Pravilnik o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju

NN 9/2005 (17.1.2005.), Pravilnik o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

140

Na temelju članka 84. stavka 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 198/03, 105/04 i 174/04) ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU DIPLOMA I DOPUNSKIH ISPRAVA O STUDIJU

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj diploma i dopunskih isprava o studiju, koje studentima izdaju visoka učilišta nakon završetka studija.

Članak 2.

Diploma sadrži sljedeće podatke:

– naziv Republika Hrvatska i grb;

– puni naziv visokog učilišta i sjedište;

– naziv: DIPLOMA;

– ime i prezime studenta;

– datum, mjesto i državu rođenja studenta;

– naziv i smjer završenoga studijskog programa;

– stečeni akademski naziv odnosno stupanj;

– broj, mjesto i datum izdavanja diplome;

– potpis čelnika i pečat visokog učilišta.

Članak 3.

Dopunska isprava o studiju (dodatak diplomi, odnosno diploma supplement) sadrži:

1. podatak o nositelju diplome (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, matični broj studenta);

2. podatke o stečenoj kvalifikaciji (naziv obrazovne kvalifikacije na hrvatskom jeziku i jeziku na kojem je stečena, glavna područja studija, naziv i podatke o pravnom statusu visokih učilišta koja izvode studijske programe, te naziv i podatke o prav­nom statusu visokih učilišta koje izdaju kvalifikacije, jezik na kojem je studij izveden);

3. podatke o razini kvalifikacije (stupanj kvalifikacije, traja­nje studija, potrebna obrazovna razina za pristup studiju);

4. podatke o sadržaju i rezultatima dobivene kvalifikacije (načine izvođenja studija, kojim je propisom odobren studijski program, osnovne podatke o tijeku studijskog programa, sustav ocjenjivanja s postignutim ocjenama i prosjekom ocjena, naziv i ocjenu diplomskog rada, stečenu razinu i eventualnu dodatnu diplomu – summa cum laude i sl.);

5. podatke o mogućnostima zapošljavanja odnosno uklju­či­va­nja u daljnje studijske programe (podatak o mogućnostima zapo­šljavanja, podatak o mogućnostima uključivanja u daljnje studijske programe);

6. dodatne informacije (naznaka izvora);

7. ovjeru dodatka diplome (ime i prezime potpisnika, datum i mjesto izdavanja te pečat);

8. podatke o visokoškolskom sustavu u Republici Hrvatskoj (struktura cjelokupnoga obrazovnog sustava, podaci o stupnjevima visokoškolskog sustava, izvori informacija o visokoškolskom sustavu).

Članak 4.

Pravilnik o sadržaju i obliku diploma koje izdaju visoka učilišta (»Narodne novine«, broj 53/01 i 118/01) primjenjuje se prilikom izdavanja diploma koje su stečene na temelju studijskih programa upisanih najkasnije akademske godine 2004./2005.

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se pri izdavanju diploma studentima koji prvu godinu studija upisuju akademske godine 2005./2006.

Klasa: 023-03/04-01/0021
Urbroj: 533-04-04-1
Zagreb, 29. prosinca 2004.

Ministar
doc. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.