Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima

NN 20/2005 (9.2.2005.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

362

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA NAPREDOVANJA U STRUCI I PROMICANJU U POLOŽAJNA ZVANJA ODGOJITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U DJEČJIM VRTIĆIMA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (»Narodne novine«, broj 133/97), u članku 6. točki 2., riječi »stručno-pedagoški nadzornik Ministarstva prosvjete i športa (ovlaštena osoba Ministarstva)« zamjenjuju se riječima »Zavod za školstvo Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zavod)«.

Članak 2.

U članku 8. riječi »stručno-pedagoški nadzornik (ovlaštena osoba Ministarstva)« zamjenjuju sa riječju »Zavod«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. točki 1. i u stavku 2. točki 1., 2. i 3. riječi »ustrojava Ministarstvo prosvjete i športa« zamjenjuju se riječima »organizira Zavod«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 1. riječi »stručno-pedagoški nadzornik (ovlaštena osoba Ministarstva)« zamjenjuju se riječju »Zavod«.

Članak 5.

Članak 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

 »Rad ravnatelja, u skladu s člankom 5., 7. i 9. ovog pravil­nika, vrednuje Zavod.«

Članak 6.

U članku 14. riječi »prosvjetno-pedagoški nadzornik (ovlaštena osoba Ministarstva)« zamjenjuju se riječju »Zavod«.

Članak 7.

U članku 15. stavku 1. riječi »Ministarstvu prosvjete i športa« zamjenjuju se riječju »Zavodu«.

Članak 8.

U članku 16. stavku 1. riječi »stručno-pedagoški nadzornik« zamjenjuju se riječju »Zavod«.

Članak 9.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Odluku o napredovanju u zvanje mentora odnosno savjetnika donosi ravnatelj Zavoda.«

Članak 10.

U članku 18. riječi »Ministarstvu prosvjete i športa« zamje­njuju se riječju »Zavod«.

Članak 11.

U članku 19. stavku 2. riječi »Ministarstva prosvjete i športa« zamjenjuju se riječju »Zavod«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

U tiskanicama PN-1, PN-2a, PN-3 i PN-4, koje su sastavni dio Pravilnika o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (»Narodne novine, broj« 133/97), riječi »REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo prosvjete i športa, Zagreb, Trg burze 6« i riječi »Ministarstvu prosvjete i športa« zamjenjuju se riječima »Zavod za školstvo Republike Hrvatske« te riječi »Ovlaštena osoba Ministarstva prosvjete i športa« zamjenjuju se rije­čima »Ovlaštena osoba Zavoda za školstvo Republike Hrvat­ske«, u odgovarajućem padežu.

Članak 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-01/02

Urbroj: 533-04-05-3

Zagreb, 3. veljače 2005.

Ministar
doc. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.