Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/2004 - Lista preventivno zaštićenih dobara

NN 18/2005 (4.2.2005.), Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/2004 - Lista preventivno zaštićenih dobara

MINISTARSTVO KULTURE

307

IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 5/2004.

Lista preventivno zaštićenih dobara

I.

Na teme­lju članka 16. Zakona o zaštiti i očuva­nju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99) ministar kulture Republike Hrvat­ske objav­ljuje Izvod iz Re­gistra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 5/2004 – Liste preventivno zaštićenih kulturnih dobara.

II.

U Listi preventivno zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuva­nju kulturnih dobara, do 30. rujna 2004. godine unesena su s­ljedeća (a) nepokretna, (b) podvodna, (c) pokretna kulturna dobra i (d) nematerijalna kulturna dobra:

 

(A)  NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

 

 

 

Prostorne međe

 

Datum isteka

Naselje

Kulturno dobro

Katastarske čestice

Katastarska općina

Registar

preventivne

 

 

 

 

 

zaštite

BJELOVARSKO-BILOGORSKA županija

Grad BJELOVAR

GUDOVAC

Sred­njovjekovni

443, 444/1, 444/2, 445 i 586/1

Gudovac

P-898

19. 7. 2010.

 

lokalitet Gradina

 

 

 

 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija

Općina DUBROVAČKO PRIMORJE

SLANO

Crkva sv. Vlaha

č. zgr. 195, 196, č. zem. 2169,

Slano

P-929

14. 9. 2007.

 

 

2170, 2172/1, 2172/4

 

 

 

Grad DUBROVNIK

DUBROVNIK, Dr.

Dom narod. zdrav­lja

č. zgr. 654, č. zem. 519/7

Gruž

P-932

11. 6. 2007.

A. Starčevića 74

u Dubrovniku

 

 

 

 

LOPUD

Vila Vesna

k. č. zgr. 496, k. č. zem. 1422

Lopud

P-888

24. 6. 2007.

SUĐURAĐ

Ostaci ruševine
građevine

č. zgr. 51, č. zem. 330/1, 330/2

Suđurađ

P-882

21. 4. 2007.

SUĐURAĐ

Ostaci ruševine

č. zgr. 83, č. zem. 641, 642

Suđurađ

P-883

24. 5. 2007.

 

građevine

 

 

 

 

ZATON

Ljetnikovac Natali

č. zgr. 185, č. zem. 1373/1, 1373/2,

Zaton

P-928

14. 9. 2007.

DUBROVNIK)

(Pozza-Sorkočević)

1373/3

 

 

 

Grad KORČULA

ČARA

Kaštel Španić

k. č. zgr. 99, k. č. zem. 3580/1, 3620 i 3612/1

Korčula

P-901

6. 4. 2007.

Općina MLJET

PROŽURA

Crkva sv. Martina

č. zgr. 1, č. zem. 1

Prožura

P-924

19. 8. 2007.

                                                                                                                                                                                                            

GRAD ZAGREB

Grad ZAGREB

ZAGREB, Trg A. I. i V. Mažuranića 8 i Ul. J. Žerjavića 16

Dvije stambene zgrade – ugaona zgrada

2735 i 2734

Centar

P-895

12. 7. 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAGREB
Medvedgradska 2

Kompleks zgrada
Gliptoteke HAZU

627

Centar

P-881

6. 7. 2007.

 

                                                                                                                                                                                                            

ISTARSKA županija

Grad ROVINJ

Rovi­nj

Samostanski sklop

8246/3, 2444/1, 2444/2, 8246/4, 8246/6,

Rovi­nj

P-912

1. 9. 2004.

 

sv. Andrije

8244/1, 8243/3, 8243/1, 2837/2, 2837/1, 8242/4, 8242/3 i 2839

 

 

 

Općina VODNJAN

PEROJ

Arheološki lokalitet
sv. Grgur

66/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7,

Peroj

P-930

3. 9. 2010.

 

 

71/8, 71/9, 19/32

 

 

 

                                 

KARLOVAČKA županija

Općina BOSILJEVO

PRIBANJCI                

Kapela sv. Barbare           

1

Priba­njci          

P – 873

1. 6. 2007.

Grad DUGA RESA

DUGA RESA

Povijesna urbanistička
cjelina Duga Resa

514, 413/1, 413/2, 1299, 1298, 1304, 2700, 1619, 1622, 1625/1, 1749, 1748, 1747, dio

Duga Resa

P-918

13. 4. 2007.

 

1745, 1742/1, 1740, 1739, 1736/1, 1736/2, 3611/1, 1100, 1109, 1107, 1102, 502/2

 

 

 

 

Grad KARLOVAC

BLATNICA

Kapela sv. Duha

93, 94

Blatnica

P-914

27. 7. 2007.

POKUPSKA

 

 

Pokupska

 

 

KARLOVAC

Stambeno-poslovna

1018,

Karlovac 2

P-915

15. 7. 2004.

Haulikova 07

kuća

 

 

 

 

Grad OZALJ

OZALJ

Dvorac Turk

571/2

Pokupje

P-879

14. 6. 2007.

OZALJ

Hidroelektrana

2679

Oza­lj

P-886

12. 5. 2007.

VRHOVAC

Župna crkva

1

Vrhovac

P-894

21. 6. 2007.

 

sv. Kuzme i Damjana

 

 

 

 

Općina ŽAKANJE

ŽAKANJE

Župna crkva Uznese­nja

133

Žaka­nje

P-893

23. 6. 2007.

 

Blažene Djevice Marije

 

 

 

 

 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA županija

Općina SVETI PETAR OREHOVEC

GUŠČEROVEC

Crkva sv. Antuna

621 i 622/1

Guščerovec

P – 934

16. 9. 2007.

 

 

 

 

 

 

 

MEĐIMURSKA županija

Općina MALA SUBOTICA

SVETI KRIŽ

Arheološki lokalitet

2503, 2635, 2636

Podbrest

P-911

27. 8. 2100.

 

OSJEČKO-BARANJSKA županija

Grad ĐAKOVO

ĐAKOVO

Povijesna urbanistička

6605, 7489, 7476, 7563/2, 7418/1, 7398/2,

Đakovo

P-920

26. 7. 2007.

 

cjelina Grada Đakova

7360/1, 6452

 

 

 

                                 

Grad OSIJEK

OSIJEK, Kneza

Stratišna kapela –

5990

Osijek

P-899

23. 7. 2007.

Trpimira i

Kameniti križ

 

 

 

 

Vukovarska cesta

 

 

 

 

 

                                 

PRIMORSKO-GORANSKA županija

Grad CRIKVENICA

CRIKVENICA

Arheološko nalazište

3125, 5002/1, 500 i 6899

Crikvenica

P-896

19. 7. 2007.

 

Igralište

 

 

 

 

Grad RIJEKA

RIJEKA

Urbanistička cjelina

Prostor omeđen s južne strane trasom 

Rijeka

P-897

16. 7. 2007.

 

Boulevarda

željezničke pruge, Trsatskim stepenicama 

 

 

 

 

 

na zapadu, prema sjeveru Ulicom Fra­nje

 

 

 

 

 

Paravića, dijelom ulice Bošket i sjevernim

 

 

 

 

 

dijelom Šetališta Joakima Rakovca, prema

 

 

 

 

 

istoku Ulicom Slavka Krautzeka do zapad.

 

 

 

 

 

granice grob­lja, od kuda se međa spušta

 

 

 

 

 

okomito prema jugu obuhvativši istočnu

 

 

 

 

 

granicu Trsatskog parka, presijecajući

 

 

 

 

 

Radićevu ulicu i Ulicu Mirka Piškurića,

 

 

 

 

 

obuhvativši Pravoslavnu crkvu, te se spušta

 

 

 

 

 

gimnazijskim stepenicama do že­ljezničke

 

 

 

 

 

pruge, gdje zatvara zonu zaštite.

 

 

 

                                 

SISAČKO-MOSLAVAČKA županija

Općina DVOR

GORNJI

Parohijska crkva sv.

34

Gor­nji

P-935

28. 9. 2004.

JAVORANJ

Petke Paraskeve

 

Javora­nj

 

 

Grad GLINA

GLINA,                       

Stambena jednokatnica

1819 (stara izmjera 82) 

Glina

P – 903

13. 8. 2007.

Hrvatska 22

 

 

 

 

 

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Općina BAŠKA VODA

BAŠKA VODA

Povijesna cjelina

 

Baška

P-917

6. 9. 2007.

 

Baška Voda

 

Voda

 

 

Grad HVAR

HVAR                        

Crkva sv. Nikole           

90

Svirče

P – 876

30. 6. 2007.

Grad IMOTSKI

DONJI VINJANI                       

Župna crkva sv. Roka   

314

Imotski

P – 927

17. 9. 2007.

Općina JELSA

JELSA

Crkva augustinijanskog

565 i 2481

Jelsa

P-875

1. 7. 2007.

 

samostana

 

 

 

 

JELSA

Crkva sv. Roka

85

Jelsa

P-880

5. 7. 2007.

ZASTRAŽIŠĆE

Crkva sv. Barbare

215, 2884

Zastražišće

P-877

30. 6. 2007.

Općina SUĆURAJ

SUĆURAJ      

Svjetionik

355

Sućuraj

P- 884 

8. 7. 2007.

Općina SUTIVAN

SUTIVAN

Urbanistička cjelina

Granica je označena u Kata-starskom planu Drž. geod. uprave, Područnog ureda za katastar Split, Ispostava Supetar

Kl.: 935-06/04-01/187,

Urbr.: 541-18-9/08-04-2 od 3. ožujka 2004.

Sutivan

P-878

30. 6. 2007.

 

nase­lja Sutivan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općina ŠOLTA

GROHOTE

Rural. nase­lje Grohote

Granica je označena u Kata-starskom planu Drž. geodetske uprave, Područnog ureda

za katastar Split, klasa: 935-01/04-01/44, urbroj: 541-18-01/12-04-2 od 7. lip­nja

2004.

Grohote

P-904

10. 8. 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

VARAŽDINSKA županija

Grad IVANEC

MARGEČAN  

Utvrda 

1151/9 

Radovan

P  - 916           

3. 9. 2010.

Grad LUDBREG

LUDBREG,     

Kuća   

1493/1 

Ludbreg           

P -  905

28. 7. 2007.

Petra Zrinskog 1

 

 

 

 

 

                                 

Grad NOVI MAROF

PODEVČEVO

Mlin

250

Podevčevo

P - 910

23. 8. 2004.

Podevčevo kbr. 97

 

 

 

 

 

Općina VINICA

PEŠĆENICA

Lokalitet Šincekova

2153

Vinica Breg

P-906

23. 8. 2010.

VINIČKA

jama

 

 

 

 

VINICA

Kurija Koroskeny-

510

Vinica

P-874

21. 6. 2007.

 

-Rupčić

 

 

 

 

ZADARSKA županija

Općina RAŽANAC

RAŽANAC

Arheološki lokalitet

1340 (dio posjeda broj 52/64)

Radovin

P-900

9. 8. 2010.

 

Glavčine

 

 

 

 

Općina STARIGRAD

STARIGRAD

Sklopina Ramići

vjerojatno k.č. (nije moguće točno utvrditi česticu)

Starigrad

P-908

25. 8. 2007.

Općina SVETI FILIP I JAKOV

SVETI FILIP I

Ostaci kaštela Dvorine

2757

Sv. Filip i

P-892

20. 7. 2007.

JAKOV

 

Jakov

 

 

ZAGREBAČKA županija

Grad SVETI IVAN ZELINA

SVETI IVAN

Urbana cjelina

2103/1, 3182, 1871, 1869, 1868, 1867, 

Zelina

P-907

9. 8. 2007.

ZELINA

Sveti Ivan Zelina

1866, 1722, 1721, 1727, 1728, 1733, 1734,

 

 

 

 

 

1737, 1739, 1742, 1743, 1744, 1745,

 

 

 

 

 

1746, 1747, 1745, 1748, 1749, 1750/2,

 

 

 

 

 

1751/1, 1751/2, 1752, 3194, 1755/2, 1765,

 

 

 

 

 

1767, 1768, 1813, 1814, 1815, 1813/1,

 

 

 

 

 

3181, 1812/4, 1783, 1784, 1785, 1786,

 

 

 

 

 

1791, 1792, 1794, 1796, 1797, 1798, 1086,

 

 

 

 

 

1084, 1082, 1080, 1078, 1076, 1074, 1072,

 

 

 

 

 

1069, 1068, 1067/1, 1066, 1065, 1064,

 

 

 

 

 

1061, 1060, 1058, 1056, 1054, 1053, ulica,

 

 

 

 

 

196, 195, 193, 189, 187, 186, 184, 181,

 

 

 

 

 

179, 178, 153, 150, 149, 148, 147, 146,

 

 

 

 

 

145, 94, 317/2 ulica, 76/1, 76/3, 93, 3176

 

 

 

 

 

ulica, 1199/1, 1199/3, 1199/2, 1200, 1201,

 

 

 

 

 

1202, 1193, 1192, 1191, 1189 ulica, 1185,

 

 

 

 

 

1186, 1182, 1181, 1178, 1179, 1177 ulica,

 

 

 

 

 

1176, 1173, 1161, 1160, 1156, 1155, 1153,

 

 

 

 

 

1148, 1146, 1144, 1143, 1141, 1139, 1137,

 

 

 

 

 

1135, 1133, 1132, 1090, 1091, 1093, 1096, 

 

 

 

 

 

1097, 1100, 1104, 1107, 1108, 1109, 1111,

 

 

 

 

 

1114, 1113/3 ulica, 1448, 1441, 1440,

 

 

 

 

 

1450/2, 1451, 1453, ulica 1538, 1539, 1540,

 

 

 

 

 

1541, 1550, 1549, 1548, 1571 ulica, 1574,

 

 

 

 

 

575, 1584/2, 1583, 1591, 1592, 1590, 1597,

 

 

 

 

 

1598, 1682, 1690, 1681, 1679, 1678, 3192,

 

 

 

 

 

1695, 1697, 1698, 1704, 1706/2, 1708,

 

 

 

 

 

1710/1, 1710/2, 1712, 1720 ulica, 2328,

 

 

 

 

 

2326, 2325, 2323, 2322, 2321, 2320, 2319,

 

 

 

 

 

2317, 2314, 2316, 3193 (ulica), 2302,

 

 

 

 

 

2106 (ulica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVO MJESTO

Kapela sv. Petra

1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 17/, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12,

Novo Mjesto

P-933

21. 9. 2007.

 

 

1/13, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 5, 3,

 

 

 

 

 

6/1, 6/2, 6/3, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7,

 

 

 

 

 

9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11,

 

 

 

 

 

9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 12/1, 12/2,

 

 

 

 

 

12/3, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 14/1, 14/2,

 

 

 

 

 

14/3, 14/4, 15, 18/1, 18/2, 18/3, 19/1, 19/2,

 

 

 

 

 

19/3, 19/4, 72/1, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6,

 

 

 

 

 

72/7, 618/1, 618/3, 618/4, 618/15, 618/16,

 

 

 

 

 

618/19, 618/20, 618/21, 1025, 1060

 

 

 

 

Grad VRBOVEC

VRBOVEC

Urbana cjelina

 

 

 

 

 

Vrbovec

5496, 5497, 6493, (put), 5485, 5502/1,

Vrbovec

P-891

21. 5. 2007.

 

 

5503/2, 5504/2, 5508, 5510, 5513, 5516,

 

 

 

 

 

5518, 5520 (put), 5528, 5529, 7172 (ulica)

 

 

 

 

 

5849/1, 5901/5, 5901/1, 5904/4, 5901/1,

 

 

 

 

 

5904, 5905, 7178 (put),  6084/1, 6084/2,

 

 

 

 

 

7085/7, 6086/2, 6088/5, 6089/3, 6093/3,

 

 

 

 

 

6098/2, 7180, 6508, 6507, 6501 (ulica),

 

 

 

 

 

6119, 6119/1, 6119/3, 6109 (ulica)

 

 

 

                                 

 

 

(B) PODVODNI ARHEOLOŠKI LOKALITETI

                                                                                                                                                                                                           

Naselje

Kulturno dobro

Geografske koordinate

Broj

Datum isteka

 

 

 

Registra

preventivne zaštite

Novalja

Podmorsko arheološko nalazište potopljenog

N = 44° 33¢00²               E = 14° 58¢04²

P-806

4. 5. 2007.

 

antičkog broda s teretom amfora

 

 

 

                      

 

 

(C) POKRETNA KULTURNA DOBRA

                                                                                                                                                                             

 

 

Broj

Datum isteka

Naselje, Smještaj/Pohranjeno

Kulturno dobro

Registra

preventivne

 

 

 

zaštite

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA županija

Grad BJELOVAR

BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 3         

Cjelina arhivskih fondova i zbirki

P- 890 

19. 7. 2007.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija

Grad DUBROVNIK

DUBROVNIK, Između vrta 5  

Top, tip pokretnog topa – pedrijera         

P-  902

18. 8. 2007.

GRAD ZAGREB

Grad ZAGREB

ZAGREB, Opatička 29 

Cjelina arhivskih fondova i zbirki

P - 887

13. 7. 2007.

KARLOVAČKA županija

Grad OZALJ

FERENCI (OZALJ)     

Crkveni inventar           

P -  91 

1. 6. 2007.

KRAPINSKO-ZAGORSKA županija

Općina MARIJA BISTRICA

PODGORJE BISTRIČKO, Kapela                           
sv. Ladislava

Glavni oltar Majke Božje Žalosne (sv. Ladislava)        

P -  913           

23. 8. 2004.

OSJEČKO-BARANJSKA županija

Općina PODGORAČ

PODGORAČ  

Orgulje u Župnoj crkvi sv. Nikole u Podgoraču       

P  - 926           

8. 9. 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA županija

Grad MALI LOŠINJ

OSOR             

Dva kapitela

P  - 909           

16. 8. 2007.

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Grad KAŠTELA

KAŠTEL LUKŠIĆ                  

Skulptura sv. Ante

P  - 885           

6. 7. 2007.

Općina PODSTRANA

PODSTRANA

Tri rimske amfore

P - 931

20. 9. 2010.

Grad TROGIR

TROGIR, Trg pape Ivana Pavla II        
broj 6

Missale Canonicorum Traguriensium     

P  - 872           

8. 6. 2007.


ZADARSKA županija

Općina NOVIGRAD

NOVIGRAD (ZADAR)           

Oltarna slika Uznesenje BDM sa sv. Franom i sv. Katarinom

P  - 921           

10. 9. 2007.

Općina PREKO

UGLJAN, Crkva Uznesenja BDM        

Oltarna slika Bogorodica s djetetom i sv. Jurjem 

P -  925           

10. 9. 2007.

Općina SUKOŠAN

SUKOŠAN, Crkva Gospe od
Milosrđa

Oltarna slika Bogorodica sa sv. Trojstvom, sv. Jurjem i sv. Rokom

P-923

10. 9. 2007.

SUKOŠAN, Crkva Gospe od Milosrđa

Oltarna slika Pohođenje BDM

P-922

10 9. 2007.

                                                                                                                                                                                                             

 

(D) NEMATERIJALNA KULTURNA DOBRA

 

 

Broj

Datum isteka

Naselje, Smještaj/Pohranjeno

Kulturno dobro

Registra

preventivne

 

 

 

zaštite

GRAD ZAGREB

Grad ZAGREB

ZAGREB, Pod zidom 8

Proces ručne izrade tradicijskih klobuka iz raznih krajeva Hrvatske proizvodno

P-889

30. 6. 2007.

 

trgovačkog obrta »Cahun«

 

 

                                                             

                                                        

 

Klasa: 612-08/04-01-06/08

532-10-1/3-04-8

Zagreb, 30. rujna 2004.

Ministar kulture
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.