Pravilnik o označivanju vina oznakom zemljopisnog podrijetla

NN 7/2005 (13.1.2005.), Pravilnik o označivanju vina oznakom zemljopisnog podrijetla

Ministarstvo poljoprivrede ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

127

Na temelju članka 32. stavak 6. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

o oznaČavanju vina oznakom zemljopisnog podrijetla

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i postupak za dobivanje rješenja o označavanju vina oznakom kontroliranog zemljopisnog podrijetla.

II. UVJETI ZA OZNAČAVANJE KONTROLIRANOG ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA

Članak 2.

Vino proizvedeno u Republici Hrvatskoj može nositi oznaku kontroliranog zemljopisnog podrijetla ako:

1. potječe s određenog i ograničenoga vinorodnog područja pri čemu:

a. stolna vina s oznakom kontroliranoga zemljopisnog pod­rijetla potječu iz jedne ili više vinogradarskih podregija, ali u okviru jedne proizvodne zone i proizvedena su od sorata sukladno članku 2. stavku 3. Zakona o vinu i Pravilniku o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze;

b. kvalitetna vina s oznakom kontroliranoga zemljopisnog podrijetla potječu s vinorodnih područja unutar jedne vinogradarske podregije i proizvedena su od sorata sukladno članku 2. stavku 5. Zakona o vinu i Pravilniku o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze;

c. vrhunska vina s kontroliranih i ograničenih vinorodnih područja potječu sa jednog ili više vinogradarskih položaja unutar jednog vinogorja i proizvedena su od sorata sukladno članku 2. stavku 5. Zakona o vinu i Pravilniku o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze;

d. vrhunska vina s kontroliranih i ograničenih specifičnih vinorodnih područja potječu s jednog vinogradarskog položaja i mogu nositi ime tog položaja, a proizvedena su od sorata sukladno članku 2. stavku 5. Zakona o vinu i Pravilniku o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze;

e. vrhunska predikatna vina potječu iz vinorodnih područja unutar jedne vinogradarske podregije i proizvedena su od sorata sukladno članku 2. stavku 5. Zakona o vinu i Pravilniku o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze;

2. su ispunjeni svi ostali uvjeti propisani Pravilnikom o proizvodnji vina.

III. POSTUPAK DOBIVANJA OZNAKE KONTROLIRANOG ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA

Članak 3.

Rješenje o označavanju proizvoda oznakom kontroliranog zemljopisnog podrijetla izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na osnovu prijedloga Hrvatskog zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod).

Zahtjev za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovog članka proizvođač podnosi Zavodu na Obrascu-KZP.

Obrazac-KZP tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastav­ni dio.

Članak 4.

Uz zahtjev proizvođač dostavlja izvod iz Upisnika proiz­vođača grožđa, vina i voćnih vina (u daljnjem tekstu: Upisnik).

Članak 5.

Podatke navedene u Obrascu – KZP na terenu provjerava i zapisnički utvrđuje Zavod.

Podaci navedeni u Obrascu – KZP, odnosno zapisnički utvrđeni, moraju biti u potpunosti u skladu s Upisnikom do uspostave Vinogradarskog katastra.

Ukoliko podaci navedeni u Obrascu – KZP nisu u skladu sa stvarnim stanjem na terenu, Zavod će odbiti davanje prijedloga za dobivanje rješenja o označavanju vina oznakom kontroliranog zemljopisnog podrijetla i o tome obavijestiti podnositelja zahtje­va.

Članak 6.

Na osnovi zahtjeva proizvođača i dokumenta navedenog u članku 4. ovog Pravilnika, Zavod predlaže Ministarstvu izdavanje rješenja o označavanju vina oznakom kontroliranoga zemljopis­nog podrijetla.

Zavod u svom prijedlogu mora navesti oznaku zemljopisnog podrijetla koju proizvođač može dobiti.

Rješenje o označavanju vina oznakom kontroliranog zemljopisnog podrijetla mora se izdati u roku 6 mjeseci od podnošenja zahtjeva.

Članak 7.

Rješenje o označavanju vina oznakom kontroliranog zemljopisnog podrijetla sadrži podatke o podnositelju, proizvod koji se zaštićuje i oznake zemljopisnog podrijetla.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o vinu (»Narodne novine« br. 96/96, 7/97, 117/97 i 57/00) koje se odnose na označavanje vina oznakom kontroliranog podrijetla.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-01/116
Urbroj: 525-1-04-1
Zagreb, 10. siječnja 2005.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

 

 

Obrazac – KZP

 

1.

Ime i prezime – Naziv proizvođača:

 

 

 

 

 

2.

Adresa; tel./fax; e-mail

 

 

 

 

 

3.

JMBG/MB

 

 

 

 

 

4.

Proizvod za koji se traži KZP

 

 

 

 

 

5.

Podaci o vinogradima u kojima se proizvodi grožđe za predmetni proizvod:

Podregija

Vinogorje

Položaj

Kat.
općina

Kat.
čestica

Površina
(m
2)

Sorta/e

Broj
trsova

Broj iz

Upisnika i

sjedište ureda državne uprave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1*) UKUPNO:

 

 

 

7.

Uzgojni oblik/ci

 

 

 

 

 

8.

Razmak/ci sadnje

 

 

 

 

 

9.

Podloga/e

 

 

 

 

 

10.

Prosječni prirod po trsu (kg)

 

 

 

 

 

11.

Prosječni prirod po hektaru (kg)

 

 

 

 

 

12.

Ukupni prirod (kg)

 

 

 

 

 

 

(1*) – ako se radi o više sorata, za svaku sortu pojedinačno se upisuje podatak o ukupnoj površini

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                    –––––––––––––––––––––––––––––––

            (mjesto i datum)                                                                                                            (potpis)

 

Podnošenjem zahtjeva ispunjeni su uvjeti iz članka 5. ovog Pravilnika za provjeru podataka na terenu kod proizvođača.