Pravilnik o porezu na dohodak

NN 1/2005 (3.1.2005.), Pravilnik o porezu na dohodak

MINISTARSTVO FINANCIJA

1

Na temelju članka 64. Zakona o porezu na dohodak (»Narod­ne novine« broj 177/04) i članka 96. stavka 2. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (»Narodne novine« broj 147/02, 175/03 i 177/04) donosim

PRAVILNIK

O POREZU NA DOHODAK

1. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom podrobnije razrađuje primjena pojedinih odredbi Zakona o porezu na dohodak (u daljnjem tekstu: Zakon) i način izvješćivanja o doprinosima za obvezna osiguranja prema Zakonu o doprinosima za obvezna osiguranja.

2. NEOPOREZIVE NAKNADE, POTPORE, NAGRADE I DRUGI PRIMICI

Članak 2.

(1) U skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 1. podtočke 1.2. Zakona primici po osnovi naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina smatraju se primicima od nesamostalnog rada ako prelaze iznose iz stavka 2. ovoga članka.

(2) U skladu s odredbama članka 10. točke 9. Zakona o opo­re­zivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, i to:

1. naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka,

2. naknade troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka,

3. naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte,

4. naknade troškova prijevoza na posao i s posla među­mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte. Ako radnik mora sa stanice međumjesnoga javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnoga i među­mjesnoga javnog prijevoza,

5. naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kune po prijeđenom kilometru,

6. potpore zbog invalidnosti radnika do 2.500,00 kuna go­dišnje,

7. potpore za slučaj smrti radnika do 7.500,00 kuna,

8. potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, usvojene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu) do 3.000,00 kuna,

9. potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana do 2.500,00 kuna godišnje. Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu,

10. dar djetetu do 15 godina starosti do 400,00 kuna go­dišnje,

11. prigodne nagrade do 2.000,00 kuna godišnje (božićnica, naknada za godišnji odmor, i sl.),

12. nagrade radnicima za navršenih:

12.1. – 10 godina radnog staža do 1.500,00 kuna

12.2. – 15 godina radnog staža do 2.000,00 kuna

12.3. – 20 godina radnog staža do 2.500,00 kuna

12.4. – 25 godina radnog staža do 3.000,00 kuna

12.5. – 30 godina radnog staža do 3.500,00 kuna

12.6. – 35 godina radnog staža do 4.000,00 kuna

12.7. – 40 godina radnog staža do 5.000,00 kuna,

13. dnevnice u zemlji do 170,00 kuna, za službeno putovanje koje traje više od 12 sati dnevno. Za službena putovanja u zemlji koja traju više od 8, a manje od 12 sati neoporezivi dio dnevnica iznosi do 85 kuna,

14. dnevnice u inozemstvu do iznosa i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna,

15. terenski dodatak u zemlji do 170,00 kuna dnevno na ime pokrića troškova prehrane i drugih troškova radnika na terenu u zemlji, osim troškova smještaja koji se podmiruju na teret poslodavca i ne smatraju se dohotkom radnika,

16. terenski dodatak u inozemstvu do 250,00 kuna dnevno na ime pokrića troškova prehrane i drugih troškova zaposlenika na terenu u inozemstvu, osim troškova smještaja koji se podmiruju na teret poslodavca i ne smatraju se dohotkom radnika,

17. pomorski dodatak do 250,00 kuna dnevno,

17.a pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do 400,00 kuna dnevno,

18. naknade za odvojeni život od obitelji do 1.600,00 kuna mjesečno,

19. otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 8.000,00 kuna,

20. otpremnine radi poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema Zakonu o radu, do visine 6.400,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca i otpremnine radi ozljede na radu ili profesionalne bolesti do visine 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodav­ca.

(3) Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu isplaćuju se za putovanja iz mjesta u kojemu je mjesto rada radnika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto (osim u mjesto u kojemu ima prebivalište ili uobičajeno boravište), a udaljenosti najmanje 30 kilometara, radi obavljanja u nalogu za službeno putovanje određenih poslova njegova radnog mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca. Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu jesu naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje.

(4) Terenski dodatak u tuzemstvu i inozemstvu isplaćuje se kada radnik boravi izvan mjesta svojega prebivališta ili uobi­čajenog boravišta radi poslova koje obavlja izvan sjedišta poslodavca ili sjedišta izdvojene poslovne jedinice poslodavca i kada poslodavac obavlja takvu vrstu djelatnosti koja je po svojoj prirodi vezana za rad na terenu (mjesto rada se razlikuje od mjesta sjedišta poslodavca ili njegove poslovne jedinice i mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika, pri čemu je mjesto rada udaljeno od tih mjesta najmanje 30 kilometara). Terenski dodatak može se pod ovim uvjetima isplatiti i u slučaju kada ne postoji potreba za noćenjem radnika na terenu.

(5) Terenski dodatak u inozemstvu iz stavka 2. točke 16. ovoga članka odnosi se na radnike upućene odnosno raspoređene na rad u inozemstvo po osnovi radnog odnosa zasnovanog s poslodavcem u Republici Hrvatskoj.

(6) Pomorski dodatak iz stavka 2. točke 17. ovoga članka primjenjuje se za pomorce na brodovima pod hrvatskom zastavom (duga plovidba, velika obalna plovidba – Mediteran i mala obalna plovidba – Jadran).

(7) Pomorski dodatak iz stavka 2. točke 17.a ovoga članka primjenjuje se i za pomorce na brodovima pod stranom zastavom na temelju potvrde stranog isplatitelja o isplaćenim primanjima koju porezni obveznici prilažu uz svoju godišnju poreznu prijavu.

(8) Naknada za odvojeni život od obitelji isplaćuje se radniku za vrijeme provedeno na radu u mjestu sjedišta poslodavca ili njegove izdvojene poslovne jedinice, ako je mjesto rada različito od mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta tog radnika.

(9) U skladu s člankom 10. točkom 9. Zakona, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se naknade iz stavka 2. točaka 1., 2., 3., 4., 5., 13. i 14. ovoga članka koje tuzemni isplatitelj isplaćuje fizičkim osobama iz članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona izaslanima na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca, a za službena putovanja u vezi s djelatnosti tuzemnog isplatitelja.

(10) U skladu s člankom 10. točkom 9. Zakona, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se naknade iz stavka 2. točaka 1., 2., 3., 4., 5., 13. i 14. ovoga članka koje se isplaćuju članovima predstavničkih i izvršnih tijela državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 14. stavka 1. točke 4. Zakona, a za potrebe obavljanja poslova iz toga djelokruga.

(11) U skladu s člankom 10. točkom 9. Zakona, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se naknade iz stavka 2. ovoga članka koje se isplaćuju prema članku 14. stav­ku 1. točki 5. Zakona osobama koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata I. skupine, a za potrebe obavljanja tih poslova.

Članak 3.

(1) Oporezivim primicima ne smatraju se naknade iz članka 2. stavka 2. točaka 1., 2., 3., 4., 5., 13. i 14. ovoga Pravilnika isplaćene prema članku 10. točki 11. Zakona fizičkim osobama koje nisu radnici i osobe koje ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona ili ne ostvaruju primitke iz članka 32. Zakona, uz naknadu u neprofitnim organizacijama.

(2) Oporezivim primicima ne smatraju se naknade iz članka 2. stavka 2. točaka 1., 2., 3., 4., 5., 13., 14., 15., 16., 17., 17.a i 18. ovoga Pravilnika što ih isplatitelji isplaćuju osobama koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi.

Članak 4.

U skladu s odredbama članka 10. točke 10. Zakona, poreznim obveznicima koji obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona, kao poslovni izdaci priznaju se iznosi naknada, potpora i nagrada za njih osobno, u visini i na način propisan člankom 2. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Isplate iz članka 2. ovoga Pravilnika priznaju se na temelju vjerodostojnih isprava (računa, obračuna, odluka, potvrda o cijeni karata i drugog).

(2) Naknade iz članka 2. stavka 2. točaka 13., 14., 15., 16., 17., 17.a i 18. ovoga Pravilnika međusobno se isključuju. Naknada za odvojeni život umanjuje se za iznos isplaćenih dnevnica, terenskih ili pomorskih dodataka tijekom mjeseca za koji se naknada isplaćuje.

Članak 6.

(1) Oporezivim primicima fizičkih osoba koje ostvaruju drugi dohodak iz članka 32. Zakona ne smatraju se iznosi što ih isplaćuju isplatitelji i to:

1. nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja iz članka 10. točke 4. Zakona do visine 1.600,00 kuna mjesečno,

2. primici po posebnim propisima učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga iz članka 10. točke 6. Zakona do visine 50.000,00 kuna godišnje,

3. stipendije iz članka 10. točke 12. Zakona učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima do visine 1.600,00 kuna mjesečno,

4. športske stipendije koje uključuju i naknade prema članku 10. točki 14. i 16. Zakona koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje do 1.600,00 kuna mjesečno,

5. nagrade za športska ostvarenja iz članka 10. točke 16. Zakona prema posebnim propisima do 20.000,00 kuna godišnje.

(2) Stipendijom iz stavka 1. točke 3. ovoga članka smatra se stipendija učenicima i studentima za redovno školovanje na sred­njim, višim i visokim školama te fakultetima, uz uvjet da ju učenik ili student u poreznom razdoblju prima samo kod jednog isplatitelja ili kod više isplatitelja do ukupno 1.600,00 kuna mjesečno.

(3) Športskim stipendijama iz stavka 1. točke 4. ovoga članka smatraju se:

a) olimpijske stipendije koje primaju športaši koji su ispunili odgovarajuću normu za nastup na Olimpijskim igrama, a koju propisuje pripadajuća međunarodna športska asocijacija određenog športa za određenu disciplinu koja je uvrštena u program Olimpijskih igara,

b) stipendije kategoriziranih športaša prema Pravilniku o kategorizaciji športaša kojeg u skladu s odredbama Zakona o športu donosi Hrvatski olimpijski odbor, a koje isplaćuju Hrvat­ski olimpijski odbor, županijske i gradske športske zajednice te športski klubovi

(4) Stipendije iz stavka 1. točke 3. i 4. ovoga članka među­sobno se ne isključuju.

(5) Nagradama za športska ostvarenja iz stavka 1. točke 5. ovoga članka smatraju se nagrade određene prema Pravilniku o kategorizaciji športaša i Pravilniku o mjerilima za dodjelu nagrada koji donosi nadležno ministarstvo na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, a koje isplaćuju Hrvatski olimpijski odbor, športski savezi na razini gradova i županija odnosno nacionalni športski savezi te športske zajednice u gradovima i županijama i športski klubovi.

(6) Porezni obveznik koji ostvaruje primitke za rad preko učeničkih i studentskih udruga iz stavka 1. točke 2. ovoga članka obvezan je isplatitelju primitka do trenutka isplate dostaviti vjerodostojne isprave o ostvarenim primicima po osnovi rada preko učeničkih i studentskih udruga u tijeku poreznog razdoblja odnosno izjavu ako nije ostvario primitke po toj osnovi.

(7) Isplatitelji su obvezni primitke iz stavka 1. točke 1. do 5. ovoga članka isplaćivati obveznicima poreza na dohodak na njihov žiroračun otvoren kod ovlaštene organizacije za platni promet.

3. PRIMICI PO OSNOVI NESAMOSTALNOG RADA U NARAVI

3.1. Opće odredbe

Članak 7.

(1) Primicima po osnovi nesamostalnog rada u skladu s člankom 14. stavkom 3. Zakona smatraju se i primici radnika i drugih osoba koje ostvaruju primitke odnosno plaću iz članka 14. Zakona u stvarima i uslugama koje imaju novčanu vrijednost (dobra, usluge, prava i ostala primanja u naravi), u koje posebice ulaze:

1. korištenje poslovnih zgrada i njihovih dijelova, garaža, odmarališta i kuća za odmor, stambenih zgrada i stanova, prije­voznih sredstava koje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće omogućuje radniku i osobama koje ostvaruju primitke iz članka 14. Zakona,

2. korištenje kredita uz kamate ispod stope od 4% godišnje,

3. primici ostvareni u uslugama bez naknade, raznim darovima i ugošćenjima. Ugošćenjima se smatraju primici koje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće omogućuje radniku i drugim osobama koje ostvaruju primitke iz članka 14. Zakona u vidu konzumacije jela, pića, smještaja, rekreacije i slično. Ugošće­njima u smislu ovoga Pravilnika ne smatraju se ugošćenja predstavnika poslovnih partnera ako se na dokumentaciji o tim izdacima navede naziv poduzetnika čiji su predstavnici ugošćeni,

4. primici po osnovi naknada i nagrada za rad u dionicama,

5. svi drugi primici po osnovi i u svezi s nesamostalnim radom koji se daju u naravi, osim izravnih ili neizravnih novčanih isplata i doznaka.

(2) Povoljnijim kreditima iz stavka 1. točke 2. ovoga članka ne smatraju se krediti koji se radnicima i osobama koje ostvaruju primitke iz članka 14. Zakona, osim radnicima u upravi, daju ili subvencioniraju iz proračuna, bez obzira pod kojim uvjetima su odobreni.

3.2. Utvrđivanje vrijednosti primitaka u naravi

Članak 8.

(1) Vrijednost primitaka iz članka 7. ovoga Pravilnika utvrđuje se prema tržišnoj vrijednosti tih primitaka koja je važeća u mjestu davanja (s uključenim porezom na dodanu vrijednost).

(2) Ako su primici u naravi odobreni radniku uz plaćanje naknade koja je niža od tržišne, poslodavac i isplatitelj primitka mora utvrditi razliku između tržišne cijene i naknade koju je radnik platio. Tako utvrđena razlika smatra se primitkom po osnovi nesamostalnog rada.

(3) Ako isplatitelj ne utvrdi oporezive primitke iz članka 7. ovoga Pravilnika ili ti primici nisu utvrđeni prema tržišnoj cijeni, njihovu visinu i poreznu osnovicu utvrđuje ispostava Porezne uprave nadležna prema sjedištu ili prebivalištu isplatitelja.

(4) Vrijednost primitaka iz članka 7. ovoga Pravilnika utvrđuje se na sljedeći način:

l. pri korištenju poslovnih zgrada i njihovih dijelova – primitak čini iznos zakupnine ili najamnine prema tržišnim cijenama u mjestu u kojem se poslovne zgrade ili dijelovi poslovnih zgrada nalaze,

2. pri korištenju stambenih zgrada i stanova – primitak je iznos stanarine prema tržišnim cijenama u mjestu u kojem se stambene zgrade ili dijelovi stambenih zgrada nalaze,

3. pri korištenju odmarališta i kuća za odmor – primitak je tržišna vrijednost smještaja, prehrane i drugih usluga,

4. pri korištenju garaža – primitak je iznos zakupnine prema tržišnim cijenama u mjestu u kojem se garaža nalazi,

5. pri korištenju prijevoznih sredstava – primitak je iznos u visini od l% nabavne vrijednosti prijevoznih sredstava mjesečno, bez obzira na opseg korištenja prijevoznih sredstava u privatne svrhe ili se primitak utvrđuje prema opsegu stvarnog korištenja.

5.1. Ako se prijevozna sredstva daju na korištenje u privatne svrhe, poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće obvezan je donijeti odluku o načinu i uvjetima tog korištenja, kao i načinu utvrđivanja plaće radnika i osoba koje ostvaruju primitke iz članka 14. Zakona po toj osnovi.

5.2. Ako se plaća po osnovi korištenja prijevoznog sredstva u privatne svrhe utvrđuje prema opsegu stvarnog korištenja, poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće obvezan je voditi evidenciju o prijeđenoj kilometraži i/ili vremenu korištenja u privatne svrhe, a način vođenja te evidencije utvrđuje odlukom iz točke 5.l. ovoga stavka.

5.3. Ako se ne vodi evidencija iz točke 5.2. ovoga stavka, primitak u naravi od korištenja prijevoznih sredstava u privatne svrhe utvrđuje se u visini 1% nabavne vrijednosti prijevoznih sred­stava mjesečno.

5.4. Ako više radnika ili osoba koje ostvaruju primitke iz članka 14. Zakona tijekom mjeseca koriste isto prijevozno sredstvo, a poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće osnovicu utvrđuje u visini 1% nabavne vrijednosti prijevoznih sredstava mjesečno, odgovarajući iznos primitka po toj osnovi pribraja svakom radniku i osobi.

5.5. Primitak po osnovi korištenja prijevoznih sredstava u privatne svrhe utvrđuje se prema stvarnom opsegu korištenja na sljedeći način:

5.5.1. za cestovna motorna vozila – na iznos koji se dobije tako da se ukupno prijeđena kilometraža u privatne svrhe pomnoži s 2,00 kune po prijeđenom kilometru.

5.5.2. za plovila – na iznos dobiven umnoškom broja sati korištenja i tržišne cijene sata korištenja plovila u mjestu u kojem je plovilo registrirano.

5.5.3. za sredstva zračnog prometa – na iznos koji se dobije umnoškom broja sati korištenja i tržišne cijene sata korištenja u mjestu registracije.

6. pri korištenju kredita uz kamate ispod stope 4% godišnje – na razliku između kamata obračunanih primjenom stope kamate od 4% godišnje (uključujući i porez na dodanu vrijednost) i ugovorenih nižih kamata.

7. pri davanju darova, usluga bez naknade i slično čija je pojedinačna vrijednost preko 400,00 kuna po pojedinom radniku i osobama koje ostvaruju primitke iz članka 14. Zakona godišnje – na vrijednost iste ili slične vrste stvari odnosno usluge prema tržnim cijenama u mjestu davanja dara ili usluge. Pod darovima se u smislu ovoga Pravilnika, smatraju samo davanja u naravi,

8. pri ugošćenjima – na vrijednost ugošćenja prema tržišnim cijenama u mjestu ugošćenja,

9. pri davanju dionica – na tržišnu vrijednost dionica.

4. OBVEZE POSLODAVCA I ISPLATITELJA PRIMITKA ODNOSNO PLAĆE I MIROVINE

4.1. Obveze glede izvješćivanja

Članak 9.

(1) Poslodavci i isplatitelji primitka odnosno plaće i mirovine ili sam porezni obveznik, sukladno odredbi članka 46. stavka 5. Zakona, o isplaćenom dohotku od nesamostalnog rada i obračunanom te uplaćenom porezu na dohodak prema članku 45., stavcima 1., 7. i 8. Zakona, sastavljaju i Poreznoj upravi dostav­ljaju mjesečno izvješće.

(2) Obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja, sukladno odredbi članka 78. stavka 1. točka 2. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja, o obračunanim doprinosima za obvezna osiguranja prema člancima 66. i 67. toga Zakona, sastavljaju i Poreznoj upravi dostavljaju mjesečno izvješće.

(3) Izvješće prema stavku 2. ovoga članka sastavljaju i dostavljaju obveznici iz članka 4. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja i to:

1. iz točaka 2.2, 5.2, 30. i 30.a – poslodavac za radnika u radnom odnosu, općenito, te isplatitelj primitaka (plaće) članu predstavničkog tijela ili izvršnog tijela državne vlasti i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

2. iz točke 3. – poslodavac stalnog sezonskog radnika

3. iz točke 4. – poslodavac koji je primio volontera,

4. iz točaka 12., 13. i 14.4. – osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja ili poljoprivrede i šumarstva koji od te djelatnosti plaća porez na dobit i osiguranik po osnovi trgovac pojedinac upisan u registar trgovačkog suda te

5. iz točke 45.2 – isplatitelj naknade osobi koja pruža pomoć i njegu hrvatskom ratnom vojnom invalidu.

(4) Izvješće iz stavaka 1. i 2. ovoga članka podnosi se za svaki izvještajni mjesec, s ukupnim podacima za sve radnike i druge primatelje te ostale osobe koje su ostvarile primitke iz članka 14. Zakona odnosno za sve osobe osigurane po osnovi rada za poslodavca za čije su osiguranje obračunani doprinosi za obvezna osiguranja, ispostavi Porezne uprave prema sjedištu podnositelja (pravne osobe) odnosno prema prebivalištu/uobi­čajenom boravištu (fizičke osobe i ostali podnositelji izvješća) do 15. dana u mjesecu za protekli mjesec na Obrascu ID – »Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu _____ godine ____« koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(5) Obrazac ID sadržava sljedeće podatke:

 1. Pod I. podatke o podnositelju izvješća:

 2. pod 1. naziv odnosno ime i prezime

 3. pod 2. adresu: sjedišta pravne osobe (i podnositelja koji nisu pravne niti fizičke osobe) a prebivališta odnosno uobiča­jenog boravišta fizičke osobe

 4. pod 3. matični broj (podnositelja pravne osobe) ili matični broj građana (podnositelja fizičke osobe) odnosno sistemski broj koji podnositelju izvješća dodjeljuje Porezna uprava kada je riječ o podnositelju koji nema matični broj niti jedinstveni matični broj

 5. pod 4. identifikator obrasca.

 6. Pod II. podatke o iznosima isplaćenih primitaka iz članka 14. Zakona, izdacima prema članku 16. Zakona te dohotku, iznosu osobnih odbitaka, iznosu porezne osnovice te iznosima obračunanog i uplaćenog poreza na dohodak i prireza i to:

 7. pod 1. o iznosu ukupno isplaćenih primitaka

 8. pod 2. o iznosu ukupnih izdataka a koji se sastoje od:

 9. pod 2.1. iznosa uplaćenih doprinosa iz plaće za obvezna osiguranja te:

10. pod 2.1.1. iznosa uplaćenog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

11. pod 2.1.2. iznosa uplaćenog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

12. pod 2.1.3. iznosa uplaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i zapošljavanje u ukupnom iznosu, koji su obračunani iz plaće koja se odnosi na razdoblje do 31. prosinca 2002.

13. pod 2.2. iznosa uplaćenih premija osiguranja koje je poslodavac obustavio od plaće i uplatio u ime i u korist radnika i to:

14. pod 2.2.1. iznosa premije životnog osiguranja s obilježjem štednje

15. pod 2.2.2. iznosa premije dopunskoga i privatnoga zdrav­stvenog osiguranja

16. pod 2.2.3. iznosa premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

17. pod 3. o iznosu dohotka prema članku 13. Zakona

18. pod 4. o iznosu osobnih odbitaka prema članku 36. stav­cima 1. i 2. Zakona

19. pod 5. o iznosu porezne osnovice prema članku 45. stav­ku 4. Zakona

20. pod 6. o iznosu ukupno obračunanog poreza na dohodak i prireza i to:

21. pod 6.1. o iznosu obračunanog poreza na dohodak

22. pod 6.2. o iznosu obračunanog prireza porezu na dohodak

23. pod 7. o iznosu ukupno uplaćenog poreza na dohodak i prireza

24. pod 8. o broju radnika i ostalih primatelja, odnosno umirovljenika kojima je isplaćena mirovina

25. Pod III. podatke o vrsti doprinosa za obvezna osiguranja i iznosima obračunanih doprinosa:

26. pod 1. za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti:

27. pod 1.1. o iznosu obračunanog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

28. pod 1.2. o iznosu obračunanog dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem

29. pod 2. za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje:

30. pod 2.1. o iznosu obračunanog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

31. pod 2.2. o iznosu obračunanog dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem

32. pod 3. za zdravstveno osiguranje:

33. pod 3.1. o iznosu obračunanog doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje

34. pod 3.2. o iznosu obračunanog posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

35. pod 3.3. o iznosu obračunanog posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

36. pod 4. za osiguranje u slučaju nezaposlenosti:

37. pod 4.1. o iznosu obračunanog doprinosa za zapošlja­vanje

38. pod 4.2. o iznosu obračunanog posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom

39. pod 5. o broju zaposlenih odnosno osiguranih osoba po osnovi rada ili samostalne djelatnosti od koje se plaća porez na dobit

40. Pod IV. Podatke o ukupno obračunanom porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak, prema općinama i gradovima u kojima posloprimci imaju prebivalište ili uobičajeno boravište, i to

41. u stupcu 1. redni broj

42. u stupcu 2. šifra općine/grada

43. u stupcu 3. naziv općine/grada

44. u stupcu 4. o iznosu obračunanog poreza na dohodak u zbirnom iznosu za sve radnike s prebivalištem/uobičajenim boravištem na području pojedinoga grada/općine

45. u stupcu 5. o iznosu obračunanog prireza porezu na do­hodak u zbirnom iznosu za sve radnike s prebivalištem/uobiča­jenim boravištem na području pojedinoga grada/općine i

46. u stupcu 6. o ukupnom iznosu obračunanog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u zbirnom iznosu za sve radnike s prebivalištem/uobičajenim boravištem na području pojedinoga grada/općine.

(6) Za izvještajni mjesec u kojemu nije bilo isplate primitaka iz članka 14. Zakona ne popunjavaju se podaci pod II.

(7) Kada se u izvještajnom mjesecu obračunava i isplaćuje plaća koja se odnosi na razdoblje do 31. prosinca 2002. (zaostala plaća), doprinosi se prema toj plaći obračunavaju prema propisima koji su vrijedili na dan 31. prosinca 2002., u skladu s odredbom članka 87. stavka 2. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja, a o tome se izvješćuje na sljedeći način:

1. doprinosi koji su uplaćeni najkasnije s isplatom zaostale plaće iskazuju se kao izdatak u ukupnom iznosu svih doprinosa iz plaće (za mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i za zapošljavanje), na Obrascu ID pod II. 2.1.3.,

2. svi doprinosi obračunani iz osnovice i na osnovicu iskazuju se na Obrascu ID pod III., u odgovarajuće retke, ovisno o kojem se doprinosu radi, zajedno s doprinosima obračunanim prema redovitoj plaći dospjeloj za isplatu u izvještajnom mjesecu.

(8) Poslodavac koji je prema zaostaloj plaći iz stavka 7. ovoga članka obračunao doprinose prema najnižoj mjesečnoj osnovici i tako obračunane doprinose iskazao na Obrascu ID kao predujam doprinosa za izvještajni mjesec kada su tako obračunani doprinosi dospjeli na naplatu, u izvještajnom mjesecu u kojemu isplaćuje zaostalu plaću i obračunava doprinose prema toj plaći, na Obrascu ID pod III. iskazuje iznose obračunanih doprinosa, u odgovarajuće retke, ovisno o kojem se doprinosu radi, umanjene za iznose istih doprinosa obračunanih prema najnižoj mjesečnoj osnovici i iskazanih kao predujam doprinosa na Obrascu ID za izvještajni mjesec u kojem je predujam doprinosa dospio na naplatu.

(9) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, podnositelj izvješća dostavlja više obrazaca ID za isto obračunsko razdoblje, u posebnim slučajevima, pri čemu obrasce označava identifikatorom na Obrascu ID pod I.4. i to:

1. brojkom 1 kada izvješćuje o podacima koji se odnose na primitke odnosno doprinose za:

– radnike u radnom odnosu, općenito,

– doprinose za produženo mirovinsko osiguranje sezonskog radnika,

– doprinose za osiguranje volontera,

– primitak po osnovi rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države te međunarodnoj organizaciji ili predstavništvu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koji uživaju diplomatski imunitet (članak 45. stavak 7. Zakona),

– primitak (plaću) neposredno iz inozemstva (članak 45. stavak 8. Zakona);

2. brojkom 2 kada izvješćuje o podacima koji se odnose na primitke (plaću) i doprinose članova predstavničkih i izvršnih tijela državne vlasti i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

3. brojkom 3 kada izvješćuje o podacima koji se odnose na poduzetničku plaću i doprinose prema poduzetničkoj plaći

4. brojkom 4 kada izvješćuje o podacima koji se odnose mirovinu

5. brojkom 5 kada izvješćuje o podacima koji se odnose na naknadu plaće i doprinose za osobe koje pružaju pomoć i njegu ratnim vojnim invalidima

6. brojkom 6 kada izvješćuje o podacima koji se odnose na primitke i doprinose za izaslane radnike

7. brojkom 7 kada izvješćuje o podacima koji se odnose na pri­mitke i doprinose za radnika zaposlenog za poslove u kućanstvu poslodavca.

(10) Izaslanim radnikom smatra se radnik koji za poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj obavlja posao u drugoj državi te osoba koja radi u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu, u skladu s odredbama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja te osoba izaslana na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za rad u tim društvima, kada ostvaruje primitke prema članku 14. stavku 1. točka 3. Zakona.

(11) Porezni obveznik koji po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti plaća porez na dobit a osiguran je po istoj osnovi i obveznik je doprinosa za osobna osiguranja prema članku 4. točke 12., 13. i 14.4. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja, podatke o isplaćenoj poduzetničkoj plaći (osnovici za obračun doprinosa iz članka 14. stavka 1. toga Zakona) i doprinosima prema toj osnovici iskazuje na Obrascu ID i u slučaju kada se poduzetnička plaća ne isplaćuje (osnovici za obračun doprinosa iz članka 14. stavka 2. istoga Zakona). Obrazac ID sastavlja i dostavlja i za mjesec u kojemu nije bilo isplate poduzetničke plaće za prethodni mjesec. U slučaju supoduzetništva, Obrazac ID sastavlja se za svakog poduzetnika posebno.

(12) Obrazac ID može se dostaviti ispisan putem računala, uz uvjet da sadržajem i oblikom u cijelosti odgovara obrascu koji je propisan ovim Pravilnikom.

(13) Obrazac ID potpisuje ovlaštena osoba podnositelja izvješća, koja pečatom i potpisom jamči za istinitost i točnost iskazanih podataka.                 

4.2. Način popunjavanja izvješća o plaći i mirovini – obrasca IP

Članak 10.

(1) Poslodavac, isplatitelj primitka odnosno plaće i mirovine i sam porezni obveznik po osnovi utvrđivanja predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada prema članku 45. stavku 7. i 8. Zakona, popunjava »Izvješće o plaći i mirovini« – Obrazac IP iz članka 11. ovoga Pravilnika, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, na temelju podataka iz »Evidencije o dohotku od nesamostalnog rada« ili analitičke evidencije plaća te drugih isprava (isplatnih lista, knjige blagajne, izvatka žiroračuna, naloga za uplatu odnosno isplatu i slično). Podaci se unose u obrazac najkasnije u roku 15 dana od proteka mjeseca u kojemu su isplaćene primici po osnovi plaća ili mirovina.

(2) U Obrazac IP unose se podaci za cijelu godinu ili dio godine u kojem je bilo isplata. Ako dohodak nije redovito mjesečno isplaćivan, u odgovarajuće se retke obrazaca za pojedini mjesec upisuju oznake »0,00«. Unesene podatke u obrazac IP poslodavac, isplatitelj primitka odnosno plaće i mirovine ovjerava pečatom i potpisom.

(3) U Obrazac IP ne unose se podaci o uplaćenim obveznim doprinosima iz plaće od propisane osnovice prema posebnom zakonu ako u pojedinom mjesecu poreznog razdoblja plaća ili mirovina nisu isplaćene. Ti podaci iskazuju se u mjesecu isplate toga dohotka.

(4) U obrazac iz stavka 1. ovoga članka podaci se unose putem računala, strojno, odnosno ručno tintom ili kemijskom olov­kom. Uneseni podaci ne smiju se brisati ni ispravljati; ako se pogriješi, pogrešku treba precrtati vodoravnom crtom, uz pečat i potpis odgovorne osobe.

4.3. Sadržaj i popunjavanje izvješća o plaći i mirovini – obrasca IP

Članak 11.

(1) Izvješće o plaći i mirovini – Obrazac IP sadrži podatke o:

1. poslodavcu, isplatitelju primitka odnosno plaće i mirovine iz članka 14. Zakona (pod I.),

2. radniku, umirovljeniku i osobama koje ostvaruju primitke iz članka 14. Zakona (pod II.)

3. isplaćenim plaćama i mirovinama, uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja iz plaće, uplaćenom porezu, prirezu i premijama životnog osiguranja s obilježjem štednje, dopunskog i privatnoga zdravstvenog i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja (pod III.) uz posebnu oznaku – identifikator i to:

1. identifikator 1 za poslodavce, isplatitelje primitka odnosno plaće i mirovine kojima su radnici, umirovljenici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. Zakona dostavili poreznu karticu – obrazac PK po osnovi kojih ostvaruju pravo na osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada prema članku 46. stavcima 1. i 2. Zakona,

2. identifikator 2 za poslodavce, isplatitelje primitka odnosno plaće i mirovine kojima radnici, umirovljenici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. Zakona nisu dostavili poreznu karticu – obrazac PK i pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada ne mogu koristiti osobni odbitak iz članka 36. stavaka 1. i 2. Zakona.

(2) Pod točkom I. Obrasca IP unose se opći podaci o poslodavcu, isplatitelju primitka odnosno plaće i mirovine: naziv/ime i prezime, matični broj odnosno matični broj građana i adresa sjedišta/prebivališta ili uobičajenog boravišta (mjesto, ulica i kućni broj).

(3) Pod točkom II. Obrasca IP unose se podaci o radniku, umirovljeniku i osobi koja ostvaruje primitke iz članka 14. Zakona: ime i prezime, adresa prebivališta ili uobičajenog boravišta, matični broj građana ili sistemski broj dodijeljen od Porezne uprave,

(4) Pod točkom III. Obrasca IP unose se sljedeći podaci:

 1. mjesec u kojemu je isplaćena plaća i mirovina, bez obzira za koje je razdoblje isplaćena (stupac 1) te mjesečni podaci o:

 2. šifra općine/grada prebivališta ili uobičajenog boravišta (stupac 2)

 3. iznosu isplaćene plaće i mirovine (stupac 3),

 4. uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja iz plaće (stupac 4),

 5. uplaćenim porezno priznatim premijama osiguranja (stupac 5),

 6. iznosu dohotka (stupac 6),

 7. iznosu ukupnog osobnog odbitka prema članku 36. stavku 1. i/ili 2. Zakona, a najviše do visine dohotka (stupac 7),

 8. poreznoj osnovici (stupac 8),

 9. iznosu uplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak (stupac 9),

10. iznosu neto isplate (stupac 10).

(5) Ako mjesečni primitak od nesamostalnog rada pojedinog radnika, umirovljenika i osobe koja ostvaruje primitak od nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona nakon odbitka doprinosa za obvezna osiguranja iz plaće nije dovoljan za pokriće iznosa uplaćenih premija osiguranja i/ili ukupnog odnosno dijela mjesečnog osobnog odbitka, u odgovarajuće stupce 5 i/ili 7 pod točkom III., upisuje se odgovarajući iznos premija osiguranja i/ili osobnog odbitka koji se iz dohotka može pokriti, a u stupac 9 upisuje se oznaka »0,00«.

(6) Podaci o plaćama i mirovinama istodobno ostvareni kod drugih poslodavaca i isplatitelja primitaka odnosno plaće i mirovine iz članka 14. Zakona ili kod poslodavaca i isplatitelja primitaka odnosno plaće i mirovine iz članka 14. Zakona kojima radnici, umirovljenici i druge osobe koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada nisu predali obrazac PK, iskazuju se na Obrascu IP, bez popunjavanja stupca 5 i 7.

5. PREDUJAM POREZA PO ODBITKU

5.1. Obveze isplatitelja dohotka iz kojeg se predujam plaća po odbitku

Članak 12.

(1) Isplatitelji primitaka i sam porezni obveznik, sukladno odredbi članka 48. stavka 4. Zakona, o isplaćenim primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak te obračunanom i uplaćenom predujmu poreza na dohodak prema članku 48. stavcima 2. i 3. Zakona, sastavljaju i Poreznoj upravi dostavljaju mjesečno izvješće.

(2) Obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja, sukladno odredbi članka 78. stavka 1. točke 2. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja, o obračunanim doprinosima za obvezna osiguranja prema članku 68. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja, sastavljaju i Poreznoj upravi dostavljaju mjesečno izvješće.

 (3) Izvješće prema stavku 2. ovoga članka sastavljaju i dostavljaju obveznici iz članka 4. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja i to:

1. iz točke 6. – osoba koja primitak od kojega se utvrđuje drugi dohodak naplati neposredno iz inozemstva ili od druge fizičke osobe koja ne obavlja samostalnu djelatnost

2. iz točke 7. – isplatitelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak

3. iz točke 8. – isplatitelj primitka za rad učenika i redovitih studenata (posrednik pri zapošljavanju učenika i redovitih studenata)

 (4) Izvješće iz stavaka 1. i 2. ovoga članka podnosi se za izvještajni mjesec u kojemu su izvršene isplate primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak prema članku 32. Zakona, s ukupnim podacima za sve primatelje, ispostavi Porezne uprave prema sjedištu podnositelja (pravne osobe) odnosno prema prebivalištu/uobičajenom boravištu (fizičke osobe i ostali podnositelji izvješća) do 15. dana u mjesecu za protekli mjesec na Obrascu IDD – »Izvješće o drugom dohotku, obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu _____ godine ____« koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

 (5) Obrazac IDD sadržava sljedeće podatke:

1. pod I. podatke o podnositelju izvješća:

2. pod 1. naziv odnosno ime i prezime

3. pod 2. adresu sjedišta odnosno prebivališta ili uobičajenog boravišta i to grad/mjesto, ulicu i kućni broj

4. pod 3. matični broj (podnositelj pravna osoba) ili matični broj građana (podnositelj fizička osoba) odnosno sistemski broj koji podnositelju izvješća dodjeljuje Porezna uprava kada se radi o osobi koja nema matični broj niti jedinstveni matični broj.

5. Pod II. opis podataka koji se iskazuju na obrascu te vrste primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, prema članku 32. Zakona, i to:

6. pod A), u stupcu 2., opis vrste doprinosa i ostalih podataka koji se iskazuju vodoravno u pojedinim stupcima od 3. do 9.

7. pod 1. o broju primatelja koji su ostvarili primitke

8. pod 2. o primicima iz članka 32. stavci 3. i 5. Zakona

9. pod 3. o izdacima u visini 30% ostvarenih primitaka prema članku 32. stavak 5. Zakona koji se upisuju u stupcima 5., 6. i 7. a u stupcu 5. upisuje se dodatno i iznos izdatka od 25% ostvarenog primitka kada je riječ o umjetničkom autorskom honoraru za umjetničko djelo, prema članku 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (»Narodne novine«, broj 43/96)

10. pod 4. o osnovici za obračun doprinosa, razlici između primitaka iskazanih u retku 2. te izdataka iskazanih u retku 3.

11. pod 5 o obračunanim doprinosima i to:

12. pod 5.1. za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

13. pod 5.2. za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima

14. pod 5.3. za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

15. pod 5.4. za osnovno zdravstveno osiguranje

16. pod 5.5. poseban doprinos za zdravstveno osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima

17. pod 5.6. poseban doprinos za zdravstveno osiguranje za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

18. pod 6. o izdacima za doprinose, prema članku 32. stavku 4. Zakona

19. pod 7. o osnovici za obračun poreza na dohodak, odnosno iznosu primitka iskazanog pod 2. umanjenog za iznos izdatka iskazanih pod 3. te umanjenog za iznos izdataka za doprinose iskazanog pod 6.

20. pod 8. o obračunanom predujmu poreza na dohodak

21. pod 9. o obračunanom prirezu porezu na dohodak te

22. pod 10. o uplaćenom porezu na dohodak i prirezu.

23. Pod B) podaci o vrsti primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, u stupcima 3. do 8. te ukupno u stupcu 9. sve prema vrstama primitaka prema članku 32. stavcima 3. i 5. Zakona i to:

24. u stupcu 3. podaci o primicima iz članka 32. stavka 3. Zakona u koji se unose podaci vezani uz primitke:

24.1. po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu (članak 32. stavak 3. točka 1. Zakona)

24.2. po osnovi djelatnosti športaša koji nisu osigurani po osnovi bavljenja sportom (članak 32. stavak 3. točka 3. Zakona)

24.3. po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenata, akvizitera, športskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turis­tičkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti (članak 32. stavak 3. točka 4. Zakona)

24.4. primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 14. stavku 3. ovoga Zakona, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. Zakona (članak 32. stavak 3. točka 5. Zakona)

24.5. nagrade za športska ostvarenja i naknade športašima prema posebnim propisima, i to iznosi isplaćeni iznad propisanog (neoporezivog) iznosa (članak 32. stavak 3. točka 10. Zakona);

24.6. ostali posebno nenavedeni primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji (članak 32. stavak 3. točka 11. Zakona), kao što su:

24.6.1. primitak člana predstavničkog tijela ili izvršnog tijela državne vlasti, jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave koji po osnovi članstva u tim tijelima nije obvezno osiguran te

24.6.2. ostali slični primici oporezivi porezom na dohodak ili iznosi primitaka isplaćeni iznad propisanog (neoporezivog) iznosa;

25. u stupcu 4. podaci o primicima iz članka 32. stavka 3. Zakona i to:

25.1. nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i to iznosi isplaćeni iznad propisanog (neoporezivog) iznosa (članak 32. stavak 3. točka 6. Zakona)

25.2. stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima i to iznosi isplaćeni iznad propisanog (neoporezivog) iznosa (članak 32. stavak 3. točka 8. Zakona)

25.3. športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje i to iznosi isplaćeni iznad propisanog (neoporezivog) iznosa (članak 32. stavak 3. točka 9. Zakona)

26. u stupcu 5. podaci o primicima iz članka 32. stavka 5. točke 1. Zakona (autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava uključujući i naknade za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost)

27. u stupcu 6. podaci o primicima iz članka 32. stavka 5. točke 2. Zakona (profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i športaša koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja plaćaju prema rješenju)

28. u stupcu 7. podaci o primicima iz članka 32. stavka 5. točke 3. Zakona (primitaka nerezidenata za obavljanje umjet­ničke, artističke, zabavne, športske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama) i to nerezidentima čiji primici podliježu obvezi doprinosa i nerezidentima čiji primici ne podliježu obvezi doprinosa

29. u stupcu 8. podaci o primicima iz članka 32. stavka 3. točke 7. Zakona (primici učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga), polazeći od primitka – iznosa koji se isplaćuje učeniku odnosno studentu (pod rednim brojem 2.), a iznos osnovice za obračun poreza na dohodak (pod rednim brojem 7.) jest iznos koji se dobije nakon što se primitak (iskazan pod rednim brojem 2.) umanji za neoporezivi iznos te za izdatak za doprinose koji se odnosi na drugi dohodak, odnosno dio primitka iznad neoporezivog iznosa

30. u stupcu 9. zbrojeni podaci pojedinačno iskazani vodo­rav­no, u stupcima 3. do 8. prema vrsti podatka iz stupca 2. Obrasca IDD.

(5) Podaci vezani uz primitak nerezidenta a koji se ne odnose na primitak iz članka 32. stavka 5. točke 3. Zakona, upisuju se u odgovarajući stupac ovisno o vrsti primitka.

(6) Obrazac IDD može se dostaviti ispisan putem računala, uz uvjet da sadržajem i oblikom u cijelosti odgovara obrascu koji je propisan ovim Pravilnikom.

(7) Obrazac IDD potpisuje ovlaštena osoba podnositelja izvješća, koja pečatom i potpisom jamči za istinitost i točnost iskazanih podataka.

5.2. Posebne obveze izvješćivanja o obračunanim i uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja

Članak 13.

(1) Obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja, sukladno odredbi članka 78. stavka 1. točka 2. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja, o obračunanim doprinosima za obvezna osiguranja prema člancima 67. i 69. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja, sastavljaju i Poreznoj upravi dostavljaju mjesečno izvješće.

(2) Izvješće prema stavku 2. ovoga članka sastavljaju i dostavljaju obveznici iz članka 4. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja i to:

 1. iz točke 18. – tijelo državne uprave te drugi subjekt

 2. iz točke 19. – Hrvatski zavod za zapošljavanje

 3. iz točke 20. – Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

 4. iz točke 21. – Centar za socijalnu skrb

 5. iz točke 22. – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

 6. iz točke 30. – osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja ili poljoprivrede i šumarstva u slučaju kada putuje na službeni put u inozemstvo

 7. iz točke 35. – pravna i fizička osoba, za osobu koja je prekinula rad zbog upućivanja na obrazovanje, stručno usavršavanje ili poslijediplomski studij

 8. iz točke 36. – pravna i fizička osoba za osobu koju je prije stupanja u radni odnos, kao svojeg stipendistu uputila na praktični rad kod druge osobe radi stručnog osposobljavanja ili usavršavanja

 9. iz točke 37. – pravna i fizička osoba ili nadležno tijelo državne uprave koje upućuje osobu u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje

10. iz točke 38. – pravna i fizička osoba ili nadležno tijelo državne vlasti kada ugovorom o stipendiranju stranaca preuzme obvezu plaćanja zdravstvenog osiguranja stranaca

11. iz točke 39. – škola i visoko učilište ili drugo nadležno tijelo za osiguranje učenika i studenata na praktičnom radu i

12. iz točke 40. – škola i visoko učilište za osiguranje učenika i studenata koji nisu osigurani kao članovi obitelji osiguranika.

 (3) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka podnosi se za izvještajni mjesec u kojemu je izvršena isplata naknada plaće koja je propisana osnovicom za obračun doprinosa, člankom 23. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja odnosno za izvještajni mjesec u kojemu je dospjela obveza obračuna i plaćanja doprinosa prema propisnoj osnovici, s ukupnim podacima za sve primatelje odnosno za sve osiguranike za čije su osiguranje obračunani doprinosi za obvezna osiguranja prema naknadi plaće ili prema propisnoj mjesečnoj osnovici, ispostavi Porezne uprave prema sjedištu podnositelja (pravne osobe) odnosno prema prebivalištu/uobičajenom boravištu (fizičke osobe i ostali podnositelji izvješća) do 15. dana u mjesecu za protekli mjesec na Obrascu IDD-1 – »Izvješće o isplaćenoj naknadi plaće te o osnovicama i obračunanim i uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu _____ godine ____« koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

 (4) Obrazac IDD-1 sadržava sljedeće podatke:

 1. Pod I. podatke o podnositelju izvješća:

 2. pod 1. naziv odnosno ime i prezime

 3. pod 2. adresu sjedišta odnosno prebivališta ili uobičajenog boravišta

 4. pod 3. matični broj (podnositelj pravna osoba) ili matični broj građana (podnositelj fizička osoba) odnosno sistemski broj koji podnositelju izvješća dodjeljuje Porezna uprava u slučaju kada se radi o osobi koja nema matični broj niti jedinstveni matični broj.

 5. Pod II. podatke o obvezniku plaćanja doprinosa:

 6. pod 1. naziv odnosno ime i prezime

 7. pod 2. adresu sjedišta

 8. pod 3. matični broj.

 9. Pod III opis podataka koji se iskazuju na obrascu pod A) te vrste i iznosi osnovice za obračun doprinosa, iznosi obračunanih doprinosa, pod B) i to:

10. pod A), u stupcu 2. opis i vrste doprinosa za obvezna osiguranja i ostalih podataka koji se iskazuju vodoravno u pojedinim stupcima od 3. do 8.

11. pod 1. o broju primatelja odnosno osiguranika

12. pod 2. o iznosu isplaćene naknade plaće odnosno osnovice

13. pod 3. o obračunanim doprinosima i to:

14. pod 3.1. za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

15. pod 3.2. za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem

16. pod 3.3. za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti u za osobe osigurane određenim okolnostima

17. pod 3.4. za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

18. pod 3.5. za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem

19. pod 3.6. za osnovno zdravstveno osiguranje

20. pod 3.7. poseban doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti

21. pod 3.8. poseban doprinos za zdravstveno osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima

22. pod 3.9. poseban doprinos za zdravstveno osiguranje za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

23. pod B) podaci o vrsti osnovice za obračun doprinosa prema Zakonu o doprinosima za obvezna osiguranja, iznosima osnovice te iznosima doprinosa iskazani u stupcima od 3. do 8. i to:

23.1. u stupcu 3. podaci o osnovici propisanoj člankom 21. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja, za osiguranje korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad iz članka 25. stavak 6. Zakona o mirovinskom osiguranju za koje doprinose obračunava Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a plaća ih Republika Hrvatska putem nadležnog ministarstva (članak 4. točka 17.2. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja);

23.2. u stupcu 4. podaci o osnovici propisanoj člankom 22. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja za osiguranika invalidnu osobu iz članka 7. Zakona o stažu osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem za koje doprinose obračunava Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje a plaća ih Republika Hrvatska putem nadležnog ministarstva (članak 4. točka 17.5. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja);

23.3. u stupcu 4. podaci o osnovici propisanoj člankom 23. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja za osiguranika – korisnika naknade plaće, čiji je obveznik obračunavanja i plaćanja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (članak 4. točka 20.1. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja), Hrvat­ski zavod za mirovinsko osiguranje (članak 4. točka 22.1.) i centar za socijalnu skrb (članak 4. točka 21. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja);

23.4. u stupcu 6. podaci o osnovici propisanoj člankom 23.a Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja za osiguranika – samostalnog umjetnika iz članka 5. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva za koje doprinose za mirovinsko osiguranje obračunava Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje a doprinose za zdravstveno osiguranje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a plaća ih Republika Hrvatska putem nadležnog ministarstva (članak 4. točka 17.6. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja;

23.5. u stupcu 7. podaci o osnovici propisanoj člankom 24. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja, odnosno najnižoj mjesečnoj osnovici i doprinosima obračunanim prema najnižoj mjesečnoj osnovici i to:

23.5.1. za osiguranje roditelja iz članka 15. Zakona o mirovinskom osiguranju prema kojoj doprinose obračunava Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje a plaća ih Republika Hrvatska putem nadležnog ministarstva (članak 4. točka 17.1. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja);

23.5.2. za osiguranje u određenim okolnostima učenika i studenata na praktičnom radu iz članka 18. stavka 1. točke 1. i stav­ka 2. Zakona o mirovinskom osiguranju i članka 13. točke 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju prema kojoj doprinose obračunava škola ili visoko učilište a plaća ih Republika Hrvatska putem nadležnog ministarstva (članak 4. točka 17.3. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja);

23.5.3. za osiguranika u određenim okolnostima iz članka 18. stavak 1. točka 3. i članaka 19. i 20. Zakona o mirovinskom osiguranju i članka 12. točke 1. do 3. i članka 13. točke 2. i točke 4. do 10. Zakona o zdravstvenom osiguranju za koje doprinose obračunavaju i plaćaju tijela državne uprave (članak 4. točka 18. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja);

23.5.4. za osiguranika nezaposlenu osobu iz članka 10. stavak 2. Zakona o mirovinskom osiguranju i nezaposlenu osobu iz članka 18. stavak 1. točka 2. Zakona o mirovinskom osiguranju za koje doprinose obračunava i plaća Hrvatski zavod za zapošljavanje (članak 4. točka 19. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja);

23.5.5. za osiguranika po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti koji doprinose plaća prema rješenju Porezne uprave, a u slučaju kada osobno putuje na službeni put u inozemstvo, za koje doprinose obračunava i plaća sam osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti (članak 4. točka 30. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja);

23.5.6. za osiguranje svake osobe koju pravna ili fizička osoba ili tijelo državne uprave osigurava a osnova osiguranja nije radni odnos niti isplata drugog dohotka i kada doprinose obračunava i plaća ta pravna ili fizička osoba ili tijelo državne uprave (članak 4. točke 35., 36., 37., 38., i 39. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja);

23.5.7. za osiguranje učenika i studenata koji nisu osigurani kao članovi obitelji prema kojoj doprinose obračunava i plaća škola odnosno visoko učilište (članak 4. točka 40. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja) te

24. u stupcu 8. zbrojeni podaci pojedinačno iskazani vodoravno, u stupcima 3. do 7. prema vrsti podatka iz stupca 2. Obrasca IDD-1.

 (5) Podaci o obvezniku plaćanja doprinosa pod II. upisuju se samo u slučaju kada je obveznik plaćanja doprinosa osoba različita od obveznika obračunavanja odnosno podnositelja izvješća.

 (6) Obrazac IDD-1 može se dostaviti ispisan putem računala, uz uvjet da sadržajem i oblikom u cijelosti odgovara obrascu koji je propisan ovim Pravilnikom.

 (7) Obrazac IDD-1 potpisuje ovlaštena osoba podnositelja izvješća, koja pečatom i potpisom jamči za istinitost i točnost iskazanih podataka.

6. OBVEZE PRI ISPLATAMA PRIMITAKA NEREZIDENTIMA

Članak 14.

(1) Tuzemni isplatitelj primitaka obvezan je nerezidentima pri svakoj isplati primitaka od kojih se utvrđuje dohodak prema članku 5. Zakona, obračunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak u skladu s odredbama Zakona, ako ti nerezidenti imaju prebivalište ili uobičajeno boravište u državama s kojima Republika Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ispostava Porezne uprave mjesno nadležna prema sjedištu isplatitelja na zahtjev nerezidenta izdaje potvrdu o porezu na dohodak plaćenom u Republici Hrvatskoj.

(3) Tuzemni isplatitelj primitaka od kojih se utvrđuje dohodak prema članku 5. Zakona, nerezidentima koji su rezidenti država s kojima Republika Hrvatska primjenjuje ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, obvezan je prilikom isplate obračunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak na način određen ugovorom i tuzemnim Zakonom.

(4) Ako Republika Hrvatska ima sa državom čiji je porezni obveznik rezident, sklopljen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, odredbe ugovora primjenjivat će se na način propisan stavkom 5., 6., 7., 8., 9. i 10. ovoga članka.

(5) Prava iz Ugovora ostvaruju se temeljem obrazaca, ovisno o vrsti isplate:

1. »Zahtjev za umanjenje porezne obveze ili povrat više pla­ćenog poreza na dividende prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i —————«,

2. »Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na kamate prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i —————«,

3. »Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na licence prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i —————«,

4. »Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na naknade za djelatnost obavljenu u Republici Hrvatskoj prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvat­ske i —————«.

(6) Za primjenu odredbi iz Ugovora, obrazac »Zahtjev« treba biti ovjeren od nadležnog inozemnog tijela. Ovjereni zahtjev se podnosi za svaku isplatu. Iznimno, ako se radi o učestalim mjesečnim isplatama, ovjereni se zahtjev podnosi pri prvoj isplati a potom ga je potrebno podnositi svakih šest (6) mjeseci.

(7) Obrasci iz stavka 5. ovoga članka sastoje se iz četiri primjerka: primjerka za podnositelja zahtjeva, primjerka za isplatitelja, primjerka za inozemno porezno tijelo i primjerka za Poreznu upravu Republike Hrvatske. Odgovarajući obrazac podnositelj zahtjeva – nerezident obvezan je ovjeriti pri poreznom tijelu države čiji je rezident. Jedan primjerak obrasca namijenjen je inozemnom poreznom tijelu, drugi je namijenjen podnositelju zahtjeva, a preostala dva primjerka ovjerenog obrasca s popunjenim podacima o podnositelju zahtjeva, izjavom podnositelja zahtjeva, vrsti djelatnosti, trajanju djelatnosti, predmetu ugovora, priloženim ispravama i drugo, podnositelj zahtjeva dostavlja tuzemnom isplatitelju primitka. Tuzemni isplatitelj pri isplati primitka jedan primjerak obrasca dostavlja Poreznoj upravi, a drugi primjerak zadržava za svoje potrebe.

(8) Ako tuzemni isplatitelj u trenutku isplate primitka nerezidentu raspolaže s primjercima obrasca Zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, primijenit će odgovarajuće odredbe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

(9) Ako tuzemni isplatitelj u trenutku isplate primitka nerezidentu ne raspolaže ovjerenim primjercima obrasca Zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, obvezan je prilikom isplate primitka primijeniti odredbe tuzemnog zakona.

(10) U slučaju iz stavka 9. ovoga članka nerezident može u roku od tri godine od isteka godine u kojoj je primitak isplaćen, dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, ovjerovljeni obrazac Zahtjeva radi povrata više plaćenog poreza u odnosu na porez koji je prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja trebao biti plaćen.

(11) Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb, nadležan je i za vođenje evidencije o postupanju po zahtjevima u slučajevima iz stavka 8. ovoga članka.

(12) Obrasci zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka sastavni su dio ovoga Pravilnika.

7. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Do propisivanja oblika i sadržaja poslovnih knjiga i evidencija, porezni obveznici vode poslovne knjige i sastavljaju evidencije na obrascima oblikom i sadržajem propisanim ranije važećim Pravilnikom o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 140/03, 188/03, 198/03 i 169/04), ako nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona, osim obrazaca koji su propisani ovim Pravil­nikom.

(2) Za izvještajni mjesec prosinac 2004. i za izvještajni mjesec siječanj 2005. podaci o primicima od nesamostalnog rada, obračunanom porezu i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja popunjavaju se i dostavljaju Poreznoj upravi na Obrascu ID propisanom člankom 19. Pravilnika o porezu na dohodak (»Na­rod­ne novine«, broj 140/03, 188/03, 198/03 i 169/04).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 011-01/04-01/217                                      

Urbroj: 513-07-21-01/05-8                                               Zagreb, 3. siječnja 2005.

Ministar financija
Ivan Šuker, dipl. oec., v. r. 

 

 

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A                                                                      PRIMJERAK 1

MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA                                          - za podnositelja zahtjeva -

            THE REPUBLIC OF CROATIA                                                                                COPY 1

MINISTRY OF FINANCE-TAX ADMINISTRATION                                              - for the claimant –

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DIVIDENDE PREMA UGOVORU O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………………

('Narodne novine – Međunarodni ugovori', broj: …………………)

 

APPLICATION FOR TAX RELIEF OR TAX REFUND FOR DIVIDENDS UNDER THE AGREEMENT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND ……………………………………………

('Official Gazette – International Agreements', number: …………………………………)

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene članka 68. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 177/04) i članka 39. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 177/04) – The data to be given in this application are requested under Article 68 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 177/04 ) and Article 39 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 177/04 )

I.   PODACI O ISPLATITELJU DIVIDENDI – INFORMATION ON THE PAYER OF THE DIVIDENDS:

 

      Naziv tvrtke – Business name: ……………………………………………………………………………………

      Pravni oblik – Legal form: ………………………………………………………………………………………...

      Matični broj – Tax number: ………………………………………………………………………………………..

      Sjedište – Address: …………………………………………………………………………………………………

                        Ulica i broj – Street and number: ………………………………………………………………………

                         Poštanski broj – Postal code: ………………………………Grad – City: ……………………………

                         Država – State: ………………………………………………………………………………………

 

 

II.   PODACI  O PODNOSITELJU ZAHTJEVA – PRIMATELJU DIVIDENDI – INFORMATION ON THE                         

       CLAIMANT – RECIPIENT OF THE DIVIDENDS:

 

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ……………………………………………………….

        Pravni oblik – Legal form: ………………………………………………………………………………………..

        Broj – Number: ……………………………………………………………………………………………………

        Prebivalište / sjedište – Address: ………………………………………………………………………………….

                                              Ulica i broj – Street and number: ……………………………………………………….

                                               Poštanski broj – Postal code: ………………Grad – City: ……………………………..

                                               Država – State: ………………………………………………………………………….

          Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ………………………….

          Prebivalište /sjedište – Address: …………………………………………………………………………………. 

 

 

III.    PODACI O DOHOTKU – DESCRIPTION OF THE INCOME:

 

           Oblik dohotka – Form of income: a) dividende – dividends: ……………………………………………………

                                                                 b) predujam –advance payment: …………………………………………………….

           Datum isplate dividendi –Date of payment of the dividends: ………………………………………………….

           Ukupan iznos dividendi – Total amount of the dividends: ………………………………………………………

           Primjenjena stopa poreza – The tax rate applied: ……………………………………………………………….

           Ukupan iznos poreza – Total amount of tax: ……………………………………………………………………

 

 

IV.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title): …………………………………………………………………………………………………………………………...

 

V.   NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – PROCEDURE OF THE REFUND:

 

       U Republici Hrvatskoj ili u  - In  the Republic of Croatia or in: ………………………………………………………………………

       Na broj računa – To the account number: …………………………………………………………………………..

       Kod (banka) – With the (bank): …………………………………………………………………………………….

       Otvorenog na ime – Opened in the name of: …………………………………………………….…………………

 

VI.  IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

 

       Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom   

       II., ispunjava sljedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner mentioned

       under II fulfills the following conditions:

1.        Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned

income,

2.        Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren

kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in

the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia,

        Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti 

        podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of  the fact that the

        Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax

        Authorities in the country of residence of the claimant.

 

 

             ………………………………………                     …………………………………..

                 Mjesto i datum – Place and date                                     Potpis - Signature

 

VII.   POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA    

          ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT'S COUNTRY

          OF RESIDENCE:

 

           Podnositelj zahtjeva je rezident ………………… prema članku …………….. Ugovora o izbjegavanju

           dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i …………………… - The claimant is the resident

           of …………………. Under Article ……………………….. of the Agreement for the avoidance of double

           taxation betwee between the Republic of Croatia…………………….

 

           …………………………           …………………………………..            ……………………………..

     Mjesto i datum – Place and date                  Pečat – Stamp                                     Potpis - Signature

   

 

UPUTA ZA POPUNJAVANJE: DIVIDENDE

 

1.        Ovaj obrazac podnosi  se radi umanjenja porezne obveze ili povrata više plaćenog  poreza na dividende osobi koja ima prebivalište, uobičajeno boravište ili sjedište (rezidentu) u državi s kojom je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

 

2.        Obrazac se sastoji od četiri primjerka. Prvi je primjerak za podnositelja zahtjeva, drugi za isplatitelja, treći za Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske, a četvrti za inozemno porezno tijelo. Točke II, IV, V i VI popunjava podnositelj zahtjeva, točke I i III popunjava isplatitelj, a točku VII popunjava inozemno porezno tijelo. Popunjeni i potpisani primjerci obrasca predaju se inozemnim poreznim tijelima zemlje koje je primatelj rezident. Inozemna porezna tijela će provesti potrebnu kontrolu, ovjeriti predočeni obrazac i zadržati svoj primjerak, a podnositelju zahtjeva vratiti preostala tri primjerka (za podnositelja zahtjeva, isplatitelja i Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske).

 

3.        Za svakog isplatitelja i za svaku isplatu podnosi se poseban zahtjev.

 

4.        Zahtjev za umanjenje porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza podnosi se Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, najkasnije u roku od tri godine od isteka kalendarske godine u kojoj je isplata izvršena.

 

INSTRUCTIONS FOR FILLING IN THE FORM: DIVIDENDS

 

1.         This form is submitted for tax relief or tax refund for dividends to a resident of the country with which the Republic of Croatia entered into Agreement for the Avoidance of double Taxation.

 

2.        The form consists of four copies. The first copy is for the claimant, the second for the payer of the income, the third copy for the 

Tax Administration of the Republic of Croatia, and the forth copy for the foreign tax authority. Items II, IV, V and VI are to be filled in by  the claimant, items I and III by the payer of income, and the item VII by the foreign tax authority. The filled in and signed copies of the form are submitted to the tax authorities of the country in which the recipient is resident. Foreign tax authorities shall carry out the required control, certify a submitted form, and retain their own copy, and return the remaining   copies to the claimant (for the claimant, payer of the income, and the Tax Administration of the Republic of Croatia).

 

3.   &nnbsp;     n> For each payer and for each payment a separate claim is made.

 

4.          Application for tax relief or tax refund is submitted to the Ministry of finance of the Republic of Croatia, Tax administration, Zagreb office, Avenija Dubrovnik 32, at latest within 3 years as of expiry of the calendar year in which the payment is effected.              

 

        

 

 R E P U B L I K A   H R V A T S K A                                                                      PRIMJERAK 2

MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA                                          - za isplatitelja dohotka -

            THE REPUBLIC OF CROATIA                                                                                COPY 2

MINISTRY OF FINANCE-TAX ADMINISTRATION                                      - for the payer of the income –

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DIVIDENDE PREMA UGOVORU O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………………

('Narodne novine – Međunarodni ugovori', broj: …………………)

 

APPLICATION FOR TAX RELIEF OR TAX REFUND FOR DIVIDENDS UNDER THE AGREEMENT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND ……………………………………………

('Official Gazette – International Agreements', number: …………………………………)

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene članka 68. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 177/04) i članka 39. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 177/04) – The data to be given in this application are requested under Article 68 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 177/04) and Article 39 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 177/04)

I.   PODACI O ISPLATITELJU DIVIDENDI – INFORMATION ON THE PAYER OF THE DIVIDENDS:

 

      Naziv tvrtke – Business name: ……………………………………………………………………………………

      Pravni oblik – Legal form: ………………………………………………………………………………………...

      Matični broj – Tax number: ………………………………………………………………………………………..

      Sjedište – Address: …………………………………………………………………………………………………

                        Ulica i broj – Street and number: ………………………………………………………………………

                         Poštanski broj – Postal code: ………………………………Grad – City: ……………………………

                         Država – State: ………………………………………………………………………………………

 

 

II.   PODACI  O PODNOSITELJU ZAHTJEVA TELJU DIVIDENDI – INFORMATION ON THE                         

       CLAIMANT – RECIPIENT OF THE DIVIDENDS:

 

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ……………………………………………………….

        Pravni oblik – Legal form: ………………………………………………………………………………………..

        Broj – Number: ……………………………………………………………………………………………………

        Prebivalište / sjedište – Address: ………………………………………………………………………………….

                                              Ulica i broj – Street and number: ……………………………………………………….

                                               Poštanski broj – Postal code: ………………Grad – City: ……………………………..

                                               Država – State: ………………………………………………………………………….

          Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ………………………….

          Prebivalište /sjedište – Address. …………………………………………………………………………………. 

 

 

III.    PODACI O DOHOTKU – DESCRIPTION OF THE INCOME:

 

           Oblik dohotka – Form of income: a) dividende – dividends: ……………………………………………………

                                                                 b) predujam – advance payment: …………………………………………………….

           Datum isplate dividendi –Date of payment of  the dividends: ………………………………………………….

           Ukupan iznos dividendi – Total amount of the dividends: ………………………………………………………

           Primjenjena stopa poreza – The tax rate applied: ……………………………………………………………….

           Ukupan iznos poreza – Total amount of tax: ……………………………………………………………………

 

 

IV.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title): …………………………………………………………………………………………………………………………...

 

V.   NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – PROCEDURE OF THE REFUND:

 

       U Republici Hrvatskoj ili u  - In  the Republic of Croatia or in: ……………………………………………………

       Na broj računa – To the account number: …………………………………………………………………………..

       Kod (banka) – With the (bank): …………………………………………………………………………………….

       Otvorenog na ime – Opened in the name of: …………………………………………………….…………………

 

VI.  IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

 

       Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom   

       II., ispunjava sljedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner mentioned

       under II fulfills the following conditions:

1.        Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned

income,

2.        Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren

kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in

the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia,

        Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti 

        podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of  the fact that the

        Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax

        Authorities in the country of residence of the claimant.

 

 

             ………………………………………                     …………………………………..

                 Mjesto i datum – Place date                                     Potpis - Signature

 

VII.   POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA    

          ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT'S COUNTRY

          OF RESIDENCE:

 

           Podnositelj zahtjeva je rezident ………………… prema članku …………….. Ugovora o izbjegavanju

           dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i …………………… - The claimant is the resident

           of …………………. Under Article ……………………….. of the Agreement for the avoidance of double

           taxation between the Republic of Croatia and ………………………….

 

           …………………………           …………………………………..            ……………………………..

     Mjesto i datum – Place and date                  Pečat – Stamp                                     Potpis - Signature

   

 

UPUTA ZA POPUNJAVANJE: DIVIDENDE

 

1.        Ovaj obrazac podnosi  se radi umanjenja porezne obveze ili povrata više plaćenog  poreza na dividende osobi koja ima prebivalište, uobičajeno boravište ili sjedište (rezidentu) u državi s kojom je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

 

2.        Obrazac se sastoji od četiri primjerka. Prvi je primjerak za podnositelja zahtjeva, drugi za isplatitelja, treći za Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske, a četvrti za inozemno porezno tijelo. Točke II, IV, V i VI popunjava podnositelj zahtjeva, točke I i III popunjava isplatitelj, a točku VII popunjava inozemno porezno tijelo. Popunjeni i potpisani primjerci obrasca predaju se inozemnim poreznim tijelima zemlje koje je primatelj rezident. Inozemna porezna tijela će provesti potrebnu kontrolu, ovjeriti predočeni obrazac i zadržati svoj primjerak, a podnositelju zahtjeva vratiti preostala tri primjerka (za podnositelja zahtjeva, isplatitelja i Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske).

 

3.        Za svakog isplatitelja i za svaku isplatu podnosi se poseban zahtjev.

 

4.        Zahtjev za umanjenje porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza podnosi se Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, najkasnije u roku od tri godine od isteka kalendarske godine u kojoj je isplata izvršena.

 

INSTRUCTIONS FOR FILLING IN THE FORM: DIVIDENDS

 

1.         This form is submitted for tax relief or tax refund for dividends to a residentesident of the country with which ublic of Croatia entered into Agreement for the Avoidance of double Taxation.

 

2.         The form consists of four copies. The first copy is for the claimant, the second for the payer of the income, the third copy for the 

Tax Administration of the Republic of Croatia, and the forth copy for the foreign tax authority. Items II, IV, V and VI are to be filled in by the claimant, items I and III by the payer of income, and the item VII by the foreign tax authority. The filled in and signed copies of the form are submitted to the tax authorities of the country in which the recipient is resident. Foreign tax authorities shall carry out the required control, certify a submitted form, and retain their own copy, and return the remaining   copies to the claimant (for the claimant, payer of the income, and the Tax Administration of the Republic of Croatia).

 

3.          For each payer and for each payment a separate claim is made.

 

4.          Application for tax relief or tax refund is submitted to the Ministry of finance of the Republic of Croatia, Tax administration, Zagreb office, Avenija Dubrovnik 32, at latest within 3 years as of expiry of the calendar year in which the payment is effected.              

 

 

 

          R E P U B L I K A   H R V A T S K A                                                                      PRIMJERAK 3

MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA                                  - za poreznu upravu Republike Hrvatske -

            THE REPUBLIC OF CROATIA                                                                                COPY 3

MINISTRY OF FINANCE-TAX ADMINISTRATION                 - for the Tax Administration of the Republic of Croatia –

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DIVIDENDE PREMA UGOVORU O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………………

('Narodne novine – Međunarodni ugovori', broj: …………………)

 

APPLICATION FOR TAX RELIEF OR TAX REFUND FOR DIVIDENDS UNDER THE AGREEMENT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND ……………………………………………

('Official Gazette – International Agreements', number: …………………………………)

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene članka 68. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 177/04) i članka 39. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 177/04) – The data to be given in this application are requested under Article 68 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 177/04) and Article 39 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 177/04)

I.   PODACI O ISPLATITELJU DIVIDENDI – INFORMATION ON THE PAYER OF THE DIVIDENDS:

 

      Naziv tvrtke – Business name: ……………………………………………………………………………………

      Pravni oblik – Legal form: ………………………………………………………………………………………...

      Matični broj – Tax number: ………………………………………………………………………………………..

      Sjedište – Address: …………………………………………………………………………………………………

                        Ulica i broj – Street and number: ………………………………………………………………………

                         Poštanski broj – Postal code: ………………………………Grad – City: ……………………………

                         Država – State: ………………………………………………………………………………………

 

 

II.   PODACI  O PODNOSITELJU ZAHTJEVA – PRIMATELJU DIVIDENDI – INFORMATION ON THE                         

       CLAIMANT – RECIPIENT OF THE DIVIDENDS:

 

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ……………………………………………………….

        Pravni oblik – Legal form: ………………………………………………………………………………………..

        Broj – Number: ……………………………………………………………………………………………………

        Prebivalište / sjedište – Address: ………………………………………………………………………………….

                                              Ulica i broj – Street and number: ……………………………………………………….

                                               Poštanski broj – Postal code: ………………Grad – City: ……………………………..

                                               Država – State: ………………………………………………………………………….

          Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ………………………….

          Prebivalište /sjedište – Address. …………………………………………………………………………………. 

 

 

III.    PODACI O DOHOTKU – DESCRIPTION OF THE INCOME:

 

           Oblik dohotka – Form of income: a) dividende – dividends: ……………………………………………………

                                                                 b) predujam – advance payment: …………………………………………………….

           Datum isplate dividendi –Date of payment of the dividends: ………………………………………………….

           Ukupan iznos dividendi – Total amount of the dividends: ………………………………………………………

           Primjenjena stopa poreza – The tax rate applied: ……………………………………………………………….

           Ukupan iznos poreza – Total amount of tax: ……………………………………………………………………

 

 

IV.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title): …………………………………………………………………………………………………………………………...

 

V.   NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – PROCEDURE OF THE REFUND:

 

       U Republici Hrvatskoj ili u  - In  the Republic of Croatia or in: ……………………………………………………

       Na broj računa – To the account number: …………………………………………………………………………..

       Kod (banka) – With the (bank): …………………………………………………………………………………….

       Otvorenog na ime – Opened in the name of: …………………………………………………….…………………

 

VI.  IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

 

       Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom   

       II., ispunjava sljedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner mentioned

       under II fulfills the following conditions:

1.        Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned

income,

2.        Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren

kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in

the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia,

        Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti 

        podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of  the an>the fact that the

        Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax

        Authorities in the country of residence of the claimant.

 

 

             ………………………………………                     …………………………………..

                 Mjesto i datum – Place and date                                     Potpis - Signature

 

VII.   POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA    

          ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT'S COUNTRY

          OF RESIDENCE:

 

           Podnositelj zahtjeva je rezident ………………… prema članku …………….. Ugovora o izbjegavanju

           dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i …………………… - The claimant is the resident

           of …………………. Under Article ……………………….. of the Agreement for the avoidance of double

           taxation between the Republic of Croatia and ………………………….

 

           …………………………           …………………………………..            ……………………………..

     Mjesto i datum – Place and date                  Pečat – Stamp                                     Potpis - Signature

   

VIII. NAPOMENE POREZNE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE (ako ih ima) – CROATIAN TAX AUTHORITIES REMARKS (if any)

  

UPUTA ZA POPUNJAVANJE: DIVIDENDE

 

1.        Ovaj obrazac podnosi  se radi umanjenja porezne obveze ili povrata više plaćenog  poreza na dividende osobi koja ima prebivalište, uobičajeno boravište ili sjedište (rezidentu) u državi s kojom je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

 

2.        Obrazac se sastoji od četiri primjerka. Prvi je primjerak za podnositelja zahtjeva, drugi za isplatitelja, treći za Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske, a četvrti za inozemno porezno tijelo. Točke II, IV, V i VI popunjava podnositelj zahtjeva, točke I i III popunjava isplatitelj, a točku VII popunjava inozemno porezno tijelo. Popunjeni i potpisani primjerci obrasca predaju se inozemnim poreznim tijelima zemlje koje je primatelj rezident. Inozemna porezna tijela će provesti potrebnu kontrolu, ovjeriti predočeni obrazac i zadržati svoj primjerak, a podnositelju zahtjeva vratiti preostala tri primjerka (za podnositelja zahtjeva, isplatitelja i Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske).

 

3.        Za svakog isplatitelja i za svaku isplatu podnosi se poseban zahtjev.

 

4.        Zahtjev za umanjenje porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza podnosi se Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, najkasnije u roku od tri godine od isteka kalendarske godine u kojoj je isplata izvršena.

INSTRUCTIONS FOR FILLING IN THE FORM: DIVIDENDS

 

1.         This form is submitted for tax relief or tax refund for dividends to a resident of the country with which the Republic of Croatia entered into Agreement for the Avoidance of double Taxation.

2.         The form consists of four copies. The first copy is for the claimant, the second for the payer of the income, the third copy for the 

Tax Administration of the Republic of Croatia, and the forth copy for the foreign tax authority. Items II, IV, V and VI are to be filled in by the claimant, items I and III by the payer of income, and the item VII by the foreign tax authority. The filled in and signed copies of the form are submitted to the tax authorities of the country in which the recipient is resident. Foreign tax authorities shall carry out the required control, certify a submitted form, and retain their own copy, and return the remaining   copies to the claimant (for the claimant, payer of the income, and the Tax Administration of the Republic of Croatia).

3.          For each payer and for each payment a separate claim is made.

4.          Application for tax relief or tax refund is submitted to the Ministry of finance of the Republic of Croatia, Tax administration, Zagreb office, Avenija Dubrovnik 32, at latest within 3 years as of expiry of the calendar year in which the payment is effected.              

 

          R E P U B L I K A   H R V A T S K A                                                                      PRIMJERAK 4

MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA                                      - za inozemno porezno tijelo -

            THE REPUBLIC OF CROATIA                                                                                COPY 4

MINISTRY OF FINANCE-TAX ADMINISTRATION                                    - for the foreign tax authority –

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DIVIDENDE PREMA UGOVORU O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………………

('Narodne novine – Međunarodni ugovori', broj: …………………)

 

APPLICATION FOR TAX RELIEF OR TAX REFUND FOR DIVIDENDS UNDER THE AGREEMENT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND ……………………………………………

('Official Gazette – International Agreements', number: …………………………………)

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene članka 68. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 177/04) i članka 39. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 177/04) – The data to be given in this application are requested under Article 68 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 177/04) and Article 39 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 177/04)

I.   PODACI O ISPLATITELJU DIVIDENDI – INFORMATION ON THE PAYER OF THE DIVIDENDS:

 

      Naziv tvrtke – Business name: ……………………………………………………………………………………

      Pravni oblik – Legal form: ………………………………………………………………………………………...

      Matični broj – Tax number: ………………………………………………………………………………………..

      Sjedište – Address: …………………………………………………………………………………………………

                        Ulica i broj – Street and number: ………………………………………………………………………

                         Poštanski broj – Postal code: ………………………………Grad – City: ……………………………

                         Država – State: ………………………………………………………………………………………

 

 

II.   PODACI  O PODNOSITELJU ZAHTJEVA – PRIMATELJU DIVIDENDI – INFORMATION ON THE                         

       CLAIMANT – RECIPIENT OF THE DIVIDENDS:

 

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ……………………………………………………….

        Pravni oblik – Legal form: ………………………………………………………………………………………..

        Broj – Number: ……………………………………………………………………………………………………

        Prebivalište / sjedište – Address: ………………………………………………………………………………….

                                              Ulica i broj – Street and number: ……………………………………………………….

                                               Poštanski broj – Postal code: ………………Grad – City: ……………………………..

                                               Država – State: ………………………………………………………………………….

          Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ………………………….

          Prebivalište /sjedište – Address. …………………………………………………………………………………. 

 

 

III.    PODACI O DOHOESCRIPTION OF THE INCOME:

 

           Oblik dohotka – Form of income: a) dividende – dividends: ……………………………………………………

                                                                 b) predujam –advance payment: …………………………………………………….

           Datum isplate dividendi –Date of payment of  the dividends: ………………………………………………….

           Ukupan iznos dividendi – Total amount of the dividends: ………………………………………………………

           Primjenjena stopa poreza – The tax rate applied: ……………………………………………………………….

           Ukupan iznos poreza – Total amount of tax: ……………………………………………………………………

 

 

IV.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title): …………………………………………………………………………………………………………………………...

 

V.   NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – PROCEDURE OF THE REFUND:

 

       U Republici Hrvatskoj ili u  - In  the Republic of Croatia or in: ……………………………………………………

       Na broj računa – To the account number: …………………………………………………………………………..

       Kod (banka) – With the (bank): …………………………………………………………………………………….

       Otvorenog na ime – Opened in the name of: …………………………………………………….…………………

 

VI.  IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

 

       Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom   

       II., ispunjava sljedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner mentioned

       under II fulfills the following conditions:

1.        Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned

income,

2.        Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren

kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in

the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, through the activity registered inered in the Republic of Croatia,

        Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti 

        podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of  the fact that the

        Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax

        Authorities in the country of residence of the claimant.

 

 

             ………………………………………                     …………………………………..

                 Mjesto i datum – Place and date                                     Potpis - Signature

 

VII.   POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA    

          ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT'S COUNTRY

          OF RESIDENCE:

 

           Podnositelj zahtjeva je rezident ………………… prema članku …………….. Ugovora o izbjegavanju

           dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i …………………… - The claimant is the resident

           of …………………. Under Article ……………………….. of the Agreement for the avoidance of double

           taxation between the Republic of Croatia and ………………………….

 

           …………………………           …………………………………..            ……………………………..

     Mjesto i datum – Place and date                  Pečat – Stamp                                     Potpis - Signature

   

 

UPUTA ZA POPUNJAVANJE: DIVIDENDE

 

1.        Ovaj obrazac podnosi  se radi umanjenja porezne obveze ili povrata više plaćenog  poreza na dividende osobi koja ima prebivalište, uobičajeno boravište ili sjedište (rezidentu) u državi s kojom je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

 

2.        Obrazac se sastoji od četiri primjerka. Prvi je primjerak za podnositelja zahtjeva, drugi za isplatitelja, treći za Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske, a četvrti za inozemno porezno tijelo. Točke II, IV, V i VI popunjava podnositelj zahtjeva, točke I i III popunjava isplatitelj, a točku VII popunjava inozemno porezno tijelo. Popunjeni i potpisani primjerci obrasca predaju se inozemnim poreznim tijelima zemlje koje je primatelj rezident. Inozemna porezna tijela će provesti potrebnu kontrolu, ovjeriti predočeni obrazac i zadržati svoj primjerak, a podnositelju zahtjeva vratiti preostala tri primjerka (za podnositelja zahtjeva, isplatitelja i Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske).

 

3.        Za svakog svakog isplatitelja i za svaku ispdnosi se poseban zahtjev.

 

4.        Zahtjev za umanjenje porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza podnosi se Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, najkasnije u roku od tri godine od isteka kalendarske godine u kojoj je isplata izvršena.

 

INSTRUCTIONS FOR FILLING IN THE FORM: DIVIDENDS

 

1.         This form is submitted for tax relief or tax refund for dividends to a resident of the country with which the Republic of Croatia entered into Agreement for the Avoidance of double Taxation.

 

2.         The form consists of four copies. The first copy is for the claimant, the second for the payer of the income, the third copy for the 

Tax Administration of the Republic of Croatia, and the forth copy for the foreign tax authority. Items II, IV, V and VI are to be filled in by the claimant, items I and III by the payer of income, and the item VII by the foreign tax authority. The filled in and signed copies of the form are submitted to the tax authorities of the country in which the recipient is resident. Foreign tax authorities shall carry out the required control, certify a submitted form, and retain their own copy, and return the remaining   copies to the claimant (for the claimant, payer of the income, and the Tax Administration of the Republic of Croatia).

 

3.          For each payer and for each payment a separate claim is made.

 

4.          Application for tax relief or tax refund is submitted to the Ministry of finance of the Republic of Croatia, Tax administration, Zagreb office, Avenija Dubrovnik 32, at latest within 3 years as of expiry of the calendar year in which the payment is effected.   

 

 

    

          R E P U B L I K A   H R V A T S K A                                                                      PRIMJERAK 1

MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA                                          - za podnositelja zahtjeva -

            THE REPUBLIC OF CROATIA                                                                                  COPY 1

MINISTRY OF FINANCE-TAX ADMINISTRATION                                                - for the claimant –

 

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE, IZUZIMANJE OD POREZA ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NA KAMATE I  SLIČNA DAVANJA PREMA UGOVORU O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………………

('Narodne novine – Međunarodni ugovori', broj: …………………)

 

 

APPLICATION FOR TAX RELIEF, TAX EXEMPTION OR TAX REFUND FOR INTEREST UNDER THE AGREEMENT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND ……………………………………………

('Official Gazette – International Agreements', number: …………………………………)

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene članka 30. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 177/04) i članka 31. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 177/04) – The data to be given in this application are requested under Article 30 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 177/04) and Article 31 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 177/04)

I.   PODACI O ISPLATITELJU KAMATE – INFORMATION ON THE PAYER OF THE INTEREST:

 

       Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ……………………………..…………………………

       Pravni oblik – Legal form: ………………………………………………………………………………………...

       Broj (MBG ili matični broj) – Number (identification number / tax number):… ………………………………

       Prebivalište / sjedište – Address: ……………………………………………

                        Ulica i broj – Street and number: ………………………………………………………………………

                         Poštanski broj – Postal code: ………………………………Grad – City: ……………………………

                         Država – State: ………………………………………………………………………………………

 

II.   PODACI  O PODNOSITELJU ZAHTJEVA – PRIMATELJU KAMATE – INFORMATION ON THE                          

       CLAIMANT – RECEPIENT OF THE INTEREST:

 

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ……………………………………………………….

        Pravni oblik – Legal form: ………………………………………………………………………………………..

        Broj – Number: ……………………………………………………………………………………………………

       

                                              Ulica i broj – Street and number: ……………………………………………………….

                                               Poštanski broj – Postal code: ………………Grad – City: ……………………………..

                                               Država – State: ………………………………………………………………………….

          Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ………………………….

          Prebivalište /sjedište – Address. …………………………………………………………………………………. 

 

III.    PODACI O DOHOTKU – DESCRIPTION OF THE INCOME:

 

           Temelj isplate – Payment basis: …………………………………………………………………….

           Datum izdavanja ili sklapanja ugovora – Date of issue or conclusion of the contract: …………….

           Ukupan uznos kamate – Total amount of interest: ………………………..……………………………………

           Datum isplate  – Date of payment : …………………………………………………………………………….

           Ukupan iznos poreza – Total amount of tax: …………………………………………………………………..

 

  IV.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title): …………………………………………………………………………………………………………………

 

   V.   NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – PROCEDURE OF THE REFUND:

 

               U Republici Hrvatskoj ili u  - In  the Republic of Croatia or in: …………………………………

               Na broj računa – To the account number: ………………………………………………………..

               Kod (banka) – With the (Bank): …………………………………………………………………                                                                  

               Otvorenog na ime – Opened in the name of: …………………………………………………….

 

     VI.  IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

 

       Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom   

       II., ispunjava sljedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner mentioned

       under II fulfills the following conditions:

1.        Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned

income,

2.        Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren

kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in

the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia,

Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti 

podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of  the fact that the

Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax

        Authorities in the country of residence of the claimant.

 

             ………………………………………                     …………………………………..

                 Mjesto i datum – Place and date                                     Potpis - Signature

 

        VII.   POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA    

           ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT'S COUNTRY

          OF RESIDENCE:

 

           Podnositelj zahtjeva je rezident ………………… prema članku …………….. Ugovora o izbjegavanju

           dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i …………………… - The claimant is the resident

           of …………………. Under Article ……………………….. of the Agreement for the avoidance of double

           taxation between the Republic of Croatia and ………………………….

 

           …………………………           …………………………………..            ……………………………..

     Mjesto i datum – Place and date                  Pečat – Stamp                                     Potpis - Signature

 

 

UPUTA ZA POPUNJAVANJE: KAMATE

 

1.        Ovaj obrazac podnosi  se radi umanjenja porezne obveze, izuzimanja od poreza ili povrata više plaćenog  poreza na kamate osobi koja ima prebivalište, uobičajeno boravište ili sjedište (rezidentu) u državi s kojom je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

 

2.        Obrazac se sastoji od četiri primjerka. Prvi je primjerak za podnositelja zahtjeva, drugi za isplatitelja, treći za Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske, a četvrti za inozemno porezno tijelo. Točke II, IV, V i VI popunjava podnositelj zahtjeva, točke I i III popunjava isplatitelj, a točku VII popunjava inozemno porezno tijelo. Popunjeni i potpisani primjerci obrasca predaju se inozemnim poreznim tijelima zemlje koje je primatelj rezident. Inozemna porezna tijela će provesti potrebnu kontrolu, ovjeriti predočeni obrazac i zadržati svoj primjerak, a podnositelju zahtjeva vratiti preostala tri primjerka (za podnositelja zahtjeva, isplatitelja i Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske).

 

3.        Za svakog isplatitelja i za svaku isplatu podnosi se poseban zahtjev.

 

4.        Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza podnosi se Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, najkasnije u roku od tri godine od isteka kalendarske godine u kojoj je isplata izvršena.

 

INSTRUCTIONS FOR FILLING IN THE FORM: INTERESTS

 

1.         This form is submitted for tax relief, tax exemption or tax refund for interest to a resident of the country with which the Republic of Croatia entered into Agreement for the Avoidance of double Taxation.

 

2.         The form consists of four copies. The first copy is for the claimant, the second for the payer of the income, the third copy for the 

Tax Administration of the Republic of Croatia, and the forth copy for the foreign tax authority. Items II, IV, V and VI are to be filled in by the claimant, items I and III by the payer of income, and the item VII by the foreign tax authority. The filled in and signed copies of the form are submitted to the tax authorities of the country in which the recipient is resident. Foreign tax authorities shall carry out the required control, certify a submitted form, and retain their own copy, and return the remaining   copies to the claimant (for the claimant, payer of the income, and the Tax Administration of the Republic of Croatia).

 

3.          For each payer and for each payment a separate claim is made.

 

4.          Application for tax relief, tax exemption or tax refund is submitted to the Ministry of finance of the Republic of Croatia, Tax administration, Zagreb office, Avenija Dubrovnik 32, at latest within 3 years as of expiry of the calendar year in which the payment is effected.

 

  

 

 

          R E P U B L I K A   H R V A T S K A                                                                             PRIMJERAK 2

MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA                                          - za isplatitelja dohotka -

            THE REPUBLIC OF CROATIA                                                                                  COPY 2

MINISTRY OF FINANCE-TAX ADMINISTRATION                                        - for the payer of the income –

 

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE, IZUZIMANJE OD POREZA ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NA KAMATE I  SLIČNA DAVANJA PREMA UGOVORU O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………………

('Narodne novine – Međunarodni ugovori', broj: …………………)

 

 

APPLICATION FOR TAX RELIEF, TAX EXEMPTION OR TAX REFUND FOR INTEREST UNDER THE AGREEMENT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND ……………………………………………

('Official Gazette – International Agreements', number: …………………………………)

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene članka 30. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 177/04) i članka 31. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 177/04) – The data to be given in this application are requested under Article 30 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 177/04) and Article 31 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 177/04)

 

I.   PODACI O ISPLATITELJU KAMATE – INFORMATION ON THE PAYER OF THE INTEREST:

 

       Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ……………………………..…………………………

       Pravni oblik – Legal form: ………………………………………………………………………………………...

       Broj (MBG ili matični broj) – Number (identification number / tax number):… ………………………………

       Prebivalište / sjedište – Address: ……………………………………………

                        Ulica i broj – Street and number: ………………………………………………………………………

                         Poštanski broj – Postal code: ………………………………Grad – City: ……………………………

                         Država – State: ………………………………………………………………………………………

 

II.   PODACI  O PODNOSITELJU ZAHTJEVA – PRIMATELJU KAMATE – INFORMATION ON THE                          

       CLAIMANT – RECEPIENT OF THE INTEREST:

 

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ……………………………………………………….

        Pravni oblik – Legal form: ………………………………………………………………………………………..

        Broj – Number: ……………………………………………………………………………………………………

        Prebivalište / sjedište – Address: ………………………………………………………………………………….

                                              Ulica i broj – Street and number: ……………………………………………………….

                                               Poštanski broj – Postal code: ………………Grad – City: ……………………………..

                                               Država – State: ………………………………………………………………………….

          Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ………………………….

          Prebivalište /sjedište – Address. …………………………………………………………………………………. 

 

III.    PODACI O DOHOTKU – DESCRIPTION OF THE INCOME:

 

           Temelj isplate – Payment basis: …………………………………………………………………….

           Datum izdavanja ili sklapanja ugovora – Date of issue or conclusion of the contract: …………….

           Ukupan uznos kamate – Total amount of interest: ………………………..……………………………………

           Datum isplate  – Date of payment : …………………………………………………………………………….

           Ukupan iznos poreza – Total amount of tax: …………………………………………………………………..

 

  IV.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title): …………………………………………………………………………………………………………………

 

   V.   NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – PROCEDURE OF THE REFUND:

 

               U Republici Hrvatskoj ili u  - In  the Republic of Croatia or in: …………………………………

               Na broj računa – To the account number: ………………………………………………………..

               Kod (banka) – With the (Bank): …………………………………………………………………                                                                  

               Otvorenog na ime – Opened in the name of: …………………………………………………….

 

     VI.  IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

 

       Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom   

       II., ispunjava sljedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner mentioned

       under II fulfills the following conditions:

1.          Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned

income,

2.        Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren

kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in

the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia,

        Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti 

        podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of  the fact that the

        Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax

        Authorities in the country of residence of the claimant.

 

             ………………………………………                     …………………………………..

                 Mjesto i datum – Place and date                                     Potpis – Signature

 

        VII.   POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA    

           ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT'S COUNTRY

          OF RESIDENCE:

 

           Podnositelj zahtjeva je rezident ………………… prema članku …………….. Ugovora o izbjegavanju

           dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i …………………… - The claimant is the resident

           of …………………. Under Article ……………………….. of the Agreement for the avoidance of double

           taxation between the Republic of Croatia and ………………………….

 

           …………………………           …………………………………..            ……………………………..

     Mjesto i datum – Place and date                  Pečat – Stamp                                            Potpis – Signatur/o:p>

 

 

UPUTA ZA POPUNJAVANJE: KAMATE

 

1.        Ovaj obrazac podnosi  se radi umanjenja porezne obveze, izuzimanja od poreza ili povrata više plaćenog  poreza na kamate osobi koja ima prebivalište, uobičajeno boravište ili sjedište (rezidentu) u državi s kojom je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

 

2.        Obrazac se sastoji od četiri primjerka. Prvi je primjerak za podnositelja zahtjeva, drugi za isplatitelja, treći za Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske, a četvrti za inozemno porezno tijelo. Točke II, IV, V i VI popunjava podnositelj zahtjeva, točke I i III popunjava isplatitelj, a točku VII popunjava inozemno porezno tijelo. Popunjeni i potpisani primjerci obrasca predaju se inozemnim poreznim tijelima zemlje koje je primatelj rezident. Inozemna porezna tijela će provesti potrebnu kontrolu, ovjeriti predočeni obrazac i zadržati svoj primjerak, a podnositelju zahtjeva vratiti preostala tri primjerka (za podnositelja zahtjeva, isplatitelja i Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske).

 

3.        Za svakog isplatitelja i za svaku isplatu podnosi se poseban zahtjev.

 

4.        Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza podnosi se Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, najkasnije u roku od tri godine od isteka kalendarske godine u kojoj je isplata izvršena.

 

INSTRUCTIONS FOR FILLING IN THE FORM: INTERESTS

 

1.         This form is submitted for tax relief, tax exemption or tax refund for interest to a resident of the country with which the Republic of Croatia entered into Agreement for the Avoidance of double Taxation.

 

2.         The form consists of four copies. The first copy is for the claimant, the second for the payer of the income, the third copy for the 

Tax Administration of the Republic of Croatia, and the forth copy for the foreign tax authority. Items II, IV, V and VI are to be filled in by the claimant, items I and III by the payer of income, and the item VII by the foreign tax authority. The filled in and signed copies of the form are submitted to the tax authorities of the country in which the recipient is resident. Foreign tax authorities shall carry out the required control, certify a submitted form, and retain their own copy, and return the remaining   copies to the claimant (for the claimant, payer of the income, and the Tax Administration of the Republic of Croatia).

 

3.          For each payer and for each payment a separate claim is made.

 

4.          Application for tax relief, tax exemption or tax refund is submitted to the Ministry of finance of the Republic of Croatia, Tax adTax administration, Zagreb office,a Dubrovnik 32, at latest within 3 years as of expiry of the calendar year in which the payment is effected.

 

             

          R E P U B L I K A   H R V A T S K A                                                                      PRIMJERAK 3

MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA                              - za Poreznu upravu Republike Hrvatske -

          THE REPUBLIC OF CROATIA                                                                                  COPY 3

MINISTRY OF FINANCE-TAX ADMINISTRATION                 - for the Tax Administration of the Republic of Croatia –

 

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE, IZUZIMANJE OD POREZA ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NA KAMATE I  SLIČNA DAVANJA PREMA UGOVORU O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………………

('Narodne novine – Međunarodni ugovori', broj: …………………)

 

 

APPLICATION FOR TAX RELIEF, TAX EXEMPTION OR TAX REFUND FOR INTEREST UNDER THE AGREEMENT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND ……………………………………………

('Official Gazette – International Agreements', number: …………………………………)

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene članka 30. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 177/04) i članka 31. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 177/04) – The data to be given in this application are requested under Article 30 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 177/04) and Article 31 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 177/04)

5pt'>

I.   PODACI O ISPLATITELJU KAMATE – INFORMATION ON THE PAYER OF THE INTEREST:

 

       Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ……………………………..…………………………

       Pravni oblik – Legal form: ………………………………………………………………………………………...

       Broj (MBG ili matični broj) – Number (identification number / tax number):… ………………………………

       Prebivalište / sjedište – Address: ……………………………………………

                        Ulica i broj – Street and number: ………………………………………………………………………

                         Poštanski broj – Postal code: ………………………………Grad – City: ……………………………

                         Država – State: ………………………………………………………………………………………

<'>

 II.   PODACI  O PODNOSITELJU ZAHTJEVA – PRIMATELJU KAMATE – INFORMATION ON THE                          

       CLAIMANT – RECEPIENT OF THE INTEREST:

 

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ……………………………………………………….

        Pravni oblik – Legal form: ………………………………………………………………………………………..

        Broj – Number: ……………………………………………………………………………………………………

        Prebivalište / sjedište – Address: ………………………………………………………………………………….

                                              Ulica i broj – Street and number: ……………………………………………………….

                                               Poštanski broj – Postal code: ………………Grad – City: ……………………………..

                                               Država – State: ………………………………………………………………………….

          Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ………………………….

          Prebivalište /sjedište – Address. …………………………………………………………………………………. 

 

 III.    PODACI O DOHOTKU – DESCRIPTION OF THE INCOME:

 

           Temelj isplate – Payment basis: …………………………………………………………………….

           Datum izdavanja ili sklapanja ugovora – Date of issue or conclusion of the contract: …………….

           Ukupan uznos kamate – Total amount of interest: ………………………..……………………………………

           Datum isplate  – Date of payment : …………………………………………………………………………….

           Ukupan iznos poreza – Total amount of tax: …………………………………………………………………..

 

   IV.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title): …………………………………………………………………………………………………………………

 

   

V.   NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – PROCEDURE OF THE REFUND:

 

               U Republici Hrvatskoj ili u  - In  the Republic of Croatia or in: …………………………………

               Na broj računa – To the account number: ………………………………………………………..

               Kod (banka) – With the (Bank): …………………………………………………………………                                                                  

               Otvorenog na ime – Opened in the name of: …………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     VI.  IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

 

       Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom   

       II., ispunjava sljedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner mentioned

       under II fulfills the following conditions:

1.        Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned

income,

         2.        Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren

kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in

the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia,

        Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti 

        podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of  the fact that the

        Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax

        Authorities in the country of residence of the claimant.

 

             ………………………………………                     …………………………………..

                 Mjesto i datum – Place and date                                     Potpis - Signature

 

         VII.   POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA    

           ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT'S COUNTRY

          OF RESIDENCE:

 

           Podnositelj zahtjeva je rezident ………………… prema članku …………….. Ugovora o izbjegavanju

           dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i …………………… - The claimant is the resident

           of …………………. Under Article ……………………….. of the Agreement for the avoidance of double

           taxation between the Republic of Croatia and ………………………….

 

           …………………………           …………………………………..            ……………………………..

     Mjesto i datum – Place and date                  Pečat – Stamp                                     Potpis - Signature

 

        VIII. NAPOMENE POREZNE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE (ako ih ima) – CROATIAN TAX AUTHORITIES REMARKS (if any)

 

 

UPUTA ZA POPUNJAVANJE: KAMATE

 

1.        Ovaj obrazac podnosi  se radi umanjenja porezne obveze, izuzimanja od poreza ili povrata više plaćenog  poreza na kamate osobi koja ima prebivalište, uobičajeno boravište ili sjedište (rezidentu) u državi s kojom je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

 

2.        Obrazac se sastoji od četiri primjerka. Prvi je primjerak za podnositelja zahtjeva, drugi za isplatitelja, treći za Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske, a četvrti za inozemno porezno tijelo. Točke II, IV, V i VI popunjava podnositelj zahtjeva, točke I i III popunjava isplatitelj, a točku VII popunjava inozemno porezno tijelo. Popunjeni i potpisani primjerci obrasca predaju se inozemnim poreznim tijelima zemlje koje je primatelj rezident. Inozemna porezna tijela će provesti potrebnu kontrolu, ovjeriti predočeni obrazac i zadržati svoj primjerak, a podnositelju zahtjeva vratiti preostala tri primjerka (za podnositelja zahtjeva, isplatitelja i Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske).

 

3.        Za svakog isplatitelja i za svaku isplatu podnosi se poseban zahtjev.

 

4.        Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza podnosi se Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, najkasnije u roku od tri godine od isteka kalendarske godine u kojoj je isplata izvršena.

 

INSTRUCTIONS FOR FILLING IN THE FORM: INTERESTS

 

1.         This form is submitted for tax relief, tax exemption or tax refund for interest to a resident of the country with which the Republic of Croatia entered into Agreement for the Avoidance of double Taxation.

 

2.         The form consists of four copies. The first copy is for the claimant, the second for the payer of the income, the third copy for the 

Tax Administration of the Republic of Croatia, and the forth copy for the foreign tax authority. Items II, IV, V and VI are to be filled in by the claimant, items I and III by the payer of income, and the item VII by the foreign tax authority. The filled in and signed copies of the form are submitted to the tax authorities of the country in which the r the recipient is resident. Foreiguthorities shall carry out the required control, certify a submitted form, and retain their own copy, and return the remaining   copies to the claimant (for the claimant, payer of the income, and the Tax Administration of the Republic of Croatia).

 

3.          For each payer and for each payment a separate claim is made.

 

4.          Application for tax relief, tax exemption or tax refund is submitted to the Ministry of finance of the Republic of Croatia, Tax administration, Zagreb office, Avenija Dubrovnik 32, at latest within 3 years as of expiry of the calendar year in which the payment is effected.

 

 

             

  

  R E P U B L I K A   H R V A T S K A                                                                      PRIMJERAK 4

MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA                                          - za inozemno porezno tijelo -

            THE REPUBLIC OF CROATIA                                                                                  COPY 4

MINISTRY OF FINANCE-TAX ADMINISTRATION                                        - for the foreign tax authority –

 

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE, IZUZIMANJE OD POREZA ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NA KAMATE I  SLIČNA DAVANJA PREMA UGOVORU O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………………

('Narodne novine – Međunarodni ugovori', broj: …………………)

 

 

APPLICATION FOR TAX RELIEF, TAX EXEMPTION OR TAX REFUND FOR INTEREST UNDER THE AGREEMENT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND ……………………………………………

('Official Gazette – International Agreements', number: …………………………………)

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene članka 30. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 177/04) i članka 31. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 177/04) – The data to be given in this application are requested under Article 30 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 177/04) and Article 31 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 177/04)

 

I.   PODACI O ISPLATITELJU KAMATE – INFORMATION ON THE PAYER OF THE INTEREST:

 

       Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ……………………………..…………………………

       Pravni oblik – Legal form: ………………………………………………………………………………………...

       Broj (MBG ili matični broj) – Number (identification number / tax number):… ………………………………

       Prebivalište / sjedište – Address: ……………………………………………

                        Ulica i broj – Street and number: ………………………………………………………………………

                         Poštanski broj – Postal code: ………………………………Grad – City: ……………………………

                         Država – State: ………………………………………………………………………………………

 

II.   PODACI  O PODNOSITELJU ZAHTJEVA – PRIMATELJU KAMATE – INFORMATION ON THE                          

       CLAIMANT – RECEPIENT OF THE INTEREST:

 

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ……………………………………………………….

        Pravni oblik – Legal form: ………………………………………………………………………………………..

        Broj – Number: ……………………………………………………………………………………………………

        Prebivalište / sjedište – Address: ………………………………………………………………………………….

                                              Ulica i broj – Street and number: ……………………………………………………….

                                               Poštanski broj – Postal code: ………………Grad – City: ……………………………..

                                               Država – State: ………………………………………………………………………….

          Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ………………………….

          Prebivalište /sjedište – Address. …………………………………………………………………………………. 

 

III.    PODACI O DOHOTKU – DESCRIPTION OF THE INCOME:

 

           Temelj isplate – Payment basis: …………………………………………………………………….

           Datum izdavanja ili sklapanja ugovora – Date of issue or conclusion of the contract: …………….

           Ukupan uznos kamate – Total amount of interest: ………………………..……………………………………

           Datum isplate  – Date of payment : …………………………………………………………………………….

           Ukupan iznos poreza – Total amount of tax: …………………………………………………………………..

 

  IV.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title): …………………………………………………………………………………………………………………

 

   V.   NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – PROCEDURE OF THE REFUND:

 

               U Republici Hrvatskoj ili u  - In  the Republic of Croatia or in: …………………………………

               Na broj računa – To the account number: ………………………………………………………..

               Kod (banka) – With the (Bank): …………………………………………………………………                                                                  

               Otvorenog na ime – Opened in the name of: …………………………………………………….

 

     VI.  IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

 

       Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom   

       II., ispunjava sljedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner mentioned

       under II fulfills the following conditions:

1.        Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned

income,

2.        Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren

kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in

the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia,

Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti 

podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of  the fact that the

Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax

Authorities in the country of residence of the claimant.

 

             ………………………………………                     …………………………………..

                 Mjesto i datum – Place and date                                     Potpis - Signature

 

        VII.   POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA    

           ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT'S COUNTRY

          OF RESIDENCE:

 

           Podnositelj zahtjeva je rezident ………………… prema članku …………….. Ugovora o izbjegavanju

           dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i …………………… - The claimant is the resident

           of …………………. Under Article ……………………….. of the Agreement for the avoidance of double

           taxation between the Republic of Croatia and ………………………….

 

           …………………………           …………………………………..            ……………………………..

     Mjesto i datum – Place and date                  Pečat – Stamp                                     Potpis - Signature

 

 

UPUTA ZA POPUNJAVANJE: KAMATE

 

1.        Ovaj obrazac podnosi  se radi umanjenja porezne obveze, izuzimanja od poreza ili povrata više plaćenog  poreza na kamate osobi koja ima prebivalište, uobičajeno boravište ili sjedište (rezidentu) u državi s kojom je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

 

2.        Obrazac se sastoji od četiri primjerka. Prvi je primjerak za podnositelja zahtjeva, drugi za isplatitelja, treći za Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske, a četvrti za inozemno porezno tijelo. Točke II, IV, V i VI popunjava podnositelj zahtjeva, točke I i III popunjava isplatitelj, a točku VII popunjava inozemno porezno tijelo. Popunjeni i potpisani primjerci obrasca predaju se inozemnim poreznim tijelima zemlje koje je primatelj rezident. Inozemna porezna tijela će provesti potrebnu kontrolu, ovjeriti predočeni obrazac i zadržati svoj primjerak, a podnositelju zahtjeva vratiti preostala tri primjerka (za podnositelja zahtjeva, isplatitelja i Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske).

 

3.        Za svakog isplatitelja i za svaku isplatu podnosi se poseban zahtjev.

 

4.        Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza podnosi se Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, najkasnije u roku od tri godine od isteka kalendarske godine u kojoj je isplata izvršena.

 

INSTRUCTIONS FOR FILLING IN THE FORM: INTERESTS

 

1.         This form is submitted for tax relief, tax exemption or tax refund for interest to a resident of the country with which the Republic of Croatia entered into Agreement for the Avoidance of double Taxation.

 

2.         The form consists of four copies. The first copy is for the claimant, the second for the payer of the income, the third copy for the 

Tax Administration of the Republic of Croatia, and the forth copy for the foreign tax authority. Items II, IV, V and VI are to be filled in by the claimant, items I and III by the payer of income, and the item VII by the foreign tax authority. The filled in and signed copies of the form are submitted to the tax authorities of the country in which the recipient is resident. Foreign tax authorities shall carry out the required control, certify a submitted form, and retain their own copy, and return the remaining   copies to the claimant (for the claimant, payer of the income, and the Tax Administration of the Republic of Croatia).

 

3.          For each payer and for each payment a separate claim is made.

 

4.          Application for tax relief, tax exemption or tax refund is submitted to the Ministry of finance of the Republic of Croatia, Tax administration, Zagreb office, Avenija Dubrovnik 32, at latest within 3 years as of expiry of the calendar year in which the payment is effected.

 

 R E P U B L I K A   H R V A T S K A                                                                      PRIMJERAK 1

MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA                                          - za podnositelja zahtjeva -

            THE REPUBLIC OF CROATIA                                                                                  COPY 1

MINISTRY OF FINANCE-TAX ADMINISTRATION                                                - for the claimant–

 

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE, IZUZIMANJE OD POREZA ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NA LICENCE  I  SLIČNA DAVANJA PREMA UGOVORU O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………………

('Narodne novine – Međunarodni ugovori', broj: …………………)

 

 

APPLICATION FOR TAX RELIEF, TAX EXEMPTION OR TAX REFUND FOR ROYALTIES UNDER THE AGREEMENT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND ……………………………………………

('Official Gazette – International Agreements', number: …………………………………)

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene članka 27. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 177/04) i članka 31. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 177/04) – The data to be given in this application are requested under Article 27 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 177/04 ) and Article 31 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 177/04)

I.   PODACI O STJECATELJU LICENCE – INFORMATION ON THE LICENSEE:

 

 span>Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ……………………………..…………………………

      Pravni oblik – Legal form: ………………………………………………………………………………………...

      Broj (MBG ili matični broj) – Number (identification number / tax number):… ………………………………

      Zanimanje / djelatnost – Occupation: …………………………………………………………………………….

      Prebivalište / sjedište – Address: ……………………………………………

                        Ulica i broj – Street and number: ………………………………………………………………………

                         Poštanski broj – Postal code: ………………………………Grad – City: ……………………………

                         Država – State: ………………………………………………………………………………………

 

II.   PODACI  O PODNOSITELJU ZAHTJEVA – DAVATELJU LICENCE – INFORMATION ON THE                         

       CLAIMANT – LICENSOR:

 

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ……………………………………………………….

        Pravni oblik – Legal form: ………………………………………………………………………………………..

        Broj – Number: ……………………………………………………………………………………………………

        Zanimanje / djelatnost – Occupation: …………………………………………………………………………….

        Prebivalište / sjedište – Address: ………………………………………………………………………………….

                                              Ulica i broj – Street and number: ……………………………………………………….

                                               Poštanski broj – Postal code: ………………Grad – City: ……………………………..

                                               Država – State: ………………………………………………………………………….

          Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ………………………….

          Prebivalište /sjedište – Address. …………………………………………………………………………………. 

 

III.  PREDMET UGOVORA O LICENCI – SUBJECT MATTER OF LICENCE:

 

3.1.   Prava intelektualnog vlasništva – Intelectual property rights

3.1.1.           Vrste prava intelektualnog vlasništva – Form of intellectual property right:

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………/span>

3.1.2.           Registracija prava intelektualnog vlasništva – Registration of intellectual property right:

Država registracije – Country of registration: ………………………………………………………..

Broj registracije – Registration number: ……………………………………………………………..

Datum registracije – Date of registration: ……………………………………………………………

3.1.3.           Nositelj prava intelektualnog vlasništva prema registru – Registered owner of intellectual property right:

Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: …………………………………………

Pravni oblik – Legal form: ……………………………………………………………………

Zanimanje / djelatnost – Occupation: ………………………………………………………..

Prebivalište / sjedište – Address: …………………………………………………………….

Ulica i broj – Street and number: …………………………………………………………….

Poštanski broj – Postal code: ………………….        Grad – City: ……………………….…

Država – State: ………………………………………………………………………………

3.2.   Prava na korištenje pokretnina ( između ostalog leasing – ugovori) -  Right to use movable property

(under a leasing or another agreement)                            

3.2.1.           Vrste pokretnina – Type of movable property: ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

3.3.   Autorska prava (prava koja ne spadaju pod točku 3.1.) – Copyrights (other than those under paragraph 3.1.)

3..3.1.           Vrste autorskog prava – Form of copyright: ……………………………………………………………..

3..3.2.           Naziv zaštićenog dijela – Title of protected work: ………………………………………………………

3..3.3.           Autor – Author

Ime – Name: ……………………………………………………………………………………………..

Prezime – Surname: ……………………………………………………………………………………..

Prebivalište / sjedište – Address:

Ulica i broj – Street and number: …………………………………………………………………

Poštanski broj – Postal code: ………………………..Grad – City: ……………………………..

Država – State: …………………………………………………………………………………..

Davatelj licence ovlašten je za davanje licence na temelju – The licensor is authorized to grant licence by virtue of: …………………………………………………………………………………………….

 

 

IV.  PODACI O DOHOTKU – DESCRIPTION OF THE INCOME:

 

                Ukupan iznos dohotka – Total amount of income: ………………………..………………….

                Datum isplate – Date of payment: ……………………………………………………………

                Ukupan iznos poreza – Total amount of tax: ………………………………………………….

   

V.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title):   ………………………………………………………………………………………………………

 

VI.   NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – PROCEDURE OF THE REFUND:

 

               U Republici Hrvatskoj ili u  - In  the Republic of Croatia or in: …………………………………

               Na broj računa – To the account number: ………………………………………………………..

               Kod (banka) – With the (Bank): …………………………………………………………………                                                                 

               Otvorenog na ime – Opened in the name of: …………………………………………………….

 

VII.  IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

 

Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom   

II., ispunjava sljedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner mentioned

under II fulfills the following conditions:

1.        Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned

income,

2.        Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren

kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in

the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia,

Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti 

podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of  the fact that the

Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax

Authorities in the country of residence of the claimant.

 

             ………………………………………                     …………………………………..

                 Mjesto i datum – Place and date                                     Potpis - Signature

 

VIII. POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA    

          ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT'S COUNTRY

         OF RESIDENCE:

 

           Podnositelj zahtjeva je rezident ………………… prema članku …………….. Ugovora o izbjegavanju

           dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i …………………… - The claimant is the resident

           of …………………. Under Article ……………………….. of the Agreement for the avoidance of double

           taxation between the Republic of Croatia and ………………………….

 

           …………………………           …………………………………..            ……………………………..

     Mjesto i datum – Place and date                  Pečat – Stamp                                     Potpis - Signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPUTA ZA POPUNJAVANJE: LICENCE

 

1.        Ovaj obrazac podnosi  se radi umanjenja porezne obveze, izuzimanja od poreza ili povrata više plaćenog  poreza na licence i slična davanja osobi koja ima prebivalište, uobičajeno boravište ili sjedište (rezidentu) u državi s kojom je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

 

2.        Obrazac se sastoji od četiri primjerka. Prvi je primjerak za podnositelja zahtjeva, drugi za isplatitelja, treći za Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske, a četvrti za inozemno porezno tijelo. Točke II, IV, V, VI i VII popunjava podnositelj zahtjeva, točke I i III popunjava isplatitelj, a točku VIII popunjava inozemno porezno tijelo. Popunjeni i potpisani primjerci obrasca predaju se inozemnim poreznim tijelima zemlje koje je primatelj rezident. Inozemna porezna tijela će provesti potrebnu kontrolu, ovjeriti predočeni obrazac i zadržati svoj primjerak, a podnositelju zahtjeva vratiti preostala tri primjerka (za podnositelja zahtjeva, isplatitelja i Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske).

 

3.        Za svakog isplatitelja i za svaku isplatu podnosi se poseban zahtjev.

 

4.        Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza podnosi se Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, najkasnije u roku od tri godine od isteka kalendarske godine u kojoj je isplata izvršena.

 

INSTRUCTIONS FOR FILLING IN THE FORM: ROYALTIES

 

1.         This form is submitted for tax relief, tax exemption or tax refund for royalties to a resident of the country with which the Republic of Croatia entered into Agreement for the Avoidance of double Taxation.

 

2.         The form consists of four copies. The first copy is for the claimant, the second for the payer of the income, the third copy for the 

Tax Administration of the Republic of Croatia, and the forth copy for the foreign tax authority. Items II, IV, V, VI and VII are to be filled in by the claimant, items I and III by the payer of income, and the item VIII by the foreign tax authority. The filled in and signed copies of the form are submitted to the tax authorities of the country in which the recipient is resident. Foreign tax authorities shall carry out the required control, certify a submitted form, and retain their own copy, and return the remaining   copies to the claimant (for the claimant, payer of the income, and the Tax Administration of the Republic of Croatia).

 

3.          For each payer and for each payment a separate claim is made.

 

4.          Application for tax relief, tax exemption or tax refund is submitted to the Ministry of finance of the Republic of Croatia, Tax administration, Zagreb office, Avenija Dubrovnik 32, at latest within 3 years as of expiry of the calendar year in which the payment is effected.

 

 

 

 

 

 

 

 

          R E P U B L I K A   H R V A T S K A                                                                      PRIMJERAK 2

MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA                                          - za isplatitelja dohotka -

            THE REPUBLIC OF CROATIA                                                                                  COPY 2

MINISTRY OF FINANCE-TAX ADMINISTRATION                                       - for the payer of the income –

 

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE, IZUZIMANJE OD POREZA ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NA LICENCE  I  SLIČNA DAVANJA PREMA UGOVORU O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………………

('Narodne novine – Međunarodni ugovori', broj: …………………)

 

 

APPLICATION FOR TAX RELIEF, TAX EXEMPTION OR TAX REFUND FOR ROYALTIES UNDER THE AGREEMENT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND ……………………………………………

('Official Gazette – International Agreements', number: …………………………………)

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene članka 27. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 177/04) i članka 31. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 177/04) – The data to be given in this application are requested under Article 27 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 177/04 ) and Article 31 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 177/04)

I.   PODACI O STJECATELJU LICENCE – INFORMATION ON THE LICENSEE:

 

      Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ……………………………..…………………………

      Pravni oblik – Legal form: ………………………………………………………………………………………...

      Broj (MBG ili matični broj) – Number (identification number / tax number):… ………………………………

      Zanimanje / djelatnost – Occupation: …………………………………………………………………………….

      Prebivalište / sjedište – Address: ……………………………………………

                        Ulica i broj – Street and number: ………………………………………………………………………

                         Poštanski broj – Postal code: ………………………………Grad – City: ……………………………

                         Država – State: ………………………………………………………………………………………

 

II.   PODACI  O PODNOSITELJU ZAHTJEVA – DAVATELJU LICENCE – INFORMATION ON THE                         

       CLAIMANT – LICENSOR:

 

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ……………………………………………………….

        Pravni oblik – Legal form: ………………………………………………………………………………………..

        Broj – Number: ……………………………………………………………………………………………………

        Zanimanje / djelatnost – Occupation: …………………………………………………………………………….

        Prebivalište / sjedište – Address: ………………………………………………………………………………….

                                              Ulica i broj – Street and number: ……………………………………………………….

                                               Poštanski broj – Postal code: ………………Grad – City: ……………………………..

                                               Država – State: ………………………………………………………………………….

          Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ………………………….

          Prebivalište /sjedište – Address. …………………………………………………………………………………. 

 

PREDMET UGOVORA O LICENCI – SUBJECT MATTER OF LICENCE:

 

3.1.   Prava intelektualnog vlasništva – Intelectual property rights

3.1.1.           Vrste prava intelektualnog vlasništva – Form of intellectual property right:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

3.1.2.           Registracija prava intelektualnog vlasništva – Registration of intellectual property right:

Država registracije – Country of registration: ………………………………………………………..

Broj registracije – Registration number: ……………………………………………………………..

Datum registracije – Date of registration: ……………………………………………………………

3.1.3.           Nositelj prava intelektualnog vlasništva prema registru – Registered owner of intellectual property right:

Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: …………………………………………

Pravni oblik – Legal form: ……………………………………………………………………

Zanimanje / djelatnost – Occupation: ………………………………………………………..

Prebivalište / sjedište – Address: …………………………………………………………….

Ulica i broj – Street and number: …………………………………………………………….

Poštanski broj – Postal code: ………………….        Grad – City: ……………………….…

Država – State: ………………………………………………………………………………

 

3.2.   Prava na korištenje pokretnina ( između ostalog leasing – ugovori) -  Right to use movable property

(under a leasing or another agreement)                            

3.2.1.           Vrste pokretnina – Type of movable property: ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

3.3.   Autorska prava (prava koja ne spadaju pod točku 3.1.) – Copyrights (other than those under paragraph 3.1.)

3.3.1.           Vrste autorskog prava – Form of copyright: ……………………………………………………………..

3.3.2.           Naziv zaštićenog dijela – Title of protected work: ………………………………………………………

3.3.3.           Autor – Author

Ime – Name: ……………………………………………………………………………………………..

Prezime – Surname: ……………………………………………………………………………………..

Prebivalište / sjedište – Address:

Ulica i broj – Street and number: …………………………………………………………………

Poštanski broj – Postal code: ………………………..Grad – City: ……………………………..

Država – State: …………………………………………………………………………………..

Davatelj licence ovlašten je za davanje licence na temelju – The licensor is authorized to grant licence by virtue of: …………………………………………………………………………………………….

 

 

IV.  PODACI O DOHOTKU – DESCRIPTION OF THE INCOME:

 

                Ukupan iznos dohotka – Total amount of income: ………………………..………………….

                Datum isplate  – Date of payment : ……………………………………………………………

                Ukupan iznos poreza – Total amount of tax: ………………………………………………….

   

V.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title):   ………………………………………………………………………………………………………

 

VI.   NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – PROCEDURE OF THE REFUND:

 

               U Republici Hrvatskoj ili u  - In  the Republic of Croatia or in: …………………………………

               Na broj računa – To the account number: ………………………………………………………..

               Kod (banka) – With the (Bank): …………………………………………………………………                                                                 

               Otvorenog na ime – Opened in the name of: …………………………………………………….

 

VII.  IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

 

       Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom   

       II., ispunjava sljedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner mentioned

       under II fulfills the following conditions:

1.        Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned

income,

2.        Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren

kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in

the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia,

Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti 

podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of  the fact that the

Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax

Authorities in the country of residence of the claimant.

 

             ………………………………………                     …………………………………..

                 Mjesto i datum – Place and date                                     Potpis – Signature

 

VIII. POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA    

          ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT'S COUNTRY

         OF RESIDENCE:

 

           Podnositelj zahtjeva je rezident ………………… prema članku …………….. Ugovora o izbjegavanju

           dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i …………………… - The claimant is the resident

           of …………………. Under Article ……………………….. of the Agreement for the avoidance of double

           taxation between the Republic of Croatia and ………………………….

 

           …………………………           …………………………………..            ……………………………..

     Mjesto i datum – Place and date           Pečat – Stamp                                     Potpis – Signature

 

 

 

 

 

 

UPUTA ZA POPUNJAVANJE: LICENCE

 

1.        Ovaj obrazac podnosi  se radi umanjenja porezne obveze, izuzimanja od poreza ili povrata više plaćenog  poreza na licence i slična davanja osobi koja ima prebivalište, uobičajeno boravište ili sjedište (rezidentu) u državi s kojom je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

 

2.        Obrazac se sastoji od četiri primjerka. Prvi je primjerak za podnositelja zahtjeva, drugi za isplatitelja, treći za Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske, a četvrti za inozemno porezno tijelo. Točke II, IV, V, VI i VII popunjava podnositelj zahtjeva, točke I i III popunjava isplatitelj, a točku VIII popunjava inozemno porezno tijelo. Popunjeni i potpisani primjerci obrasca predaju se inozemnim poreznim tijelima zemlje koje je primatelj rezident. Inozemna porezna tijela će provesti potrebnu kontrolu, ovjeriti predočeni obrazac i zadržati svoj primjerak, a podnositelju zahtjeva vratiti preostala tri primjerka (za podnositelja zahtjeva, isplatitelja i Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske).

 

3.        Za svakog isplatitelja i za svaku isplatu podnosi se poseban zahtjev.

 

4.        Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza podnosi se Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, najkasnije u roku od tri godine od isteka kalendarske godine u kojoj je isplata izvršena.

 

INSTRUCTIONS FOR FILLING IN THE FORM: ROYALTIES

 

1.         This form is submitted for tax relief, tax exemption or tax refund for royalties to a resident of the country with which the Republic of Croatia entered into Agreement for the Avoidance of double Taxation.

 

2.         The form consist of four copies. The first copy is for the claimant, the second for the payer of the income, the third copy for the 

Tax Administration of the Republic of Croatia, and the forth copy for the foreign tax authority. Items II, IV, V, VI and VII are to be filled in by the claimant, items I and III by the payer of income, and the item VIII by the foreign tax authority. The filled in and signed copies of the form are submitted to the tax authorities of the country in which the recipient is resident. Foreign tax authorities shall carry out the required control, certify a submitted form, and retain their own copy, and return the remaining   copies to the claimant (for the claimant, payer of the income, and the Tax Administration of the Republic of Croatia).

 

3.          For each payer and for each payment a separate claim is made.

 

4.          Application for tax relief,emption or tax refund is submitted to the Ministry of finance of the Republic of Croatia, Tax administration, Zagreb office, Avenija Dubrovnik 32, at latest within 3 years as of expiry of the calendar year in which the payment is effected.

 

                

 

 

 

 

 

 

          R E P U B L I K A   H R V A T S K A                                                                      PRIMJERAK 3

MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA                              - za Poreznu upravu Republike Hrvatske -

            THE REPUBLIC OF CROATIA                                                                                  COPY 3

MINISTRY OF FINANCE-TAX ADMINISTRATION                 - for the Tax Administration of the Republic of Croatia –

 

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE, IZUZIMANJE OD POREZA ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NA LICENCE  I  SLIČNA DAVANJA PREMA UGOVORU O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………………

('Narodne novine – Međunarodni ugovori', broj: …………………)

 

 

APPLICATION FOR TAX RELIEF, TAX EXEMPTION OR TAX REFUND FOR ROYALTIES UNDER THE AGREEMENT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND ……………………………………………

('Official Gazette – International Agreements', number: …………………………………)

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene članka 27. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 177/04) i članka 31. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 177/04) – The data to be given in this application are requested under Article 27 of Income Tax Act ("Official Gazette", number177/04 ) and Article 31 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 177/04)

I.   PODACI O STJECATELJU LICENCE – INFORMATION ON THE LICENSEE:

 

      Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ……………………………..…………………………

      Pravni oblik – Legal form: ………………………………………………………………………………………...

      Broj (MBG ili matični broj) – Number (identification number / tax number):… ………………………………

      Zanimanje / djelatnost – Occupation: …………………………………………………………………………….

      Prebivalište / sjedište – Address: ……………………………………………

                        Ulica i broj – Street and number: ………………………………………………………………………

                         Poštanski broj – Postal code: ………………………………Grad – City: ……………………………

                         Država – State: ………………………………………………………………………………………

 

II.   PODACI  O PODNOSITELJU ZAHTJEVA – DAVATELJU LICENCE – INFORMATION ON THE                         

       CLAIMANT – LICENSOR:

 

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ……………………………………………………….

        Pravni oblik – Legal form: ………………………………………………………………………………………..

        Broj – Number: ……………………………………………………………………………………………………

        Zanimanje / djelatnost – Occupation: …………………………………………………………………………….

        Prebivalište / sjedište – Address: ………………………………………………………………………………….

                                              Ulica i broj – Street and number: ……………………………………………………….

                                               Poštanski broj – Postal code: ………………Grad – City: ……………………………..

                                               Država – State: ………………………………………………………………………….

          Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ………………………….

          Prebivalište /sjedište – Address. …………………………………………………………………………………. 

 

III.  PREDMET UGOVORA O LICENCI – SUBJECT MATTER OF LICENCE:

 

3.1.   Prava intelektualnog vlasništva – Intelectual property rights

3.1.1.           Vrste prava intelektualnog vlasništva – Form of intellectual property right:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

3.1.2.           Registracija pravja prava intelektualnog vlasništva tration of intellectual property right:

Država registracije – Country of registration: ………………………………………………………..

Broj registracije – Registration number: ……………………………………………………………..

Datum registracije – Date of registration: ……………………………………………………………

3.1.3.           Nositelj prava intelektualnog vlasništva prema registru – Registered owner of intellectual property right:

Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: …………………………………………

Pravni oblik – Legal form: ……………………………………………………………………

Zanimanje / djelatnost – Occupation: ………………………………………………………..

Prebivalište / sjedište – Address: …………………………………………………………….

Ulica i broj – Street and number: …………………………………………………………….

Poštanski broj – Postal code: ………………….        Grad – City: ……………………….…

Država – State: ………………………………………………………………………………

3.2.   Prava na korištenje pokretnina ( između ostalog leasing – ugovori) -  Right to use movable property

(under a leasing or another agreement)                            

3.2.1.           Vrste pokretnina – Type of movable property: ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

3.3.   Autorska prava (prava koja ne spadaju pod točku 3.1.) – Copyrights (other than those under paragraph 3.1.)

3.3.1.           Vrste autorskog prava – Form of copyright: ……………………………………………………………..

3.3.2.           Naziv zaštićenog dijela – Title of protected work: ………………………………………………………

3.3.3.           Autor – Author

Ime – Name: ……………………………………………………………………………………………..

Prezime – Surname: ……………………………………………………………………………………..

Prebivalište / sjedište – Address:

Ulica i broj – Street and number: …………………………………………………………………

Poštanski broj – Postal code: ………………………..Grad – City: ……………………………..

Država – State: …………………………………………………………………………………..

Davatelj licence ovlašten je za davanje licence na temelju – The licensor is authorized to grant licence by virtue of: …………………………………………………………………………………………….

 

IV.  PODACI O DOHOTKU – DESCRIPTION OF THE INCOME:

 

                Ukupan uznos dohotka – Total amount of income: ………………………..………………….

                Datum isplate  – Date of payment : ……………………………………………………………

                Ukupan iznos poreza – Total amount of tax: ………………………………………………….

   

V.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title):   ………………………………………………………………………………………………………

 

VI.   NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – PROCEDURE OF THE REFUND:

 

               U Republici Hrvatskoj ili u  - In  the Republic of Croatia or in: …………………………………

               Na broj računa – To the account number: ………………………………………………………..

               Kod (banka) – With the (Bank): …………………………………………………………………                                                                 

               Otvorenog na ime – Opened in the name of: …………………………………………………….

 

VII.  IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

 

       Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom   

       II., ispunjava sljedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner mentioned

       under II fulfills the following conditions:

1.        Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned

income,

2.        Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren

kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in

the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia,

Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti 

podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of  the fact that the

Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax

Authorities in the country of residence of the claimant.

 

             ………………………………………                     …………………………………..

                 Mjesto i datum – Place and date                                     Potpis - Signature

 

VIII. POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA    

          ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT'S COUNTRY

         OF RESIDENCE:

 

           Podnositelj zahtjeva je rezident ………………… prema članku …………….. Ugovora o izbjegavanju

           dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i …………………… - The claimant is the resident

           of …………………. Under Article ……………………….. of the Agreement for the avoidance of double

           taxation between the Republic of Croatia and ………………………….

 

           …………………………           …………………………………..            ……………………………..

     Mjesto i datum – Place and date                  Pečat – Stamp                                     Potpis - Signature

 

 IX.    NAPOMENE POREZNE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE (ako ih ima) – CROATIAN TAX AUTHORITIES REMARKS (if any)

 

 

 

 

 

 

 

UPUTA ZA POPUNJAVANJE: LICENCE

 

1.        Ovaj obrazac podnosi  se radi umanjenja porezne obveze, izuzimanja od poreza ili povrata više plaćenog  poreza na licence i slična davanja osobi koja ima prebivalište, uobičajeno boravište ili sjedište (rezidentu) u državi s kojom je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

 

2.        Obrazac se sastoji od četiri primjerka. Prvi je primjerak za podnositelja zahtjeva, drugi za isplatitelja, treći za Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske, a četvrti za inozemno porezno tijelo. Točke II, IV, V, VI i VII popunjava podnositelj zahtjeva, točke I i III popunjava isplatitelj, a točku VIII popunjava inozemno porezno tijelo. Popunjeni i potpisani primjerci obrasca predaju se inozemnim poreznim tijelima zemlje koje je primatelj rezident. Inozemna porezna tijela će provesti potrebnu kontrolu, ovjeriti predočeni obrazac i zadržati svoj primjerak, a podnositelju zahtjeva vratiti preostala tri primjerka (za podnositelja zahtjeva, isplatitelja i Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske).

 

3.        Za svakog isplatitelja i za svaku isplatu podnosi se poseban zahtjev.

 

ss=MsoBodyText3 style='margin-left:18.0pt;text-align:justify'>4.        Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza podnosi se Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, najkasnije u roku od tri godine od isteka kalendarske godine u kojoj je isplata izvršena.

 

INSTRUCTIONS FOR FILLING IN THE FORM: ROYALTIES

 

1.         This form is submitted for tax relief, tax exemption or tax refund for royalties to a resident of the country with which the Republic of Croatia entered into Agreement for the Avoidance of double Taxation.

 

2.         The form consists of four copies. The first copy is for the claimant, the second for the payer of the income, the third copy for the 

Tax Administration of the Republic of Croatia, and the forth copy for the foreign tax authority. Items II, IV, V, VI and VII are to be filled in by the claimant, items I and III by the payer of income, and the item VIII by the foreign tax authority. The filled in and signed copies of the form are submitted to the tax authorities of the country in which the recipient is resident. Foreign tax authorities shall carry out the required control, certify a submitted form, and retain their own copy, and return the remaining   copies to the claimant (for the claimant, payer of the income, and the Tax Administration of the Republic of Croatia).

 

3.          For each payer and for each payment a separate claim is made.

 

4.          Application for tax relief, tax exemption or tax refund is submitted to the Ministry of finance of the Republic of Croatia, Tax administration, Zagreb office, Avenija Dubrovnik 32, at latest within 3 years as of expiry of the calendar year in which the payment is effected.

 

                

 

 

 

 

 

 

          R E P U B L I K A   H R V A T S K A                                                                      PRIMJERAK 4

MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA                                          - za inozemno porezno tijelo -

            THE REPUBLIC OF CROATIA                                                                                  COPY 4

MINISTRY OF FINANCE-TAX ADMINISTRATION                                         - for the foreign tax authority –

 

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE, IZUZIMANJE OD POREZA ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NA LICENCE  I  SLIČNA DAVANJA PREMA UGOVORU O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………………

('Narodne novine – Međunarodni ugovori', broj: …………………)

 

 

APPLICATION FOR TAX RELIEF, TAX EXEMPTION OR TAX REFUND FOR ROYALTIES UNDER THE AGREEMENT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND ……………………………………………

('Official Gazette – International Agreements', number: …………………………………)

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene članka 27. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 177/04) i članka 31. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 177/04) – The data to be given in this application are requested under Article 27 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 177/04 ) and Article 31 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 177/04)

I.   PODACI O STJECATELJU LICENCE – INFORMATION ON THE LICENSEE:

 

      Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ……………………………..…………………………

      Pravni oblik – Legal form: ………………………………………………………………………………………...

      Broj (MBG ili matični broj) – Number ( identification number / tax number):… ………………………………

      Zanimanje / djelatnost – Occupation: …………………………………………………………………………….

      Prebivalište / sjedište – Address: ……………………………………………

                        Ulica i broj – Street and number: ………………………………………………………………………

                         Poštanski broj – Postal code: ………………………………Grad – City: ……………………………

                         Država – State: ………………………………………………………………………………………

 

II.   PODACI  O PODNOSITELJU ZAHTJEVA – DAVATELJU LICENCE – INFORMATION ON THE                         

       CLAIMANT – LICENSOR:

 

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ……………………………………………………….

        Pravni oblik – Legal form: ………………………………………………………………………………………..

        Broj – Number: ……………………………………………………………………………………………………

        Zanimanje / djelatnost – Occupation: …………………………………………………………………………….

        Prebivalište / sjedište – Address: ………………………………………………………………………………….

                                              Ulica i broj – Street and number: ……………………………………………………….

                                                     pan>Poštanski broj – Postal code: ………………Grad – City: ……………………………..

                                               Država – State: ………………………………………………………………………….

          Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ………………………….

          Prebivalište /sjedište – Address. …………………………………………………………………………………. 

 

III.  PREDMET UGOVORA O LICENCI – SUBJECT MATTER OF LICENCE:

 

3.1.   Prava intelektualnog vlasništva – Intelectual property rights

3.1.1.           Vrste prava intelektualnog vlasništva – Form of intellectual property right:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

3.1.2.           Registracija prava intelektualnog vlasništva – Registration of intellectual property right:

Država registracije – Country of registration: ………………………………………………………..

Broj registracije – Registration number: ……………………………………………………………..

Datum registracije – Date of registration: ……………………………………………………………

3.1.3.           Nositelj prava intelektualnog vlasništva prema registru – Registered owner of intellectual property right:

Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: …………………………………………

Pravni oblik – Legal form: ……………………………………………………………………

Zanimanje / djelatnost – Occupation: ………………………………………………………..

Prebivalište / sjedište – Address: …………………………………………………………….

Ulica i broj – Street and number: …………………………………………………………….

Poštanski broj – Postal code: ………………….        Grad – City: ……………………….…

Država – State: ………………………………………………………………………………

3.2.   Prava na korištenje pokretnina ( između ostalog leasing – ugovori) -  Right to use movable property

(under a leasing or another agreement)                           

3.2.1.           Vrste pokretnina – Type of movable property: ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

3.3.   Autorska prava (prava koja ne spadaju pod točku 3.1) – Copyrights (other than those under paragraph 3.1)

3.3.1.           Vrste autorskog prava – Form of copyright: ……………………………………………………………..

3.3.2.           Naziv zaštićenog dijela – Title of protected work: ………………………………………………………

3.3.3.           Autor – Author

Ime – Name: ……………………………………………………………………………………………..

Prezime – Surname: ……………………………………………………………………………………..

Prebivalište / sjedište – Address:

Ulica i broj – Street and number: …………………………………………………………………

Poštanski broj – Postal code: ………………………..Grad – City: ……………………………..

Država – State: …………………………………………………………………………………..

Davatelj licence ovlašten je za davanje licence na temelju – The licensor is authorized to grant licence by virtue of: …………………………………………………………………………………………….

 

 

IV.  PODACI O DOHOTKU – DESCRIPTION OF THE INCOME:

 

                Ukupan uznos dohotka – Total amount of income: ………………………..………………….

                Datum isplate  – Date of payment : ……………………………………………………………

                Ukupan iznos poreza – Total amount of tax: ………………………………………………….

   

V.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title):   ………………………………………………………………………………………………………

 

VI.   NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – PROCEDURE OF THE REFUND:

 

               U Republici Hrvatskoj ili u  - In  the Republic of Croatia or in: …………………………………

               Na broj računa – To the account number: ………………………………………………………..

               Kod (banka) – With the (Bank): …………………………………………………………………                                                                  

               Otvorenog na ime – Opened in the name of: …………………………………………………….

 

VII.  IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

 

       Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom   

       II., ispunjava sljedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner mentioned

       under II fulfills the following conditions:

1.        1.        Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned

income,

2.        2.        Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren

kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in

the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia,

        Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti 

        podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of  the fact that the

        Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax

        Authorities in the country of residence of the claimant.

 

             ………………………………………                     …………………………………..

                 Mjesto i datum – Place and date                                     Potpis - Signature

 

VIII. POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA    

          ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT'S COUNTRY

         OF RESIDENCE:

 

           Podnositelj zahtjeva je rezident ………………… prema članku …………….. Ugovora o izbjegavanju

           dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i …………………… - The claimant is the resident

           of …………………. Under Article ……………………….. of the Agreement for the avoidance of double

           taxation between the Republic of Croatia and ………………………….

 

           …………………………           …………………………………..            ……………………………..

     Mjesto i datum – Place and date                  Pečat – Stamp                                     Potpis - Signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPUTA ZA POPUNJAVANJE: LICENCE

 

1.        Ovaj obrazac podnosi  se radi umanjenja porezne obveze, izuzimanja od poreza ili povrata više plaćenog  poreza na licence i slična davanja osobi koja ima prebivalište, uobičajeno boravište ili sjedište (rezidentu) u državi s kojom je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

 

2.        Obrazac se sastoji od četiri primjerka. Prvi je primjerak za podnositelja zahtjeva, drugi za isplatitelja, treći za Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske, a četvrti za inozemno porezno tijelo. Točke II, IV, V, VI i VII popunjava podnositelj zahtjeva, točke I i III popunjava isplatitelj, a točku VIII popunjava inozemno porezno tijelo. Popunjeni i potpisani primjerci obrasca predaju se inozemnim poreznim tijelima zemlje koje je primatelj rezident. Inozemna porezna tijela će provesti potrebnu kontrolu, ovjeriti predočeni obrazac i zadržati svoj primjerak, a podnositelju zahtjeva vratiti preostala tri primjerka (za podnositelja zahtjeva, isplatitelja i Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske).

 

3.        Za svakog isplatitelja i za svaku isplatu podnosi se poseban zahtjev.

 

4.        Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza podnosi se Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, najkasnije u roku od tri godine od isteka kalendarske godine u kojoj je isplata izvršena.

 

INSTRUCTIONS FOR FILLING IN THE FORM: ROYALTIES

 

1.         This form is submitted for tax relief, tax exemption or tax refund for royalties to a resident of the country with which the Republic of Croatia entered into Agreement for the Avoidance of double Taxation.

 

2.         The form consists of four copies. The first copy is for the claimant, the second for the payer of the income, the third copy for the 

Tax Administration of the Republic of Croatia, and the forth copy for the foreign tax authority. Items II, IV, V, VI and VII are to be filled in by the claimant, items I and III by the payer of income, and the item VIII by the foreign tax authority. The filled in and signed copies of the form are submitted to the tax authorities of the country in which the recipient is resident. Foreign tax authorities shall carry out the required control, certify a submitted form, and retain their own copy, and return the remaining   copies to the claimant (for the claimant, payer of the income, and the Tax Administration of the Republic of Croatia).

 

3.          For  each payer and for each payment a separate claim is made.

 

4.          Application for tax relief, tax exemption or tax refund is submitted to the Ministry of finance of the Republic of Croatia, Tax administration, Zagreb office, Avenija Dubrovnik 32, at latest within 3 years as of expiry of the calendar year in which the payment is effected.

 

                

 

class=MsoBodyText3 style='margin-left:18.0pt'> 

 

 

 

 

               R E P U B L I K A   H R V A T S K A                                                                      PRIMJERAK 1

MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA                                          - za podnositelja zahtjeva -

            THE REPUBLIC OF CROATIA                                                                                  COPY 1

MINISTRY OF FINANCE-TAX ADMINISTRATION                                                - for the claimant –

 

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE, IZUZIMANJE OD POREZA ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NA NAKNADE ZA DJELATNOST OBAVLJENU U REPUBLICI HRVATSKOJ,  PREMA UGOVORU O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………………

('Narodne novine – Međunarodni ugovori', broj: …………………)

 

 

APPLICATION FOR TAX RELIEF, TAX EXEMPTION OR TAX REFUND FOR  INDEPENDENT PERSONAL SERVICES RENDERED IN THE REPUBLIC OF CROATIA UNDER THE AGREEMENT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND ……………………………………………

('Official Gazette – International Agreements', number: …………………………………)

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene članka 48. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 177/04) i članka 31. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 177/04) – The data to be given in this application are requested under Article 48 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 177/04 ) and Article 31  of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 177/04)

I.   PODACI O ISPLATITELJU – INFORMATION ON THE PAYER:

 

       Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ……………………………..………………………………………

       Pravni oblik – Legal form: ……………………………………………………………………………………….……………..

       Broj (MBG ili mG ili matični broj) – Number ( ication number / tax number):… …………………………………………….

       Prebivalište / sjedište – Address: ……………………………………………………………………………………………….

                        Ulica i broj – Street and number: …………………………………………………………………………………….

                         Poštanski broj – Postal code: ………………………………Grad – City: ………………………………………….

                         Država – State: ………………………………………………………………………………………………………

 II.   PODACI  O PODNOSITELJU ZAHTJEVA – PRIMATELJU NAKNADE – INFORMATION ON THE                         

       CLAIMANT – RECEPIENT OF THE REMUNERATION:

 

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ……………………………………………………………………

        (umjetničko ime, ako ga ima – artistic name, if there is any): …………………………………………………………………

        Pravni oblik – Legal form: ……………………………………………………………………………………………………..

        Broj – Number: …………………………………………………………………………………………………………………

        Prebivalište / sjedište – Address: ……………………………………………………………………………………………….

                                              Ulica i broj – Street and number: ………………………………………………………………………

                                               Poštanski broj – Postal code: ………………Grad – City: ……………………………………………

                                               Država – State: ………………………………………………………………………………………..

          Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ………………………………………..

          Prebivalište /sjedište – Address. …………………………………………………………………………………. ……………

 III. VRSTA DJELATNOSTI (umjetničke, književne i druge djelatnosti) – TYPE OF ACTIVITY

          ( for example artistic, literary and other activities):  ………………………………………………………………………..

IV. TRAJANJE DJELATNOSTI ( priredba/e je/su održana/e u razdoblju) – THE DURATION OF THE

        ACTIVITY ( the perfomance/s was/were held during the period):

      

        Početak – Beginning: ……………………………………………………………………………………………………………..

        Završetak – End: ………………………………………………………………………………………………. …………………

V.  PODACI O NAKNADI – INFORMATION ABOUT THE REMUNERATION:

      

       a) ukupna naknada – total amount of the remuneration: ………………………………………………………………………….

       b) postotak porezno priznatih troškova – the percentage of the deductible costs: ………………………………………………..

       c) (a)-(b)= porezna osnovica – (a)-(b)=tax base: ………………………………………………………………………………….

       d) iznos poreza – the amount of tax: …………………………………………………………………………………………………………………

       e) datum uplate – date of payment: …………………………………………………………………………… ………………….

  VI.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title):                                                      ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

   VII.   NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – PROCEDURE OF THE REFUND:

 

             U Republici Hrvatskoj ili u  - In  the Republic of Croatia or in: ………………………………………………………………

             Na broj računa – To the account number: ……………………………………………………………………………………

               Kod (banka) – With the (bank): ……………………………………………………………………………………………..                                                                  

               Otvorenog na ime – Opened in the name of: ………………………………………………………………………………..

     VIII.  IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

 

       Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom   

       II., ispunjava sljedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner mentioned

       under II fulfills the following conditions:

1.        Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned

income,

2.        Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren

kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in

the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia,

Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti 

podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of  the fact that the

Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax

authorities in the country of residence of the claimant.

 

             ………………………………………                     …………………………………..

                 Mjesto i datum – Place and date                                     Potpis - Signature

         IX.   POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA    

           ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT'S COUNTRY

          OF RESIDENCE:

 

           Podnositelj zahtjeva je rezident ………………… prema članku …………….. Ugovora o izbjegavanju

           dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i …………………… - The claimant is the resident

           of …………………. Under Article ……………………….. of the Agreement for the avoidance of double

           taxation between the Republic of Croatia and ………………………….

 

           …………………………           …………………………………..            ……………………………..

     Mjesto i datum – Place and date                  Pečat – Stamp                                     Potpis - Signature

 

UPUTA ZA POPUNJAVANJE: OSTALI DOHODAK

 

1.        Ovaj obrazac podnosi  se radi umanjenja porezne obveze, izuzimanja od poreza ili povrata više plaćenog  poreza za naknadu za obavljenu djelatnost osobi koja ima prebivalište, uobičajno boravište ili sjedište (rezidentu) u državi s kojom je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

 

2.        Obrazac se sastoji od četiri primjerka. Prvi je primjerak za podnositelja zahtjeva, drugi za isplatitelja, treći za Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske, a četvrti za inozemno porezno tijelo. Točke II, VI, VII i VIII popunjava podnositelj zahtjeva, točke I,  III, IV and V popunjava isplatitelj, a točku IX popunjava inozemno porezno tijelo. Popunjeni i potpisani primjerci obrasca predaju se inozemnim poreznim tijelima zemlje koje je primatelj rezident. Inozemna porezna tijela će provesti potrebnu kontrolu, ovjeriti predočeni obrazac i zadržati svoj primjerak, a podnositelju zahtjeva vratiti preostala tri primjerka (za podnositelja zahtjeva, isplatitelja i Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske).

 

3.        Za svakog isplatitelja i za svaku isplatu podnosi se poseban zahtjev.

 

4.        Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza podnosi se Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, najkasnije u roku od tri godine od isteka kalendarske godine u kojoj je isplata izvršena.

 

INSTRUCTIONS FOR FILLING IN THE FORM: OTHER INCOME

 

1.         This form is submitted for tax relief, tax exemption or tax refund for iremuneration to a resident of the country with which the Republic of Croatia entered into Agreement for the Avoidance of double Taxation.

 

2.         The form consist of four copies. The first copy is for the claimant, the second for thefor the payer of the income, the tpy for the 

Tax Administration of the Republic of Croatia, and the forth copy for the foreign tax authority. Items II, VI, VII and VIII are to be filled in by  the claimant, items I, III, IV and V by the payer of income, and the item IX by the foreign tax authority. The filled in and signed copies of the form are submitted to the tax authorities of the country in which the recipient is resident. Foreign tax authorities shall carry out the required control, certify a submitted form, and retain their own copy, and return the remaining   copies to the claimant (for the claimant, payer of the income, and the Tax Administration of the Republic of Croatia).

 

3.          For  each payer and for each payment a separate claim is made.

 

4.          Application for tax relief, tax exemption or tax refund is submitted to the Ministry of finance of the Republic of Croatia, Tax administration, Zagreb office, Avenija Dubrovnik 32, at latest within 3 years as of expiry of the calendar year in which the payment is effected.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               R E P U B L I K A   H R V A T S K A                                                                                                PRIMJERAK 2

MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA                                                                           - za isplatitelja dohotka -

            THE REPUBLIC OF CROATIA                                                                                                                COPY 2

MINISTRY OF FINANCE-TAX ADMINISTRATION                                                                       - for the payer of the income –

 

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE, IZUZIMANJE OD POREZA ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NA NAKNADE ZA DJELATNOST OBAVLJENU U REPUBLICI HRVATSKOJ,  PREMA UGOVORU O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………………

('Narodne novine – Međunarodni ugovori', broj: …………………)

 

 

APPLICATION FOR TAX RELIEF, TAX EXEMPTION OR TAX REFUND FOR  INDEPENDENT PERSONAL SERVICES RENDERED IN THE REPUBLIC OF CROATIA UNDER THE AGREEMENT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND ……………………………………………

('Official Gazette – International Agreements', number: …………………………………)

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene članka 48. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 177/04) i članka 31. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 177/04) – The data to be given in this application are requested under Article 48 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 177/04) and Article 31 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 177/04)

I.   PODACI O ISPLATITELJU – INFORMATION ON THE PAYER:

 

       Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ……………………………..………………………………………

       Pravni oblik – Legal form: ……………………………………………………………………………………….……………..

       Broj (MBG ili matični broj) – Number ( identification number / tax number):… …………………………………………….

       Prebivalište / sjedište – Address: ……………………………………………………………………………………………….

                        Ulica i broj – Street and number: …………………………………………………………………………………….

                         Poštanski broj – Postal code: ………………………………Grad – City: ………………………………………….

                         Država – State: ………………………………………………………………………………………………………

 II.   PODACI  O PODNOSITELJU ZAHTJEVA – PRIMATELJU NAKNADE – INFORMATION ON THE                         

       CLAIMANT – RECEPIENT OF THE REMUNERATION:

 

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ……………………………………………………………………

        (umjetničko ime, ako ga ima – artistic name, if there is any): …………………………………………………………………

        Pravni oblik – Legal form: ……………………………………………………………………………………………………..

        Broj – Number: …………………………………………………………………………………………………………………

        Prebivalište / sjedište – Address: ……………………………………………………………………………………………….

                                              Ulica i broj – Street and number: ………………………………………………………………………

                                               Poštanski broj – Postal code: ………………Grad – City: ……………………………………………

                                               Država – State: ………………………………………………………………………………………..

          Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ………………………………………..

          Prebivalište /sjedište – Address. …………………………………………………………………………………. ……………

 III. VRSTA DJELATNOSTI (umjetničke, književne i druge djelatnosti) – TYPE OF ACTIVITY

          ( for example artistic, literary and other activities):  ………………………………………………………………………..

 IV. TRAJANJE DJELATNOSTI ( priredba/e je/su održana/e u razdoblju) – THE DURATION OF THE

        ACTIVITY ( the perfomance/s was/were held during the period):

      

        Početak – Beginning: ……………………………………………………………………………………………………………..

        Završetak – End: ………………………………………………………………………………………………. …………………

 V.  PODACI O NAKNADI – INFORMATION ABOUT THE REMUNERATION:

      

       a) ukupna naknada – total amount of the remuneration: ………………………………………………………………………….

       b) postotak porezno priznatih troškova – the percentage of the deductible costs: ………………………………………………..

       c) (a)-(b)= porezna osnovica – (a)-(b)=tax base: ………………………………………………………………………………….

       d) iznos poreza – the amount of tax: ………………………………………………………………………………………………

       e) datum uplate – date of payment: …………………………………………………………………………… ………………….

  VI.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title):                                                      ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    VII.   NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – PROCEDURE OF THE REFUND:

 

             U Republici Hrvatskoj ili u  - In  the Republic of Croatia or in: ………………………………………………………………

             Na broj računa – To the account number: ……………………………………………………………………………………

               Kod (banka) – With the (bank): ……………………………………………………………………………………………..                                                                 

               Otvorenog na ime – Opened in the name of: ………………………………………………………………………………..

      VIII.  IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

 

       Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom   

       II., ispunjava sljedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner mentioned

       under II fulfills the following conditions:

1.        Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned

income,

2.        Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren

kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in

the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia,

Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti 

podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of  the fact that the

Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax

authorities in the country of residence of the claimant.

 

             ………………………………………                     …………………………………..

                 Mjesto i datum – Place and date                                     Potpis - Signature

         IX.  POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA    

           ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT'S COUNTRY

          OF RESIDENCE:

 

           Podnositelj zahtjeva je rezident ………………… prema članku …………….. Ugovora o izbjegavanju

           dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i …………………… - The claimant is the resident

           of …………………. Under Article ……………………….. of the Agreement for the avoidance of double

           taxation between the Republic of Croatia and ………………………….

 

           …………………………           …………………………………..            ……………………………..

     Mjesto i datum – Place and date                  Pečat – Stamp                                     Potpis - Signature

 

 

UPUTA ZA POPUNJAVANJE: OSTALI DOHODAK

 

1.        Ovaj obrazac podnosi  se radi umanjenja porezne obveze, izuzimanja od poreza ili povrata više plaćenog  poreza za naknadu za obavljenu djelatnost osobi koja ima prebivalište, uobičajno boravište ili sjedište (rezidentu) u državi s kojom je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

 

2.        Obrazac se sastoji od četiri primjerka. Prvi je primjerak za podnositelja zahtjeva, drugi za isplatitelja, treći za Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske, a četvrti za inozemno porezno tijelo. Točke II, VI, VII i VIII i VIII popunjava podnositelj zahtočke I,  III, IV and V popunjava isplatitelj, a točku IX popunjava inozemno porezno tijelo. Popunjeni i potpisani primjerci obrasca predaju se inozemnim poreznim tijelima zemlje koje je primatelj rezident. Inozemna porezna tijela će provesti potrebnu kontrolu, ovjeriti predočeni obrazac i zadržati svoj primjerak, a podnositelju zahtjeva vratiti preostala tri primjerka (za podnositelja zahtjeva, isplatitelja i Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske).

 

3.        Za svakog isplatitelja i za svaku isplatu podnosi se poseban zahtjev.

 

4.        Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza podnosi se Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, najkasnije u roku od tri godine od isteka kalendarske godine u kojoj je isplata izvršena.

 

INSTRUCTIONS FOR FILLING IN THE FORM: OTHER INCOME

 

1.         This form is submitted for tax relief, tax exemption or tax refund for iremuneration to a resident of the country with which the Republic of Croatia entered into Agreement for the Avoidance of double Taxation.

 

2.         The form consist of four copies. The first copy is for the claimant, the second for the payer of the income, the third copy for the 

Tax Administration of the Republic of Croatia, and the forth copy for the foreign tax authority. Items II, VI, VII and VIII are to be filled in by  the claimant, items I, III, IV and V by the payer of income, and the item IX by the foreign tax authority. The filled in and signed copies of the form are submitted to the tax authorities of the country in which the recipient is resident. Foreign tax authorities shall carry out the required control, certify a submitted form, and retain their own copy, and return the remaining   copies to the claimant (for the claimant, payer of the income, and the Tax Administration of the Republic of Croatia).

 

3.          For  each payer and for each payment a separate claim is made.

 

4.        Application for tax relief, tax exemption or tax refund is submitted to the Ministry of finance of the Republic of Croatia, Tax administration, Zagreb office, Avenija Dubrovnik 32, at latest within 3 years as of expiry of the calendar year in which the payment is effected.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               R E P U B L I K A   H R V A T S K A                                                                                 PRIMJERAK 3

MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA                                          - za Poreznu upravu Republike Hrvatske -

            THE REPUBLIC OF CROATIA                                                                                             COPY 3

MINISTRY OF FINANCE-TAX ADMINISTRATION                              - for the Tax Administration of the Republic of Croatia 

  

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE, IZUZIMANJE OD POREZA ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NA NAKNADE ZA DJELATNOST OBAVLJENU U REPUBLICI HRVATSKOJ,  PREMA UGOVORU O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………………

('Narodne novine – Međunarodni ugovori', broj: …………………)

 

APPLICATION FOR TAX RELIEF, TAX EXEMPTION OR TAX REFUND FOR  INDEPENDENT PERSONAL SERVICES RENDERED IN THE REPUBLIC OF CROATIA UNDER THE AGREEMENT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND ……………………………………………

('Official Gazette – International Agreements', number: …………………………………)

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene članka 48. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 177/04) i članka 31. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 177/04) – The data to be given in this application are requested under Article 48 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 177/04) and Article 31 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 177/04)

I.   PODACI O ISPLATITELJU – INFORMATION ON THE PAYER:

 

       Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ……………………………..………………………………………

       Pravni oblik – Legal form: ……………………………………………………………………………………….……………..

       Broj (MBG ili matični broj) – Number ( identification number / tax number):… …………………………………………….

       Prebivalište / sjedište – Address: ……………………………………………………………………………………………….

                        Ulica i broj – Street and number: …………………………………………………………………………………….

                         Poštanski broj – Postal code: ………………………………Grad – City: ………………………………………….

                         Država – State: ………………………………………………………………………………………………………

 II.   PODACI  O PODNOSITELJU ZAHTJEVA – PRIMATELJU NAKNADE – INFORMATION ON THE                         

       CLAIMANT – RECEPIENT OF THE REMUNERATION:

 

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ……………………………………………………………………

        (umjetničko ime, ako ga ima – artistic name, if there is any): …………………………………………………………………

        Pravni oblik – Legal form: ……………………………………………………………………………………………………..

        Broj – Number: …………………………………………………………………………………………………………………

        Prebivalište / sjedište – Address: ……………………………………………………………………………………………….

                                              Ulica i broj – Street and number: ………………………………………………………………………

                                               Poštanski broj – Postal code: ………………Grad – City: ……………………………………………

                                               Država – State: ………………………………………………………………………………………..

          Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ………………………………………..

          Prebivalište /sjedište – Address. …………………………………………………………………………………. ……………

III. VRSTA DJELATNOSTI (umjetničke, književne i druge djelatnosti) – TYPE OF ACTIVITY

          ( for example artistic, literary and other activities):  ………………………………………………………………………..

 IV. TRAJANJE DJELATNOSTI ( priredba/e je/su održana/e u razdoblju) – THE DURATION OF THE

        ACTIVITY ( the perfomance/s was/were held during the period):

      

        Početak – Beginning: ……………………………………………………………………………………………………………..

        Završetak – End: ………………………………………………………………………………………………. …………………

V.  PODACI O NAKNADI – INFORMATION ABOUT THE REMUNERATION:

      

       a) ukupna naknada – total amount of the remuneration: ………………………………………………………………………….

       b) postotak porezno priznatih troškova – the percentage of the deductible costs: ………………………………………………..

       c) (a)-(b)= porezna osnovica – (a)-(b)=tax base: ………………………………………………………………………………….

       d) iznos poreza – the amount of tax: ………………………………………………………………………………………………

       e) datum uplate – date of payment: …………………………………………………………………………… ………………….

  VI.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title):                                                      ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   VII.   NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – PROCEDURE OF THE REFUND:

 

             U Republici Hrvatskoj ili u  - In  the Republic of Croatia or in: ………………………………………………………………

             Na broj računa – To the account number: ……………………………………………………………………………………

               Kod (banka) – With the (bank): ……………………………………………………………………………………………..                                                                 

               Otvorenog na ime – Opened in the name of: ………………………………………………………………………………..

      VIII.  IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

 

       Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom   

       II., ispunjava sljedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner mentioned

       under II fulfills the following conditions:

1.        Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned

income,

2.        Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren

kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in

the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, throught the activity registered in the Republic of Croatia,

Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti 

podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of  the fact that the

Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax

authorities in the country of residence of the claimant.

 

             ………………………………………                     …………………………………..

                 Mjesto i datum – Place and date                                     Potpis - Signature

         IX.   POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA    

           ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT'S COUNTRY

          OF RESIDENCE:

 

           Podnositelj zahtjeva je rezident ………………… prema članku …………….. Ugovora o izbjegavanju

           dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i …………………… - The claimant is the resident

           of …………………. Under Article ……………………….. of the Agreement for the avoidance of double

          

 

           …………………………           …………………………………..            ……………………………..

     Mjesto i datum – Place and date                  Pečat – Stamp                                     Potpis - Signature

      X. NAPOMENE POREZNE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE (ako ih ima) – CROATIAN TAX AUTHORITIES REMARKS (if any)

UPUTA ZA POPUNJAVANJE: OSTALI DOHODAK

 

1.        Ovaj obrazac podnosi  se radi umanjenja porezne obveze, izuzimanja od poreza ili povrata više plaćenog  poreza za naknadu za obavljenu djelatnost osobi koja ima prebivalište, uobičajno boravište ili sjedište (rezidentu) u državi s kojom je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

 

2.        Obrazac se sastoji od četiri primjerka. Prvi je primjerak za podnositelja zahtjeva, drugi za isplatitelja, treći za Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske, a četvrti za inozemno porezno tijelo. Točke II, VI, VII i VIII popunjava podnositelj zahtjeva, točke I,  III, IV and V popunjava isplatitelj, a točku IX popunjava inozemno porezno tijelo. Popunjeni i potpisani primjerci obrasca predaju se inozemnim poreznim tijelima zemlje koje je primatelj rezident. Inozemna porezna tijela će provesti potrebnu kontrolu, ovjeriti predočeni obrazac i zadržati svoj primjerak, a podnositelju zahtjeva vratiti preostala tri primjerka (za podnositelja zahtjeva, isplatitelja i Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske).

 

3.        Za svakog isplatitelja i za svaku isplatu podnosi se poseban zahtjev.

 

4.        Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza podnosi se Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, najkasnije u roku od tri godine od isteka kalendarske godine u kojoj je isplata izvršena.

INSTRUCTIONS FOR FILLING IN THE FORM: OTHER INCOME

 

1.         This form is submitted for tax relief, tax exemption or tax refund for iremuneration to a resident of the country with which the Republic of Croatia entered into Agreement for the Avoidance of double Taxation.

 

2.         The form consist of four copies. The first copy is for the claimant, the second for the payer of the income, the third copy for the 

Tax Administration of the Republic of Croatia, and the forth copy for the foreign tax authority. Items II, VI, VII and VIII are to be filled in by  the claimant, items I, III, IV and V by the payer of income, and the item IX by the foreign tax authority. The filled in and signed copies of the form are submitted to the tax authorities of the country in which the recipient is resident. Foreign tax authorities shall carry out the required control, certify a submitted form, and retain their own copy, and return the remaining   copies to the claimant (for the claimant, payer of the income, and the Tax Administration of the Republic of Croatia).

 

3.          For  each payer and for each payment a separate claim is made.

 

4.        Application for tax relief, tax exemption or tax refund is submitted to the Ministry of finance of the Republic of Croatia, Tax administration, Zagreb office, Avenija Dubrovnik 32, at latest within 3 years as of expiry of the calendar year in which the payment is effected.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

          R E P U B L I K A   H R V A T S K A                                                                              PRIMJERAK 4

MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA                                                  - za inozemno porezno tijelo -

            THE REPUBLIC OF CROATIA                                                                                         COPY 4

MINISTRY OF FINANCE-TAX ADMINISTRATION                                                - for the foreign tax authority –

 

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE, IZUZIMANJE OD POREZA ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NA NAKNADE ZA DJELATNOST OBAVLJENU U REPUBLICI HRVATSKOJ,  PREMA UGOVORU O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………………

('Narodne novine – Međunarodni ugovori', broj: …………………)

 

APPLICATION FOR TAX RELIEF, TAX EXEMPTION OR TAX REFUND FOR  INDEPENDENT PERSONAL SERVICES RENDERED IN THE REPUBLIC OF CROATIA UNDER THE AGREEMENT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND ……………………………………………

('Official Gazette – International Agreements', number: …………………………………)

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene članka 48. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 177/04) i članka 31. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 177/04) – The data to be given in this application are requested under Article 48 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 177/04) and Article 31 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 177/04)

I.   PODACI O ISPLATITELJU – INFORMATION ON THE PAYER:

 

       Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ……………………………..………………………………………

       Pravni oblik – Legal form: ……………………………………………………………………………………….……………..

       Broj (MBG ili matični broj) – Number ( identification number / tax number):… …………………………………………….

       Prebivalište / sjedište – Address: ……………………………………………………………………………………………….

                        Ulica i broj – Street and number: …………………………………………………………………………………….

                         Poštanski broj – Postal code: ………………………………Grad – City: ………………………………………….

                         Država – State: ………………………………………………………………………………………………………

 II.   PODACI  O PODNOSITELJU ZAHTJEVA – PRIMATELJU NAKNADE – INFORMATION ON THE                         

       CLAIMANT – RECEPIENT OF THE REMUNERATION:

 

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ……………………………………………………………………

        (umjetničko ime, ako ga ima – artistic name, if there is any): …………………………………………………………………

        Pravni oblik – Legal form: ……………………………………………………………………………………………………..

        Broj – Number: …………………………………………………………………………………………………………………

        Prebivalište / sjedište – Address: ……………………………………………………………………………………………….

                                              Ulica i broj – Street and number: ………………………………………………………………………

                                               Poštanski broj – Postal code: ………………Grad – City: ……………………………………………

                                               Država – State: ………………………………………………………………………………………..

          Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ………………………………………..

          Prebivalište /sjedište – Address. …………………………………………………………………………………. ……………

III. VRSTA DJELATNOSTI (umjetničke, književne i druge djelatnosti) – TYPE OF ACTIVITY

          ( for example artistic, literary and other activities):  ………………………………………………………………………..

 IV. TRAJANJE DJELATNOSTI ( priredba/e je/su održana/e u razdoblju) – THE DURATION OF THE

        ACTIVITY ( the perfomance/s was/were held during the period):

      

        Početak – Beginning: ……………………………………………………………………………………………………………..

        Završetak – End: ………………………………………………………………………………………………. …………………

 V.  PODACI O NAKNADI – INFORMATION ABOUT THE REMUNERATION:

      

       a) ukupna naknada – total amount of the remuneration: ………………………………………………………………………….

       b) postotak porezno priznatih troškova – the percentage of the deductible costs: ………………………………………………..

       c) (a)-(b)= porezna osnovica – (a)-(b)=tax base: ………………………………………………………………………………….

       d) iznos poreza – the amount of tax: ………………………………………………………………………………………………

       e) datum uplate – date of payment: …………………………………………………………………………… ………………….

   VI.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title):                                                      ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    VII.   NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – PROCEDURE OF THE REFUND:

 

             U Republici Hrvatskoj ili u  - In  the Republic of Croatia or in: ………………………………………………………………

             Na broj računa – To the account number: ……………………………………………………………………………………

               Kod (banka) – With the (bank): ……………………………………………………………………………………………..                                                                  

               Otvorenog na ime – Opened in the name of: ………………………………………………………………………………..

      VIII.  IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

 

       Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom   

       II., ispunjava sljedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner mentioned

       under II fulfills the following conditions:

1.        Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned

income,

2.        Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren

kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in

the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, throught the activity registered in the Republic of Croatia,

Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti 

podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of  the fact that the

Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax

authorities in the country of residence of the claimant.

 

             ………………………………………                     …………………………………..

                 Mjesto i datum – Place and date                                     Potpis - Signature

         IX.   POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA    

           ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT'S COUNTRY

          OF RESIDENCE:

 

           Podnositelj zahtjeva je rezident ………………… prema članku …………….. Ugovora o izbjegavanju

           dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i …………………… - The claimant is the resident

           of …………………. Under Article ……………………….. of the Agreement for the avoidance of double

           taxation between the Republic of Croatia and ………………………….

 

           …………………………           …………………………………..            ……………………………..

     Mjesto i datum – Place and date                  Pečat – Stamp                                     Potpis - Signature

 

 

UPUTA ZA POPUNJAVANJE: OSTALI DOHODAK

 

1.        Ovaj obrazac podnosi  se radi umanjenja porezne obveze, izuzimanja od poreza ili povrata više plaćenog  poreza za naknadu za obavljenu djelatnost osobi koja ima prebivalište, uobičajno boravište ili sjedište (rezidentu) u državi s kojom je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

 

2.        Obrazac se sastoji od četiri primjerka. Prvi je primjerak za podnositelja zahtjeva, drugi za isplatitelja, treći za Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske, a četvrti za inozemno porezno tijelo. Točke II, VI, VII i VIII popunjava podnositelj zahtjeva, točke I,  III, IV and V popunjava isplatitelj, a točku IX popunjava inozemno porezno tijelo. Popunjeni i potpisani primjerci obrasca predaju se inozemnim poreznim tijelima zemlje koje je primatelj rezident. Inozemna porezna tijela će provesti potrebnu kontrolu, ovjeriti predočeni obrazac i zadržati svoj primjerak, a podnositelju zahtjeva vratiti preostala tri primjerka (za podnositelja zahtjeva, isplatitelja i Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske).

 

3.        Za svakog isplatitelja i za svaku isplatu podnosi se poseban zahtjev.

 

4.        Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza podnosi se Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, najkasnije u roku od tri godine od isteka kalendarske godine u kojoj je isplata izvršena.

 

INSTRUCTIONS FOR FILLING IN THE FORM: OTHER INCOME

 

1.         This form is submitted for tax relief, tax exemption or tax refund for iremuneration to a resident of the country with which the Republic of Croatia entered into Agreement for the Avoidance of double Taxation.

 

2.         The form consist of four copies. The first copy is for the claimant, the second for the payer of the income, the third copy for the 

Tax Administration of the Republic of Croatia, and the forth copy for the foreign tax authority. Items II, VI, VII and VIII are to be filled in by  the claimant, items I, III, IV and V by the payer of income, and the item IX by the foreign tax authority. The filled in and signed copies of the form are submitted to the tax authorities of the country in which the recipient is resident. Foreign tax authorities shall carry out the required control, certify a submitted form, and retain their own copy, and return the remaining   copies to the claimant (for the claimant, payer of the income, and the Tax Administration of the Republic of Croatia).

 

3.          For  each payer and for each payment a separate claim is made.

 

4.          Application for tax relief, tax exemption or tax refund is submitted to the Ministry of finance of the Republic of Croatia, Tax administration, Zagreb office, Avenija Dubrovnik 32, at latest within 3 years as of expiry of the calendar year in which the payment is effected.