Odluka o odlikovanju dr. Paula Gardea Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 18/2005 (4.2.2005.), Odluka o odlikovanju dr. Paula Gardea Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

304

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

dr. Paul Garde

REDOM DANICE HRVATSKE  S LIKOM MARKA MARULIĆA

za unaprjeđe­nje kulturnih i drugih odnosa između Republike Hrvatske i Francuske Republike.

Broj: 01-051-05-13-1-1/1
Zagreb, 19. siječ­nja 2005.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.