Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2005. godini

NN 24/2005 (18.2.2005.), Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2005. godini

MINISTARSTVO FINANCIJA

428

Na temelju članka 45. Zakona o platnom prometu u zemlji (»Narodne novine«, broj 117/01), ministar financija izdaje

NAREDBU

o izmjeni i dopuni Naredbe o naČinu uplaĆivanja prihoda proraČuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2005. godini

I.

U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2005. godini (»Narodne novine«, 186/04) u glavi II. vlastiti prihodi proraČuna u točki 1. prihodi drŽavnog proraČuna podtočki 1.1. Brojčane oznake pod 1.1.5. Pristojbe i naknade iza naziva brojčane oznake vrste prihoda 5622 umjesto točke stavlja se zarez i dodaje:

– 5630 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina na zemljištu u vlasništvu RH.

– U istoj glavi, točki i podtočki pod 1.1.9. Napomena u 1.1.9.4 ispred brojčane oznake vrste prihoda 7269 dodaje se »5630,«.

U istoj glavi, točki i podtočki pod 1.1.9. Napomena u 1.1.9.7. u prvoj i u posljednjoj rečenici model »65« mijenja se u model »64«.

U istoj glavi, točki i podtočki pod 1.1.9. Napomena dodaje se:

»1.1.9.9. Pri uplati u korist propisanog računa s brojčanim oznakama vrste prihoda 5274, 5614, 7005, 7099 i 7129 pored ranije spomenutih modela može se koristiti model »26«, a za brojčanu oznaku vrste prihoda 7005 i model ž65«ž.

II.

U glavi VI. ostali prihodi za javne potrebe u točki 2. prihodi obrtniČkih komora i podtočki 2.1. Komorski doprinos u paušalnom iznosu, iza Općine Korčula dodaje se:

III.

U glavi VII. zajedniČke odredbe u točki 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda u podtočki 9.2. u stavku prvom posljednja rečenica i u stavku drugom prva rečenica mijenjaju se i glase:

»Ako na računu zajedničkog prihoda proračuna nema dovoljno sredstava za izvršenje povrata, FINA će nedostajuća sredstva namiriti na teret računa državnog proračuna.

Sredstva korištena za izvršenje povrata na računu zajed­ničkog prihoda proračuna FINA je dužna vratiti na račun državnog proračuna iz prvoga priljeva sredstava na račun zajedničkog prihoda proračuna.«

IV.

Prilog izmjeni i dopuni Naredbe je: Popis računa za redovno poslovanje proračuna županija i gradova/općina po županijama (koji su promijenili banku ili je dan ispravak pogrešne objave)  – prilog 1, dopuna Pregleda brojčanih oznaka vrste prihoda i dopuštenih modela (za vlastite prihode državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna ) – prilog 2 (izmjena – brisani i pro­pisani novi modeli) te ispravak u Pregledu dopuštenih modela (za zajedničke prihode proračuna i druge prihode za financiranje javnih potreba) – prilog 3.

V.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 401-03/04-01/12
Urbroj: 513-05-02/05-4
Zagreb, 11. veljače 2005.

Ministar financija
Ivan Šuker, dipl. oec., v. r.

 

    Prilog 1

Popis računa za redovno poslovanje proračuna županija i gradova/općina po županijama (koji su promijenili banku)

 

Naziv

 

Oznaka

Mjerodavna ispostava

županije/grada/

Broj računa

grada/

Porezne uprave

općine

 

općine

 

V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Varaždinu)

SRAČINEC

2500009

1841000003

410

VARAŽDIN

VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

(sjedište u Koprivnici)

SVETI IVAN ŽABNO

2382001

1843900006

439

KRIŽEVCI

                                             XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Zadru)

VIR

2402006

1848900007

489

ZADAR

XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Vukovaru)

CERNA

2485003

1804400006

044

ŽUPANJA

                                                        

Prilog 2

PREGLED BROJČANIH OZNAKA VRSTE PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA
(za vlastite prihode državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna –  izmjene i dopune)

 

Brojčana oznaka

Modeli

vrste prihoda

 

21

22

23

24

26

27

28

29

62

63

64

65

66

A. Vlastiti prihodi Državnoga proračuna

5274

21

22

26

5614

21

22

26

5630

26

7005

21

22

24

26

64

65

7099

26

64

65

7129

24

26

64

7137

62

63

64

7145

62

63

64

B. Vlastiti prihodi županijskih proračuna

7390

21

22

62

63

64

C. Prihodi gradskih i općinskih proračuna

5711

21

22

24

26

28

7803

21

22

24

26

28

62

63

64

           

 

Prilog 3

PREGLED DOPUŠTENIH MODELA
(za zajedničke prihode proračuna i druge prihode za financiranje javnih potreba – ispravak)

2. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOG, ŽUPANIJSKIH I GRADSKIH/OPĆINSKIH PRORAČUNA
(ispravak oznake vrste prihoda)

 


Račun/naziv računa

brojčana oznaka
vrste prihoda
(iz poziva na broj)

Model

5

12

21

22

66

1001005-17...6457K
Prodaja poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu države

5

12

1001005-17...2920K
Naknada za koncesiju na pomorskom dobru

5

12