Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave

NN 22/2005 (16.2.2005.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave

HRVATSKI SABOR

388

Na teme­­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona u ustrojstvu i djelokrugu središ­­njih tijela državne uprave, koje­ga je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. ve­­ljače 2005. godine.

Broj: 01-081-05-604/2
Zagreb, 16. ve­­ljače 2005.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r

ZAKON

 O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 199/03., 30/04. i 136/04.) u članku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija,«.

Točka 14. briše se.

Članak 2.

U članku 3. točka 4. mijenja se i glasi:

 »4. Državni zavod za mjeriteljstvo«.

Iza točke 8. dodaje se  točka 9. koja glasi:

»9. Državni zavod za nuklearnu sigurnost«.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

   »Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: predstavljanje Repub­like Hrvatske u drugim državama, međunarodnim organizacijama i na međunarodnim konferencijama; razvijanje i unapre­đi­va­nje odnosa Republike Hrvatske s drugim državama, međunarod­nim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava i međunarodnih odnosa; suradnju s međunarodnim organizacijama i drugim oblicima multilateralne suradnje država, osobito u procesu približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i procesu približavanja euroatlantskim integracijama; aktivno sudjelovanje u jačanju međunarodne sigurnosti i suradnje, aktivno sudjelovanje u međunarodnim gospodarskim odnosima i multilateralnim gospodarskim strukturama; zaštitu prava i interesa Republike Hrvat­ske i pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i hrvatskih državljana koji žive ili borave u inozemstvu te uspostavljanje, održavanje i promicanje veza s hrvatskim iseljenicima i manjinama kao i s njihovim udrugama u njihovim državama; suradnju i pregovore s predstavnicima drugih država, međunarodnih organizacija i ostalih subjekata međunarodnog prava i među­narod­nih odnosa, pripremu, sklapanje i izvršenje međunarodnih ugovora; poticanje i pomoć u suradnji državnih tijela s inozemstvom u političkim, gospodarskim, kulturnim, znanstvenim i drugim područjima; održavanje i razvijanje veza s misijama stranih država i međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj, diplomatskim misijama i konzularnim uredima stranih država kao i ostvarenje prava stranih diplomata vezano za njihovu diplomat­sku zaštitu i privilegije; praćenje razvitka i sudjelovanje u raspravama iz međunarodnoga javnog i privatnog prava u zemlji i inozemstvu; pružanje informacija ustanovama i tijelima stranih država i međunarodnih organizacija te stranoj javnosti o stanju u zemlji, odnosno o drugim pitanjima od značenja za Republiku Hrvatsku.

Ministarstvo sudjeluje u razgovorima i pregovorima s predstavnicima Europske unije i Vijeća Europe odnosno u pripremi i izvršavanju međunarodnih obveza između Republike Hrvatske i Europske unije, te Republike Hrvatske i Vijeća Europe.

Ministarstvo sudjeluje u koordinaciji i poticanju suradnje državnih tijela s institucijama i tijelima Europske unije, kao i održavanju i razvijanju veza s predstavnicima Europske unije u Republici Hrvatskoj; koordinaciji radnih tijela Vlade, tijela državne uprave i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave u poslovima iz njihovog djelokruga koji su vezani s europskim integracijama; koordinira usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije i izvršavanje obveza po preuzetim međunarodnim ugovorima sklopljenim u okviru Vijeća Europe; pruža informacije o Europskoj uniji i Vijeću Europe, te o procesu približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i suradnji s Vijećem Europe; priprema i provodi programe obuke i usavršavanja za proces europskih integracija; koordinira programe pomoći i suradnje s Europskom unijom i druge programe bilateralne pomoći u svrhu približavanja Europskoj uniji, prati provedbu programa i inicijativa Europske zajednice; osigurava podršku tijelima Vlade pri koordinaciji sveukupne pomoći koju Republika Hrvatska prima iz inozemnih izvora; koordinira strategiju integriranja Republike Hrvatske u svrhu punopravnog članstva u Europskoj uniji; pruža analitičku podršku procesu integriranja u Europsku uniju; koordinira rad na praćenju i provedbi prilagodbi Republike Hrvatske Europskoj uniji; koordinira provo­đenje pravne stečevine Europske unije na hrvatski jezik, te relevantnog hrvatskog zakonodavstva na jedan od službenih jezika Europske unije, te izdaje službene verzije prijevoda propisa i vodi odgovarajuće baze podataka prijevoda.

Ministarstvo, u suradnji s drugim nadležnim ministarstvima, obav­lja poslove koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak iseljeništva u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj, predlaže politiku poticanja i pomoći povratka i useljavanja pripadnika hrvatskog naroda, članova njihovih obitelji i potomaka iz inozemstva u Republiku Hrvatsku, pruža pomoć u njihovim poduzetničkim ulaganjima i aktivnostima s ciljem povratka i useljavanja; pruža savjete u pogledu zbrinjavanja starijih povratnika i useljenika; potiče povratak i useljavanje mladih te njihovo školovanje uz državnu potporu.

Ministarstvo, u suradnji s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave, promiče u zemlji i inozemstvu gospodarske interese Republike Hrvatske.

Ministarstvo, u suradnji s drugim nadležnim institucijama, obav­lja poslove vezane uz sigurnost i zaštitu diplomatskih misija i konzularnih ureda u inozemstvu.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«

Članak 4.

Članak 17. briše se.

Članak 5.

Članak 20.a mijenja se i glasi:

»Državni zavod za mjeriteljstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: mjeriteljstvo i nadzor predmeta od plemenitih kovina; uspostavljanje i objedinjavanje sustava mjeriteljstva, uspostavljanje i održavanje državnih etalona fizikalnih veli­či­na i osiguranje njihove sljedivosti; uspostavljenje, opsluživanje i nadzor u djelatnostima mjeriteljstva.

Državni zavod obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonima.«

Članak 6.

Iza članka 22.b dodaje se članak 22.c koji glasi:

»Članak 22.c

Državni zavod za nuklearnu sigurnost obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na nuklearnu sigurnost, izdaje dozvole za obavljanje nuklearne djelatnosti u svezi s nuklearnim materijalom ili posebnom opremom; provodi nezavisne analize sigurnosti i izdaje rješenja odnosno potvrde za smještaj, projektiranje, gradnju, uporabu, te razgradnju objekta u kojem će se obav­ljati nuklearna djelatnost; vodi očevidnike o dozvolama, suglasnostima, rješenjima i potvrdama koje izdaje u okviru svojih ovlasti; obavlja upravni i inspekcijski nadzor; osigurava stručnu pomoć za provođenje programa i postupaka u slučaju nuklearne nesreće; osigurava stručnu pomoć u poslovima suzbijanja nedozvoljenog prometa nuklearnog materijala tijelima državne uprave nadležnim za te poslove; prati stanje sigurnosti nuklearnih elektrana u regiji i provodi procjenu opasnosti od mogućih nuklearnih nesreća u njima; provodi obveze koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama i bilateralnim sporazumima a odnose se na nuklearnu sigurnost i primjenu mjera zaštite u svrhu neširenja nuklearnog oružja; surađuje s među­­narod­nim i domaćim organizacijama i društvima u području nuklearne sigurnosti; koordinira poslove tehničke suradnje s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju; potiče i podupire razvojnoistraživački rad u skladu sa zahtjevima i potrebama razvoja nuklearne sigurnosti; izdaje upute za provođenje međunarod­nih normi u području nuklearne sigurnosti.

Državni zavod obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«

Članak 7.

U članku 23. stavku 2. riječi: »Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo« zamjenjuju se riječima: »Državni zavod za mjeriteljstvo«.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo europskih integracija nastavljaju s radom kao Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo nastavlja s radom kao Državni zavod za mjeriteljstvo.

Do početka rada Hrvatske akreditacijske agencije i Hrvatskog zavoda za norme upravne i stručne poslove iz područja akreditacije i normizacije obavljat će Državni zavod za mjeriteljstvo.

Članak 9.

Vlada Republike Hrvatske će, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uredbama urediti unutarnje ustrojstvo Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija i Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

Čelnici tijela iz stavka 1. ovoga članka donijet će pravilnike o unutarnjem redu prema odredbama ovoga Zakona, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu uredbi iz stavka 1. ovog članka.

Unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva europskih integracija, nastavljaju s radom kao unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, do stupanja na snagu uredbe iz stavka 1. ovog članka.

Državni službenici i namještenici središnjih tijela državne uprave koja mijenjaju ustrojstvo ili djelokrug nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona i zadržavaju plaće prema dosadašnjim propisima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta prema pravilniku iz stavka 2. ovog članka.

Državni službenici i namještenici Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo koji obavljaju poslove normizacije i akreditacije nastavljaju s radom u Državnom zavodu za mjeriteljstvo, do početka rada Hrvatske akreditacijske agencije i Hrvatskog zavoda za norme.

Članak 10.

Opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze, Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva europskih integracija, preuzima Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/05-01/02
Zagreb, 16. veljače 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.