Pravilnik o načinu plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

NN 1/2005 (3.1.2005.), Pravilnik o načinu plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

AGENCIJA ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA I OSIGURANJA

8

Na temelju članka 86. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00, 103/03 ) i članaka 1. i 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 177/04), Savjet Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja na sjednici održanoj dana 3. siječnja 2005., donio je

PRAVILNIK

O NAČINU PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBVEZNO MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, način postupanja sa sredstvima doprinosa na uplatnom računu za doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, način postupanja sa sredstvima doprinosa na privremenom računu Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja, te prosljeđivanje sredstava doprinosa u obvezni mirovinski fond, obvezno mirovinsko društvo i zakonom propisanim primateljima.

NAČIN PLAĆANJA DOPRINOSA

Članak 2.

Doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (u daljnjem tekstu: doprinos) obračunava se i plaća po zakonom propisanoj stopi na uplatni račun doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (u daljnjem tekstu: prolazni račun).

EVIDENCIJE KOJE JE ZA POTREBE NADZORA OBVEZAN VODITI REGOS

Članak 3.

(1) REGOS je dužan iz registra o prikupljenim i obrađenim podacima ustrojiti i voditi evidencije o doprinosu za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, koje moraju sadržavati najmanje sljedeće stavke:

– identifikator obrasca koji sadrži podatke o obračunatoj obvezi,

– podatak o vrsti obračuna/ispravka,

– matični podaci obveznika,

– matični podaci osiguranika,

– iznos obračunatog doprinosa za obveznika,

– iznos obračunatog doprinosa po osiguranicima,

– datum ispisa pogrešaka s obrasca koji sadrži podatke o obračunatoj obvezi,

– datum izvršene uplate,

– iznos uplaćenog doprinosa,

– datum povezivanja podatka o obračunatoj obvezi s podat­kom o uplati doprinosa,

– datum raspoređivanja sredstava s prolaznog računa.

(2) REGOS je dužan zabilježiti i trajno čuvati provedene radne postupke u registru, a sve naknadne promjene, s datumom promjene, povezati s prethodno zabilježenim podacima koji ostaju trajno u registru.

KONTROLA I POVEZIVANJE PODATAKA

Članak 4.

(1) REGOS je dužan nakon provedenog postupka kontrole ispravnosti podatka o obračunatoj obvezi doprinosa evidentirati podatak o obračunatoj obvezi doprinosa po obvezniku i po osiguraniku.

(2) REGOS je dužan povezivati podatak iz stavka 1. ovoga članka s uplatom doprinosa izvršenom u korist prolaznog računa, sljedeći radni dan od dana uplate doprinosa.

Članak 5.

(1) Nakon provedenog postupka povezivanja podataka iz članka 4. ovoga Pravilnika, REGOS uplatu doprinosa koja ima istovjetne matične podatke i iznos s obračunatom obvezom doprinosa, prosljeđuje odabranim obveznim mirovinskim fondovima.

(2) Prije prosljeđivanja uplata obveznim mirovinskim fondovima, REGOS obveznim mirovinskim društvima obračunava i prosljeđuje naknadu od uplaćenih doprinosa.

(3) Za osiguranike za koje je izračunati iznos naknade od uplaćenog doprinosa manji od 0,01 kuna po osiguraniku, REGOS je dužan sredstva doprinosa s prolaznog računa proslijediti u korist obveznog mirovinskog fonda bez obračuna naknade za te osiguranike.

(4) REGOS je dužan izvršiti prijenos sredstava iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, sljedeći radni dan od dana povezivanja podataka iz članka 4. ovog Pravilnika.

(5) REGOS je dužan ustrojiti i voditi evidenciju proslije­đenih sredstava doprinosa.

Članak 6.

(1) Kada je izvršena uplata uz istovjetne matične podatke s obračunatom obvezom doprinosa, a iznos uplate manji je od obračunate obveze, REGOS uplatu prosljeđuje odabranim obveznim mirovinskim fondovima razmjerno udjelu pojedinačno obračunatog doprinosa po osiguraniku u ukupno obračunatoj obvezi, počevši od najmanjeg razmjernog udjela prema najvećem, sljedeći radni dan od dana povezivanja.

(2) Kada je izvršena uplata uz istovjetne matične podatke s obračunatom obvezom doprinosa, a iznos uplate veći je od obračunate obveze, REGOS dio uplate koji je jednak obračunatoj obvezi prosljeđuje odabranim obveznim mirovinskim fondovima, a preostali iznos prenosi na privremeni račun Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (u daljnjem tekstu: privremeni račun).

Članak 7.

(1) Za osiguranike koji nisu odabrali obvezni mirovinski fond, a u slučaju uplate iz članka 5. i članka 6. ovoga Pravilnika, REGOS je dužan uplaćena sredstva doprinosa prenijeti s prolaznog računa na privremeni račun. Sredstva ostaju na privremenom računu do dana prijenosa na prolazni račun, posljedično učla­njenju.

(2) REGOS je dužan za slučajeve iz stavka 1. ovoga članka ustrojiti i voditi evidenciju osiguranika koji nisu odabrali obvezni mirovinski fond.

Članak 8.

(1) U slučaju izvršene uplate za koju ne postoji podatak o obračunatoj obvezi doprinosa, REGOS je dužan u roku osam (8) radnih dana od dana uplate prenijeti uplatu s prolaznog računa u korist privremenog računa.

(2) REGOS je dužan u roku od trideset (30) dana od dana izvršenog prijenosa sredstava na privremeni račun kontinuirano pratiti i rješavati slučajeve iz stavka 1. ovoga članka.

(3) REGOS je dužan ustrojiti i voditi evidenciju nepovezanih obračunatih obveza doprinosa i evidenciju nepovezanih uplata.

(4) REGOS je dužan obvezniku dati ispis podataka iz evidencija iz stavka 3. ovoga članka, odnosno omogućiti obvezniku i druge načine uvida u evidencije.

ZATEZNE KAMATE NA ZAKAŠNJELE UPLATE I DOSPJELE OBVEZE DOPRINOSA

Članak 9.

(1) REGOS je dužan uplaćene zatezne kamate proslijediti u korist obveznih mirovinskih fondova, sljedeći radni dan od dana uplate odnosno zakonskim primateljima po ispunjenju uvjeta, postupajući sukladno odredbama članaka 4. do 8. ovoga Pravilnika.

(2) REGOS je dužan ustrojiti i voditi evidenciju obračunatih zateznih kamata i uplata zateznih kamata iz stavka 1. ovoga članka.

POSTUPANJE SA SREDSTVIMA DOPRINOSA NA PROLAZNOM RAČUNU

Članak 10.

(1) Prolazni račun je račun na koji se uplaćuju sredstva doprinosa, u svrhu daljnjeg raspoređivanja, u korist:

1. obveznih mirovinskih fondova,

2. obveznih mirovinskih društava,

3. privremenog računa,

4. mirovinskih osiguravajućih društava,

5. Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

6. zakonskog nasljednika.

(2) Na prolazni račun prenose se i sredstva:

1. s privremenog računa prije prosljeđivanja obveznim mirovinskim fondovima ili drugim primateljima,

2. na teret imovine obveznog mirovinskog fonda u slučaju:

2.1. promjene članstva obveznog mirovinskog fonda,

2.2. zatvaranja osobnog računa,

2.3. ispravaka obračunatih i uplaćenih doprinosa.

Članak 11.

(1) REGOS prosljeđuje sredstva obveznom mirovinskom fondu i to:

1. uplaćena sredstva doprinosa i pripadajuće kamate, a umanjena za naknadu od uplaćenih doprinosa obveznom mirovinskom društvu,

2. sredstva s osobnih računa članova fondova prenesenih iz prethodno odabranih fondova, umanjena za naknadu za izlaz iz fonda,

3. razliku sredstava temeljem ispravaka obračunatih i uplaćenih doprinosa.

(2) REGOS sredstva iz stavka 1. ovoga članka prosljeđuje u korist obveznog mirovinskog fonda sljedeći radni dan od dana uplate na prolazni račun, te o izvršenim novčanim transakcijama obavještava obvezno mirovinsko društvo i banku skrbnika.

(3) Za slučaj raspoređivanja sredstava s privremenog računa u korist obveznih mirovinskih fondova ili prijenosa sredstava s privremenog računa drugim primateljima, REGOS je dužan prenijeti sredstva s privremenog računa u korist prolaznog računa sukladno Sporazumu o upravljanju privremenim računom.

(4) Za slučajeve iz članka 10. stavka 2. točka 2.1. ovoga Pravilnika, REGOS obavještava obvezno mirovinsko društvo koje upravlja obveznim mirovinskim fondom o obvezi doznake sredstava u roku propisanom Pravilnikom o načinu prijenosa računa člana obveznog mirovinskog fonda.

(5) Za slučajeve iz članka 10. stavka 2. točka 2.2. ovoga Pravilnika, REGOS obavještava obvezno mirovinsko društvo koje upravlja obveznim mirovinskim fondom o obvezi doznake sredstava. REGOS sredstva prenosi zakonom propisanom primatelju sljedeći radni dan od dana uplate sredstava na prolazni račun.

(6) U slučaju povrata sredstava po osnovu ispravaka obračunatih i uplaćenih doprinosa, a na teret imovine obveznog mirovinskog fonda, REGOS obavještava obvezno mirovinsko društvo koje upravlja imovinom obveznog mirovinskog fonda o obvezi doznake sredstava u roku propisanom člankom 19. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

(1) Sredstva uplaćenih doprinosa koja su proslijeđena u korist obveznih mirovinskih fondova knjiže se na osobne račune osiguranika, članova odabranih obveznih mirovinskih fondova.

(2) Sa sredstvima iz stavka 1. ovoga članka, REGOS je dužan postupati sukladno Odluci o početnoj vrijednosti obra­čunske jedinice i datumu konverzije.

Članak 13.

(1) U slučajevima oduzimanja odobrenja za rad obveznom mirovinskom društvu i raspuštanja obveznog mirovinskog fonda propisanih Zakonom o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, REGOS je dužan s uplaćenim sredstvima doprinosa postupati na način i u roku iz rješenja Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (u daljnjem tekstu: HAGENA).

(2) REGOS je dužan sredstva doprinosa uplaćena nakon zatvaranja osobnih računa proslijediti u korist odabranog mirovinskog osiguravajućeg društva, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili zakonskom nasljedniku, o čemu obavještava primatelja sredstava i Hagenu.

Članak 14.

(1) REGOS je dužan obračunati zakonom propisane naknade:

– naknade od uplaćenih doprinosa i

– naknade za izlaz iz obveznog mirovinskog fonda.

(2) HAGENA obavještava REGOS o visini naknada od upla­ćenih doprinosa za svaki obvezni mirovinski fond.

(3) Obračunate naknade iz stavka 1. ovoga članka, REGOS je dužan proslijediti u korist obveznih mirovinskih društava poštujući rokove za prosljeđivanje sredstava doprinosa.

ISPRAVCI OBRAČUNATIH I UPLAĆENIH DOPRINOSA

Članak 15.

Kada obveznik doprinosa ispravlja podatak o iznosu manje obračunate obveze doprinosa za prethodno razdoblje i izvrši uplatu doprinosa na iznos utvrđene razlike, REGOS je dužan postupati sukladno odredbama članaka 4. do 8. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

(1) Kada REGOS zaprimi obavijest nadležnog tijela o postav­ljenom zahtjevu obveznika doprinosa za ispravkom obračunate obveze doprinosa i/ili uplaćenog doprinosa, te povratom sredstava, REGOS je dužan provesti kontrolu i povezivanje podataka iz zahtjeva s prethodno evidentiranom obračunatom obvezom doprinosa i utvrditi status uplaćenih sredstava doprinosa koja se mogu nalaziti na:

– prolaznom računu,

– privremenom računu i

– osobnom računu osiguranika.

(2) Kada REGOS zaprimi obavijest nadležnog tijela o postav­ljenom zahtjevu uplatitelja za povratom pogrešno izvršene uplate, REGOS je dužan postupiti sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka.

(3) REGOS je dužan o rezultatima provedene kontrole obavijestiti nadležno tijelo u roku iz obavijesti nadležnog tijela.

(4) Na temelju rezultata provedene kontrole, REGOS pokre­će odgovarajuće prijenose novčanih sredstava s privremenog računa ili osobnih računa u korist prolaznog računa.

Članak 17.

Po primitku obavijesti nadležnog tijela o opravdanom i izvršenom iznosu povrata doprinosa po postavljenim zahtjevima, REGOS je dužan prijenos sredstava izvršiti postupajući prema uputi nadležnog tijela.

Članak 18.

(1) REGOS za zahtijevani iznos povrata, za koji je ispunjen uvjet za povrat, utvrđuje broj obračunskih jedinica za sredstva proslijeđenog doprinosa knjiženog na osobnom računu osiguranika.

(2) Broj obračunskih jedinica za zahtijevani iznos povrata REGOS utvrđuje prema vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda u kojem je osiguranik bio član na dan izvrše­nog prijenosa sredstava na osobni račun.

(3) REGOS iznos povrata izračunava množenjem utvrđenog broja obračunskih jedinica osiguranika za zahtijevani povrat iz stavka 2. ovoga članka, s vrijednošću obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda čiji je osiguranik član na dan donošenja odluke o opravdanosti zahtjeva.

(4) Ukoliko je osiguranik, od dana izvršene uplate obveznika do dana donošenja odluke o opravdanosti zahtjeva, mijenjao obvezni mirovinski fond, REGOS je dužan utvrđeni broj obra­čunskih jedinica iz stavka 3. ovoga članka, ispraviti sukladno odnosima vrijednosti obračunskih jedinica obveznih mirovinskih fondova u kojima je osiguranik bio član uključivši i obvezni mirovinski fond u kojem je član na dan donošenja odluke o opravdanosti zahtjeva.

(5) REGOS je dužan obavijestiti obvezno mirovinsko druš­t­vo, da sljedeći radni dan od dana primitka obavijesti, doznači izračunati iznos povrata u korist prolaznog računa.

Članak 19.

(1) REGOS je dužan provesti knjiženja radi uspostave stvarnog stanja na osobnim računima osiguranika na koje se ne odnosi uplaćeni i proslijeđeni doprinos, po zahtjevu obveznika kojim se mijenja matični podatak na izvršenoj uplati, a za koji se ne provodi postupak povrata sredstava.

(2) REGOS je dužan uspostaviti stvarno stanje na osobnim računima osiguranika u roku od osam (8) radnih dana od dana zaprimljenog zahtjeva.

Članak 20.

(1) Kada REGOS utvrdi pogrešku u registru nastalu tijekom unosa i obrade podataka o doprinosu kao i kod svih novčanih transakcija s uplaćenim sredstvima doprinosa, dužan je provesti ispravak pogreške u roku osam (8) radnih dana od dana utvrđi­vanja pogreške.

(2) REGOS je dužan o uzrocima pogreške, opsegu i izazvanim posljedicama, te načinu provođenja i rezultatu ispravka u pisanom obliku izvijestiti Hagenu u roku petnaest (15) radnih dana od dana utvrđivanja pogreške.

NAČIN IZVJEŠTAVANJA AGENCIJE

Članak 21.

(1) REGOS je dužan izvještavati Hagenu o rezultatima obrade podataka o obračunatom i uplaćenom doprinosu za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje prikupljenih tijekom kalendarske godine.

(2) Odluku o obliku, sadržaju i roku dostavljanja izvještaja iz stavka 1. ovoga članka donosi ravnatelj Hagene.

POSTUPANJE ZA SLUČAJEVE NEIZVRŠAVANJA ZAKONSKIH OBVEZA

Članak 22.

S naplaćenim sredstvima doprinosa nakon provedenog postupka prisilne naplate, REGOS je dužan postupati sukladno odredbama članaka 4. do 8. ovoga Pravilnika.

Članak 23.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje objavljen u »Narodnim novinama«, broj 90/03.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu s danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/05-01/01
Urbroj: 383-01-05-1
Zagreb, 3. siječnja 2005.

Predsjednik Savjeta
dr. sc. Vladimir Lasić,
v. r.