Pravilnik o vođenju evidencija o studentima visokih učilišta

NN 9/2005 (17.1.2005.), Pravilnik o vođenju evidencija o studentima visokih učilišta

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

141

Na temelju članka 90. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 198/03, 105/04 i 174/04), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O VOĐENJU EVIDENCIJA O STUDENTIMA VISOKIH UČILIŠTA

I. OpĆe odredbe

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način prikupljanja, pohranjivanja i davanja podataka o studentima koji se vode u evidencijama na visokim učilištima.

Evidencije o studentima na visokim učilištima (u daljnjem tekstu: evidencije) su:

1. evidencija prijavljenih za upisni postupak koja uključuje i rezultate postupka;

2. osobna evidencija upisanih studenata;

3. evidencija o uspjehu na ispitu;

4. evidencija izdanih isprava o završetku studija te stečenih akademskih naziva i stupnjeva.

Članak 2.

Visoka učilišta evidencije iz članka 1. ovog pravilnika vode u elektroničkom obliku, a mogu ih, sukladno općim aktima, voditi i u pisanom obliku.

Članak 3.

Sadržaj evidencija propisuju sveučilište, veleučilište odnosno visoka škola općim aktom, vodeći računa o zaštiti osobnih podataka studenata.

Članak 4.

Visoka učilišta podatke upisane u evidencije izdaju na zahtjev fizičke ili pravne osobe koja dokaže pravni interes, su­klad­no općim aktima visokog učilišta, vodeći računa o zaštiti osobnih podataka studenata.

II. Evidencija prijavljenih za upisni postupak

Članak 5.

Podaci o pristupnicima razredbenom postupku upisuju se u evidenciju prijavljenih u upisnom postupku.

Evidencija prijavljenih u upisnom postupku uključuje i rezultate postupka.

Podaci iz stavka 1. ovog članka prikupljaju se za svakog pristupnika u skladu s uvjetima utvrđenim razredbenim postupkom.

Evidencija iz stavka 2. ovog članka obuhvaća i podatke o studentima koji su ostvarili pravo na upis bez provođenja razredbenog postupka.

III. Osobna evidencija upisanih studenata

Članak 6.

Podaci o upisanim studentima upisuju se u osobnu evidenciju upisanih studenata.

Ako visoko učilište ustrojava i izvodi studij izvan svog sjedišta, evidencija iz stavka 1. ovog članka vodi se za te studente odvojeno.

Članak 7.

Podaci o studentima za osobnu evidenciju upisanih studenata prikupljaju se prilikom prvog upisa na studij.

Visoka učilišta mogu prikupljati podatke iz stavka 1. ovog članka prilikom svakoga sljedećeg upisa u sljedeću akademsku godinu.

IV. Evidencija o uspjehu na ispitu

Članak 8.

Podaci o održanim ispitima upisuju se u ispitnu knjigu i u prijavnice za ispit.

V. Evidencija izdanih isprava o zavrŠetku studija, steČenih struČnih naziva te akademskih naziva i stupnjeva

Članak 9.

Podaci o izdanim ispravama o završetku studija i stečenim stručnim nazivima te akademskim nazivima i stupnjevima upisuju se u evidenciju izdanih isprava o završetku studija te stečenih stručnih naziva i akademskih naziva i stupnjeva.

Članak 10.

Podaci za upis u evidenciju iz članka 9. ovog pravilnika upisuju se na temelju izdanih isprava o završenom studiju sukladno članku 84. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

VI. ZavrŠne odredbe

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o popisu s dokumentacijom o studentima na sveučilišnim ili stručnim studijima (»Narodne novine«, broj 82/95) i Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja popisa o ispitima (»Narodne novine«, broj 82/95).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/04-01/0022
Urbroj: 533-04-04-1
Zagreb, 29. prosinca 2004.

Ministar
doc. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.