Izmjena i dopuna popisa akreditiranih ispitnih laboratorija, mjeriteljskih laboratorija, pravnih osoba koje potvrđuju proizvode, pravnih osoba koje provode ocjenjivanje i potvrđivanje/upis sustava kakvoće i pravnih osoba koje potvrđuju osoblje

NN 6/2005 (12.1.2005.), Izmjena i dopuna popisa akreditiranih ispitnih laboratorija, mjeriteljskih laboratorija, pravnih osoba koje potvrđuju proizvode, pravnih osoba koje provode ocjenjivanje i potvrđivanje/upis sustava kakvoće i pravnih osoba koje potvrđuju osoblje

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

91

Na teme­lju članka 29. Zakona o normizaciji (»Narodne novine« broj 55/96) Državni zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo objav­ljuje

IZMJENU I DOPUNU

POPISA AKREDITIRANIH ISPITNIH LABORATORIJA, MJERITELJSKIH LABORATORIJA, PRAVNIH OSOBA KOJE POTVRĐUJU PROIZVODE, PRAVNIH OSOBA KOJE PROVODE OCJENJIVANJE I POTVRĐIVANJE/UPIS SUSTAVA KAKVOĆE I PRAVNIH OSOBA KOJE POTVRĐUJU OSOBLJENarodne novine« br. 106/04)

1. ISPITNI LABORATORIJI AKREDITIRANI ZA PROVEDBU ISPITIVANJA

prema zahtjevima Pravilnika o općim uvjetima koje moraju zadovo­ljiti ovlašteni laboratoriji i ovlaštene pravne osobe za provedbu potvrđiva­nja i načinu provedbe postupka ovlašćiva­nja (»Narodne novine« br. 83/98, 126/00 i 1/02) i prema zahtjevima hrvatske norme HRN EN ISO/IEC 17025:2000 – Opći zahtjevi za osposob­ljenost ispitnih i mjerite­ljskih laboratorija

2.    INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d.
Laboratorij Zavoda za čelične konstrukcije
10000 Zagreb, Janka Rakuše 1

       Rješe­nje: Klasa: 383-02/98-30/06, Urbroj: 558-04/02-04-34, od 21. prosinca 2004.

       Područje akreditacije:
Ispitiva­nja izabranih mehaničkih karakteristika metalnih materijala

7.    INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d.
Zavod za prometnice
Cestograđevni laboratorij
10000 Zagreb, Janka Rakuše 1

       Rješe­nje: Klasa: 383-02/02-30/12, Urbroj: 558-04/2-04-35, od 21. listopada 2004.

       Područje akreditacije:
Ispitiva­nja odabranih fizičko-mehaničkih svojstava asfalta, bitumena, bitumenskih hidroizolacijskih traka, prirodnog kamena i kamenog agre­gata

8.    INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d.
Zavod za geotehniku
Odjel za laboratorijska i terenska ispitiva­nja i opažanja
10000 Zagreb, Janka Rakuše 1

       Rješe­nje: Klasa: 383-02/00-30/12, Urbroj: 558-04/2-04-40, od 21. listopada 2004.

       Područje akreditacije:
Ispitiva­nja odabranih fizikalno-mehaničkih svojstava tla, stijena i geotekstila

9.    INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d.
Zavod za betonske i zidane konstrukcije
Odsjek za veziva
10000 Zagreb, Janka Rakuše 1

       Rješe­nje: Klasa: 383-02/00-30/08, Urbroj: 558-04/2-04-48, od 21. listopada 2004.

       Područje akreditacije:
Ispitiva­nja odabranih fizikalno-mehaničkih i kemijskih svojstava cementa, zidarskog cementa, dodataka betonu i građevinskog vapna

23.  DIOKI d.d.
Marketing, primjena i istraživa­nje tržišta
Fizičko-kemijski laboratorij
10000 Zagreb, Žit­njak b.b.

       Rješe­nje: Klasa: 383-02/97-02/33, Urbroj: 558-04/4-04-25 od 23. srp­nja 2004.

       Područje akreditacije:
Odabrana mehanička, toplinska i reološka ispitiva­nja polimernih materijala i odabrana ispitiva­nja gorivosti i svojstava građevinskih proizvoda

31.  EUROINSPEKT-DRVOKONTROLA d.o.o.
10000 Zagreb, Preradovićeva 31a

       LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE KVALITETE NAMJEŠTAJA
35000 Slavonski Brod, Svačićeva b.b.

       Rješe­nje: Klasa: 383-02/02-30/11, Urbroj: 558-04/9-04-29 od 9. rujna 2004.

       Područje akreditacije:
Ispitiva­nje namještaja za sjede­nje, leža­nje, odlaga­nje i uporabu pri jelu i radu

32.  HRVATSKI STOČARSKI CENTAR
Središ­nji laboratorij za kontrolu mlijeka
48260 Križevci, Po­ljana Križevačka 185

       Rješe­nje: Klasa: 383-02/04-30/18, Urbroj: 558-04/10-04-41 od 22. rujna 2004.

       Područje akreditacije:
Ispitiva­nje kemijskog sastava mlijeka, broja somatskih stanica, ukupnog broja mikroorganizama i prisustva zaostataka antibakterijskih tvari u mlijeku

33.  »INSPEKT RGH« d.d. Sarajevo
71000 Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1/6
ISPITNI LABORATORIJ – KAKANJ
72240 KAKANJ, Čatići bb
BOSNA I HERCEGOVINA

       Rješe­nje: Klasa: 383-02/02-30/20, Urbroj: 558-04/9-04-40 od 11. listopada 2004.

       Područje akreditacije:
Ispitiva­nje odabranih fizikalno-kemijskih svojstava tekućih naftnih goriva, maziva i energetskih ug­ljena

2. MJERITELJSKI LABORATORIJI AKREDITIRANI ZA PROVEDBU UMJERAVANJA

prema zahtjevima Pravilnika o općim uvjetima koje moraju zado­vo­ljiti ovlašteni laboratoriji i ovlaštene pravne osobe za provedbu potvrđiva­nja i načinu provedbe postupka ovlašćiva­nja (»Narodne novine« br. 83/98, 126/00 i 1/02) i prema zahtjevima hrvatske norme HRN EN ISO/IEC 17025:2000 – Opći zahtjevi za ospo­sob­ljenost ispitnih i mjerite­ljskih laboratorija

2.    KONČAR – INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU d.d.
Zavod za EMC, sigurnost i umjerava­nje
Laboratorij za umjerava­nje električnih mjernih instrumenata

       Rješe­nje: Klasa: 383-02/02-80/1, Urbroj: 558-04/11-04-39, od 23. srp­nja 2004.

       Područje akreditacije:
Umjerava­nje etalona i mjerila električnih veličina

3.    CEI-IEA d.o.o.
Croatia elektronička industrija – Istraživa­nje u elektronici, telekomunikacijama i automaciji
Mjerite­ljski laboratorij
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

       Rješe­nje: Klasa: 383-02/02-80/2, Urbroj: 558-04/11-04-19 od 3. rujna 2004.

       Područje akreditacije:
Umjerava­nje etalona i mjerila električnih veličina

3. PRAVNE OSOBE KOJE POTVRĐUJU PROIZVODE

akreditirane prema zahtjevima Pravilnika o općim uvjetima koje moraju zadovo­ljiti ovlašteni laboratoriji i ovlaštene pravne osobe za provedbu potvrđiva­nja i načinu provedbe postupka ovlašćiva­nja (»Narodne novine« br. 83/98, 126/00 i 1/02) i prema zahtjevima hrvatske norme HRN EN 45011:1998 – Opći zahtjevi za ustanove koje provode potvrđiva­nje proizvoda

1.    INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d.
IGH Cert
10000 Zagreb, Janka Rakuše 1

       Rješe­nje: Klasa: 383-02/03-70/02, Urbroj: 558-04/2-04-65, od 1. listopada 2004.

       Područje akreditacije:
Certifikacija proizvoda za metalne konstrukcije, proizvoda za toplinsku i zvučnu izolaciju te čelika za armira­nje i prednapi­nja­nje betona

4. PRAVNE OSOBE KOJE PROVODE OCJENJIVANJE I POTVRĐIVANJE/UPIS SUSTAVA KAKVOĆE

akreditirane prema zahtjevima Pravilnika o općim uvjetima koje moraju zadovo­ljiti ovlašteni laboratoriji i ovlaštene pravne osobe za provedbu potvrđiva­nja i načinu provedbe postupka ovlašćiva­nja (»Narodne novine« br. 83/98, 126/00 i 1/02) i prema zahtjevima hrvatske norme HRN EN 45012:1998 – Opći zahtjevi za ustanove koje provode ocje­njiva­nje i potvrđiva­nje/upis sustava kakvoće

3.    CRO CERT
Centar za certificira­nje sustava uprav­lja­nja
10000 Zagreb, Zinke Kunc 3b

       Rješe­nje: Klasa: 383-02/04-20/8, Urbroj: 558-04/9-04-25, od 28. prosinca 2004.

       Područje akreditacije:
Certifikacija sustava uprav­lja­nja okolišem (EMS)
(ISO/IEC GUIDE 66:1999)

5. PRAVNE OSOBE KOJE POTVRĐUJU OSOBLJE

akreditirane prema zahtjevima Pravilnika o općim uvjetima koje moraju zadovo­ljiti ovlašteni laboratoriji i ovlaštene pravne osobe za provedbu potvrđiva­nja i načinu provedbe postupka ovlašćiva­nja (»Narodne novine« br. 83/98, 126/00 i 1/02) i prema zahtjevima hrvatske norme HRN EN 45013:1997 – Opći kriteriji za ustanove koje potvrđuju osob­lje

2.    HRVATSKO DRUŠTVO ZA KONTROLU BEZ RAZARANJA
Centar za certifikaciju osob­lja
10000 Zagreb, Ivana Lučića 1

       Rješe­nje: Klasa: 383-02/00-40/2, Urbroj: 558-04/9-04-27, od 23. rujna 2004.

       Područje akreditacije:
Certifikacija osob­lja za nerazorna ispitiva­nja

Klasa: 383-02/03-50/5
Urbroj: 558-04/10-04-4
Zagreb, 29. prosinca 2004.

Ravnate­lj
dr. sc.
Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.