Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o prijenosu tehnologije

NN 2/2005 (4.1.2005.), Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o prijenosu tehnologije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

11

Na temelju članka 10. i članka 11. stavka 1. točke 3. i stavka 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2004. godine donijela

UREDBU

o skupnom izuzeĆu sporazuma o prijenosu tehnologije

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Uredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom se propisuju uvjeti za skupno izuzeće sporazuma o prijenosu tehnologije, određuju se uvjeti koje sporazumi moraju sadržavati, ograničenja ili uvjeti koje takvi sporazumi ne smiju sadržavati, te drugi uvjeti koji se moraju ispuniti za skupno izuzeće tih sporazuma od primjene odredbi o zabranjenim sporazumima iz Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Zakon).

Značenje pojmova

Članak 2.

U smislu ove Uredbe pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) Agencija je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja,

b) Zakon je Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja,

c) sporazum je ugovor, pojedina odredba ugovora, izričiti ili prešutni dogovor, usklađeno djelovanje, odluke udruženja poduzetnika,

d) proizvodi su robe i/ili usluge koje obuhvaćaju polugotove robe i/ili usluge i gotove robe i/ili usluge,

e) poduzetnik pod kontrolom drugog poduzetnika ili povezani poduzetnici su poduzetnici u smislu članka 5. Zakona,

f) mjerodavno tržište proizvoda određuje se kao tržište proiz­vo­da koji s obzirom na svoja svojstva, cijenu, namjenu i navike kupaca i/ili potrošača mogu zamijeniti drugi (mjerodavni) proiz­vod i na taj način zadovoljiti istorodnu potrebu kupaca i/ili potro­šača,

g) mjerodavno tržište tehnologija određuje se kao tržište tehnologija koje stjecatelji licence smatraju nadomjestivim ili za­mjen­skim tehnologijama za licenciranu tehnologiju s obzirom na svojstva tih tehnologija, naknadu koju za njih plaćaju i njihovu namjenu,

h) mjerodavno tržište određuje se kao tržište određene robe i/ili usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom području, u smislu članka 7. Zakona i odredaba Uredbe o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržišta (»Narodne novine«, broj 51/2004).

Sporazumi na koje se primjenjuje skupno izuzeće

Članak 3.

(1) Skupna izuzeća primjenjuju se na sporazume o prijenosu tehnologije iz članka 11. stavka 1. točke 3. Zakona sklopljene između dva poduzetnika kojima se ugovara proizvodnja proizvoda koji je predmet sporazuma, uključujući i sporazume u kojima se uz proizvodnju ugovara više od jedne razine trgovine.

(2) Pod sporazumom o prijenosu tehnologije iz stavka 1. ovoga članka smatra se sporazum o licenciranju patenata, sporazum o licenciranju tehnološkog znanja i iskustva (know-how), sporazum o licenciranju autorskog prava na računalni program ili kombinirani sporazum o licenciranju patenata, tehnološkog zna­nja i iskustva (know-how) ili autorskog prava na računalni program, uključujući i svaki drugi sporazum koji sadrži odredbe u svezi s prodajom i kupnjom proizvoda, ili odredbe koji se odnose na licenciranje drugih prava intelektualnog vlasništva, kao i na ustupanje prava intelektualnog vlasništva, pod uvjetom da te odredbe ne predstavljaju primarni cilj takvih sporazuma te da su izravno povezane s proizvodnjom predmeta sporazuma.

(3) Pod sporazumom o prijenosu tehnologije iz stavka 1. ovoga članka smatra se i sporazum o ustupanju patenata, tehno­loš­kog znanja i iskustva (know-how), autorskog prava program­ske opreme ili kombinacije navedenog, u slučaju kada dio rizika u svezi s iskorištavanjem licencirane tehnologije i dalje snosi ustupatelj, a naročito kada je iznos koji se plaća za ustupanje tehnologije ovisan od prihoda ostvarenog od strane stjecatelja proiz­vodnjom proizvoda temeljem ustupljene tehnologije, količine tako proizvedenih proizvoda ili broja aktivnosti u kojima je korištena ta tehnologija.

(4) Tehnološkim znanjem i iskustvom (u daljnjem tekstu: know-how), u smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka, smatra se skup nepatentiranih praktičnih informacija proistekao iz iskustva i provjere, koji je tajan, značajan i prepoznatljiv. Tajan podrazumijeva da know-how kao cjelina ili precizna konfiguracija i spoj svojih dijelova nije opće poznat i lako dostupan. Značajan podrazumijeva da know-how obuhvaća podatke, odnosno informacije koje su neophodne i korisne za proizvodnju proizvoda koji su predmet sporazuma. Prepoznatljiv podrazumijeva da know-how mora biti opisan na dostatno razumljiv način, kako bi bilo moguće provjeriti ispunjava li kriterije tajnosti i značajnosti.

(5) Prava intelektualnog vlasništva, u smislu stavka 2. ovoga članka, su prava industrijskog vlasništva, know-how, autorska prava i srodna prava.

(6) Pod patentima, u smislu stavaka 2. i 3. ovoga članka, podrazumijevaju se patenti, zahtjevi za priznanje patenata, kon­sen­zualni patenti, zahtjevi za priznanje konsenzualnih patenata, industrijski dizajn, topografije poluvodičkih proizvoda, svjedod­ž­be o dodatnoj zaštiti za medicinske proizvode ili ostale proizvode za koje se mogu dobiti svjedodžbe o dodatnoj zaštiti i svje­dodžba o pravima uzgajivača bilja.

(7) Proizvod koji je predmet sporazuma ili ugovorni proizvod iz stavka 1. ovoga članka je proizvod koji je proizveden primjenom licencirane tehnologije i/ili proizvod u koji je ta tehnologija ugrađena.

(8) Poduzetnicima-sudionicima sporazuma, odnosno davateljem i stjecateljem licence iz stavka 1. ovoga članka, smatraju se i njihovi povezani poduzetnici.

Sporazumi na koje se ne primjenjuje skupno izuzeće

Članak 4.

Ne mogu biti izuzeti od zabrane temeljem skupnog izuzeća prema odredbama ove Uredbe:

a) sporazumi o prijenosu tehnologije koji ne ispunjavaju kumulativne uvjete propisane člankom 10. Zakona i koji nisu usklađeni s ovom Uredbom,

b) sporazumi o prijenosu tehnologije uređeni drugim propisima sukladno odredbama članka 11. Zakona.

II. UVJETI KOJE SPORAZUM MORA SADRŽAVATI I OSTALI UVJETI KOJI SE MORAJU ISPUNITI

Tržišni udjel

Članak 5.

(1) Skupno izuzeće za sporazume iz članka 3. ove Uredbe primjenjuje se pod uvjetom da ukupan tržišni udjel sudionika sporazuma na utvrđenom mjerodavnom tržištu tehnologije i mjerodavnom tržištu proizvoda nije veći od dvadeset posto (20 %) u slučaju da je riječ o sporazumu sklopljenom između tržišnih takmaca.

(2) Skupno izuzeće za sporazume iz članka 3. ove Uredbe primjenjuje se pod uvjetom da tržišni udjel svakog sudionika sporazuma na utvrđenom mjerodavnom tržištu tehnologije i mjerodav­nom tržištu proizvoda nije veći od trideset posto (30 %) u slučaju da je riječ o sporazumu sklopljenom između poduzetnika koji nisu tržišni takmaci.

(3) Tržišni udjel sudionika sporazuma na mjerodavnom tržištu tehnologije, u smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka, utvrđuje se kao zastupljenost, te licencirane tehnologije na mjerodavnom tržištu proizvoda.

(4) Poduzetnici se smatraju stvarnim tržišnim takmacima na mjerodavnom tržištu tehnologija, u smislu stavka 1. ovoga član­ka, ako se natječu na mjerodavnom tržištu tehnologija ustupajući licence za zamjenske tehnologije i pri tome ne krše prava intelektualnog vlasništva drugih poduzetnika.

(5) Poduzetnici se smatraju stvarnim tržišnim takmacima na mjerodavnom tržištu proizvoda, u smislu stavka 1. ovoga članka, ako su oba aktivna na tom tržištu, u proizvodnom i zemljopisnom smislu, na kojem se prodaju proizvodi koji su predmet sporazuma i pri tom ne krše međusobno prava intelektualnog vlasništva.

(6) Potencijalni tržišni takmaci na mjerodavnom tržištu tehnologija i mjerodavnom tržištu proizvoda, u smislu stavka 1. ovoga članka, su poduzetnici koji bi u razumnom roku mogli poduzeti dodatna ulaganja ili druge potrebne promjene strukture troškova nužne za pristup tom mjerodavnom tržišu, kao odgovor na malo, ali stalno povećanje cijena, pod uvjetom da pritom ne krše međusobno prava intelektualnog vlasništva.

Izračun tržišnog udjela

Članak 6.

(1) Tržišni udjel za sudionike sporazuma o prijenosu tehnologije iz članka 5. ove Uredbe izračunava se na temelju vrijednosti prodanih proizvoda koji su predmet sporazuma i njihovih zamjenskih proizvoda. Ako podaci o vrijednosti prodanih proiz­voda koji su predmet sporazuma i njihovih zamjenskih proizvoda na mjerodavnom tržištu nisu dostupni, u svrhu određivanja tržišnog udjela sudionika sporazuma mogu se primijeniti procjene temeljene na drugim pouzdanim tržišnim podacima, uključujući količinu prodanih proizvoda koji su predmet sporazuma i njihovih zamjenskih proizvoda na mjerodavnom tržištu.

(2) Tržišni udjel iz stavka 1. ovoga članka izračunava se na temelju podataka koji se odnose na kalendarsku godinu koja pret­hodi sklapanju sporazuma.

(3) U tržišni udjel iz stavka 1. ovoga članka pribraja se i tržišni udjel povezanih poduzetnika sa sudionicima sporazuma ostvaren na način utvrđen stavcima 1. i 2. ovoga članka.

(4) U tržišni udjel davatelja licence na mjerodavnom tržištu tehnologija, u smislu stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, pribrajaju se i tržišni udjeli svih njegovih stjecatelja licence izračunati na temelju podataka o vrijednosti prodanih proizvoda u koje je ugrađena licencirana tehnologija na svakom mjerodavnom tržištu posebno. Kad su sudionici sporazuma tržišni takmaci na mjerodav­nom tržištu tehnologija, za potrebe izračuna tržišnog udjela stjecatelja licence, podacima o vrijednosti prodanih proizvoda u koje je ugrađena licencirana tehnologija pribrajaju se i podaci o vrijednosti prodanih proizvoda u koje je ugrađena vlastita tehnologija stjecatelja licence. U slučaju uvođenja novih tehnologija koje se ugrađuju u nove proizvode koji prethodno nisu bili prodavani na tržištu smatrat će se da sudionici sporazuma nemaju tržišni udjel na mjerodavnom tržištu tehnologija sve dok stvarno ne započne prodaja novih proizvoda.

(5) U tržišni udjel oba sudionika sporazuma na mjerodavnom tržištu proizvoda, u smislu stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, ne uzimaju se u obzir podaci o vrijednosti prodanih proizvoda drugih stjecatelja licence koji nisu sudionici tog sporazuma. U tržišni udjel stjecatelja licence na mjerodavnom tržištu proizvoda pribrajaju se podaci o vrijednosti prodanih proizvoda u koje je ugrađena licencirana tehnologija i podaci o vrijednosti od prodaje njihovih zamjenskih proizvoda. Ako je davatelj licence ujedno i dobavljač proizvoda na mjerodavnom tržištu proizvoda tada se u tržišni udjel davatelja licence pribraja i njegov tržišni udjel na tom tržištu izračunat temeljem podataka o vrijednosti prodanih proizvoda.

Trajanje skupnog izuzeća

Članak 7.

(1) Skupno izuzeće za sporazume o prijenosu tehnologije, pod uvjetima utvrđenim u članku 5. stavcima 1., 2. i 3. ove Ured­be, primjenjivat će se za vrijeme trajanja prava intelektualnog vlas­ništva sadržanog u licenciranoj tehnologiji, odnosno sve dok pravo intelektualnog vlasništva ne istekne, prestane ili ne bude proglašeno nevaljanim. Skupno izuzeće za prijenos know-how primjenjuje se za vrijeme dok je know-how tajan, osim ako kao posljedica aktivnosti stjecatelja licence know-how postane javan, tada se skupno izuzeće primjenjuje za vrijeme trajanja sporazuma.

(2) Ako ukupan tržišni udjel sudionika sporazuma koji su tržišni takmaci na mjerodavnom tržištu u trenutku sklapanja sporazuma nije veći od dvadeset posto (20 %), a naknadno se poveća iznad tog iznosa, skupno izuzeće će se nastaviti primjenjivati tijekom razdoblja od dvije uzastopne kalendarske godine koje slijede godinu u kojoj je prvi put povećan iznos ukupnog tržišnog udjela sudionika sporazuma iznad dvadeset posto (20 %).

(3) Ako tržišni udjel svakog sudionika sporazuma koji nisu tržišni takmaci na mjerodavnom tržištu u trenutku sklapanja sporazuma nije veći od trideset posto (30 %), a naknadno se poveća iznad tog iznosa, skupno izuzeće će se nastaviti primjenjivati tijekom razdoblja od dvije uzastopne kalendarske godine koje slijede godinu u kojoj je prvi put povećan iznos tržišnog udjela sudionika sporazuma iznad trideset posto (30 %).

III. OGRANIČENJA ODNOSNO UVJETI KOJE SPORAZUMI NE SMIJU SADRŽAVATI

Teška ograničenja tržišnog natjecanja u sporazumima između tržišnih takmaca

Članak 8.

(1) Skupno izuzeće ne može se primijeniti na sporazume sklopljene između tržišnih takmaca koji neposredno ili posredno, samostalno ili zajedno s drugim čimbenicima pod kontrolom ugovornih strana, sadrže ograničenja koja imaju za cilj:

a) ograničavanje ugovorne strane da slobodno određuje prodajnu cijenu proizvoda kada ih prodaje trećim stranama,

b) ograničavanje proizvodnje, izuzev ograničavanja proizvod­nje proizvoda koji je predmet sporazuma, koje je nametnuto stjecatelju licence neuzajamnim sporazumom, ili koje je nametnuto jednom od stjecatelja licence uzajamnim sporazumom,

c) podjelu tržišta ili podjelu kupaca po skupinama osim ogra­ničenja iz stavka 2. ovoga članka,

d) ograničavanje prava stjecatelja licence na iskorištavanje nje­gove tehnologije ili ograničavanje prava bilo koje ugovorne strane na provođenje istraživanja i razvoja, osim ako je takvo ograničenje nepohodno za sprječavanje otkrivanja licenciranog know-how trećim stranama.

(2) Podjela tržišta ili podjela kupaca po skupinama iz stavka 1. točke c) ovoga članka neće se smatrati teškim ograničenjem tržišnog natjecanja u slučaju:

a) obveze stjecatelja licence da primjenom licencirane tehnologije proizvodi samo unutar jednog ili više tehničkih polja primjene ili unutar jednog ili više tržišta proizvoda,

b) obveze davatelja i/ili stjecatelja licence utvrđene u neuzajamnom sporazumu da primjenom licencirane tehnologije ne proizvodi unutar jednog ili više tehničkih polja primjene ili unutar jednog ili više tržišta proizvoda, ili unutar jednog ili više isključivih područja rezerviranih za drugu ugovornu stranu,

c) obveze davatelja licence da na određenom području ne us­tupi licencu za navedenu tehnologiju drugom stjecatelju licence,

d) ograničavanja u neuzajamnom sporazumu davatelju i/ili stjecatelju licence, aktivne i/ili pasivne prodaje na isključivo dodijeljenom području ili isključivo dodijeljenoj skupini kupaca koja je rezervirana za drugu ugovornu stranu,

e) ograničavanja u neuzajamnom sporazumu stjecatelju licence aktivne prodaje na isključivo dodijeljenom području ili isključivo dodijeljenoj skupini kupaca koju je davatelj licence ustupio drugom stjecatelju licence, pod uvjetom da taj drugi stjecatelj licence nije bio, u vrijeme stjecanja svoje vlastite licence, poduzetnik koji je tržišni takmac davatelju licence na mjerodavnom tržištu,

f) obveze stjecatelja licence da proizvodi proizvod koji je predmet sporazuma isključivo za njegovu vlastitu uporabu pod uvjetom da se tom stjecatelju licence ne ograničava aktivna i pasivna prodaja proizvoda koji je predmet sporazuma kao rezervnog dijela za njegove vlastite proizvode,

g) obveze stjecatelja licence iz neuzajamnog sporazuma da proizvodi proizvod koji je predmet sporazuma isključivo za određenog kupca, kada je licenca ustupljena s namjerom stvaranja alternativnog izvora nabave za tog kupca.

(3) Uzajamnim sporazumom, u smislu stavka 1. točke b) ovoga članka, smatra se sporazum o prijenosu tehnologije koji se temelji na uzajamnosti, u kome dva poduzetnika, u istom ili u odvojenim ugovorima, ustupaju jedan drugome licencu za patent, licencu za know-how, licencu za autorsko pravo na računalnom programu ili kombiniranu licencu za patent, know-how ili autorsko pravo na računalnom programu i kada se te licence odnose na zamjenske tehnologije ili se mogu koristiti za proizvodnju zamjenskih proizvoda.

(4) Neuzajamnim sporazumom, u smislu stavka 1. točke b) i stavka 2. točke b), d), e) i g) ovoga članka, smatra se sporazum o prijenosu tehnologije koji se ne temelji na uzajamnosti, u kome samo jedna ugovorna strana ustupa drugoj licencu za tehnologiju, te sporazum kojim dva poduzetnika ustupaju jedan drugome licencu za patent, licencu za know-how, licencu za autorsko pravo na računalnom programu ili kombiniranu licencu za patent, know-how ili autorsko pravo na računalnom programu, pod uvjetom da se te licence ne odnose na zamjenske tehnologije i ne mogu se koristiti za proizvodnju zamjenskih proizvoda.

(5) Isključivo dodijeljeno područje, u smislu stavka 2. točke b, d), i e) ovoga članka, smatra se područje na kojem je samo jedan poduzetnik ovlašten proizvoditi proizvod koji je predmet sporazuma uporabom licencirane tehnologije, ne isključujući mogućnost dopuštenja drugom stjecatelju licence da unutar tog područja proizvodi proizvod koji je predmet sporazuma samo za određenog kupca, kada je ta druga licenca ustupljena s namjerom stvaranja alternativnog izvora nabave za tog kupca.

(6) Isključivo dodijeljena skupina kupaca u smislu stavka 2. točke d), e) i g) ovoga članka smatra se skupina kupaca kojima je samo jedan poduzetnik ovlašten aktivno prodavati proizvod koji je predmet sporazuma, a proizveden je uporabom licencirane tehnologije.

Članak 9.

Teška ograničenja tržišnog natjecanja u sporazumima izme­đu poduzetnika koji nisu tržišni takmaci

(1) Skupno izuzeće ne može se primijeniti na sporazume sklopljene između poduzetnika koji nisu tržišni takmaci koji neposredno ili posredno, samostalno ili zajedno s drugim čimbenicima pod kontrolom ugovornih strana, sadrže ograničenja koja imaju za cilj:

a) ograničavanje prava ugovorne strane da slobodno određu­je prodajnu cijenu kod prodaje proizvoda trećim stranama, ne isključujući mogućnost nametanja najviše prodajne cijene ili pre­po­ručene prodajne cijene, pod uvjetom da nije riječ o fiksnim ili minimalnim prodajnim cijenama, koje su rezultat izvršenog pritiska ili poticaja od bilo koje ugovorne strane,

b) ograničavanje područja ili ograničavanje kupaca kojima stjecatelj licence pasivno može prodavati proizvod koji je predmet sporazuma osim ograničenja iz stavka 2. ovoga članka,

c) ograničavanje stjecatelju licence, članu unutar sustava selektivne distribucije koji djeluje na razini maloprodaje, aktivne ili pasivne prodaje krajnjim korisnicima, ne isključujući mogućnost zabrane djelovanja tom stjecatelju licence izvan ovlaštenog poslov­nog sjedišta.

(2) Ograničavanje područja ili ograničavanje kupaca kojima stjecatelj licence pasivno može prodavati proizvod koji je predmet sporazuma iz stavka 1. točke b) ovoga članka neće se smatrati teškim ograničenjem tržišnog natjecanja u slučaju:

a) ograničavanja stjecatelju licence pasivne prodaje na is­klju­čivo dodijeljenom području ili isključivoj grupi kupaca rezerviranoj za davatelja licence,

b) ograničavanja stjecatelju licence pasivne prodaje na is­klju­čivo dodijeljenom području ili isključivoj grupi kupaca koje je davatelj licence ustupio drugom stjecatelju licence tijekom prve dvije (2) godine u kojima taj drugi stjecatelj licence prodaje proizvod koji je predmet sporazuma na tom području ili toj grupi kupaca,

c) obveze stjecatelja licence da proizvodi proizvod koji je predmet sporazuma isključivo za vlastitu uporabu, pod uvjetom da se tog stjecatelja licence ne ograničava u aktivnoj i pasivnoj prodaji proizvoda koji je predmet sporazuma kao rezervnog dijela za njegove vlastite proizvode,

d) obveze stjecatelja licence da proizvodi proizvod koji je predmet sporazuma isključivo za određenog kupca, kada je licenca ustupljena s namjerom stvaranja alternativnog izvora nabave za tog kupca,

e) ograničavanja stjecatelju licence koji djeluje na razini veleprodaje aktivne ili pasivne prodaje krajnjim korisnicima,

f) ograničavanja članovima unutar sustava selektivne distribucije aktivne ili pasivne prodaje neovlaštenim distributerima.

(3) Ako su u vrijeme sklapanja sporazuma ugovorne strane poduzetnici koji nisu tržišni takmaci na mjerodavnom tržištu, ali naknadno postanu tržišni takmaci na mjerodavnom tržištu, na njih će se primjenjivati odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka za vrijeme trajanja sporazuma, osim u slučaju da sporazum bude izmijenjen u bilo kojem bitnom dijelu.

(4) Sustav selektivne distribucije, u smislu stavka 1. točke c) i stavka 2. točke f) ovoga članka, je sustav distribucije u kojem se davatelj licence obvezuje da će licencu za proizvodnju proizvoda koji su predmet sporazuma ustupiti samo stjecateljima licence izabranim na temelju utvrđenih kriterija i u kojem se stjecatelji licence obvezuju da neće aktivno ili pasivno prodavati proizvode koji su predmet sporazuma neovlaštenim distributerima.

(5) Aktivna prodaja, u smislu stavka 1. točke c) i stavka 2. točke c), e) i f) ovoga članka, podrazumijeva aktivno traženje i pristupanje kupcima ili određenoj grupi kupaca koji se nalaze na području rezerviranom za druge sudionike sporazuma, sklapanje pojedinačnih ugovora te poduzimanje mjera za ponudu proizvoda tim kupcima, osnivanje podružnica, skladišta ili organiziranje distributivne mreže i promidžbe na tom području. Pod aktivnim pristupanjem smatra se i posjećivanje kupaca, slanje kupcima pošte što uključuje i elektroničku poštu, oglašavanje putem medija i drugih sredstava javnog priopćavanja ciljanih isključivo na te kupce ili grupu kupaca koji se nalaze na području rezerviranom za druge sudionike sporazuma.

(6) Pasivna prodaja, u smislu stavka 1. točke b) i c) i stavka 2. točke a), b), c), e) i f) ovoga članka, podrazumijeva odgovaranje na zahtjeve pojedinačnih kupaca koji se nalaze na pod­ručjima rezerviranim za druge sudionike sporazuma, uklju­čujući isporuku proizvoda takvim kupcima, ali takvo odgovaranje ne smije biti posljedica djelovanja aktivne prodaje. Pod pasivnom prodajom smatra se i općenito reklamiranje ili oglašavanje u medijima ili na Internetu koje dopire na područja rezervirana za druge sudionike sporazuma, odnosno kupaca koji se nalaze na tim područjima, koje je rezultat razvoja tehnologije ili jednostavnosti pristupa, pa se smatra razumnim načinom pristupanja tim kupcima.

Posebni uvjeti koje sporazumi ne smiju sadržavati

Članak 10.

(1) Skupno izuzeće ne može se primijeniti na sljedeće obveze sadržane u sporazumima o prijenosu tehnologije:

a) neposredne ili posredne obveze stjecatelja licence da davatelju licence ili trećoj strani koju odredi davatelj licence ustupi isključivu licencu koja se odnosi na njegova vlastita dodatna poboljšanja ili na njegove vlastite nove aplikacije licencirane tehnologije,

b) neposredne ili posredne obveze stjecatelja licence da na davatelja licence ili trećoj strani koju odredi davatelj licence, u cijelosti ili djelomično, prenese prava koja se odnose na njegova vlastita dodatna poboljšanja ili na njegove vlastite nove aplikacije licencirane tehnologije,

c) neposredne ili posredne obveze stjecatelja licence da ne osporava valjanost prava intelektualnog vlasništva koja davatelj licence ima na mjerodavnom tržištu, ne isključujući mogućnost raskida ugovora o prijenosu tehnologije u slučaju da stjecatelj licence osporava valjanost jednog ili više licenciranih prava intelektualnog vlasništva.

(2) U slučaju da sudionici sporazuma nisu tržišni takmaci na mjerodavnom tržištu, skupno izuzeće se neće primjenjivati na sporazume o prijenosu tehnologije koji sadrže neposredne ili posredne obveze kojima se ograničavaju prava stjecatelja licence na iskorištavanje njegove vlastite tehnologije ili ograničavaju prava bilo koje ugovorne strane na provođenje istraživanja i razvoja, osim ako je takvo ograničenje nepohodno za sprječavanje otkrivanja licenciranog know-how trećoj strani.

(3) Dodatna poboljšanja iz stavka 1. točke a) i b) ovoga članka su ona poboljšanja koja se mogu koristiti, a da se time ne krše prava obuhvaćena licenciranom tehnologijom.

IV. UKIDANJE SKUPNOG IZUZEĆA I POJEDINAČNA IZUZEĆA

Uvjeti za ukidanje skupnog izuzeća

Članak 11.

(1) Agencija može po službenoj dužnosti, u smislu članka 11. stavka 4. Zakona, pokrenuti postupak ocjene sukladnosti s odredbama članka 10. Zakona i ovom Uredbom, pojedinog ili više sporazuma iz članka 3. ove Uredbe, ako učinci tih sporazuma, samostalno ili kumulativno sa sličnim sporazumima na mje­ro­davnom tržištu, ne ispunjavaju uvjete za izuzeće.

(2) Agencija može pokrenuti postupak ocjene sporazuma o prijenosu tehnologije, u smislu stavka 1. ovoga članka, posebno u slučajevima:

a) kada je ograničen pristup mjerodavnom tržištu tehnologijama trećih strana zbog kumulativnog učinka paralelnih mreža sličnih ograničavajućih sporazuma kojima se stjecateljima licence zabranjuje uporaba tehnologije trećih strana,

b) kada je ograničen pristup mjerodavnom tržištu potencijalnim stjecateljima licence zbog kumulativnog učinka paralelnih mreža sličnih ograničavajućih sporazuma kojima se davateljima licence zabranjuje ustupanje licence drugim stjecateljima licence,

c) kada bez objektivno valjanog razloga sudionici sporazuma ne koriste licenciranu tehnologiju.

(3) Ako Agencija pri ocjeni sukladnosti sporazuma s odredbama Zakona i ovom Uredbom, utvrdi da ne postoje razlozi za izuzeće sporazuma, rješenjem će ukinuti primjenu skupnog izuzeća za taj sporazum.

Pojedinačno izuzeće

Članak 12.

Sudionici sporazuma mogu podnijeti Agenciji zahtjev za poje­di­načnim izuzećem sporazuma, u skladu s člankom 12. Zakona, ako taj sporazum nije obuhvaćen skupnim izuzećem u smislu članka 4. ove Uredbe.

Isključenje obveze prijave za sudionike sporazuma

Članak 13.

Sudionici sporazuma o prijenosu tehnologije koji ispunjavaju uvjete za skupno izuzeće iz ove Uredbe, u smislu članka 11. stav­ka 3. Zakona, nisu u obvezi podnijeti takve sporazume na ocjenu Agenciji radi pojedinačnog izuzeća.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Sporazumi o prijenosu tehnologije iz članka 3. ove Ured­be sklopljeni do stupanja na snagu ove Uredbe moraju biti usklađeni s njezinim odredbama do 31. ožujka 2006. godine.

(2) Za sporazume o prijenosu tehnologije sklopljene do stupanja na snagu ove Uredbe, pod uvjetom da su usklađeni s njezinim odredbama u roku iz stavka 1. ovoga članka, tržišni se udjel, iznimno od članka 6. stavka 2. ove Uredbe, izračunava temeljem podataka koji se odnose na kalendarsku godinu koja prethodi godini stupanja na snagu ove Uredbe.

Stupanje na snagu

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/04-01/11
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 29. prosinca 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.