Pravilnik o izmjenama Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu

NN 20/2005 (9.2.2005.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

361

Na temelju članka 76. stavka 2. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, broj 59/90, 26/93, 27/93, 7/96, 59/01 i 114/01) te članka 83. stavka 3. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 19/92, 26/93, 27/93, 50/95, 59/01 i 114/01), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAPREDOVANJU UČITELJA I NASTAVNIKA U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 89/95 i 148/99), u članku 7. podstavku 2., riječi »stručno-pedagoški nadzornik Ministarstva prosvjete i športa« zamjenjuju se riječima »Zavod za školstvo Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zavod)«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. riječi »stručno-pedagoški nadzornik« zamjenjuje sa riječju »Zavod«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 1. podstavku 1. i u stavku 2. podstavku 1., 2. i 3. riječi »ustrojava Ministarstvo prosvjete i športa« zamjenjuju se riječima »organizira Zavod«.

Članak 4.

U članku 11. stavku 1. riječi »stručno-pedagoški nadzornik« zamjenjuju se riječju »Zavod«.

Članak 5.

Članak 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Rad ravnatelja, u skladu s člankom 5., 6., 8. i 10. ovog pravilnika, vrednuje Zavod.«

Članak 6.

U članku 15. riječi »prosvjetno-pedagoški nadzornik« za­mje­njuju se riječju »Zavod«.

Članak 7.

U članku 16. stavku 1. riječi »Ministarstvu prosvjete i športa« zamjenjuju se riječju »Zavodu«.

Članak 8.

U članku 17. stavku 1. riječi »stručno-pedagoški nadzornik Ministarstva prosvjete i športa« zamjenjuju se riječju »Zavod«.

Članak 9.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Odluku o napredovanju u zvanje mentora odnosno savjetnika donosi ravnatelj Zavoda.«

Članak 10.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Učitelj odnosno nastavnik nezadovoljan ocjenom, može podnijeti prigovor Zavodu.«

Članak 11.

U članku 20. riječi »prosvjete i športa« zamjenjuju se riječi­ma »znanosti, obrazovanja i športa«.

Članak 12.

U članku 21. stavku 2. riječi »Ministarstvu prosvjete i športa« zamjenjuju se riječju »Zavodu«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

U tiskanicama NA-1, NA-2, NA-3 i NA-4, koje su sastavni dio Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 89/95), riječi »RE­PUB­LIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPOR­­TA, Uprava za nadzor, Zagreb, Badalićeva 24« i riječi »Ministarstvu prosvjete i športa« zamjenjuju se riječima »ZAVOD ZA ŠKOLSTVO REPUBLIKE HRVATSKE« te riječi »Stručno-pe­da­­­goški nadzornik-ca« zamjenjuju se riječima »Ovlaštena osoba Zavoda za školstvo Republike Hrvatske« u odgovarajućem padežu.

Članak 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-01/02

Urbroj: 533-04-05-4

Zagreb, 3. veljače 2005.

Ministar
doc. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.