Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda

NN 1/2005 (3.1.2005.), Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda

ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

7

Na temelju članka 26. stavka 2. i članka 29. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 175/03 i 100/04) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaČavanju graĐevnih proizvoda

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda i poslova izdavanja certifikata sukladnosti građevnih proizvoda, uvjeti za davanje, produživanje i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje tih poslova, uvjeti za izdavanje i sadržaj isprava o sukladnosti građevnih proizvoda, te se propisuje označavanje građevnih proizvoda.

Članak 2.

Pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

Ministarstvo jest ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva,

ministar jest ministar nadležan za poslove graditeljstva,

ovlaštena osoba jest pravna osoba koja ima ovlaštenje za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda ili za obavljanje poslova izdavanja certifikata,

odgovorna osoba jest zaposlenik ovlaštene osobe koji je imenovan kao osoba odgovorna za obavljanje radnji ispitivanja građevnog proizvoda, radnji nadzora proizvodnje građevnog proizvoda ili za izdavanje certifikata,

certifikat sukladnosti jest certifikat sukladnosti građevnog proizvoda,

izjava o sukladnosti jest izjava o sukladnosti građevnog proizvoda,

ovlaštenje jest rješenje kojim ministar pravnoj osobi odobrava obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti građevnih pro­iz­voda ili obavljanje poslova izdavanja certifikata sukladnosti,

proizvođač jest osoba koja u Republici Hrvatskoj proizvodi, izdvaja ili na drugi način dobiva građevni proizvod,

uvoznik jest osoba koja uvozi građevni proizvod proizveden, izdvojen ili na drugi način dobiven izvan Republike Hrvat­ske,

distributer jest osoba koja u Republici Hrvatskoj opskrbljuje tržište ili gradilište građevnim proizvodom.

Članak 3.

Pojedini pojmovi uporabljeni u normama na koje upućuje ovaj Pravilnik u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

ispitni i/ili mjeriteljski laboratorij (HRN ISO/IEC 17025:2000) jest osoba ovlaštena za obavljanje radnji ispitivanja građevnog proizvoda,

nadzorna ustanova (HRN EN 45004:1998) jest osoba ovlaštena za obavljanje radnji stalnog nadzora, procjene i ocjene unutarnje kontrole proizvodnje,

ustanova za potvrđivanje/upis (HRN EN 45012:1998) jest osoba ovlaštena za obavljanje radnji stalnog nadzora, procjene i oc­jene unutarnje kontrole proizvodnje, odnosno osoba ovlaštena za obavljanje radnji početnog nadzora proizvodnog pogona i obav­­ljanje radnji početnog nadzora unutarnje kontrole proizvodnje,

ustanova za potvrđivanje (HRN EN 45011:1997) jest osoba ovlaštena za obavljanje radnji početnog nadzora proizvodnog pogona i obavljanje radnji početnog nadzora unutarnje kontrole proizvodnje, odnosno osoba ovlaštena za obavljanje poslova izdavanja certifikata sukladnosti.

II. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA

Članak 4.

Osoba ovlaštena za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda mora ispunjavati zahtjeve glede osob­lja, sredstava i opreme, tehničke sposobnosti, samostalnosti i neovisnosti osoblja, te nepristranosti i čuvanja poslovne tajne odre­đene hrvatskim normama navedene u tablici koja je prilog 1. i sastavni dio ovoga Pravilnika, uz dodatak specifičnih uvjeta za građevne proizvode ili skupinu građevnih proizvoda i u ovisnosti o radnjama koje je ovlaštena obavljati i to za:

– radnje ispitivanja građevnih proizvoda zahtjeve iz norme HRN ISO/IEC 17025:2000,

– radnje stalnog nadzora, procjene i ocjene unutarnje kontrole proizvodnje zahtjeve iz norme HRN 45004:1998 i HRN EN 45012:1998,

– radnje početnog nadzora proizvodnog pogona i početnog nadzora unutarnje kontrole proizvodnje zahtjeve iz norme HRN EN 45012:1998 i HRN EN 45011:1997.

Osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje radnji iz stavka 1. podstavka 2. i 3. ovoga članka ispunjava i uvjete za izdavanje certifikata unutarnje kontrole proizvodnje.

Članak 5.

Osoba ovlaštena za obavljanje poslova izdavanja certifikata sukladnosti mora ispunjavati osnovne zahtjeve određene hrvat­skom normom HRN EN 45011:1997 i dodatne zahtjeve za obav­ljanje poslova izdavanja certifikata sukladnosti određene hrvat­skom normom HRN ISO/IEC 17025:2000, HRN EN 45004:1998 i HRN EN 45012:1998, odnosno HRN EN 45012:1998, navedene u tablici koja je prilog 2. i sastavni dio ovoga Pravilnika, uz dodatak specifičnih uvjeta za građevne proizvode ili skupinu građevnih proizvoda i u ovisnosti o radnjama ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda koje je ovlašten provoditi.

Obvezu ispunjavanja dodatnih zahtjeva iz st. 1. ovoga članka osoba ovlaštena za obavljanje poslova izdavanja certifikata suklad­nosti mora ispunjavati uvjete za obavljanje najmanje jedne od radnji iz čl. 4. stavka 1. ovoga Pravilnika za svaki od građev­nih proizvoda ili skupinu građevnih proizvoda za koji ima ovlaš­tenje za obavljanje poslova izdavanja certifikata sukladnosti.

Članak 6.

Osoba ovlaštena za obavljanje poslova izdavanja certifikata sukladnosti dužna je osnovati interno tijelo zaduženo za nadzor nad obavljanjem poslova izdavanja certifikata sukladnosti (u daljnjem tekstu: certifikacijski odbor).

U certifikacijski odbor imenuju se predstavnici Ministarstva i drugih tijela državne uprave ovisno o građevnim proizvodima i/ili skupinama građevnih proizvoda za koje je ovlaštenje dano, Hrvatske gospodarske komore i/ili interesnih skupina proiz­vo­đa­ča ovisno o građevnim proizvodima ili skupinama građevnih proizvoda za koje je ovlaštenje dano i udruga za zaštitu potrošača registriranih po posebnom zakonu.

Tijela državne uprave i interesne skupine proizvođača čiji se predstavnici imenuju u certifikacijski odbor moraju biti navedeni u općem aktu ovlaštene osobe.

Članak 7.

Ovlaštena osoba dužna je sudjelovati u praćenju razvoja struke u području građevnih proizvoda za koje je ovlaštena, te uspostaviti kontakt s drugim ovlaštenim osobama i s odgo­varaju­ćim ovlaštenim osobama država članica i kandidata za članstvo u Europskoj uniji.

Ovlaštena osoba o ispunjavanju dužnosti iz stavka 1. ovoga članka bez posebnog traženja izvještava Ministarstvo jednom godišnje, a na traženje Ministarstva i češće.

Članak 8.

Ovlaštena osoba ne smije obavljati poslove proizvodnje, uvoza ili distribucije građevnih proizvoda i sirovina za proizvod­nju građevnih proizvoda.

Ovlaštena osoba ne smije obavljati posao ocjenjivanja su­klad­­nosti građevnog proizvoda, niti posao izdavanja certifikata sukladnosti za građevni proizvod za koji joj je proizvođač povjerio obav­ljanje radnji ocjenjivanja sukladnosti koje prema ovom Pravilniku obavlja proizvođač.

Stavak 2. ovoga članka ne odnosi se na osobu ovlaštenu za obavljanje radnji ispitivanja građevnog proizvoda ili skupine građevnih proizvoda koja je akreditirana prema normi HRN ISO/IEC 17025:2000 uz dodatak specifičnih uvjeta za građevne proiz­vode ili skupinu građevnih proizvoda za koje joj je proiz­vođač povjerio obavljanje radnji ispitivanja građevnog proizvoda.

Članak 9.

Osoba ovlaštena za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda imenuje jednog ili više svojih zaposlenika kao odgovornu osobu za obavljanje radnji ispitivanja građevnog proizvoda, odnosno za obavljanje radnji nadzora unutarnje kontrole proizvodnje, te za izdavanje odgovarajućeg dokumenta o provedbi tih radnji, i to za određeni građevni proizvod, odnosno skupinu građevnih proizvoda.

Odgovorna osoba mora biti stručnjak za građevni proizvod, odnosno skupinu građevnih proizvoda za čije je ispitivanje odnosno obavljanje nadzora imenovana.

Članak 10.

Odgovorna osoba iz članka 9. ovoga Pravilnika osobito odgovara za:

– preuzimanje posla provedbe radnji ispitivanja građevnog proizvoda, odnosno obavljanja radnji nadzora unutarnje kontrole proizvodnje, te izdavanja odgovarajućeg dokumenta, u pogledu odgovarajuće stručne osposobljenosti osoba koje sudjeluju u obav­ljanju tih radnji, te odgovarajuće opremljenosti ovlaštene osobe u pogledu opreme potrebne za obavljanje tih radnji,

– obavljanje radnji ispitivanja građevnog proizvoda, odnosno nadzora unutarnje kontrole proizvodnje u skladu s važećim propisima i pravilima struke,

– osiguranje neovisnosti obavljanja poslova ocjenjivanja suk­ladnosti građevnih proizvoda u odnosu na proizvođača, uvoznika, odnosno distributera.

U donošenju odluka u obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka odgovornoj osobi mora se statutom ovlaštene osobe osigurati samostalnost i neovisnost od uprave ovlaštene osobe.

Preuzimanje posla provedbe radnji ispitivanja građevnog proiz­voda, odnosno radnji nadzora unutarnje kontrole proizvod­nje za koji ovlaštena osoba nije ovlaštena ili ne ispunjava propisane uvjete i izdavanje dokumenta o tome protivno važećim propisima ili pravilima struke, predstavlja težu povredu radne obveze odgovorne osobe.

Članak 11.

Osoba ovlaštena za obavljanje poslova izdavanja certifikata sukladnosti imenuje jednog ili više svojih zaposlenika kao odgovornu osobu za izdavanje certifikata sukladnosti za određeni građevni proizvod odnosno skupinu građevnih proizvoda.

Odgovorna osoba mora biti stručnjak za građevni proizvod odnosno skupinu građevnih proizvoda za čije je certificiranje imenovana.

Članak 12.

Odgovorna osoba iz članka 11. ovoga Pravilnika osobito odgovara za:

– preuzimanje i obavljanje poslova izdavanja certifikata sukladnosti, u pogledu odgovarajuće stručne osposobljenosti osoba koje sudjeluju u tom postupku, te odgovarajuće opremljenosti ovlaštene osobe u pogledu opreme potrebne za obavljanje tog posla,

– provedbu poslova izdavanja certifikata sukladnosti u skladu s važećim propisima i pravilima struke,

– osiguranje neovisnosti obavljanja posla izdavanja certifikata sukladnosti u odnosu na proizvođača, uvoznika, odnosno distributera.

U donošenju odluka u obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka odgovornoj osobi mora se statutom ovlaštene osobe osigurati samostalnost i neovisnost od uprave ovlaštene osobe.

Preuzimanje posla izdavanja certifikata sukladnosti za koji ovlaštena osoba nije ovlaštena ili ne ispunjava propisane uvjete, te provedba postupka izdavanja certifikata sukladnosti protivno važećim propisima ili pravilima struke, predstavlja težu povredu radne obveze odgovorne osobe.

Članak 13.

Zaposlenici ovlaštene osobe koji obavljaju poslove u postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda, odnosno koji obavljaju poslove izdavanja certifikata sukladnosti, odgovorni su za radnje koje obavljaju s tim u vezi i to naročito u pogledu korištenja uređaja i opreme, primjene odgovarajućih tehničkih znanja, te točnosti, istinitosti i ažurnosti u obavljanju tih poslova.

Postupanje protivno važećim propisima, nepridržavanje pravila struke, te neprimjenjivanje odgovarajućeg tehničkog znanja u obavljanju poslova, odnosno pojedinih radnji iz stavka 1. ovoga članka predstavlja težu povredu radne obveze.

Članak 14.

Odgovorna osoba, zaposlenici ovlaštene osobe koji obavljaju poslove u postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda, zaposlenici ovlaštene osobe koji obavljaju poslove izdavanja certifikata sukladnosti, te zaposlenici uprave ovlaštene osobe, ne smiju obavljati poslove proizvodnje, uvoza ili distribucije građevnih proizvoda i sirovina za proizvodnju građevnih proizvoda, niti smiju biti vlasnici pravnih osoba registriranih za obav­ljanje potonjih poslova.

Svi zaposlenici ovlaštene osobe dužni su saznanja u vezi s građevnim proizvodima do kojih dođu u obavljanju svojega posla čuvati kao poslovnu tajnu, osim ako zakonom ili ovim Pravilnikom nije određeno drukčije.

Članak 15.

Teže povrede radne obveze iz članka 10. stavka 3., članka 12. stavka 3. i članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika i druge povrede radne obaveze, s odgovarajućim stegovnim mjerama moraju biti određene statutom ili drugim općim aktom ovlaštene osobe.

Članak 16.

Proizvođač u svrhu obavljanja radnji koje provodi u postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda mora:

– imati posebne ustrojstvene jedinice čiji je djelokrug rada samo obavljanje propisanih radnji (ispitni laboratorij i/ili stalna unutarnja kontrola proizvodnje),

– imenovati osobu odgovornu za rad ustrojstvene jedinice koja obavlja pojedine radnje u postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda i

– uspostaviti sustav pisanih pravila obavljanja pojedinih rad­nji u postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda koji mora biti takav da osigurava tehničku ispravnost i točnost, te objektivnost dobivenih rezultata.

Obavljanje radnji u postupku ocjenjivanja sukladnosti gra­đev­nog proizvoda proizvođač može povjeriti drugoj osobi koja ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Osoba iz stavka 2. ovoga članka povjerene poslove obavlja u ime i za račun proizvođača, a u obavljanju tih poslova prema Ministarstvu i ovlaštenim osobama ima isti položaj i dužnosti kao i proizvođač.

III. DAVANJE I PRODUŽAVANJE OVLAŠTENJA

Članak 17.

Ovlaštenja za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda i ovlaštenje za obavljanje poslova izdavanja certifikata, daje se domaćoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za obavljanje tih poslova propisane ovim Pravilnikom, na rok od dvije godine, a može se produživati na isti rok.

Ovlaštenje se može produžiti ako ovlaštena osoba i nadalje ispunjava uvjete za davanje ovlaštenja, te ako uredno ispunjava obveze iz članka 7. ovoga Pravilnika.

Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka ne daje se za radnje koje u postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda obavlja proizvođač.

Članak 18.

Ovlaštenje daje i produžuje ministar po prethodno pribav­ljenom mišljenju Povjerenstva za građevne proizvode.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka osniva i njegove članove imenuje ministar.

Članak 19.

Ovlaštenje za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda daje se za obavljanje pojedine radnje u tom postupku za pojedini građevni proizvod ili skupinu građevnih proizvoda obzirom na tehničku specifikaciju određenu za taj proizvod ili skupinu građevnih proizvoda, te za priznavanje stranih dokumenata o radnjama ocjenjivanja sukladnosti.

Ovlaštenje za obavljanje poslova izdavanja certifikata suklad­nosti daje se za pojedini građevni proizvod ili skupinu građevnih proizvoda obzirom na tehničku specifikaciju određenu za taj proizvod ili skupinu proizvoda, te za obavljanje pojedine radnje u postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda za obavljanje kojih su ispunjeni uvjeti, te za potvrđivanje dokumenata o radnjama ocjenjivanja sukladnosti koje izdaje strani proizvođač građevnih proizvoda.

U postupku utvrđivanja postojanja uvjeta za davanje ovlaš­tenja treba voditi računa o vrsti i opsegu poslova, za koje je zatraženo ovlaštenje, te o veličini i složenosti osobe koja je podnijela zahtjev za davanje ovlaštenja.

Članak 20.

Zahtjev za davanje ovlaštenja podnosi se Ministarstvu.

Zahtjevu za davanje ovlaštenja prilaže se:

– popis u kojemu su navedeni vrsta i opseg poslova i radnji, te građevni proizvod odnosno skupina građevnih proizvoda za koje se traži izdavanje ovlaštenja i tehnička specifikacija određe­na za taj proizvod ili skupinu proizvoda,

– rješenje o upisu i izvod iz sudskog registra,

– dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. odnosno 5. ovoga Pravilnika,

– statut i/ili drugi opći akt iz kojega je vidljivo da je zainteresirana osoba ispunila druge uvjete određene ovim Pravilnikom,

– odluku o imenovanju odgovorne osobe za svaki građevni proizvod odnosno skupinu građevnih proizvoda za koju se traži davanje ovlaštenja i dokaze da odgovorna osoba ispunjava propisane uvjete,

– podatke o tehničkoj opremljenosti, osoblju i lokacijama na kojima se obavljaju poslovi,

– dokaz o podmirenim troškovima davanja ovlaštenja.

Zahtjevu za produženje ovlaštenja prilažu se popisi, isprave i dokazi iz stavka 2. ovoga članka, te dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 7. ovoga Pravilnika.

U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za davanje ovlaštenja podnositelj zahtjeva dužan je na traženje Ministarstva dostaviti i druge isprave i dokaze, te omogućiti pregled tehničke opreme i lokacija na kojima se obavljaju poslovi.

Dokazima iz stavka 2. podstavka 3. ovoga Pravilnika smatra se potvrda o akreditaciji prema odgovarajućoj hrvatskoj normi uz dodatak specifičnih uvjeta za građevne proizvode ili skupinu građevnih proizvoda za poslove za koje se traži ovlaštenje koju je izdalo akreditacijsko tijelo priznato prema posebnom propisu, potvrda navedenog tijela da podnositelj zahtjeva ispunjava propisane uvjete ili druge isprave na temelju kojih se može utvrditi da podnositelj zahtjeva ispunjava propisane uvjete.

Članak 21.

Izreka ovlaštenja obavezno sadrži:

– tvrtku i sjedište osobe kojoj se daje ovlaštenje,

– redni broj iz evidencije ovlaštenih osoba,

– vrstu posla za koji se daje ovlaštenje, radnje u postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda i građevni proizvod ili skupinu građevnih proizvoda za koji se daje ovlaštenje s naznakom tehničkih specifikacija određenih za taj građevni proizvod ili skupinu građevnih proizvoda,

– ime i prezime odgovorne osobe s naznakom građevnog proizvoda ili skupine građevnih proizvoda i poslova za koje odgovara,

– upozorenje da je ovlaštena osoba dužna trajno ispunjavati uvjete propisane za dobivanje ovlaštenja, da je poslove za koje je dobila ovlaštenje dužna obavljati u skladu s važećim propisima i pravilima struke, te da je o svim promjenama koje mogu utjecati na njenu sposobnost odnosno uvjete za obavljanje poslova dužna bez odlaganja obavijestiti Ministarstvo i

– rok važenja ovlaštenja.

Troškove postupka iz stavka 2. podstavka 7. ovoga članka određuje ministar posebnom odlukom.

Članak 22.

U slučaju promjene odgovorne osobe na zahtjev ovlaštene osobe može se izmijeniti ovlaštenje u dijelu koji se odnosi na odgovornu osobu.

Na postupak izmjene ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika kojima je uređeno davanje ovlaštenja.

Članak 23.

Protiv ovlaštenja i rješenja o izmjeni ovlaštenja, te rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje ili izmjenu ovlaštenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Ovlaštenje i rješenja iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se u »Narodnim novinama«.

IV. OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI I IZDAVANJE ISPRAVA O SUKLADNOSTI GRAĐEVNIH PROIZVODA

Članak 24.

Poslovi i radnje ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda i izdavanja isprava o sukladnosti građevnih proizvoda obav­ljaju se u skladu sa Zakonom o gradnji i ovim Pravilnikom, tehničkim specifikacijama, odredbama norme po kojoj je dobiveno ovlaštenje za obavljanje posla, te u skladu s pravilima struke, a dokumentiranje tih poslova i radnji provodi se u skladu s propisima o uredskom poslovanju.

Članak 25.

U postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda obavljaju se radnje ispitivanja građevnog proizvoda i radnje nadzora proizvodnje građevnih proizvoda.

Radnje ispitivanja građevnog proizvoda jesu:

– početno ispitivanje tipa građevnog proizvoda od strane proizvođača,

– početno ispitivanje tipa građevnog proizvoda od strane prav­ne osobe ovlaštene za ocjenjivanje sukladnosti,

– ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu ispitivanja od strane proizvođača ili pravne osobe ovlaštene za ocjenjivanje sukladnosti i

– ispitivanje slučajnih uzoraka uzetih iz proizvodnje iz skupine pripremljene za isporuku, odnosno na tržištu ili na gradilištu iz isporučene skupine od strane pravne osobe ovlaštene za ocje­njivanje sukladnosti.

Radnje nadzora proizvodnje građevnog proizvoda jesu:

– stalna unutarnja kontrola proizvodnje koju provodi proiz­vođač,

– početni nadzor proizvodnog pogona i početni nadzor unutarnje kontrole proizvodnje koju provodi pravna osoba ovlaštena za ocjenjivanje sukladnosti i

– stalni nadzor, procjena i ocjena unutarnje kontrole proiz­vod­nje koju provodi pravna osoba ovlaštena za ocjenjivanje sukladnosti.

Članak 26.

Radnjama ispitivanja građevnih proizvoda utvrđuju se teh­nička svojstva građevnih proizvoda.

Nadzor proizvodnje građevnih proizvoda provodi se pregledavanjem, nadziranjem i ocjenjivanjem proizvodnje i proizvo­đa­čeve unutarnje kontrole proizvodnje.

O provedenim radnjama iz stavka 1. i 2. ovoga članka i rezultatima tih radnji ovlaštena osoba odnosno proizvođač izdaje odgovarajući dokument i to o:

– radnjama ispitivanja građevnog proizvoda izdaje izvještaj o ispitivanju građevnog proizvoda,

– provođenju stalnog nadzora, procjeni i ocjeni unutarnje kontrole proizvodnje izdaje izvještaj o provedenom nadzoru,

– provedenom početnom nadzoru proizvodnog pogona i početnom nadzoru unutarnje kontrole proizvodnje izdaje izvještaj o provedenom početnom nadzoru.

Na temelju pozitivnih izvještaja iz stavka 3. podstavka 2. i/ili 3. ovoga članka izdaje se certifikat unutarnje kontrole proizvod­nje kada je to potrebno radi provedbe sustava ocjenjivanja sukladnosti 2 i 2+.

Članak 27.

Obavljanje poslova izdavanja certifikata sukladnosti obuhva­ća provedbu radnji ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda, postupka certifikacije i izdavanje certifikata sukladnosti.

Osoba ovlaštena za obavljanje poslova izdavanja certifikata sukladnosti vrednuje i završno ocjenjuje rezultate radnji ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda koje je sama provela ili koje su provele druge osobe ovlaštene za provedbu tih radnji.

Članak 28.

Prije izdavanja certifikata sukladnosti i izjave o sukladnosti u postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda moraju se provesti skupine radnji određene u tablici koja je prilog 3. i sastav­ni je dio ovoga Pravilnika.

Skupine radnji navedene u tablici iz stavka 1. ovoga članka, ovisno o ispravi sukladnosti kojoj prethode, označene su kao sustavi ocjenjivanja sukladnosti 1+, 1, 2+, 2, 3 i 4.

Sustav ocjenjivanja sukladnosti koji se u postupku ocjenjivanja sukladnosti moraju provesti za pojedini građevni proizvod, odnosno pojedinu skupinu građevnih proizvoda, prije izdavanja certifikata i izjave o sukladnosti, određen je u Popisu građevnih proizvoda koji je prilog 4. i sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 29.

Certifikat sukladnosti izdaje osoba ovlaštena za obavljanje poslova izdavanja certifikata sukladnosti na zahtjev proizvođača ili uvoznika građevnog proizvoda ako su provedeni i/ili se provode skupine radnji određene za ocjenjivanje sukladnosti građevnog proizvoda, za koji se izdaje certifikat sukladnosti, te ako je suk­lad­­nost dokazana.

Certifikat sukladnosti mora biti na hrvatskom jeziku i latinič­nom pismu.

Certifikat sukladnosti obavezno sadrži:

– tvrtku i sjedište ovlaštene osobe koja je izdala certifikat sukladnosti građevnog proizvoda,

– klasu, urbroj i datum ovlaštenja za obavljanje poslova izdavanja certifikata sukladnosti osobe koja je izdala certifikat,

– evidencijski broj ovlaštene osobe,

– tvrtku i sjedište, odnosno ime i adresu proizvođača ili uvoznika,

– naziv, kratki opis i namjenu građevnog proizvoda,

– oznaku tehničkih specifikacija koje su mjerodavne za ocjenjivanje sukladnosti građevnog proizvoda,

– oznaku sustava ocjenjivanja sukladnosti koji je proveden ili se provodi,

– tvrtku i sjedište ovlaštenih osoba za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti koje su sudjelovale u ocjeni sukladnosti, te klasu, urbroj i datum ovlaštenja za obavljanje tih poslova,

– klasa, urbroj i datum izdavanja certifikata sukladnosti i rok njegovog važenja,

– ime i potpis odgovorne osobe za izdavanje certifikata sukladnosti.

Certifikat sukladnosti trajno čuva osoba koja ga je izdala, te proizvođač ili uvoznik.

Članak 30.

Proizvođač izdaje izjavu o sukladnosti ako zadovoljava uvje­te iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Izjava o sukladnosti može se izdati na temelju stranog dokumenta o radnjama ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda ako je priznat u Republici Hrvatskoj.

Članak 31.

Izjavom o sukladnosti proizvođač odnosno uvoznik potvr­đu­je da su provedene i/ili da se provode skupine radnji određene za ocjenjivanje sukladnosti građevnog proizvoda za koji se daje izjava, te da je dokazana sukladnost građevnih proizvoda s tehničkom specifikacijom.

Izjava o sukladnosti mora biti na hrvatskom jeziku i lati­ničnom pismu.

Izjava o sukladnosti obavezno sadrži:

– tvrtku i sjedište, odnosno ime i adresu proizvođača ili uvoznika,

– naziv, kratki opis i namjenu građevnog proizvoda,

– izjavu da je građevni proizvod sukladan tehničkoj specifikaciji određenoj za taj proizvod,

– oznaku tehničkih specifikacija koje su mjerodavne za ocjenjivanje sukladnosti građevnog proizvoda,

– oznaku sustava ocjenjivanja sukladnosti koji je proveden ili se provodi,

– tvrtku i sjedište ovlaštenih osoba za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti koje su sudjelovale u ocjeni sukladnosti, te klasu, urbroj i datum ovlaštenja za obavljanje tih poslova,

– klasu, urbroj i datum izdavanja izjave,

– ime, svojstvo i potpis osobe koja je ovlaštena za potpisivanje u ime proizvođača ili uvoznika građevnog proizvoda.

Izjavu o sukladnosti trajno čuva proizvođač ili uvoznik.

V. OZNAČAVANJE GRAĐEVNIH PROIZVODA

Članak 32.

Građevni proizvodi za čija je tehnička svojstva, na način propisan ovim Pravilnikom, dokazano da su sukladna svojstvima određenim hrvatskom normom koja je sukladna načelima europskog usklađivanja tehničkog zakonodavstva ili preuzetom europskom tehničkom dopuštenju, označavaju se oznakom određenom prilogom 5. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika na način i sa sadržajem određenim tom specifikacijom.

Građevni proizvodi za čija je tehnička svojstva dokazano da su sukladna svojstvima određenim drugim tehničkim specifikacijama, tehničkim propisom ili priznatim tehničkim pravilom, označavaju se oznakom i na način određen pravnim pravilima propisanim Pravilnikom o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka (»Narodne novine«, br. 88/98, 165/98 i 8/99 – ispravak).

VI. NADZOR I ODUZIMANJE OVLAŠTENJA

Članak 33.

Nadzor nad ispunjavanjem uvjeta za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda i obavljanja poslova izdavanja certifikata, te radom ovlaštenog tijela i proizvođača s tim u svezi, obavlja Ministarstvo.

Ovlaštena osoba, proizvođač, uvoznik i distributer dužni su u određenom roku dostaviti podatke koje zatraži Ministarstvo, te omogućiti državnim službenicima Ministarstva pristup u sve svoje radne prostorije, te pristup svim podacima koji su u vezi s njegovim radom.

Članak 34.

Ovlaštena osoba dužna je trajno ispunjavati uvjete propisane za dobivanje ovlaštenja, te ove poslove obavljati u skladu s važećim propisima i pravilima struke.

Proizvođač je dužan trajno ispunjavati uvjete za obavljanje radnji koje provodi u postupku ocjenjivanja sukladnosti građev­nog proizvoda.

Ovlaštena osoba, proizvođač, odnosno uvoznik dužni su bez posebnog poziva i odgađanja izvijestiti Ministarstvo o svim promjenama koje mogu utjecati na njenu sposobnost odnosno uvjete za obavljanje poslova za čije je obavljanje ovlaštena, odnosno koje obavlja na temelju ovoga Pravilnika, te dostaviti Ministarstvu svaki nalaz o nadzoru koji je provelo akreditacijsko tijelo ako je ovlaštena osoba akreditirana, odnosno ako je ovlaštenje dano na temelju potvrde akreditacijskog tijela.

Članak 35.

Ako Ministarstvo utvrdi da ovlaštena osoba ne ispunjava uvjete ili ne obavlja poslove koji su uvjet za dobivanje ovlaštenja ili da poslove za čije je obavljanje ovlaštena na temelju ovoga Pravilnika ne obavlja u skladu s važećim propisima ili pravilima struke, zaključkom će odrediti rok za ispunjavanje tih uvjeta, od­nos­no za usklađenje rada s važećim propisima ili pravilima struke.

Do ispunjenja uvjeta odnosno usklađenja rada u smislu stav­ka 1. ovoga članka ovlaštena osoba ne može obavljati posao za koji je ovlaštena.

Ako ovlaštena osoba ne postupi po zaključku iz stavka 1. ovoga članka ovlaštenje će se u cijelosti ili djelomično oduzeti rješenjem.

Rješenjem iz stavka 3. ovoga članka određuje se ovlaštena osoba koja će nastaviti započeti posao za čije je obavljanje oduzeto ovlaštenje.

Članak 36.

Isprava o sukladnosti za koju Ministarstvo utvrdi da ju je izdala ovlaštena osoba, proizvođač, odnosno uvoznik, koja ne ispunjava uvjete za obavljanje radnji koje provodi u postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda ili da je izdana na temelju radnje ili rezultata u tom postupku koji nisu ispravni, točni ili nisu objektivni, poništit će se rješenjem.

Članak 37.

Rješenje o oduzimanju ovlaštenja i rješenje o poništenju isprave o sukladnosti donosi ministar po prethodno pribavljenom mišljenju Povjerenstva za građevne proizvode.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuš­tena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Ministarstvo vodi evidenciju ovlaštenih osoba.

Ministarstvo vodi evidenciju certifikata sukladnosti i izjave o sukladnosti.

Osoba koja je izdala certifikat sukladnosti ili izjavu o suklad­nosti dužna je istu dostaviti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana njezina izdavanja.

Obveza iz stavka 3. ovoga članka odnosi se i na priznavanje odnosno potvrđivanje stranih dokumenata o radnjama ocjenjivanja sukladnosti.

Uvjeti za davanje ovlaštenja

Članak 39.

Iznimno od članka 20. stavka 2. podstavka 4. ovoga Pravilnika do 1. lipnja 2005. godine ispunjavanje uvjeta za davanje ovlaštenja propisanih ovim Pravilnikom može se dokazivati i nacrtom statuta i/ili nacrtom drugoga općeg akta.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka statut i/ili drugi opći akt mora se donijeti najkasnije do 31. prosinca 2005. godine. U suprotnom se smatra da ovlaštena osoba ne ispunjava uvjete za obavljanje poslova za koje je dobila ovlaštenje.

Odgovorna osoba koja nema položeni stručni ispit za obav­ljanje poslova graditeljstva dužna je ovaj ispit položiti najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana imenovanja.

Međunarodni ugovor

Članak 40.

Ministarstvo u skladu s međunarodnim ugovorom koji Repub­lika Hrvatska sklopi s Europskom unijom u svezi s pitanjima uporab­ljivosti građevnih proizvoda prijavljuje i odjavljuje ovlaš­tenu osobu Europskoj komisiji, te o tome obavještava ovlaštenu osobu.

Članak 41.

Nakon stupanja na snagu ugovora iz članka 40. ovoga Pravil­nika i u skladu s tim ugovorom građevni proizvod za čija je tehnička svojstva, na način propisan ovim Pravilnikom, dokazano da su sukladna svojstvima određenim hrvatskom normom koja je sukladna načelima europskog usklađivanja tehničkog zakonodavstva ili europskom tehničkom dopuštenju, označavaju se oznakom određenom prilogom 5. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika na način i sa sadržajem određenim tom specifikacijom.

Članak 42.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/04-04/0017
Urbroj: 531-01-04-2
Zagreb, 23. prosinca 2004.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

  

Prilog 4.         

Popis graĐevnih proizvoda s odgovarajuĆim sustavom ocjenjivanja sukladnostia)

a) ako tehničkim propisom nije određeno drukčije

                                 Naziv građevnog proizvoda ili skupine građevnih proizvoda                         Sustav ocjenjivanja sukladnosti

   1               PROIZVODI ZA KONSTRUKCIJE

  1.1             SG00 – PROIZVODI (ELEMENTI) ZA RAZLIČITE NAMJENE

  1.1.1          AGREGATI (odnosi se na sve agregate)

  1.1.1.1       Agregati za uporabe s visokim sigurnosnim zahtjevima 2/2                                                       2+

  1.1.1.1.1    Agregati za beton, mort, mort za injektiranje, bitumenske mješavine i površinske obrade,            2+
                   nevezane i hidraulički vezane mješavine                                                                                   

  1.1.1.1.2    Kamenozaštite                                                                                                                      2+

  1.1.1.1.3    Agregat za željeznički tucanik                                                                                                2+

  1.1.1.1.4    Fileri (punila) za beton, mort, mort za injektiranje, bitumenske mješavine i površinsku obradu      2+

  1.1.1.2       Agregati za uporabe bez visokih sigurnosnih zahtjeva  ˝

  1.1.1.2.1    Agregati za beton, mort, mort za injektiranje, bitumenske mješavine i površinske  obrade,            4
                   nevezane i hidraulički vezane mješavine                                                                                   

  1.1.1.2.2    Kamenozaštite                                                                                                                       4

  1.1.1.2.3    Agregat za željeznički tucanik  1.1.1.2.4    Fileri (punila) za beton, mort, mort za injektiranje, bitumenske mješavine i  površinsku obradu      4

  1.1.2          GRAĐEVNA LJEPILA

  1.1.2.1       Građevna ljepila grupa ˝

  1.1.2.1.1    Konstrukcijska ljepila                                                                                                             2+

  1.1.2.1.2    Ljepila za pločice                                                                                                                    3

  1.1.2.2       Građevna ljepila grupa 2/2

  1.1.2.2.1    Kontrukcijska ljepila – zahtjevi u uvjetima požara                                                       1 za A1*,A2*,B*,C*

  1.1.2.2.2    Kontrukcijska ljepila - zahtjevi u uvjetima požara                                                 3 za A1**, A2**,B**,C**,D,E

  1.1.2.2.3    Kontrukcijska ljepila – zahtjevi u uvjetima požara                                                       4 za (A1 do E)***, F

  1.2.2.2.4    Ljepila za pločice                                                                                                                  

  1.2             SG02 – CEMENT, BETON, MORT I SRODNI PROIZVODI

  1.2.1          CEMENTI, GRAĐEVNA VAPNA I DRUGA HIDRAULIČKA VEZIVA

  1.2.1.1       Cementi, građevna vapna i druga hidraulička veziva

  1.2.1.1.1    Cementi opće uporabe                                                                                                           1+

  1.2.1.1.2    Specijalni cementi                                                                                                                  1+

  1.2.1.1.3    Kalcijsko aluminatni cementi                                                                                                  1+

  1.2.1.1.4    Zidarski cementi                                                                                                                    1+

  1.2.1.1.5    Građevna vapna                                                                                                                     2

  1.2.1.1.6    Hidraulička veziva za ceste                                                                                                    2+

  1.2.2          BETON, MORT, MORT ZA INJEKTIRANJE I SRODNI PROIZVODI

  1.2.2.1       Beton

  1.2.2.1.1    Projektirani beton                                                                                                                  2+

  1.2.2.1.2    Beton zadanog sastava                                                                                                          2+

  1.2.2.1.3    Beton normiranog zadanog sastava                                                                                         2+

  1.2.2.2       Proizvodi koji se odnose na beton, mort i mort za injektiranje ˝

  1.2.2.2.1    Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje                                                                            2+

  1.2.2.2.2    Dodatni sastojci tip I                                                                                                              2+

  1.2.2.2.3    Dodatni sastojci tip II                                                                                                             1+

  1.2.2.2.4    Vlakna                                                                                                                                 

  1.2.2.3       Proizvodi koji se odnose na beton, mort i mort za injektiranje 2/2

  1.2.2.3.1    Proizvodi za zaštitu i popravak betona – zahtjevi u uvjetima požara                            1 za A1*, A2*, B*, C*

  1.2.2.3.2    Proizvodi za zaštitu i popravak betona – zahtjevi u uvjetima požara                     3 za A1**, A2**, B**, C**, D, E

  1.2.2.3.3    Proizvodi za zaštitu i popravak betona – zahtjevi u uvjetima požara                              4 za (A1 do E)***, F

  1.2.3          ZIĐE I SRODNI PROIZVODI

  1.2.3.1       Ziđe i srodni proizvodi 1/3

  1.2.3.1.1    Zidni elementi razreda I                                                                                                         2+

  1.2.3.1.2    Zidni mortovi projektirani tvornički                                                                                          2+

  1.2.3.1.3    Zidni elementi razreda II                                                                                                         4

  1.2.3.1.4    Zidni mortovi propisani tvornički                                                                                             2+

  1.2.3.2       Ziđe i srodni proizvodi 2/3

  1.2.3.2.1    Spone, vješaljke, zatege, kutnici, armatura sljubnica i nadvoji                                                      3

  1.2.3.3       Ziđe i srodni proizvodi 3/3

  1.2.3.3.1    Zidni elementi koji uključuju materijale za toplinsku izolaciju na  površini izloženoj požaru –   1 za A1*, A2*, B* i C*
                   zahtjevi u uvjetima požara                                                                                                       

  1.2.3.3.2    Zidni elementi koji uključuju materijale za toplinsku izolaciju na                        3 za A1**, A2**, B**. C**. D i E
                   površini izloženoj požaru – zahtjevi u uvjetima požara                                                                

  1.2.3.3.3    Zidni elementi koji uključuju materijale za toplinsku izolaciju na                                   4 za (A1 do E)*** i F
                   površini izloženoj požaru – zahtjevi u uvjetima požara                                                                

  1.2.3.3.4.   Žbuke, izuzev žbuka na bazi gipsa                                                                                            4

  1.2.4          PREDGOTOVLJENI BETONSKI PROIZVODI

  1.2.4.1       Predgotovljeni proizvodi od običnog, laganog i porastog betona 1/1

  1.2.4.1.1    Predgotovljeni proizvodi od običnog, laganog i porastog betona za
                   konstrukcijsku uporabu                                                                                                          2+

  1.2.4.1.2    Predgotovljeni proizvodi od običnog, laganog i porastog betona za
                   nekonstrukcijsku uporabu                                                                                                        4

  1.3             SG14 – ARMATURA

  1.3.1          SKLOPOVI ZA NAKNADNO PREDNAPINJANJE PREDNAPETIH
                   KONSTRUKCIJA

  1.3.1.1       Sklopovi za naknadno napinjanje                                                                                             1+

  1.3.2          ČELIK ZA ARMIRANJE I ČELIK ZA PREDNAPINJANJE
                   BETONA

  1.3.2.1       Čelik za armiranje i prednapinjanje betona 1/3

  1.3.2.1.1    Čelik za armiranje                                                                                                                 1+

  1.3.2.2       Čelik za armiranje i prednapinjanje betona 2/3

  1.3.2.2.1    Čelik za prednapinjanje                                                                                                          1+

  1.3.2.3       Čelik za armiranje i prednapinjanje betona 3/3

  1.3.2.3.1    Cijevi za zaštitu natega                                                                                                           4

  1.4             SG15 – PROIZVODI ZA CESTE (PROMETNICE)

  1.4.1          OPREMA ZA CESTE

  1.4.1.1       Oprema za ceste ˝

  1.4.1.1.1    Oprema za ceste tip 1 (elementi horizontalne i vertikalne signalizacije) rasvjetni stupovi,              1
                   poklopci i rešetke za okna                                                                                                       

  1.4.1.2       Oprema za ceste 2/2

  1.4.1.2.1    Oprema za ceste tip 2 (bukobrani)                                                                                           3

  1.4.2          PROIZVODI ZA GRADNJU CESTA

  1.4.2.1       Proizvodi za gradnju cesta ˝

  1.4.2.1.1    Bitumen                                                                                                                                2+

  1.4.2.1.2    Bitumenske mješavine                                                                                                           2+

  1.4.2.1.3    Površinske obrade                                                                                                                 2+

  1.4.2.1.4    Proizvodni sustavi hidroizolacije mostova                                                                                 2+

  1.4.2.2       Proizvodi za gradnju cesta 2/2

  1.4.2.2.1    Bitumenske mješavine – zahtjevi u uvjetima požara                                                1 za A1fl*, A2fl*,Bfl*,Cfl*

  1.4.2.2.2    Bitumenske mješavine – zahtjevi u uvjetima požara                              3 za A1fl**, A2fl**, Bfl**, Cfl**, Dfl i Efl

  1.4.2.2.3    Bitumenske mješavine – zahtjevi u uvjetima požara                                                4 za (A1fl do Efl)*** i Ffl

  1.4.2.2.4    Površinske obrade                                                                                                                 

  1.5             SG16 – KONSTRUKCIJSKI LEŽAJEVI

  1.5.1          KONSTRUKCIJSKI LEŽAJEVI 1/1

  1.5.1.1       Konstrukcijski ležajevi – kritični za sigurnost                                                                            1

  1.5.1.2       Konstrukcijski ležajevi – nisu kritični za sigurnost                                                                      3

  1.6             SG17 – PROIZVODI ZA METALNE KONSTRUKCIJE

  1.6.1          PROIZVODI ZA METALNE KONSTRUKCIJE (I POMOĆNI ELEMENTI)

  1.6.1.1       Proizvodi za metalne konstrukcije i pomoćni elementi Ľ

  1.6.1.1.1    Konstrukcijski metalni profili                                                                                                  2+

  1.6.1.2       Proizvodi za metalne konstrukcije i pomoćni elementi 2/4

  1.6.1.2.1    Konstrukcijski metalni elementi                                                                                              2+

  1.6.1.2.2    Drugi konstrukcijski metalni elementi – zahtjevi u uvjetima požara                      1 za A1**, A2**, B**, C**, D, E

  1.6.1.2.3    Drugi konstrukcijski metalni elementi – zahtjevi u uvjetima požara                              2+ za (A1 do E)***, F

  1.6.1.2.4    Drugi konstrukcijski metalni elementi – zahtjevi u uvjetima požara                   2+ za A1**, A2**, B**, C**, D i E

  1.6.1.3       Proizvodi za metalne konstrukcije i pomoćni elementi ľ

  1.6.1.3.1    Materijali za zavarivanje                                                                                                        2+

  1.6.1.4       Proizvodi za metalne konstrukcije i pomoćni elementi 4/4

  1.6.1.4.1    Konstrukcijska spajala (zakovice, svornjaci, vijci, željeznički pribor)                                           2+

  1.7             SG18 – PROIZVODI ZA DRVENE KONSTRUKCIJE

  1.7.1          LAGANE SPREGNUTE DRVENE GREDE I STUPOVI

  1.7.1.1       Lagane spregnute drvene grede i stupovi 1/1

  1.7.1.1.1    Lagane spregnute drvene grede i stupovi, uključujući Tgrede, tj. kombinacije grede i ploče          1

  1.7.2          PROIZVODI OD KONSTRUKCIJSKE GRAĐE

  1.7.2.1       Proizvodi od konstrukcijske građe 1/3

  1.7.2.1.1    Elementi i sklopovi od pune konstrukcijske građe – zahtjevi u uvjetima požara            1 za A1*, A2*, B*, C*

  1.7.2.1.2    Elementi i sklopovi od pune konstrukcijske građe – zahtjevi u uvjetima požara     2+ za A1**, A2**, B**, C**, D i E

  1.7.2.1.3    Elementi i sklopovi od pune konstrukcijske građe – zahtjevi u uvjetima požara            2+ za (A1 do E)*** i F

/p>

  1.7.2.2       Proizvodi od konstrukcijske građe 2/3

  1.7.2.2.1    Konstrukcijski proizvodi od laminiranog drva i drugi lijepljeni proizvodi                                        1

  1.7.2.3       Proizvodi od konstrukcijske građe 3/3

  1.7.2.3.1    Spajala za drvene proizvode (čavli, svornjaci, spojne ploče)                                                       3

  1.7.3          PREDGOTOVLJENI DRVENI GRAĐEVNI SKLOPOVI

  1.7.3.1       Predgotovljeni drveni građevni sklopovi

  1.7.3.1.1    Predgotovljeni drveni građevni proizvodi                                                                                  1

  2               PROIZVODI OD STAKLA

  2.1             SG05 – PREGRADNE STIJENE

  2.1.1          Pregradne stijene

  2.1.1.1       Pregradne stijene 1/1

  2.1.1.1.1    Sklopovi za pregradne stijene – zahtjevi u uvjetima požara                                         1 za A1*, A2*, B*, C*

  2.1.1.1.2    Sklopovi za pregradne stijene – zahtjevi u uvjetima požara                                  3 za A1** A2** B** C**, D i E

  2.1.1.1.3    Sklopovi za pregradne stijene – zahtjevi u uvjetima požara                                          3 za (A1 do E)*** i F

  2.1.1.1.4    Sklopovi za pregradne stijene                                                                                                 

  2.1.2          Sustavi konstrukcijskih brtvi ostakljenja

  2.1.2.1       Sustavi konstrukcijskih brtvi ostakljenja                                                                                   

  2.2             SG06 – VRATA I PROZORI

  2.2.1          Vrata, prozori i srodni proizvodi

  2.2.1.1       Vrata, prozori, zasloni, ulazi i okovi 1/1

  2.2.1.1.1    Vrata, ulazi – požarni odjelci i evakuacijski putevi                                                                     1

  2.2.1.1.2    Vrata, ulazi – zahtjevi za buku, uštedu energije, brtvljenje i sigurnost pri uporabi                          3

  2.2.1.1.3    Vrata, ulazi – za unutarnje prostore                                                                                         4

  2.2.1.1.4    Okovi za vrata i prozore                                                                                                        

  2.2.2          Krovni pokrovi, svjetlici, krovni prozori i pomoćni proizvodi

  2.2.2.1       Krovni pokrovi, svjetlici, krovni prozori i pomoćni proizvodi 1/6

  2.2.2.1.1    Skupina 1 – požarna otpornost                                                                                                 3

  2.2.2.2       Krovni pokrovi, svjetlici, krovni prozori i pomoćni proizvodi 2/6

  2.2.2.2.1    Skupina 2– zahtjevi u uvjetima požara                                                                      1 za A1*. A2*, B*, C*

  2.2.2.2.2    Skupina 2 – zahtjevi u uvjetima požara                                                            3 za A1**, A2**, B**, C**, D i E

  2.2.2.2.3    Skupina 2 – zahtjevi u uvjetima požara                                                                      4 za (A1 do E)*** i F

  2.2.2.3       Krovni pokrovi, svjetlici, krovni prozori i pomoćni proizvodi 3/6

  2.2.2.3.1    Skupina 3 – vanjski požar                                                                                                        3

  2.2.2.3.2    Skupina 3 – vanjski požar                                                                                                        4

  2.2.2.4       Krovni pokrovi, svjetlici, krovni prozori i pomoćni proizvodi 4/6

  2.2.2.4.1    Skupina 4 – ukrute krovne konstrukcije                                                                                    3

  2.2.2.5       Krovni pokrovi, svjetlici, krovni prozori i pomoćni proizvodi 5/6

  2.2.2.5.1    Skupina 5 – provjera opasnih tvari u proizvodu                                                                         3

  2.2.2.6       Krovni pokrovi, svjetlici, krovni prozori i pomoćni proizvodi 6/6

  2.2.2.6.1    Skupina 6.1 – sve druge uporabe                                                                                             4

  2.2.2.6.2    Skupina 6.2 – sve druge uporabe                                                                                             3

  2.2.3          Samonosivi prozirni krovni sklopovi

  2.2.3.1       Samonosivi prozirni krovni sklopovi (osim staklenih sklopova), 1/3

  2.2.3.1.1    Samonosivi prozirni krovni sklopovi                                                                                          3

  2.2.3.2       Samonosivi prozirni krovni sklopovi (osim staklenih sklopova), 2/3

  2.2.3.2.1    Samonosivi prozirni krovni sklopovi – zahtjevi u uvjetima požara                                                3

  2.2.3.2.2    Samonosivi prozirni krovni sklopovi – zahtjevi u uvjetima požara                                                4

  2.2.3.2       Samonosivi prozirni krovni sklopovi (osim staklenih sklopova ) 3/3

  2.2.3.2.1    Samonosivi prozirni krovni sklopovi – zahtjevi u uvjetima požara                                1 za A1*, A2*, B*, C*

  2.2.3.2.2    Samonosivi prozirni krovni sklopovi – zahtjevi u uvjetima požara                         3 za A1**, A2**, B**, C**, D, E

  2.2.3.2.3    Samonosivi prozirni krovni sklopovi – zahtjevi u uvjetima požara                                 I za (A1 do E)*** i F

  2.2             SG09 – PROIZVODI OD STAKLA

  2.2.1          PROIZVODI OD RAVNOG STAKLA, PROFILIRANOG STAKLA I
                   STAKLENIH BLOKOVA

  2.2.1.2       Proizvodi od ravnog stakla, profiliranog stakla i staklenih blokova 1/6

  2.2.1.2.1    Paneli od ravnog ili zakrivljenog stakla – požarna otpornost                                                       1

  2.2.1.2.2    Staklo oblika U – požarna otpornost                                                                                         1

  2.2.1.2.3    Elementi od izolacijskog stakla – zahtjevi u uvjetima požara                                                       1

  2.2.1.2.4    Zidni elementi od staklenih blokova – zahtjevi u uvjetima požara                                               

  2.2.1.2       Proizvodi od ravnog stakla, profiliranog stakla i staklenih blokova 2/6

  2.2.1.2.1    Paneli od ravnog ili zakrivljenog stakla – zahtjevi u uvjetima požara                            3 za A1, A2,B,C,D i E

  2.2.1.2.2    Staklo oblika U – zahtjevi u uvjetima požara                                                             3 za A1, A2,B,C,D i E

  2.2.1.2.3    Elementi od izolacijskog stakla – zahtjevi u uvjetima požara                                       3 za A1, A2,B,C,D i E

  2.2.1.2.4    Zidni elementi od staklenih blokova – zahtjevi u uvjetima požara                                 za A1, A2,B,C,D i E

  2.2.1.3       Proizvodi od ravnog stakla, profiliranog stakla i staklenih blokova 3/6

  2.2.1.3.1    Paneli od ravnog ili zakrivljenog stakla – vanjski požar                                                              3

  2.2.1.3.2    Staklo oblika U – vanjski požar                                                                                                3

  2.2.1.3.3    Elementi od izolacijskog stakla – vanjski požar                                                                          3

  2.2.1.3.4    Elementi od izolacijskog stakla – vanjski požar                                                                        

  2.2.1.4       Proizvodi od ravnog stakla, profiliranog stakla i staklenih blokova 4/6

  2.2.1.4.1    Paneli od ravnog ili zakrivljenog stakla – streljivo ili eksplozija                                                    1

  2.2.1.4.2    Elementi od izolacijskog stakla – streljivo ili eksplozija                                                               1

  2.2.1.4.3    Stakleni blokovi – streljivo ili eksplozija                                                                                     1

  2.2.1.4.4    Zidni paneli od staklenih blokova – streljivo ili eksplozija                                                            1

  2.2.1.5       Proizvodi od ravnog stakla, profiliranog stakla i staklenih blokova 5/6

  2.2.1.5.1    Paneli od ravnog ili zakrivljenog stakla (naročito obrađeni) – očuvanje energije i
zaštita od buke                                                                                                                       3     

  2.2.1.5.2    Staklo oblika U – očuvanje energije i zaštita od buke                                                                 3

  2.2.1.5.3    Elementi od izolacijskog stakla – očuvanje energije i zaštita od buke                                           3

  2.2.1.5.4    Stakleni blokovi – očuvanje energije i zaštita od buke                                                               

  2.2.1.6       Proizvodi od ravnog stakla, profiliranog stakla i staklenih blokova 6/6

  2.2.1.6.1    Paneli od ravnog ili zakrivljenog stakla – sve druge primjene                                                      4

  2.2.1.6.2    Staklo oblika U – sve druge primjene                                                                                       4

  2.2.1.6.3    Elementi od izolacijskog stakla – sve druge primjene                                                                 4

  2.2.1.6.4    Stakleni blokovi – sve druge primje primjene                                                                                      4

  3               IZOLACIJSKI PROIZVODI

  3.1             SG11 – MEMBRANE I GEOTEKSTILI

  3.1.1          Geotekstili

  3.1.1.1       Geotekstili ˝

  3.1.1.1.1    Geosintetike (membrane i tekstili), geotekstili, geokompoziti, georešetke i geomreže                   2+
                   upotrijebljene za: barijere protiv tekućine ili plina kao zaštitni slojevi drenaže i/ili filtracije
                   za armiranje – ceste, željeznice, temelji, zidovi, sustavi drenaže, kontrola erozije, spremnici i
                   brane, kanali, tuneli i podzemne konstrukcije, odlagališta tekućeg otpada ili spremnici,
                   odlagališta krutog otpada, filtracijska drenaža                                                                           

  3.1.1.2       Geotekstili 2/2

                   Geosintetike, geotekstili, geokompoziti, georešetke i geomreže za zaštitne slojeve – sve               4
                   uporabe                                                                                                                                 

  3.1.2          KROVNI BRTVENI SKLOPOVI – VODONEPROPUSNE

  3.1.2.1       Krovni brtveni sklopovi – nanošenje u tekućem stanju 1/3

style='mso-tab-count:1'>  3.1.2.1.1    Krovni brtveni sklopovi – nanošenje u tekućem stanju – sve primjene                                        3

  3.1.2.2       Krovni brtveni sklopovi - nanošenje u tekućem stanju 2/3

  3.1.2.2.1    Krovni brtveni sklopovi – nanošenje u tekućem stanju – vanjski požar                                        3

  3.1.2.2.2    Krovni brtveni sklopovi – nanošenje u tekućem stanju – vanjski požar                                        4

  3.1.2.3       Krovni brtveni sklopovi – nanošenje u tekućem stanju 3/3

  3.1.2.3.1    Krovni brtveni sklopovi – nanošenje u tekućem stanju – zahtjevi u uvjetima požara       1 za A1*, A2*, B*, C*

  3.1.2.3.2    Krovni brtveni sklopovi – nanošenje u tekućem stanju – zahtjevi u uvjetima požara     3 za A1**, A2**, B**, C**, D i E

  3.1.2.3.3    Krovni brtveni sklopovi – nanošenje u tekućem stanju – zahtjevi u uvjetima požara         4 za (A1 do E)***, F

  3.1.3          MEMBRANE

  3.1.3.1       Membrane 1/3

  3.1.3.1.1    Slojevi za izolaciju od vlage, podložne trake, parne brane – unutarnje uporabe                             3

  3.1.3.1.2    Krovne trake – unutarnje uporabe                                                                                          2+

  3.1.3.2       Membrane 2/3

  3.1.3.2.1    Slojevi za zaštitu od vlage, podložne trake, parne brane i krovne trake – zahtjevi u uvjetima   1 za A1*, A2*, B*, C*                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
požara                                                                                                                                   

  3.1.3.2.2    Slojevi za zaštitu od vlage, podložne trake, parne brane i krovne trake – zahtjevi u uvjetima     3 za A1**, A2**, B**, C**, D i E
                   požara                                                                                                                                   

  3.1.3.2.3    Slojevi za zaštitu od vlage, podložne trake, parne brane i krovne trake – zahtjevi u uvjetima     4 za (A1 do E)***, F
                   požara                                                                                                                                   

  3.1.3.3       Membrane 3/3

  3.1.3.3.1    Podložne trake i krovne trake – vanjski požar                                                                           3

  3.1.3.3.2    Podložne trake i krovne trake – vanjski požar                                                                           4

  3.1.4          SUSTAVI MEHANIČKI PRIČVRŠĆENIH VODONEPROPUSNIH KROVNIH,
                   SAVITLJIVIH, MEMBRANA

  3.1.4.1       Sustavi mehanički pričvršćenih vodonepropusnih krovnih, savitljivih, membrana 1/1

  3.1.4.1.1    Sustavi mehanički pričvršćenihi lijepljenih vodonepropusnih krovnih, savitljivih, membrana          2+

  3.1.5          SUSTAVI MEHANIČKI PRIČVRŠĆENIH VODONEPROPUSNIH KROVNIH MEMBRANA

  ******

  3.2             SG19 – TOPLINSKE IZOLACIJE

  3.2.1          TOPLINSKO IZOLACIJSKI FASADNI KOMPOZITNI SUSTAVI S VANJSKOM
                   ŽBUKOM (ETICS)

                   Toplinsko izolacijski fasadni kompozitni sustav s vanjskom žbukom (ETICS) 1/1

  3.2.1.1       ETICS – zahtjevi u uvjetima požara                                                                         1 za A1*, A2*, B*, C*

  3.2.1.2       ETICS – zahtjevi u uvjetima požara                                                              2+ za A1**, A2**, B**, C**, D i E

  3.2.1.3       ETICS – zahtjevi u uvjetima požara                                                              2+ za A1**, A2**, B**, C**, D i E

  3.2.2          SUSTAVI STALNIH NENOSIVIH OBLOGA OD ŠUPLJIH BLOKOVA ILI PANELA OD
                   IZOLACIJSKIH MATERIJALA I PONEKAD, BETONA

  3.2.2.1       Sustavi stalnih nenosivih obloga od šupljih blokova ili panela od izolacijskih
                   materijala i ponekad, betona 1/1

  3.2.2.1.1    Stalni nenosivi obložni sklopovi/sustavi – zahtjevi u uvjetima požara                            1 za A1*, A2*, B*, C*

  3.2.2.2.2    Stalni nenosivi obložni sklopovi/sustavi                                                                                    2+

  3.2.2.2.3    Stalni nenosivi obložni sklopovi/sustavi – zahtjevi u uvjetima požara                      2+ za A1**, A2**, C**, D i E

  3.2.2.2.4    Stalni nenosivi obložni sklopovi/sustavi                                                                                    2+

  3.2.3          SUSTAVI OBLOŽNIH ŠUPLJIH BLOKOVA ILI PLOČA OD IZOLACIJSKIH
                   MATERIJALA

  3.3.4          PROIZVODI ZA TOPLINSKU IZOLACIJU

  3.3.4.1       Proizvodi za toplinsku izolaciju ˝

  3.3.4.1.1    Toplinski izolacijski proizvodi – sve uporabe                                                                             3

  3.3.4.2       Proizvodi za toplinsku izolaciju 2/2

  3.3.4.2.1    Toplinski izolacijski proizvodi – zahtjevi u uvjetima požara                                          1 za A1*, A2*, B*, C*

n>3.3.4.2.2    Toplinski izolacijski proizvodi – zahtjevi u uvjetima požara                                 3 za A1**, A2**, B**, C**, D i E

  3.3.4.2.3    Toplinski izolacijski proizvodi – zahtjevi u uvjetima požara                                           4 za (A1 do E)***, F

  4               INSTALACIJE

  4.1             SG03 – ELEMENTI GRIJANJA

  4.1.1          DIMNJACI, DIMOVODI I NAROČITI PROIZVODI

  4.1.1.1       Dimnjaci, dimovodi i naročiti proizvodi 1/1

  4.1.1.1.1    Dimnjaci                                                                                                                               2+

  4.1.1.1.2    Dimnjački završeci                                                                                                                 4

  4.1.2          UREĐAJI ZA GRIJANJE PROSTORA

  4.1.2.1       Uređaji za grijanje prostora ˝

  4.1.2.1.1    Uređaji za grijanje prostora bez unutarnjeg izvora energije                                                         3

  4.1.2.1.2    Uređaji za grijanje prostora na kruta i tekuća goriva                                                                  3

  4.1.2.2       Uređaji za grijanje prostora 2/2

  4.1.2.2.1    Uređaji za grijanje prostora bez unutarnjeg izvora energije - zahtjevi u uvjetima požara   1 za A1*, A2*, B*, C*

  4.1.2.2.2.   Uređaji za grijanje prostora na kruta i tekuća goriva - zahtjevi u uvjetima požara                1 za A1*, A2*, B*, C*

  4.1.2.2.3    Uređaji za grijanje prostora na kruta i tekuća goriva - zahtjevi u uvjetima požara                3 za A1**, A2**, B**, C**, D i E

  4.2             SG07 – SUSTAVI POŽARNE ZAŠTITE

  4.2.1          PROIZVODI ZA ZAUSTAVLJANJE POŽARA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA I
                   POŽARNU ZAŠTITU

  4.2.1.1       Proizvodi za zaustavljanje požara za sprječavanje širenja i požarnu zaštitu ˝

  4.2.1.1.1    Proizvodi za zaustavljanje požara za sprječavanje širenja i požarnu zaštitu (uključujući premaze)  1     

  4.2.1.2       Proizvodi za zaustavljanje požara za sprječavanje širenja i požarnu zaštitu 2/2

  4.2.1.2.1    Proizvodi za zaustavljanje požara za sprječavanje širenja i požarnu zaštitu
                   (uključujući premaze) – zahtjevi u uvjetima požara                                                    1 za A1*, A2*, B*, C*

  4.2.1.2.2    Proizvodi za zaustavljanje požara za sprječavanje širenja i požarnu zaštitu
                   (uključujući premaze) – zahtjevi u uvjetima požara                                           3 za A1**, A2**, B**, C**, D i E

  4.2.1.2.3    Proizvodi za zaustavljanje požara za sprječavanje širenja i požarnu zaštitu
                   (uključujući premaze) – zahtjevi u uvjetima požara                                                     4 za (A1 do E)***, F

  4.2.2          STABILNI SUSTAVI POŽARNE ZAŠTITE

  4.2.2.1       Požarni alarmi, otkrivanje požara, stabilni proizvodi za zaštitu od požara, proizvodi za kontrolu
                   požara i dima i proizvodi za ublažavanje eksplozije (1/1)

  4.2.2.1.1    Sklopovi: Otkrivanje požara/požarni alarmi                                                                               1

  4.2.2.1.2    Sklopovi: ublažavanje požara i gašenje                                                                                     1

  4.2.2.1.3    Sklopovi: ublažavanje eksplozije                                                                                               1

  4.2.2.1.4    Sklopovi: instalacije za kontrolu požara                                                                                     1

  4.2.2.1.5    Elementi: otkrivanje požara/požarni alarmi                                                                                1

  4.2.2.1.6    Elementi: stabilni elementi za ublažavanje i gašenje                                                                   1

  4.2.2.1.7    Elementi: ublažavanje požara                                                                                                   1

  4.2.2.1.8    Elementi: kontrola požara                                                                                                        1

  4.3             SG12 – SUSTAVI VODOOPSKRBE I ODVODNJE

  4.3.1          CIJEVI, SPREMNICI I POMOĆNI PROIZVODI U DODIRU S VODOM ZA LJUDSKU
                   POTROŠNJU

  4.3.2          CIJEVI, SPREMNICI I POMOĆNI PROIZVODI KOJI NISU U DODIRU S VODOM ZA
                   LJUDSKU POTROŠNJU

  4.3.2.1       Cijevi, spremnici i pomoćni proizvodi koji nisu u dodiru s vodom za ljudsku potrošnju 1/5

  4.3.2.1.1    Cijevi, spremnici i pomoćni pribor – za toplu vodu                                                                     3

  4.3.2.2       Cijevi, spremnici i pomoćni proizvodi koji nisu u dodiru s vodom za ljudsku potrošnju 2/5

  4.3.2.2.1    Cijevi, spremnici i pomoćni proizvodi                                                                                        4

  4.3.2.3       Cijevi, spremnici i pomoćni proizvodi koji nisu u dodiru s vodom za ljudsku potrošnju 3/5

  4.3.2.3.1    Spremnici, cijevi                                                                                                                     1

  4.3.2.4       Cijevi, spremnici i pomoćni proizvodi koji nisu u dodiru s vodom za ljudsku potrošnju 4/5

  4.3.2.4.1    Cijevi, spremnici i pomoćni pribor                                                                                            1

  4.3.2.4.2    Cijevi, spremnici i pomoćni pribor – zahtjevi u uvjetima požara                                   1 za A1*, A2*, B*, C*

  4.3.2.4.3    Cijevi, spremnici i pomoćni pribor – zahtjevi u uvjetima požara                          3 za A1**, A2**, B**, C**, D i E

  4.3.2.4.4    Cijevi, spremnici i pomoćni pribor – zahtjevi u uvjetima požara                                    4 za (A1 do E)***, F

  4.3.2.5       Cijevi, spremnici i pomoćni proizvodi koji nisu u dodiru s vodom za ljudsku potrošnju 5/5

  4.3.2.5.1    Cijevi, spremnici i pomoćni pribor – za uštedu energije                                                              3

  4.3.3          SANITARNI UREĐAJI

  4.3.3.1       Sanitarni uređaji 1/1

  4.3.3.1.1    Umivaonici, kade, tuševi, bidei, pisoari, zahodske školjke itd.                                                      4

  4.3.3.1.2    Modularni javni zahodi i predgotovljeni zahodi – zahtjevi u uvjetima požara                 1 za A1*, A2*, B*, C*

  4.3.3.1.3    Modularni javni zahodi i predgotovljeni zahodi – zahtjevi u uvjetima požara         3 za A1**, A2**, B**, C**, D i E

  4.3.3.1.4    Modularni javni zahodi i predgotovljeni zahodi                                                                          

  4.3.4          PROIZVODI ZA ODVODNJU

  4.3.4.1       Proizvodi za odvodnju u zgradama ˝

  4.3.4.1.1    Uređaj za povratni tok                                                                                                            4

  4.3.4.2       Proizvodi za odvodnju u zgradama 2/2

  4.3.4.2.1    Sklopovi stanica za crpljenje otpadne vode                                                                               3

  4.3..4.3      Proizvodi za odvodnju izvnju izvan zgrada 1/3<:p>

  4.3.4.3.1    Sklopovi i elementi uređaja za postupanje s otpadnom vodom – septičke jame                            3

  4.3.4.4       Proizvodi za odvodnju izvan zgrada 2/3

  4.3.4.4.1    Predgotovljene drenažne cijevi                                                                                                3

  4.3.4.5       Proizvodi za odvodnju izvan zgrada 3/3

  4.3.4.5.1    Šahtovi, poklopci, penjalice, ljestve, rukohvati i rešetke                                                              4

  4.3.4.5.2    Separatori                                                                                                                              4

  5               PROIZVODI ZA ZAVRŠNE RADOVE U ZGRADAMA

  5.1             SG01 – PROIZVODI ZA ZAVRŠNE RADOVE U ZGRADAMA

  5.1.1.         PODOVI

  5.1.1.1       Podovi ˝

  5.1.1.1.1    Proizvodi za krute podove za vanjsku uporabu                                                                          4

  5.1.1.2       Podovi 2/2

  5.1.1.2.1    Proizvodi za krute podove – zahtjevi u uvjetima požara                                          1 za A1fl*, A2fl*, Bfl*, Cfl*

  5.1.1.2.2    Proizvodi za krute podove – zahtjevi u uvjetima požara                          3 za A1fl**, A2fl**, Bfl**,Cfl**, Dfl i Efl

  5.1.1.2.3    Proizvodi za krute podove – zahtjevi u uvjetima požara                                            4 za (A1fl do Efl)***, Ffl

  5.1.1.2.4    Savitljivi i tekstilni podovi – zahtjevi u uvjetima požara                                           1 za A1fl*, A2fl*, Bfl*, Cfl*

  5.1.1.2.5    Savitljivi i tekstilni podovi – zahtjevi u uvjetima požara                           3 za A1fl**, A2fl**, Bfl**,Cfl**, Dfl i Efl

  5.1.1.2.6    Savitljivi i tekstilni podovi                                                                                                         4

  5.1.2          PROIZVODI OD GIPSA

  5.1.2.1       Proizvodi od gipsa Ľ

  5.1.2.1.1    Ploče i plafonski elementi u tankom sloju, vlaknogipsane ploče i slojeviti paneli u kojima je      1 za A1fl*, A2fl*, Bfl*, Cfl*
                   uključeni materijal postavljen na strani izloženoj požaru, uključujući i pomoćne proizvode –
                   zahtjevi gorivosti                                                                                                                    

  5.1.2.1.2    Ploče i plafonski elementi u tankom sloju, vlaknogipsane ploče i slojeviti paneli u kojima je       3 za A1fl**, A2fl**, Bfl**,Cfl**, Dfl i Efl
                   uključeni materijal postavljen na strani izloženoj požaru, uključujući i pomoćne proizvode –
                   zahtjevi gorivosti                                                                                                                    

  5.1.2.1.3    Ploče i plafonski elementi u tankom sloju, vlaknogipsane ploče i slojeviti paneli u kojima je
                   uključeni materijal postavljen na strani izloženoj požaru, uključujući i pomoćne proizvode t          

  5.1.2.2       Proizvodi od gipsa 2/4

  5.1.2.2.1    Ploče, blokovi, plafonski elementi i gipsane žbuke, uključujući pomoćne proizvode                       3

  5.1.2.3       Proizvodi od gipsa 3 /4

  5.1.2.3.1    Ploče uključujući pomoćne proizvode – ukrućenje drvenih okvira                                               3

  5.1.2.4       Proizvodi od gipsa 4/4

  5.1.2.4.1    Ploče, blokovi, plafonski elementi i gipsane žbuke uključujući pomoćne proizvode –                     4
                   ostale uporabe                                                                                                                       

  5.1.3          PROIZVODI ZA UNUTARNJE I VANJSKE ZIDOVE I PLAFONI

       Proizvodi za unutarnje i vanjske zidove i plafoni 1/5

  5.1.3.1.1    Paneli                                                                                                                                    3

  5.1.3.1.2    Obješeni plafonski sklopovi                                                                                                     3

  5.1.3.2       Proizvodi za unutarnje i vanjske zidove i plafoni 2/5

  5.1.3.2.1    Paneli                                                                                                                                    3

  5.1.3.2.2    Paneli od ploča (krti materijali)                                                                                                3

  5.1.3.2.3    Obješeni plafonski sklopovi                                                                                                     3

  5.1.3.2.4    Ploče, paneli                                                                                                                         

  5.1.3.3       Proizvodi za unutarnje i vanjske zidove i plafoni 3/5

  5.1.3.3.1    Oblikovani profili, obješeni okviri – zahtjevi u uvjetima požara                                    1 za A1*, A2*, B*, C*

  5.1.3.3.2    Oblikovani profili, obješeni okviri – zahtjevi u uvjetima požara                           3 za A1**, A2**, B**, C**, D i E

  5.1.3.3.3    Oblikovani profili, obješeni okviri – zahtjevi u uvjetima požara                                     4 za (A1 do E)***, F

  5.1.3.4       Proizvodi za unutarnje i vanjske zidove i plafoni 4/5

  5.1.3.4.1    Obješeni plafonski sklopovi – opasne tvari                                                                                3

  5.1.3.4.2    Ploče, šindra, obložne ploče, paneli – opasne tvari                                                                     3

  5.1.3.5       Proizvodi za unutarnje i vanjske zidove i plafoni 5/5

  5.1.3.5.1    Obješeni plafonski sklopovi                                                                                                     4

  5.1.3.5.2    Oblikovani profili, obješeni okviri                                                                                              4

  5.1.3.5.3    Zidne obloge u obliku rola, plafonske obloge, ploče, šindra, obloga ploča, paneli                           4

  5.1.4          SKLOPOVI ZA UNUTARNJE PREGRADE

  5.1.4.1       Sklopovi za unutarnje pregrade 1/5

  5.1.4.1.1    Sklopovi za unutarnje pregrade – zahtjevi u uvjetima požara                                      1 za A1*, A2*, B*, C*

  5.1.4.1.2    Sklopovi za unutarnje pregrade – zahtjevi u uvjetima požara                              3 za A1**, A2**, B**, C**, D i E

  5.1.4.1.3    Sklopovi za unutarnje pregrade – zahtjevi u uvjetima požara                                        4 za (A1 do E)***, F

  5.1.4.2       Sklopovi za unutarnje pregrade 2/5

  5.1.4.2.1    Sklopovi za unutarnje pregrade – požarni odjeljci                                                                      3

  5.1.4.3       Sklopovi za unutarnje pregrade 3/5

  5.1.4.3.1    Sklopovi za unutarnje pregrade – opasne tvari                                                                          3

  5.1.4.4       Sklopovi za unutarnje pregrade 4/5

  5.1.4.4.1    Sklopovi za unutarnje pregrade – sigurnost pri uporabi                                                              3

  5.1.4.5       Sklopovi za unutarnje pregrade 5/5

  5.1.4.5.1    Sklopovi za unutarnje pregrade – sve druge uporabe                                                                 4

  5.2             SG20 – PROIZVODI OD DRVA

  5.2.1          PREDGOTOVLJENI STUBIŠNI SKLOPOVI

  5.2.1.1       Predgotovljeni stubišni sklopovi ˝

  5.2.1.2       Predgotovljeni stubišni sklopovi                                                                                               2+

  5.2.2          Predgotovljeni stubišni sklopovi 2 /2

  5.2.2.1       Predgotovljeni stubišni sklopovi – zahtjevi u uvjetima požara                                      1 za A1*, A2*, B*, C*

  5.2.2.2       Predgotovljeni stubišni sklopovi – zahtjevi u uvjetima požara                             3 za A1**, A2**, B**, C**, D i E

  5.2.2.3       Predgotovljeni stubišni sklopovi – zahtjevi u uvjetima požara                                       4 za (A1 do E)***, F

  5.2.2          DRVENI PANELI

  5.2.2.1       Drveni paneli ˝

  5.2.2.1.1    Obloženi drveni paneli – zahtjevi u uvjetima požara                                                   1 za A1*. A2*. B*, C*

  5.2.2.1.2    Obloženi drveni paneli – zahtjevi u uvjetima požara                                                   2+ za (A1 do e)*** i F

  5.2.2.2       Drveni paneli 2/2

  5.2.2.2.1    Obloženi drveni paneli – zahtjevi u uvjetima požara                                                   1 za A1*, A2*, B*, C*

  5.2.2.2.2    Obloženi drveni paneli – zahtjevi u uvjetima požara                                          3 za A1**, A2**, B**, C**, D i E

  5.2.2.2.3    Obloženi drveni paneli – zahtjevi u uvjetima požara                                                    4 za (A1 do E)***, F

  6               PROIZVODI ZA PRIČVRŠĆENJE

  6.1             SG09 – PROIZVODI ZA PRIČVRŠĆENJE

  6.1.1          PROIZVODI ZA PRIČVRŠĆENJE KONSTRUKCIJSKE GRAĐE

                   Proizvodi za pričvršćenje konstrukcijske građe 1/1

  6.1.1.1       Sredstva za pričvršćenje konstrukcijske građe: posmične ploče, nazubljena pločasta spajala,         2+
                   ploče za čavlanje                                                                                                                    

  6.1.2          METALNA SIDRA ZA BETON (POVIŠENIH ZAHTJEVA)A)

  6.1.2.1       Metalna sidra za beton (povišenih zahtjeva)                                                                            

  6.1.3          METALNA SIDRA ZA BETON (LAGANI SUSTAVI)

  6.1.3.1       Metalna sidra za beton (lagani sustavi) 1/1

  6.1.3.1.1    Metalna sidra za beton (lagani sustavi)                                                                                    2+

  6.1.4          METALNA SIDRA S INJEKTIRANJEM ZA UPORABU U ZIĐU

  6.1.4.1       Metalna sidra s injektiranjem za uporabu u ziđu 1/1

  6.1.4.1.1    Metalna sidra s injektiranjem za uporabu u ziđu                                                                        1

  6.1.5          PLASTIČNA SIDRA ZA UPORABU U BETONU I ZIĐU

  6.5.1.1       Plastična sidra za uporabu u betonu i ziđu 1/1

  6.5.1.1.1    Plastična sidra za uporabu u betonu i ziđu                                                                               2+

 

NAPOMENA

OZNAKA:

A1, A2, B, C, D, E i F – odgovara razredima prema HRN EN 13501-1:2002:

A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl i Ffl – odgovara razredima prema HRN EN 13501-1:2002:

* – za proizvode/materijale kod kojih je jasno odrediva mjera u proizvodnom procesu i time su svrstani u viši požarni razred

** – za proizvode/materijale kod kojih NIJE jasno odrediva mjera u proizvodnom procom procesu i time se svrstati u viši požarni razred

*** – za proizvode/materijale za koje se ne zahtijeva da budu ispitani u uvjetima požara, prema popisu iz dopune odluka 96/603/EC