaci preneseni u elektronički oblik mogu objaviti na internetskim stranicama te način pretraživanja i pristojbu za uporabu podataka.

Članak 5.

U članku 161. dodaje se stavak 3., stavak 4., stavak 5, stavak 6. i stavak 7.:

(3) Prilikom zatvaranja ručno vođene zemljišne knjige, ovla­šte­ni zemljišnoknjižni referent ili zemljišnoknjižni sudac dužan je potvrditi ispravnost učinjenog prijepisa iz ručno vođene zemljišne knjige u elektronički oblik, na način da će usporediti upis u ručno vođenoj zemljišnoj knjizi s upisom u izvatku u elektroničkom obliku te će se na tom izvatku napisati bilješka:

»Potvrđuje se točnost preoblikovanja u elektroničnu obradu.

U ––––––––– , dana –––––––––, z.k. službenik ––––––––– , potpis«.

Ovlašteni zemljišnoknjižni referent će nakon stavljanja bi­lješ­ke uložiti izvadak s bilješkom u zbirku ispisa prepisanih z.k. uložaka.

Zbirka će se voditi za svaku katastarsku općinu posebno suklad­nom primjenom odredaba o zbirci isprava.

(4) Ovlašteni zemljišnoknjižni referent ili zemljišnoknjižni sudac iz stavka 3. ovog članka koji verificira prijepis iz ručno vođene zemljišne knjige u elektronički oblik ne može biti isti zemljišnoknjižni referent koji je potpisnik bilješke iz članka 160. stavka 1. ovog Pravilnika. Umjesto zemljišnoknjižnog referenta iz stavka 3. ovog članka potvrdu točnosti preoblikovanja podataka može potpisati voditelj zemljišnoknjižnog odjela tog suda, odnosno zemljišnoknjižni sudac ili predsjednik suda.

(5) Ako osoba koja potvrđuje točnost preoblikovanja podataka prema stavku 3. ovog članka utvrdi da podaci iz ručno vođene zemljišne knjige nisu točno prepisani, po službenoj će dužnosti rješenjem odrediti ispravak prijepisa.

(6) Nakon ispisa posljednjeg zemljišnoknjižnog uloška predmetne katastarske općine stavit će se naznaka da je ovim prijenos ručno vođene zemljišne knjige u elektronički oblik zaključen.

(7) Nakon zaključenja zbirke ispisa u elektronički oblik, zbir­ka ispisa će se odmah uvezati.

Članak 6.

Pogrješke u upisu koje se opaze nakon provedenog preobli­kovanja ispravit će se na osnovi rješenja zemljišnoknjižnog suda o ispravku pogrješnog upisa, sukladno odredbama čl. 118. i 119. Zakona o zemljišnim knjigama.

Članak 7.

Ministarstvo pravosuđa donijet će u roku šest (6) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika posebne odredbe o usklađenju zemljišnoknjižnoga i stvarnog stanja.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 932-01/04-01/387
Urbroj: 514-03-01/9-04-2
Zagreb, 24. prosinca 2004.

Ministrica
Vesna Škare Ožbolt, v. r.