Pravilnik o registraciji vozila

NN 5/2005 (11.1.2005.), Pravilnik o registraciji vozila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

65

Na temelju članka 242. stavka 4. i članka 303. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 105/04.), ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom mora, turizma, prometa i razvitka, donosi

PRAVILNIK

o registraciji vozila

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način registracije i odjave motornih i priključnih vozila (u daljnjem tekstu: vozila), oblik, boja, veličina i sadržaj obrasca prometne dozvole i knjižice vozila, registarskih i pokusnih pločica, način vođenja evidencije o registriranim vozilima, uvjeti koje moraju ispunjavati stanice za tehnički pregled vozila za obavljanje poslova registracije vozila te oznake registracijskih područja.

Članak 2.

Registraciju vozila obavljaju policijske uprave odnosno policijske postaje ili stanice za tehnički pregled vozila ako ispunjavaju propisane uvjete i imaju ovlaštenje (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) prema prebivalištu ili sjedištu vlasnika vozila.

Članak 3.

Nadležno tijelo registrirat će vozilo ako vlasnik vozila priloži:

1. dokaz o vlasništvu vozila,

2. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila,

3. dokaz o identitetu.

Članak 4.

Tehnička ispravnost vozila dokazuje se ovjerenim obrascima registracijskog lista koji izdaje stanica za tehnički pregled vozila.

Obrazac registracijskog lista (Obrazac 1) bijele je boje, veličine 297 mm x 210 mm.

Članak 5.

Važenje prometne dozvole produžit će se nakon što stanica za tehnički pregled vozila ovjeri tehničku ispravnosti vozila.

Obrazac ovjere tehničke ispravnosti vozila i produljenja važenja prometne dozvole (Obrazac 2) bijele je boje, veličine 297 mm x 210 mm.

Članak 6.

Registraciju vozila diplomatskih i konzularnih pred­stavniš­tava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i njihovog osoblja, obavljaju policijske uprave odnosno policijske postaje na čijem području imaju sjedište.

Za registraciju vozila iz stavka 1. ovog članka prilaže se:

1. dokaz o vlasništvu vozila,

2. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila.

Članovi osoblja diplomatskog predstavništva, osim dokaza iz stavka 2. ovoga članka, podnose na uvid i važeću diplomatsku, konzularnu ili službenu osobnu iskaznicu.

Strana trgovinska prometna i druga predstavništva i strana dopisništva uz zahtjev za registraciju vozila prilažu rješenje o upisu u registar predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj.

Stranci – stalni službenici u stranim trgovinskim, prometnim, kulturnim i drugim predstavništvima, uz zahtjev za registraciju prilažu potvrdu o zaposlenju u stranom predstavništvu.

Članak 7.

Registraciju vozila u vlasništvu stranaca koji u Republici Hrvatskoj imaju odobren privremeni ili stalni boravak obavlja nadležno tijelo prema mjestu boravka stranca.

Nadležno tijelo registrirat će vozilo iz stavka 1. ovog članka ako stranac pored dokaza iz članka 3. ovog Pravilnika priloži:

1. putnu ispravu u koju je uneseno odobrenje stalnog borav­ka ili osobnu iskaznicu za stranca,

2. putnu ispravu u koju je uneseno odobrenje privremenog boravka ili osobnu iskaznicu za stranca ili rješenje o produženju privremenog boravka,

3. rješenje o odobrenju privremenog uvoza – za privremeno uvezena vozila.

Članak 8.

Vozilo se registrira upisom registarske oznake i određenih podataka o vozilu i vlasniku, odnosno korisniku u evidenciju o registriranim vozilima.

Članak 9.

Vozilo se registrira na ime vlasnika vozila.

Ako je vozilo vlasništvo nekoliko osoba, registrira se na ime jedne od tih osoba sukladno pisanoj izjavi koju vlasnici daju nad­ležnom tijelu.

Ako je vlasnik vozila leasing društvo, u prometnu dozvolu se uz vlasnika vozila, u prostor za napomenu upisuje i korisnik leasing vozila.

Članak 10.

Za registrirano vozilo izdaje se prometna dozvola, knjižica vozila i registarske pločice.

Članak 11.

Obrazac prometne dozvole (Obrazac 3) pravokutnog je obli­ka, trodijelan, sive boje, otvoren je veličine 222 mm x 105 mm, a savijen 74 mm x 105 mm.

Sastavni dio prometne dozvole za vozila iz članka 257. stav­ka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama je karton izvršenih preventivnih tehničkih pregleda vozila. Obrazac kartona (Obrazac 4) pravokutnog je oblika, dvodijelan i veličine 148 mm x 105 mm.

Za registrirano vozilo s ugrađenim uređajem za pogon vozila na plin, u prostor za napomenu u Obrascu 3 upisuje se tekst »vozilo na plin«.

Članak 12.

Obrazac knjižice vozila (Obrazac 5) pravokutnog je oblika, trodijelan, bijele boje, otvoren je veličine 222 mm x 105 mm, a savijen 74 mm x 105 mm.

Članak 13.

Podaci u Obrascu 3 i 5 ispisuju se strojno.

Članak 14.

Registarska pločica za vozila izrađena je od metala, presvučena reflektirajućom folijom, bijele je boje na kojoj je crnim slovima otisnuta oznaka registracijskog područja i registarski broj vozila. Između oznake registracijskog područja i registarskog broja otisnut je grb Republike Hrvatske.

Registarski broj vozila sastoji se od tri ili četiri numeričke i jedne ili dvije slovne oznake.

Na registarskoj pločici za vozila stranaca kojima je odobren privremeni ili stalni boravak, za privremeno registrirana vozila i za vozila stranih trgovinskih, prometnih, kulturnih i drugih predstavništava, stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika, otisnute brojke i slova zelene su boje.

Na registarskoj pločici za vozila koja ne odgovaraju propisanim uvjetima glede dimenzija (duljina, širina, visina) odnosno čija je najveća dopuštena masa veća od propisane, odnosno koja premašuju dopuštena osovinska opterećenja, otisnute brojke i slova crvene su boje.

Oblik i sadržaj registarske pločice, osim registarske pločice za motocikle, četverocikle, lake četverocikle i mopede, tiskan je na Obrascu 6.

Oblik i sadržaj registarske pločice za traktore, radne strojeve i vozila na čiji se zadnji dio zbog njihove konstrukcije ne može pričvrstiti registarska pločica iz stavka 5. ovog članka, tiskan je na Obrascu 7.

Oblik i sadržaj registarske pločice za motocikle i četverocikle tiskan je na Obrascu 8, a za mopede i lake četverocikle na Obrascu 9.

Članak 15.

Vlasnik vozila može po izboru odabrati najmanje tri do najviše sedam brojčanih ili slovnih znakova ili u kombinaciji na dijelu registarske pločice iza oznake registracijskog područja i grba Republike Hrvatske. U slučaju izbora numeričkih znakova obvezno je odabrati najmanje jedan slovni znak.

Između brojčanih i slovnih oznaka obvezna je crtica koja se računa kao jedan od znakova.

Registarski broj iz stavka 1. ovoga članka simetrično je otisnut te uključuje i strana slova x, y i w.

Oblik i sadržaj registarske pločice iz stavka 1. ovoga članka, osim za motocikle, četverocikle, lake četverocikle i mopede tiskan je na Obrascu 10.

Oblik i sadržaj registarske pločice iz stavka 1. ovoga članka za traktore, radne strojeve i vozila na čiji se zadnji dio zbog njegove konstrukcije ne može pričvrstiti registarska pločica iz stavka 4. ovog članka, tiskan je na Obrascu 11.

Oblik i sadržaj registarske pločice iz stavka 1. ovoga članka za motocikle i četverocikle tiskan je na Obrascu 12, a za mopede i lake četverocikle na Obrascu 13.

Natpis na registarskoj pločici iz stavka 1. ovoga članka po svom sadržaju ne smije biti provokativan, neetičan ili protivan pravnom poretku.

Na registarskim pločicama iz članka 17. ovog Pravilnika nije moguć izbor znakova iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 16.

Pravo korištenja registarskih pločica iz članka 15. ovoga Pravilnika je pet godina od dana registracije vozila i ne može se prenositi na drugu osobu, osim u slučaju smrti vlasnika vozila.

Pravo korištenja iz stavka 1. ovoga članka može se produžavati svakih pet godina uplatom propisane naknade.

Ako vlasnik vozila u roku 30 dana od isteka prava korištenja iz stavka 1. i 2. ovog članka ne uplati propisanu naknadu, registarske pločice prestaju važiti, a prometna dozvola se poništava.

Članak 17.

Registarska pločica za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava među­narod­nih organizacija u Republici Hrvatskoj i njihova osoblja plave je boje, a otisnute brojke i slova su žute boje, te sadrži: brojčanu oznaku zemlje iz koje je predstavništvo, slovnu oznaku djelatnosti predstavništva, odnosno statusa osobe u tim predstav­ništvima i registarski broj vozila.

Slovne oznake djelatnosti predstavništava odnosno statusa osobe u tim predstavništvima na registarskim pločicama su:

1. »A« – za vozila u vlasništvu diplomatskih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj i njihova osoblja koja imaju diplomatski status (Obrazac 14).

2. »C« – za vozila u vlasništvu konzularnih predstavništava i njihova osoblja koja imaju konzularni status (Obrazac 15),

3. »M« – za vozila čiji su vlasnici stranci koji su zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima, misijama stranih država i predstavništvima međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj, a nemaju diplomatski status (Obrazac 16).

Za vozila iz stavka 2. točke 1. i 2. ovoga članka uz registarsku pločicu izdaje se i dopunska pločica elipsasta oblika crne boje sa slovima otisnutim žutom bojom: za vozila kojima se koristi šef diplomatskog predstavništva ili misije – pločica sa slovima »CMD«, za vozila kojima se koristi osoba s diplomatskim statusom – pločica sa slovima »CD«, a za vozila kojima se koristi konzularni dužnosnik pločica sa slovima »CC« (Obrazac 17).

Članak 18.

Slovna oznaka na registarskim pločicama upisuje se latini­čnim pismom, a registarski broj arapskim brojkama. Oblik slova i brojki tiskan je na Obrascu 18, a izgled grba na Obrascu 19.

Oblik brojčanih i slovnih oznaka na registarskim pločicama iz članka 15. ovog Pravilnika tiskan je na Obrascu 20, a izgled grba na Obrascu 19.

Članak 19.

Vozilo registrirano u Republici Hrvatskoj prilikom napušta­nja teritorija Republike Hrvatske mora imati oznaku Republike Hrvatske, bijele boje, elipsastog oblika čija je vodoravna os du­ži­ne 175 mm, a okomita 115 mm. Na njoj su otisnuta slova »HR« crne boje, visine 80 mm, dok je visina ispisane crte 10 mm.

Članak 20.

Obrasci pokusnih pločica (Obrazac 21 i Obrazac 22) bijele su boje, s oznakama i brojevima crne boje.

Pokusne pločice izrađene su od retro-reflektivnog bijelog laminata s integriranim zaštitnim elementima.

O izdavanju pokusnih pločica izdaje se potvrda.

Članak 21.

O registriranim vozilima nadležno tijelo vodi evidenciju u kartoteci i na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 22.

Kartoteka vozila sastoji se od dosjea vozila, a slaže se i vodi prema abecednom slijedu i broju registarske oznake vozila.

Evidencija vozila na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova sadrži podatke o nadležnom tijelu, registarskoj oznaci, prometnoj dozvoli, knjižici vozila, osiguranju, vlasniku i korisniku te tehničkom pregledu vozila.

Članak 23.

Vlasnik registriranog vozila može u nadležnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji odjaviti vozilo.

Prilikom odjave vozila vlasnik vozila dužan je vratiti prometnu dozvolu i registarske pločice.

Nadležno tijelo dužno je čuvati registarske pločice 90 dana od dana odjave vozila nakon čega ih poništava. Ukoliko vlasnik registarskih pločica nakon poništenja podnese zahtjev za registraciju vozila izdat će se, o njegovom trošku, registarske pločice s istim oznakama.

Odjava vozila se evidentira u knjižici vozila.

Članak 24.

Promjena vlasnika vozila evidentira se u knjižici vozila i izdavanjem nove prometne dozvole.

Promjena bilo kojeg tehničkog podatka o vozilu evidentira se u knjižici vozila ili prometnoj dozvoli, a ako je potrebno izdaju se nove isprave.

Uz prijavu promjene vlasnik vozila dužan je priložiti ispravu kojom dokazuje promjenu iz stavka 1. ili 2. ovog članka.

Promjena podataka u knjižici vozila i prometnoj dozvoli može se izvršiti ukoliko su ispunjeni i ostali uvjeti iz članka 3. ovog Pravilnika.

Članak 25.

Nove registarske pločice izdat će se za vozilo koje se registrira u drugom registracijskom području i umjesto izgubljenih registarskih pločica.

Umjesto registarske pločice koja je nestala izdaju se nove registarske pločice s istim registarskim brojem nakon 30 dana od dana prijave nestanka registarske pločice.

Oštećena registarska pločica zamijenit će se novom s istim oznakama.

Članak 26.

Vlasnik vozila dužan je bez odgode prijaviti nestanak prometne dozvole i knjižice vozila nadležnom tijelu na čijem području je prometna dozvola odnosno knjižica vozila nestala.

Oblik i sadržaj potvrde o prijavi nestanka prometne dozvole odnosno knjižice vozila tiskan je na Obrascu 23.

Vlasnik vozila dužan je oglasiti nestanak prometne dozvole odnosno knjižice vozila u »Narodnim novinama«, o svom trošku.

Nadležno tijelo izdat će prometnu dozvolu odnosno knjižicu vozila nakon što utvrdi da je vlasnik vozila nestanak dao oglasiti u »Narodnim novinama«.

Članak 27.

U slučaju nestanka, dotrajalosti ili oštećenosti prometne dozvole ili knjižice vozila, zahtjev za izdavanje nove prometne dozvole ili knjižice vozila vlasnik vozila podnosi nadležnom tijelu koje je vozilo registriralo.

Članak 28.

O privremeno registriranim vozilima vodi se evidencija.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži: redni broj, ime i prezime odnosno naziv vlasnika vozila. vrstu i tip vozila, broj šasije, broj motora, registarski broj privremene registarske pločice, rok valjanosti privremene registracije, podatak da li je vozilo već bilo privremeno registrirano, kod kojeg tijela i za koje vrijeme i napomenu.

Članak 29.

Evidencija i dokumentacija o registraciji te dokazi o prom­jeni tehničkih podataka i vlasnika vozila čuvaju se kao dokumenti trajne vrijednosti, a najmanje 20 godina.

Ostala dokumentacija o registraciji vozila čuva se najmanje dvije godine.

Članak 30.

Za registraciju vozila stanica za tehnički pregled vozila mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. mora imati kasu ili željezni ormar za čuvanje obrazaca prometnih dozvola, knjižica vozila i registarskih pločica,

2. mora imati informatički sustav koji omogućava primjenu jedinstvenog informatičkog rješenja stručne organizacije iz član­ka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama za automat­sku obradu podataka o obavljenoj registraciji vozila i ovjerenom produženju valjanosti prometne dozvole,

3. mora imati propise kojima je regulirana registracija vozila,

4. mora imati osiguran dostatan broj registarskih pločica, prometnih dozvola, knjižica vozila i drugih potrebnih obrazaca,

5. djelatnici zaposleni na poslovima registracije vozila moraju imati dopuštenje (licencu) koje je izdano od Ministarstva unutarnjih poslova,

6. mora imati najmanje jedan telefon i telefaks,

7. mora imati osiguran dostatan broj uređaja za ispisivanje podataka u ispravama za vozila.

Stanica za tehnički pregled vozila iz stavka 1. ovog članka koja izvrši registraciju vozila, dužna je podatke o izvršenoj registraciji dostaviti policijskoj upravi ili policijskoj postaji prema mjestu prebivališta odnosno sjedišta vlasnika vozila.

Podaci iz stavka 2. ovog članka dostavljaju se sustavom za elektronički prijenos podataka, odnosno dokumentacija o izvrše­noj registraciji dostavlja se isti ili sljedeći dan.

Članak 31.

Obrasci 1 do 23 tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Popis oznaka registracijskih područja tiskan je uz ovaj Pra­vil­nik i njegov je sastavni dio.

Članak 32.

Registarske oznake vozila utvrđene Popisom oznaka registracijskih područja koji je sastavni dio Pravilnika o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila (»Narodne novine« broj: 12/93, 22/93, 19/96 i 149/02) usklađivat će se s Popisom oznaka registracijskih područja iz članka 31. stavak 2. ovog Pravilnika kod prve registracije vozila u Republici Hrvatskoj i kod promjene vlasnika vozila registriranog u Republici Hrvatskoj.

Članak 33.

Vlasnici vozila kojima je pravo korištenja registarskih pločica iz članka 18a. Pravilnika o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila (»Narodne novine« broj 12/93, 22/93, 19/96 i 149/02.) isteklo, a nisu ga produžili, pravo korištenja mogu produžiti uplatom propisane naknade.

Ako vlasnik vozila iz stavka 1. ovog članka u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika ne uplati propisanu naknadu, registarske pločice prestaju važiti, a prometna dozvola se poništava.

Članak 34.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila (»Narodne novine«, broj 12/93, 22/93, 19/96 i 149/02).

Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-79181/1-04
Zagreb, 5. siječnja 2005.

Ministar
Marijan Mlinarić, dr. med., v. r.

 
POPIS OZNAKA REGISTRACIJSKIH PODRUČJA

 1.   BJ -  GRADOVI: BJELOVAR, ČAZMA, GAREŠNICA

               OPĆINE: BEREK, HERCEGOVAC, IVANSKA, KAPELA, NOVA RAČA, ROVIŠĆE, SEVERIN, ŠANDROVAC, ŠTEFANJE, VELIKA PISANICA, VELIKO TROJSTVO, VELIKA TRNOVITICA, ZRIN­SKI TOPOLOVAC.

 2.   BM -         GRAD: BELI MANASTIR

                OPĆINE: BILJE, ČEMINAC, DARDA, DRAŽ, JAGODNJAK, KNEŽEVI VINOGRADI, PETLOVAC, POPOVAC.

 3.   ČK - GRADOVI: ČAKOVEC, MURSKO SREDIŠĆE, PRELOG

               OPĆINE: BELICA, DEKANOVEC, DOMAŠI­NEC, DONJA DUBRAVA, DONJI KRALJEVEC, DONJI VIDOVEC, GORIČAN, GORNJI MIHA­LJEVEC, KO­TORIBA, MALA SUBOTICA, NEDELIŠĆE, ORE­HOVICA, PODTUREN, PRIBISLAVEC, SELNICA, STRAHONINEC, SVETA MARIJA, SVETI JURAJ NA BREGU, SVETI MARTIN NA MURI, ŠENKOVEC, ŠTRIGOVA, VRATIŠINEC.

 4.   DA - GRADOVI: DARUVAR, GRUBIŠNO POLJE

        OPĆINE: DEŽANOVAC, ĐULOVAC, KONČA­NICA, SIRAČ, VELIKI GRĐEVAC.

 5.   DE - GRADOVI: ČABAR, DELNICE

               OPĆINE: BROD MORAVICE, FUŽINE, LOKVE, MRKOPALJ, RAVNA GORA, SKRAD.

 6.   DJ -  GRAD: ĐAKOVO

               OPĆINE: DRENJE, GORJANI, LEVANJSKA VAROŠ, PUNITOVCI, SATNICA, ĐAKOVAČKA, SEMELJCI, STRIZIVOJNA, TRNAVA, VIŠ­KOVCI.

 7.   DU - GRADOVI: DUBROVNIK, KORČULA, METKOVIĆ, OPUZEN, PLOČE

               OPĆINE: BLATO, DUBROVAČKO PRIMORJE, JANJINA, KONAVLE, KULA NORINSKA, LASTOVO, LUMBARDA, MLJET, OREBIĆ, POJEZERJE, SLIVNO, SMOKVICA, STON, TRPANJ, VELA LUKA, ZAŽABLJE, ŽUPA DUBRO­VAČKA.

 8.   GS -  GRADOVI: GOSPIĆ, NOVALJA, OTOČAC, SENJ

               OPĆINE: BRINJE, DONJI LAPAC, KARLOBAG, LOVINAC, PERUŠIĆ, PLITVIČKA JEZERA, UDBINA, VRHOVINE.

 9.   IM - GRAD: IMOTSKI

               OPĆINE: CISTA PROVO, LOKVIČIĆI, LOVREĆ, PODBABLJE, PROLOŽAC, RUNOVIĆI, ZAGVO­ZD, ZMIJAVCI.

10.  KA - GRADOVI: DUGA RESA, KARLOVAC, SLUNJ, OZALJ

               OPĆINE: BARILOVIĆI, BOSILJEVO, CETING­RAD, DRAGANIĆ, GENERALSKI STOL, KRNJAK, LASINJA, NETRETIĆ, RAKOVICA, RIBNIK, VOJNIĆ, ŽAKANJE. 

11.  KC - GRADOVI: ĐURĐEVAC, KOPRIVNICA

                OPĆINE: DRNJE, ĐELEKOVEC, FERDINANDOVAC, GOLA, HLEBINE, KALINOVAC, KLOŠTAR PODRAVSKI, KOPRIVNIČKI BREGI, KOPRIV­NIČ­KI IVANEC, LEGRAD, MOLVE, NOVIGRAD PODRAVSKI, NOVO VIRJE, PETERANEC, PODRAVSKE SESVETE, RASINJA, SOKOLOVAC, VIRJE.

12.  KR - GRADOVI: DONJA STUBICA, KLANJEC, KRAPINA, OROSLAVJE, PREGRADA, ZABOK, ZLATAR

                OPĆINE: BEDEKOVČINA, BUDINŠČINA, DESINIĆ, ĐURMANEC, GORNJA STUBICA, HRAŠ­ĆINA, HUM NA SUTLI, JESENJE, KONJŠČINA, KRALJEVEC NA SUTLI, KRAPINSKE TOPLICE, KUMROVEC, LOBOR, MAČE, MARIJA BISTRICA, MIHOVLJAN, NOVI GOLUBOVEC, PETROVSKO, RADOBOJ, STUBIČKE TOPLICE, SVETI KRIŽ ZAČRETJE, TUHELJ, VELIKO TRGOVIŠĆE, ZAGORSKA SELA, ZLATAR-BISTRICA.

13.  KT - GRADOVI: KUTINA, NOVSKA

                OPĆINE: LIPOVLJANI, POPOVAČA, VELIKA LUDINA.

14.  KŽ - GRAD: KRIŽEVCI

                OPĆINE: GORNJA RIJEKA, KALNIK, SVETI IVAN ŽABNO, SVETI PETAR OREHOVEC.

15.  MA -         GRADOVI: MAKARSKA, VRGORAC

                OPĆINE: BAŠKA VODA, BRELA, GRADAC, POD­GORA, TUČEPI.

16.  NA - GRAD: DONJI MIHOLJAC, NAŠICE

                OPĆINE: DONJA MOTIČINA, ĐURĐENOVAC, FERIČANCI, MAGADENOVAC, MARIJANCI, PODRAVSKA MOSLAVINA, PODGORAČ, VILJEVO.

17.  NG - GRAD: NOVA GRADIŠKA

                OPĆINE: CERNIK, DAVOR, DRAGALIĆ, GORNJI BOGIĆEVCI, NOVA KAPELA, OKUČANI, REŠETARI, STARA GRADIŠKA, STARO PETROVO SELO, VRBJE.

18.  OG - GRAD: OGULIN

                OPĆINE: JOSIPDOL, PLAŠKI, SABORSKO, TOUNJ.

19.  OS - GRADOVI: BELIŠĆE, OSIJEK, VALPOVO

                OPĆINE: ANTUNOVAC, BIZOVAC, ČEPIN, ERUT, ERNESTINOVO, KOŠKA, PETRIJEVCI, ŠODOLOVCI, VLADISLAVCI, VUKA.

20.  PU - GRADOVI: BUJE, BUZET, LABIN, NOVIGRAD, PAZIN, POREČ, PULA, ROVINJ, UMAG

                OPĆINE: BALE, BARBAN, BRTONIGLA, CE­ROV­LJE, FAŽANA, GRAČIŠĆE, GROŽNJAN, KAN­FANAR, KAROJBA, KAŠTELIR-LABINCI, KRŠAN, LANIŠĆE, LIŽNJAN, LUPOGLAV, MAR­ČANA, MEDULIN, MOTOVUN, OPRTALJ, PI­ĆAN, RAŠA, SVETA NEDELJA, SVETI LOVREČ, SVETI PETAR U ŠUMI, SVETVIN­ČENAT, TI­NJAN, VIŠNJAN, VIŽINADA, VODNJAN, VRSAR, ŽMINJ.

21.  PŽ -  GRADOVI: LIPIK, PAKRAC, PLETERNICA, POŽEGA

               OPĆINE: BRESTOVAC, ČAGLIN, JAKŠIĆ, KAPTOL, KUTJEVO, VELIKA.

22.  RI. - GRADOVI: BAKAR, CRES, CRIKVENICA, KASTAV, KRALJEVICA, KRK, MALI LOŠINJ, NOVI VINODOLSKI, OPATIJA, RAB, RIJEKA, VRBOV­SKO

               OPĆINE: BAŠKA, ČAVLE, DOBRINJ, JELENJE, KLANA, KOSTRENA, LOVRAN, MALINSKA-DUBAŠNICA, MATULJI, MOŠĆE­NIČ­KA DRAGA, OMIŠALJ, PUNAT, VINODOLSKA OPĆINA, VIŠKOVO, VRBNIK.

23.  SB -  GRAD: SLAVONSKI BROD

               OPĆINE: BEBRINA, BRODSKI STUPNIK, BUKOVLJE, DONJI ANDRIJEVCI, GARČIN, GORNJA VRBA, GUNDINCI, KLAKAR, OPRIVSAVCI, ORIOVAC, PODCRKAVLJE, SIBINJ, SIKIREVCI, SLAVONSKI ŠAMAC, VELIKA KOPANICA, VRPOLJE.

24.  SK - GRADOVI: GLINA, HRVATSKA KOSTAJNICA, SISAK, PETRINJA

               OPĆINE: DONJI KUKURUZARI, DVOR, GVOZD, HRVATSKA DUBICA, JASENOVAC, LEKENIK, MAJUR, MARTINSKA VES, SUNJA, TOPUSKO.

25.  SL -  GRADOVI: ORAHOVICA, SLATINA

               OPĆINE: CRNAC, ČAČINCI, ČAĐAVICA, MIKLEUŠ, NOVA BUKOVICA, SOPJE, VOĆIN, ZDENCI.

26.  ST -  GRADOVI: HVAR, KAŠTELA, KOMIŽA, OMIŠ, SINJ, SOLIN, SPLIT, STARI GRAD, SUPETAR, TRILJ, TROGIR, VIS, VRLIKA

               OPĆINE:27.  ŠI -   GRADOVI: DRNIŠ, KNIN, SKRADIN, ŠIBENIK, VODICE

               OPĆINE: BILICE, BISKUPIJA, CIVLJANE, ERVENIK, KIJEVO, KISTANJE, MURTER, PROMINA, PIROVAC, PRIMOŠTEN, ROGOZNICA, RUŽIĆ, TISNO, UNEŠIĆ.

28.  VK - GRAD: VINKOVCI

               OPĆINE: ANDRIJAŠEVCI, IVANKOVO, JARMINA, MARKUŠICA, NIJEMCI, NUŠTAR, OTOK, PRIVLAKA, STARI JANKOVCI, STARI MIKA­NOV­CI, TORDINCI, VOĐINCI.

29.  VT - GRAD: VIROVITICA

               OPĆINE: GRADINA, LUKAČ, PITOMAČA, SUHOPOLJE, ŠPIŠIĆ BUKOVICA

30.  VU - GRADOVI: ILOK, VUKOVAR

               OPĆINE: BOGDANOVCI, BOROVO, LOVAS, NEGOSLAVCI, TOMPOJEVCI, TOVARNIK, TRPINJA.

31.  VŽ -  GRADOVI: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF, VARAŽDIN, VARAŽDINSKE TOPLICE

               OPĆINE: BEDNJA, BREZNICA, BREZNIČKI HUM, BERETINEC, CESTICA, DONJA VOĆA, DO­NJI MARTIJANEC, GORNJI KNEGINEC, JAL­ŽABET, KLENOVNIK, LJUBEŠĆICA, MALI BU­KOVEC, MARUŠEVEC, PETRIJANEC, SRAČI­NEC, SVETI ĐURĐ, SVETI ILIJA, TRNOVEC, BARTOLOVEČKI, VELIKI BUKOVEC, VIDOVEC, VINICA, VISOKO.

32.  ZD - GRADOVI: BENKOVAC, BIOGRAD NA MORU, NIN, OBROVAC, PAG, ZADAR

               OPĆINE: BIBINJE, GALOVAC, GRAČAC, JASENICE, KALI, KUKLJICA, LIŠANE OSTROVIČKE, NOVIGRAD, PAKOŠTANE, PAŠMAN, POLAČA, POLIČNIK, POSEDARJE, POVLJANA, PREKO, PRIVLAKA, RAŽANAC, SALI, STANKOVCI, STARIGRAD, SUKOŠAN, SVETI FILIP I JAKOV, ŠKABRNJE, TKON, VIR, ZEMUNIK DONJI.

33.  ZG - GRAD ZAGREB I GRADOVI: DUGO SELO, IVANIĆ-GRAD, JASTREBARSKO, SAMOBOR, SVETI IVAN ZELINA, VELIKA GORICA, VRBOVEC, ZAPREŠIĆ

               OPĆINE: BEDENICA, BISTRA, BRCKOVLJANI, BRDOVEC, DUBRAVA, DUBRAVICA, FARKA­ŠEVAC, GRADEC, JAKOVLJE, KLINČA SELA, KRAŠIĆ, KLOŠTAR IVANIĆ, KRAVARSKO, KRIŽ, LUKA, MARIJA GORICA, ORLE, PISAROVINA, POKUPSKO, PRESEKA, PUŠĆA, RAKOVEC, RUGVICA, STUPNIK, SVETA NEDJELJA, ŽUMBERAK.

34.  ŽU - GRAD: ŽUPANJA

               OPĆINE: BABINA GREDA, BOŠNJACI, CERNA, DRENOVCI, GRADIŠTE, GUNJA, VRBANJA.