Izmjene i dopune Statuta Hrvatske odvjetničke komore

NN 8/2005 (14.1.2005.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatske odvjetničke komore

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

134

Na teme­lju čl. 38. st. 1. i čl. 41. Zakona o odvjetništvu, te čl. 56. st. 1. Statuta Hrvatske odvjetničke komore, Skupština Hrvat­ske odvjetničke komore, na redovitoj Godiš­njoj skupštini, održanoj 19. lip­nja 2004. godine, donijela je

IZMJENE I DOPUNE

STATUTA HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

Članak 1.

U čl. 71. st. 1., na kraju toč. 3., iza riječi »odvjetništva« stav­lja se zarez i dodaje: »te rješe­nje o brisa­nju iz Imenika odvjetnika.«

Članak 2.

U članku 100. na kraju st. 5., iza riječi »sl.« stav­lja se zarez i dodaje:

»rukovodeći se pri tome načelima i elementima Tarife.«

Članak 3.

U članku 100. st. 8. brišu se riječi »odluci« i »odluke« i umjesto ­njih upisuju se riječi »zak­ljučku« i »zak­ljučka«.

Članak 4.

Iza st. 8. članka 100. dodaju se novi stavci 9., 10. i 11. koji glase:

Stavak 9.

Odluku kojom odbija upis ugovora o poveziva­nju u Upisnik ugovora o poveziva­nju odvjetničkih ureda, Izvršni odbor donosi u obliku rješe­nja protiv koje­ga zainteresirana strana ima pravo žalbe Upravnom odboru Hrvatske odvjetničke komore u roku od 15 dana od dana primitka rješe­nja.

Stavak 10.

Izvršni odbor će i bez ispitiva­nja usklađenosti ugovora o poveziva­nju između domaćih i stranih odvjetnika, odnosno stranih odvjetničkih ureda i tvrtki sa zakonom, statutom ili Kodeksom odvjetničke etike, donijeti rješe­nje o odbija­nju upisa ugovora u Upisnik ukoliko se radi o ugovornoj strani iz inozemstva o kojoj već postoje sazna­nja da je svojim postupcima iskazivala nepoštiva­nje pravnog poretka Republike Hrvatske kao npr. osni­va­njem trgovačkog društva, podružnica, predstavništva ili udruga u Republici Hrvatskoj radi pruža­nja bilo kakvog oblika pravne pomoći, objav­ljiva­njem takvih informacija o osniva­nju u raznim publikacijama, uk­ljučujući i internetske stranice, i sl.

Stavak 11.

Rješe­nje Upravnog odbora kojim se potvrđuje rješe­nje Izvršnog odbora jest konačno.

Članak 5.

Iza st. 1. članka 101. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

Stavak 2.

Odvjetnik u odvjetničkom uredu, zajedničkom odvjetničkom uredu i odvjetničko društvo dužni su na zahtjev povjerenstva dostaviti i/ili omogućiti uvid u zahtijevani relevantan izvor podataka radi ispitiva­nja ugovora i provedbe nadzora.

Stavak 3.

Po primitku izvještaja povjerenstva o ispitiva­nju ugovora o poveziva­nju odvjetničkih ureda i provedenom nadzoru nad provedbom tih ugovora, Izvršni odbor može svojim rješe­njem brisati upis ugovora o poveziva­nju iz odgovarajuće­g upisnika iz istih razloga zbog kojih može i odbiti upis ugovora o poveziva­nju, naložiti odvjetniku, upisanom u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore da raskine ugovor s drugom ugovornom stranom te dokaz o tome dostavi Izvršnom odboru.

Stavak 4.

Na ulaga­nje pravnih lijekova protiv rješe­nja iz prethodnog stavka primje­njuju se na odgovarajući način odredbe članka 100. st. 9. i 11. ovog Statuta.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Statuta Hrvatske odvjetničke komore stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
Hrvatske odvjetničke komore
Ranko Pelicarić, v. r.