Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta

NN 2/2005 (4.1.2005.), Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

27

Na temelju članka 166. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj: 175/03 i 100/04), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU ZATVARANJA I OZNAČAVANJA ZATVORENOG GRADILIŠTA

Članak 1.

Građevinski inspektor naredit će zatvaranje gradilišta odnosno dijela gradilišta na licu mjesta postavljanjem službenog znaka i trake na gradilištu odnosno dijelu gradilišta ako utvrdi da su ispunjeni uvjeti za izricanje te mjere.

Iznimno, građevinski inspektor može zatvoriti gradilište odnosno dio gradilišta velike površine i/ili duljine, postavljanjem više službenih znakova na vidljivim mjestima.

Članak 2.

Naredbu o zatvaranju gradilišta odnosno dijela gradilišta građevinski inspektor utvrđuje zapisnikom o inspekcijskom pregledu.

Članak 3.

Službeni znak i traka postavljaju se na gradilištu odnosno dijelu gradilišta na vidljivom mjestu i na prikladan način.

Članak 4.

Za vrijeme dok je zatvoreno gradilište odnosno dio gradilišta mogu se izvoditi samo oni radovi koji su nužni za provedbu rješenja građevinskog inspektora.

Radovi iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se zapisnikom o inspekcijskom pregledu.

Članak 5.

Likovni prikaz službenog znaka i trake s pripadajućim tekstom sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, odnosno građevine (»Narodne novine«, broj: 72/03).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/04-04/0016

Urbroj: 531-01-04-2

Zagreb, 29. prosinca 2004.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

 

 

Likovni prikaz sluŽbenog znaka i trake (mjere u mm):

 

Skidanje ili povreda ovog službenog znaka ili ulazak na gradilište ili građevinu radi nastavka gradnje je kazneno djelo iz čl. 323. Kaznenog zakona (»Narodne novine« br. 110/97, 27/98, 129/00, 51/01 i 105/04).

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 kuna odnosno 10.000 kuna za prekršaj kaznit će se pravna odnosno fizička osoba u svojstvu investitora odnosno izvođača ako nastavi graditi odnosno izvoditi pojedine radove nakon zatvaranja gradilišta ovim službenim znakom.