Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima značajki kakvoće tekućih naftnih goriva propisanih Uredbom o kakvoći tekućih naftnih goriva, kao i najveće dopušteno odstupanje od graničnih vrijednosti utvrđenih ovom Uredbom

NN 20/2005 (9.2.2005.), Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima značajki kakvoće tekućih naftnih goriva propisanih Uredbom o kakvoći tekućih naftnih goriva, kao i najveće dopušteno odstupanje od graničnih vrijednosti utvrđenih ovom Uredbom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

338

Na temelju članka 10. Uredbe o kakvoći tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, br. 83/2002, 100/2004, 117/2004 i 159/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. veljače 2005. godine donijela

ODLUKU

o odreĐivanju godiŠnje koliČine tekuĆih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaĆem trŽiŠtu, a ne udovoljava graniČnim vrijednostima znaČajki kakvoĆe tekuĆih naftnih goriva propisanih Uredbom o kakvoĆi tekuĆih naftnih goriva

I.

Ovom Odlukom određuje se godišnja količina tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima značajki kakvoće tekućih naftnih goriva propisanih Uredbom o kakvoći tekućih naftnih goriva, kao i najveće dopušteno odstupanje od graničnih vrijednosti utvrđenih ovom Uredbom, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2005. godine za sljedeće proizvode:

 

          

PROIZVOD

DOZVOLJENO ODSTUPANJE

KOLIČINE

 

 

U (000) t

1

2

3

Bezolovni

tlak para – ljeto, najviše 35 – 70

427

motorni benzini

kPa; destilacija, najmanje –

 

Super 95

količina predestiliranog do 100°C

 

Super plus 98   

40 – 65 (lj); 43 – 70 (z) % v/v,

 

 

količina predestiliranog do 180°C

 

 

85% v/v; benzena, najviše 5,0 %

 

 

v/v; olova, najviše 0,013 g/L;

 

 

sumpora, najviše 0,1% m/m   

 

Motorni benzin

Količina ukup. sumpora najviše

44

s olovom

0,1 % m/m; benzena najviše 5,0%

 

Super 98

v/v

 

Dizelska goriva

Gustoća na 15°C 820 – 860 kg/m3;

 

Dizel

destilacija najmanje – količina

 

Eurodizel – plavi

predestiliranog do 370°C 95%

 

 

v/v; količina ukupnog sumpora

 

 

najviše 0,5% m/m; količina vode

 

 

najviše 350 mg/kg; točka filtrabil-

 

 

nosti (CFPP) najviše za razdoblja:

 

 

1.10.–31.10.     -5°C

635

 

1.3.–15.4.         -5°C

 

 

1.11.–30.11.   -10°C

 

 

1.12.–29.2.     -15°C

 

Loživo ulje

količina ukupnog sumpora

 

ekstra lako

najviše 0,5 % m/m

440

II.

Granične vrijednosti značajki kakvoće područja destilacije (do 150°C % v/v), količine olefina i količine aromata za bezolov­ne motorne benzine, te količine policikličkih aromatskih ugljikovodika i cetanskog broja za dizelska goriva ne određuju se.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima značajki kakvoće tekućih naftnih goriva propisanih Uredbom o kakvoći tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, broj 200/2003).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/05-01/01
Urbroj: 5030116-05-1
Zagreb, 3. veljače 2005.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.