Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora inspekcije zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

NN 1/2005 (3.1.2005.), Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora inspekcije zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

5

Na temelju članka 69. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 82/94 i 128/99), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI INSPEKTORA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i oblik, te način izdavanja i uporabe službene iskaznice inspektora inspekcije zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 2.

Službena iskaznica (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađuje se od otpornog papira svijetlozelene boje, dimenzija 85x54 mm, zaštićenog plastičnim prozirnim omotom.

Sadržaj, oblik i veličina iskaznice prikazan je na obrascu službene iskaznice koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Iskaznica se ulaže u crni kožni povez, dimenzija 220x80 mm s jednostrukim pregibom, na kojem je s vanjske strane utisnut grb Republike Hrvatske zlatnom bojom.

Članak 3.

Iskaznicu izdaje Ministarstvo, i snosi sve troškove njezinog izdavanja.

Članak 4.

O izdanim i vraćenim iskaznicama inspektora inspekcije zaštite okoliša vodi se evidencija u Ministarstvu.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži: ime i prezime osobe kojoj je izdana iskaznica, naziv radnog mjesta nositelja iskaznice, broj iskaznice, evidencijski broj, datum izdavanja, datum povratka odnosno poništenja iskaznice, potpis inspektora, potpis osobe koja vodi evidenciju, te odjeljak za napomenu.

Članak 5.

Inspektor koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez iskaznice, dužan je o tome odmah izvijestiti neposrednog čelnika.

Nova iskaznica će se izdati nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i izdavanja nove iskaznice snosi Ministarstvo.

Članak 6.

Inspektor je dužan prilikom primitka rješenja o rasporedu na drugo službeničko mjesto odnosno prestanka radnog odnosa u Ministarstvu, predati iskaznicu neposrednom čelniku.

Inspektor protiv kojeg je pokrenuta istraga ili je podignuta optužnica, dužan je do okončanja postupka predati iskaznicu neposrednom čelniku.

Članak 7.

Iskaznice izdane na temelju prethodnih propisa će se zamijeniti iskaznicama izdanim u skladu s ovim Pravilnikom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Prilikom zamjene iskaznice inspektor je dužan predati dosadašnju iskaznicu neposrednom čelniku.

Članak 8.

Neposredni čelnik iz članka 5., 6. i 7. ovog Pravilnika dužan je iskaznicu odmah dostaviti osobi koja vodi evidenciju o izdanim iskaznicama.

Članak 9.

Iskaznica se smije koristiti samo u okviru nadležnosti i ovlasti obavljanja poslova inspekcije zaštite okoliša u skladu s propisima o zaštiti okoliša i drugim propisima.

Svaka zloporaba iskaznice povlači stegovnu i kaznenu odgovornost.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti »Pravilnik o službenim iskaznicama službenika inspekcija u Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja« (»Narodne novine«, br. 15/02 ).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-01/0025
Urbroj: 531-07-04-1
Zagreb, 22. prosinca 2004.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić
dipl. ing. arh., v. r.