Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala

NN 25/2005 (21.2.2005.), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

436

Na osnovi članka 16. stavka 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 94/01., 88/02., 149/02., 117/03, 30/04. i 177/04.) i članka 19. podstavka 11. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na 15. sjednici održanoj 31. siječnja 2005. godine, donijelo je

Pravilnik

o uvjetima i naČinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja na:

– ortopedska i druga pomagala, očna pomagala, tiflotehnička pomagala, slušna pomagala, surdotehnička pomagala, govorna poma­gala, dodirna pomagala i stomatološka pomagala (u dalj­njem tekstu: pomagala)

– popravak pomagala

– rezervne dijelove pomagala

– potrošni materijal za pomagala.

Pomagala iz stavka 1. ovog članka koja se osiguranim osobama Zavoda (u daljnjem tekstu: osigurana osoba) propisuju ovim Pravilnikom smatraju se medicinskim proizvodima koji omo­gućavaju poboljšanje oštećenih funkcija, odnosno nedostatak organa i sustava organa, a koje je nastalo kao posljedica bolesti ili ozljede.

Članak 2.

Osigurana osoba u skladu s ovim Pravilnikom, ostvaruje pravo na pomagalo, popravak pomagala, rezervni dio i potrošni materijal za pomagalo kod pravnih i fizičkih osoba koje udovoljavaju uvjetima propisanim za proizvodnju, promet i distribuciju medicinskim proizvodima i s kojima je Zavod sklopio ugovor o isporuci pomagala (u daljnjem tekstu: ugovorni isporučitelj).

Pomagala koja se ovim Pravilnikom osiguravaju osiguranim osobama moraju biti projektirana, proizvedena, instalirana, održavana i upotrebljena prema propisanim uvjetima i za namjenu za koju su proizvedena tako da ne ugrožavaju zdravlje korisnika. Projektiranje i proizvodnja tih pomagala mora se provoditi uz primjenu odgovarajućeg sustava osiguranja kakvoće (ISO 9001, CE i drugi).

Članak 3.

Osigurana osoba ostvaruje pravo na pomagalo na teret sredstava Zavoda u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon), propisima donijetim osnovom toga Zakona, te pod uvjetima i na način utvrđen ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Zavoda, ako međudržavnim ugovorom nije drukčije propisano.

Osigurana osoba pravo na pomagala koja su utvrđena Popisom pomagala, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, ostvaruje prema medicinskoj indikaciji, a na osnovi prijedloga ugovornog doktora, odnosno ugovorne zdravstvene ustanove, te odgo­va­rajuće medicinske dokumentacije, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

Pod pomagalom u smislu ovog Pravilnika ne smatraju se ugrad­beni materijali.

Članak 4.

Popis pomagala iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika sadrži sljedeće podatke:

– redni broj

– šifru pomagala

– generički naziv pomagala i glavni sastavni ili rezervni dio pomagala, potrošni materijal i popravak pomagala

– članak Pravilnika o indikaciji

– tko propisuje pomagalo, popravak pomagala, rezervni dio, odnosno potrošni materijal za pomagalo

– tko odobrava pomagalo, popravak pomagala, rezervni dio, odnosno potrošni materijal za pomagalo

– obilježje da li se pomagalo daje na uporabu uz obvezu vraćanja ili bez obveze vraćanja

– količinu odobrenog pomagala, rezervnog dijela i potrošnog materijala i jedinicu mjere

– propisani rok uporabe pomagala prema dobnim skupinama korisnika pomagala

– jamstveni rok za stomatološka pomagala

– jediničnu i ukupnu vrijednost pomagala, rezervnog dijela, potrošnog materijala i popravka pomagala

– medicinsku indikaciju, odnosno kriterij za ostvarivanje prava na pomagalo.

Vrijednost pomagala, rezervnog dijela, potrošnog materijala i popravka pomagala utvrđuje se prema postupku propisanom člankom 102. stavkom 2. ovog Pravilnika.

Vrijednost stomatološkog pomagala, odnosno popravka stomatološkog pomagala u Popisu pomagala iskazuje se brojem bodova.

Vrijednost boda iz stavka 3. ovog članka, kao i cijena materijala za zubotehničara utvrđuje se općim aktima Zavoda.

Članak 5.

Pomagala se osiguranim osobama daju, u pravilu, na uporabu uz obvezu vraćanja Zavodu, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, osigurana osoba nema obvezu vraćanja pomagala koja se izrađuju po mjeri, te ona koja ne mogu biti predmet ponovne uporabe, osim u slučaju ako su ostala neiskorištena (na primjer: pelene, jednokratni kateteri i slično).

Kada iz bilo kojeg razloga prestane potreba za korištenjem pomagala, ona moraju biti vraćena Zavodu.

Osigurana osoba ili osoba koja o njoj skrbi, odnosno potpisnik na potvrdi o pomagalu, obvezan je u skladu sa stavkom 3. ovog članka, vratiti pomagalo u roku od 30 dana nakon prestanka uporabe.

Osigurana osoba koja nije vratila pomagalo u skladu sa stav­kom 4. ovoga članka ne može ostvariti pravo na novo istovrsno pomagalo u roku propisanom za odnosno pomagalo.

Članak 6.

Osigurana osoba koja u skladu s odredbama ovog Pravilnika ostvari pravo na pomagalo, ima pravo i obvezu koristiti to pomagalo u roku propisanom za njegovu uporabu (rok uporabe), ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

Ako osigurana osoba namjerno ili zbog nepažnje uništi, odnosno pokvari pomagalo gubi pravo na popravak pomagala, te ne može ostvariti pravo na novo istovrsno pomagalo do isteka propisanog roka uporabe pomagala.

Članak 7.

Osigurana osoba ima pravo, u pravilu, na novo pomagalo.

Iznimno od stavka 1. ovog članka osiguranoj osobi odobrava se već korišteno, ali obnovljeno i servisirano pomagalo (u daljnjem tekstu: obnovljeno pomagalo) koje ima sve odlike funkcionalnosti i kakvoće kao novo pomagalo i to:

 1. respirator za provođenje mehaničke ventilacije u kući

 2. koncentrator kisika

 3. elektronski uređaji iz članka 47. ovog Pravilnika

 4. invalidska kolica kada se u skladu s člankom 43. stav­kom 2. ovog Pravilnika koriste za privremenu uporabu

 5. štake i hodalice kada se koriste za privremenu uporabu

 6. antidekubitalni madrac

 7. toaletni stolac                                                                 

 8. Braillov pisaći uređaj

 9. kasetofon – četverokanalni za slijepe osobe

10. čitač ekrana s govornom jedinicom

11. Brailleva elektronička bilježnica za slijepe

12. slušno pomagalo (uređaj i punjač)

13. faks uređaj iz članka 79. ovog Pravilnika.

Pomagalo iz stavka 2. ovog članka osigurana osoba je obvezna vratiti Zavodu nakon prestanka uporabe u skladu s člankom 5. ovog Pravilnika.

Pomagalo iz stavka 2. ovog članka, uporaba kojeg je ostvarena u roku dvostruko dužem od propisanog za novo istovrsno pomagalo, a koje je vraćeno Zavodu u skladu s člankom 5. ovog Pravilnika (rok tehnološke zastare pomagala), Zavod će povući iz daljnje uporabe.

Članak 8.

Osigurana osoba ostvaruje pravo na pomagalo, popravak ili rezervni dio te potrošni materijal za pomagalo iz Popisa pomagala na propisanoj tiskanici potvrde o pomagalu.

Potvrda iz stavka 1. ovog članka je:

– potvrda o ortopedskim i drugim pomagalima

– potvrda o očnim, tiflotehničkim i dodirnim pomagalima

– potvrda o slušnim, surdotehničkim i govornim pomagalima

– potvrda o izradi ili popravku stomatološkog pomagala

– potvrda o popravku pomagala.

Tiskanice potvrda iz stavka 2. ovoga članka izdaju se u dva primjerka, s time da jedan ovjeren primjerak potvrde zadržava osigurana osoba Zavoda, a drugi primjerak daje ugovornom isporučitelju Zavoda prilikom naručivanja pomagala.

Tiskanice potvrda o pomagalu iz stavka 2. ovog članka tiskane su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 9.

Pomagala iz skupine ortopedskih i drugih pomagala propisuju se prema podskupinama navedenim u Popisu pomagala.

Na jednoj tiskanici potvrde iz članka 8. stavka 2. ovog Pravilnika, može se propisati do pet pomagala iz iste skupine utvrđene člankom 1. stavkom 1. podstavkom 1. ovog Pravilnika.

II. UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA
PRAVA NA POMAGALA

Članak 10.

Osigurana osoba u skladu s člankom 16. Zakona ima pravo na pomagalo ako ispunjava uvjet prethodnoga osnovnog zdravstvenog osiguranja u Zavodu u trajanju od najmanje 6 mjeseci neprekidno, odnosno 9 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine prije nastupa potrebe za pomagalom, ako međudržavnim ugovorom nije drukčije propisano.

Iznimno od stavka 1. ovog članka osigurana osoba – dijete do navršene druge godine života ne mora ispunjavati uvjet prethodnog osiguranja u Zavodu.

Članak 11.

Osiguranoj osobi Zavod osigurava pomagalo odgovarajućeg standarda i kvalitete iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika u vrijednosti propisanoj u Popisu pomagala, odnosno utvrđenoj ugovorom sklopljenim s ugovornim isporučiteljem.

Ako osigurana osoba pri ugovornom isporučitelju nabavi pomagalo veće vrijednosti od propisane stavkom 1. ovog članka, razliku u cijeni pomagala i popravku pomagala snosi osobno.

Članak 12.

Osigurana osoba koja nije oslobođena sudjelovanja u dijelu troškova zdravstvene zaštite u skladu sa Zakonom, odnosno koja nije osigurana u dopunskom zdravstvenom osiguranju obvezna je sudjelovati (participirati) u pokriću dijela vrijednosti odobrenog pomagala, rezervnog dijela pomagala i potrošnog materijala iz članka 1. ovog Pravilnika, odnosno popravka pomagala u visini postotka utvrđenoga Zakonom, odnosno podzakonskim propisom donijetim na osnovi Zakona.

Osigurana osoba kojoj je odobreno obnovljeno pomagalo iz članka 7. stavka 2. ovog Pravilnika ima pravo na oslobađanje od sudjelovanja u pokriću razlike do pune vrijednosti pomagala, odnosno ugrađenog rezervnog dijela pomagala (participacije) u visini 50%-tnog iznosa.

Članak 13.

Osiguranoj osobi propisuje se pomagalo prema roku uporabe navedenom u Popisu pomagala.

Rokovi uporabe pomagala određuju se prema dobnim skupinama osiguranih osoba kako slijedi:

I – do navršene 7. godine života

II – iznad 7. do navršenih 18 godina života

III – iznad 18. do navršenih 65 godina života

IV – iznad 65. godine života.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka rok uporabe za stomatološka pomagala određuje se kako slijedi:

I – do navršene 18. godine života

II – iznad 18. do navršenih 70 godina života

III – iznad 70. godine života.

Istekom roka uporabe pomagala iz stavka 2. i 3. ovog članka osigurana osoba stječe pravo na novo pomagalo pod uvjetom da je dosadašnje dotrajalo ili više nije funkcionalno.

Pomagalo je dotrajalo kada trošak njegovog popravka iznosi više od 50% cijene novog pomagala, što utvrđuju ugovorni isporučitelj i ovlaštena osoba Zavoda.

Rok uporabe pomagala računa se od dana ovjere potvrde o pomagalu.

Članak 14.

Pomagalo utvrđeno ovim Pravilnikom osiguranoj osobi propisuju na tiskanici potvrde o pomagalu iz članka 8. ovog Pravilnika doktor medicine, odnosno stomatologije, određene specijalnosti, doktor opće/obiteljske medicine i doktor stomatologije s kojima je Zavod sklopio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite (radnik ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno ugovorni doktor privatne prakse – u daljnjem tekstu: ugovorni doktor).

Ugovorni doktori iz stavka 1. ovog članka imaju pravo propisati pomagala iz svoje djelatnosti prema vrsti pomagala iz Popisa pomagala, osim onih pomagala za koja je prema odredbama ovog Pravilnika propisano da ih imaju pravo propisivati samo doktori specijalisti iz ovlaštene ugovorne zdravstvene ustanove tercijarne razine zdravstvene zaštite utvrđene odlukom Upravnog vijeća Zavoda (u daljnjem tekstu: ovlaštena zdravstvena ustanova).

Ugovornom doktoru kao i doktoru ovlaštene zdravstvene ustanove za kojeg se utvrdi da je osiguranoj osobi propisao pomagalo suprotno odredbama ovog Pravilnika Zavod može uskratiti pravo daljnjeg propisivanja pomagala na teret sredstava Zavoda.

Potvrda o pomagalu iz članka 8. ovog Pravilnika izdana od strane doktora iz stavka 3. ovog članka, kao i neugovornog doktora, odnosno neugovorne zdravstvene ustanove smatra se nevažećom u smislu ovog Pravilnika.

Članak 15.

Izdavanjem potvrde o pomagalu iz članka 8. ovog Pravilnika ugovorni doktor ili doktor specijalist ovlaštene zdravstvene ustanove potvrđuju da osigurana osoba osnovom medicinske indikacije ostvaruje pravo na propisano pomagalo u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Članak 16.

Osigurana osoba obvezna je potvrdu o pomagalu ovjeriti u područnom uredu Zavoda, odnosno ispostavi područnog ureda Zavoda nadležnoj prema mjestu svoga prebivališta, odnosno boravišta ili prema sjedištu ugovornog doktora odnosno ovlaštene zdravstvene ustanove koji je propisao pomagalo u roku 30 dana od dana izdavanja potvrde.

Ovjerena potvrda vrijedi 30 dana od dana ovjere, te je u tom roku osigurana osoba obvezna naručiti propisano pomagalo kod ugovornog isporučitelja, a za stomatološka pomagala kod ugovornog doktora stomatologije.

Ugovorni isporučitelj, odnosno ugovorni doktor stomatologije obvezan je pomagalo isporučiti odmah, odnosno najkasnije u roku od 30 dana od dana narudžbe ako ugovorom nije drukčije utvrđeno.

Tiskanicu potvrde o pomagalu ovjerava ovlašteni radnik Zavoda nakon što je utvrdio da osigurana osoba ispunjava uvjete za propisano pomagalo utvrđene ovim Pravilnikom, odnosno na osnovi prethodnog odobrenja nadležnoga liječničkog povjerenstva Zavoda kada je to propisano ovim Pravilnikom.

Potvrda o pomagalu ovjerava se odmah, odnosno ako je za ovjeru pomagala potrebno prethodno odobrenje nadležnog liječni­čkog povjerenstva Zavoda najkasnije u roku od 5 dana.

Uz ovjerenu potvrdu o pomagalu osiguranoj osobi uručuje se službeni popis ugovornih isporučitelja odobrenog pomagala s područja mjesno nadležnoga područnog ureda Zavoda.

Popis ugovornih isporučitelja mora najmanje sadržavati podatke o:

– vrsti i nazivu pomagala

– nazivu tvrtke, sjedištu i broju telefona isporučitelja pomagala.

O odobrenom pomagalu, rezervnom dijelu, potrošnom materijalu i popravku pomagala, te svim ostalim podacima u svezi s odobrenim pomagalom, Zavod vodi evidenciju u koju se unosi i podatak o osporenom pravu na pomagalo uz obveznu naznaku razloga neodobravanja pomagala.

Ovjerena potvrda o pomagalu u skladu sa stavkom 5. ovog članka ne isključuje odgovornost ugovornog doktora odnosno doktora ovlaštene zdravstvene ustanove, koji je propisao pomagalo, za štetu učinjenu osiguranoj osobi, odnosno Zavodu, ako se u postupku kontrole pokrenutom prema službenoj dužnosti ili na prijedlog osigurane osobe utvrdi da je osiguranoj osobi odobreno pomagalo ili količina pomagala za koje ona ne ispunjava medicinske indikacije utvrđene Pravilnikom ili se utvrdi da ono funkcionalno ne zadovoljava potrebe osigurane osobe.

Ako osigurana osoba ne naruči pomagalo u propisanom roku ili ovjerenu potvrdu o pomagalu ne može iskoristiti iz bilo kojeg razloga (na primjer gubitak potvrde, neupotrebljivost potvrde zbog oštećenja ili nečitljivosti podataka i slično), obvezna je dostaviti novu potvrdu na ovjeru Zavodu, a neiskorištenu na poništenje, te u slučaju njezinog gubitka dati pisanu izjavu, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da potvrdu nije iskoristila, što ovlašteni radnik Zavoda unosi u evidenciju.

Članak 17.

Osiguranoj osobi koja se nalazi na bolničkom liječenju ili bolničkoj medicinskoj rehabilitaciji, zdravstvena ustanova obvezna je osigurati sva potrebna pomagala i potrošne medicinske materijale u skladu s ugovorenim standardom zdravstvene zaštite iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja.

Tijekom prve bolničke medicinske rehabilitacije nakon ozljede, bolesti ili amputacija doktor odgovarajuće specijalnosti u nadležnoj bolničkoj zdravstvenoj ustanovi obvezan je osiguranoj osobi u najkraćemu mogućem roku prema medicinskoj indikaciji utvrđenoj ovim Pravilnikom propisati sva potrebna pomagala radi provođenja protetičke opskrbe nužne za provođenje postupka medicinske rehabilitacije, a ugovorni isporučitelj je obvezan isporučiti pomagala kako bi se postupak rehabilitacije u zdravstvenoj ustanovi mogao provesti.

Doktor odgovarajuće specijalnosti u nadležnoj bolničkoj zdravstvenoj ustanovi obvezan je najmanje 7 dana prije otpusta s bolničkog liječenja osiguranoj osobi prema medicinskoj indikaciji utvrđenoj ovim Pravilnikom propisati sva potrebna pomagala koja će koristiti po izlasku iz bolničke zdravstvene ustanove.

Potvrdu o pomagalu propisanu u skladu sa stavkom 2. i 3. ovog članka mjesno nadležni područni ured Zavoda ovjerit će i vratiti bolničkoj zdravstvenoj ustanovi najkasnije u roku 48 sati nakon primitka potvrde, kako bi ugovorni isporučitelj mogao osiguranoj osobi isporučiti odobreno pomagalo neposredno prije otpusta iz bolnice.

Indicirana pomagala obvezno se navode u otpusnom pismu, kako bi liječnik primarne zdravstvene zaštite nastavio propisivati pomagala za koja je prema Popisu pomagala ovlašten.

Članak 18.

Individualno izrađena ili prilagođena pomagala obvezno se primjenjuju osiguranoj osobi u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno nadležnoj ordinaciji ugovornog doktora pod nadzorom doktora medicine odgovarajuće specijalnosti. Tijekom prve bol­ničke rehabilitacije i kada je to indicirano, invalidska kolica, proteze, ortoze i elektronska pomagala primjenjuju se u zdravstvenoj ustanovi za medicinsku rehabilitaciju.

Ocjenu funkcionalnosti pomagala izrađenog i prilagođenog za individualnu uporabu ugovorni doktor koji je propisao pomagalo obvezan je dati neposredno prilikom isporuke pomagala osiguranoj osobi, odnosno u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva isporučitelja pomagala ili osigurane osobe za tu ocjenu.

Ocjena funkcionalnosti pomagala navodi se u povijesti bolesti, a isporučitelj pomagala obvezan ju je priložiti uz potvrdu o pomagalu i račun koji dostavlja Zavodu na naplatu.

Članak 19.

Ispravnost pomagala koje je osigurana osoba vratila u skladu s člankom 5. stavkom 3. ovog Pravilnika utvrđuju ovlašteni radnik Zavoda i ugovorni isporučitelj kojem je Zavod ugovorom povjerio posao popravka i servisiranja pomagala.

O pomagalima iz stavka 1. ovog članka Zavod vodi posebnu evidenciju, te odlučuje o njihovoj daljnjoj namjeni nakon povlačenja iz uporabe (članak 7. stavak 4. Pravilnika).

Članak 20.

Jamstveni rok za pomagala mora biti utvrđen za:

– pomagalo i zasebne dijelove pomagala koji moraju imati jamstvenu oznaku kakvoće prema europskim standardima, a određuje ga proizvođač

– pomagalo i zasebne dijelove pomagala koji se izrađuju prema mjerama osigurane osobe, a određuje ga ugovorni isporučitelj pomagala.

Jamstveni rok za stomatološka pomagala utvrđen je Popisom pomagala.

Članak 21.

Jamstveni rok za pomagalo ili rezervni dio računa se od dana isporuke pomagala, odnosno ugradnje rezervnog dijela.

Članak 22.

Ako osigurana osoba nabavi pomagalo, rezervni dio za pomagalo ili izvrši popravak ili servis pomagala suprotno odredbama ovog Pravilnika i drugih općih akata Zavoda nastali trošak u cijelosti snosi osobno.

Članak 23.

Nadležno liječničko povjerenstvo Zavoda osiguranoj osobi iznimno može odobriti, unutar propisanog roka uporabe pomagala, nabavu novoga istovrsnog pomagala ili njegovog dijela ako je pomagalo prema nalazu ugovornog doktora, odnosno ovlaštene zdravstvene ustanove postalo neuporabljivo za osiguranu osobu zbog nastalih anatomskih, fizioloških odnosno funkcionalnih pro­mjena, a koje nisu posljedica nekorištenja pomagala, odnosno korištenja pomagala na nepropisan način.

Članak 24.

U slučaju pisanog prigovora osigurane osobe na isporučeno pomagalo ili na nemogućnost njegovog korištenja, rukovoditelj područnog ureda Zavoda osniva povjerenstvo od tri člana u sastavu: doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti, ugovorni isporučitelj spornog pomagala i radnika Zavoda, koje u izvan- upravnom postupku u prisutnosti osigurane osobe, donosi konačnu ocjenu o ispravnosti, odnosno funkcionalnosti pomagala.

Ako povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka utvrdi osnovanost prigovora, ugovorni isporučitelj obvezan je otkloniti utvrđene nedostatke, a troškovi otklanjanja tih nedostataka terete onoga za koga povjerenstvo utvrdi da je odgovoran za nastali nedostatak.

Članak 25.

Iznimno, osigurana osoba može ostvariti pravo na pomagalo koje nije utvrđeno u Popisu pomagala, a propisuje ga isključivo doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti ovlaštene zdravstvene ustanove iz članka 14. stavka 2. ovog Pravilnika.

Prijedlog za pomagala iz stavka 1. ovog članka zajedno s medicinskom dokumentacijom i detaljnim obrazloženjem medicinske indikacije za pomagalom, te tehničkom dokumentacijom i predračunom najmanje tri ponuditelja osigurana osoba dostavlja na odobrenje liječničkom povjerenstvu za ortopedska i druga pomagala Direkcije Zavoda (u daljnjem tekstu: liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije), neposredno ili putem područnog ureda, odnosno ispostave područnog ureda Zavoda.

Potrebu za većom količinom određenog pomagala od propisane ovim Pravilnikom utvrđuje i propisuje (uz detaljno obraz­loženje potrebe za povećanom količinom pomagala) ugovorni doktor, nadležan za propisivanje tog pomagala u skladu s ovim Pravilnikom, a odobrenje daje liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije.

Članak 26.

Osiguranoj osobi koja zbog zdravstvenog stanja trajno koristi određena pomagala ili potrošni materijal iz iste skupine istovrsnih pomagala (npr. katetere, pelene, vrećice, kondome, igle, štrcaljke, trake i dr.) nadležno liječničko povjerenstvo odobrava navedena pomagala jedanput godišnje, odnosno jedanput za peto­godišnje razdoblje, a ovjera pomagala obavlja se na tiskanici potvrde o pomagalu koju na osnovi danog odobrenja propisuje doktor opće/obiteljske medicine u količini za tromjesečno razdoblje.

III. VRSTE POMAGALA

A. ORTOPEDSKA POMAGALA

1. Proteze za ruke

Članak 27.

Proteze za ruke su nadomjesci za izgubljeni ud, odnosno njegov dio.

Osigurana osoba kojoj nedostaje dio ili cijela ruka ima pravo na: protezu i njezine sastavne, odnosno rezervne i ostale dijelove utvrđene u Popisu pomagala.

Vrsta proteze osiguranoj osobi odobrava se u skladu s medicinskom indikacijom i ovisi o dobi osigurane osobe, uzroku i razini amputacije, njezinom kliničkom statusu i razini aktivnosti.

Prva primjena proteza obavlja se za vrijeme bolničke medicinske rehabilitacije isključivo u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama za rehabilitaciju, a sekundarna protetička opskrba ili za­mjena ležišta proteze obavlja se u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi ili u protetičkoj ordinaciji, ovisno o kliničkom statusu osigurane osobe.

Osigurana osoba ima pravo na šaku ili hvataljku, kao sastav­ni dio proteze ruke, a uz mehaničku šaku i na dva radna nastavka.

U slučaju nedostatka obje ruke ili ruke i noge ili nedostatka jedne ruke uz istodobnu nefunkcionalnost druge ruke osigurana osoba ima pravo na mioelektroničku protezu.

Osigurana osoba s amputiranom jednom podlakticom iznimno može ostvariti pravo na mioelektroničku protezu podlaktice ako je po mišljenju doktora specijalista iz ovlaštene zdravstvene ustanove osiguranoj osobi nužna za neovisno funkcioniranje u redovnom školovanju i radu, a što se dokazuje potvrdom nadležne ustanove.

Mioelektroničku protezu, u pravilu, može se propisati najranije nakon navršene 5. godine života.

Osigurana osoba s iznimno kratkim batrljkom ruke, kod kojeg standardnom opskrbom nije moguće osigurati retenciju proteze, ima pravo na silikonski uložak sa svornjakom i bravicom.

Osigurana osoba ima pravo na izmjenu ležišta proteze kada je takva izmjena nužna zbog anatomskih i funkcionalnih promjena na batrljku, a funkcionalnost ležišta nije moguće postići ispunom uloška.

2. Proteze za noge

Članak 28.

Proteze za noge su nadomjesci za izgubljeni ud, odnosno njegov dio.

Osigurana osoba kojoj nedostaje dio ili cijela noga ima pravo na: protezu i njezine sastavne, odnosno rezervne i ostale dijelove utvrđene u Popisu pomagala.

Vrsta proteze osiguranoj osobi odobrava se u skladu s medicinskom indikacijom i ovisi o dobi osigurane osobe, uzroku i razini amputacije, njezinom kliničkom statusu i razini aktivnosti.

Prva primjena proteza obavlja se za vrijeme bolničke medicinske rehabilitacije isključivo u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama za rehabilitaciju, a sekundarna protetička opskrba ili zamjena ležišta proteze obavlja se u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi ili u protetičkoj ordinaciji, ovisno o kliničkom statusu osigurane osobe.

U primjeni proteze nakon amputacije noge, obvezno se stav­lja privremeno ležište, koje se u pravilu koristi od 6 do 12 mjeseci.

Osigurana osoba ima pravo na izmjenu ležišta proteze kada je takva izmjena nužna zbog anatomskih i funkcionalnih promjena na batrljku, a funkcionalnost ležišta nije moguće postići ispunom uloška, uporabom većeg broja navlaka, odnosno uporabom gel navlake.

Ovisno o medicinskoj indikaciji osigurana osoba ima pravo na protezu iz Popisa pomagala. Ako takva proteza nije iz medicinskih razloga odgovarajuća, doktor specijalist ovlaštene zdravstvene ustanove ima pravo dati prijedlog za protezu kombiniranu od navedenih dijelova iz Popisa pomagala za koju odobrenje daje liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije.

3. Ortoproteze

Članak 29.

Osigurana osoba ima pravo na ortoprotezu kod prirođenog nedostatka dijela noge, te kod velikih skraćenja noge bilo kojeg uzroka koje se ne može korigirati ortopedskom cipelom.

Ortoproteze se osiguranoj osobi propisuju, te primjenjuju u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u skladu s člankom 28. stav­kom 4. ovog Pravilnika.

4. Ortoze

Članak 30.

Ortoze se primjenjuju tijekom liječenja ili medicinske rehabilitacije radi kontrole i poboljšanja funkcije pojedinog dijela tijela.

Osigurana osoba ima pravo na ortozu za ruke, noge i kralježnicu prema medicinskoj indikaciji koju utvrđuje doktor odgovarajuće specijalnosti u skladu s Popisom pomagala.

4.1. Ortoze za ruke

Članak 31.

Osigurana osoba ima pravo na ortozu za prste, šaku i ručni zglob u slučaju sljedećih medicinskih indikacija:

– za stabilizaciju u potrebnom položaju (statičke)

– za sprječavanje kontrakture i razgibavanje zglobova šake i prstiju (dinamičke).

Statičke ortoze koriste osigurane osobe s reumatoidnim artritisom, tetraplegijom, prirođenim manama, paralizom ruke zbog lezije živaca, te nakon rekonstruktivnih operativnih zahvata.

Dinamičke ortoze primjenjuju se u konzervativnom ili operacijskom liječenju lezija živaca i tetiva ruke.

Osigurana osoba ima pravo na ortozu za cijelu ruku, odnosno rame i lakat samo nakon operativnih zahvata radi osiguranja pravilnog položaja ruke i to:

– na mitelu, kod manjih operacijskih zahvata na ramenu i nadlaktici

– na stabilizacijsku ortozu, tekstilnu kod otvorene ili artroskopske stabilizacije ramena, artroplastike ramena, osteosinteze gornjeg dijela nadlaktične kosti, rekonstrukcije rotatorne ma­nžete, a u neoperacijskom liječenju kod prijeloma gornjeg dijela nadlaktične kosti i primarnog iščašenja ramena, te klijenuti ruke

– na abdukcijsku ortozu (jastuk), kod rekonstrukcije rotatorne manžete, artroplastike ramena, osteosinteze gornjeg dijela nadlaktične kosti i transpozicije mišića ramena (latissimus dorsi, pectoralis major).

4.2. Ortoze za noge

4.2.1. Ortoze za nožni zglob i stopalo

Članak 32.

Osigurana osoba ima pravo na ortozu (AFO) za stabilizaciju nožnog zgloba i stopala, rasterećenje potkoljenice, te substituciju neurološkog deficita u sljedećim indikacijama:

– kljenuti stopala bilo koje geneze

– za stabilizaciju kroničnog instabiliteta nožnog zgloba

– nakon loše saniranog prijeloma kostiju nožnog zgloba (s postraničnim pojačanjem)

– za korekciju metatarsus adductus III. stupnja (rigidni)

– za korekciju hallux valgusa u dobi od 10. do 18. godina

– za liječenje rupture Ahilove tetive

– za rasterećenje potkoljenice u slučaju pseudoartroze i kongenitalne mane.

4.2.2. Ortoze za koljeno

Članak 33.

Osigurana osoba ima pravo na ortozu za stabilizaciju ivera i koljena tijekom konzervativnog ili nakon operativnog liječenja u sljedećim indikacijama:

– podiverna manšeta kod Morbus Osgood-Schlatter i entezitisa patelarnog ligamenta

– ortoza za stabilizaciju patele kod konzervativnog ili postoperacijskog liječenja instabiliteta patele

– ortoza za stabilizaciju koljena kod hemartrosa, kroničnog sinovitisa i kroničnog instabiliteta (s mekim postraničnim pojačanjem)

– ortoza za koljeno, stabilizirajuća, (zglobna, duga) kod konzervativnog liječenja rupture kolateralnih ligamenata, nakon luksacije koljena, te za konzervativno i operacijsko liječenje rupture stražnje ukrižene sveze

– ortoza za koljeno (unilateralna, zglobna) za rasterećenje femorotibijalnog zgloba nakon kirurškog liječenja hondralnog defekta

– tutor ortoza koljena – za postoperacijsku imobilizaciju koljena.

4.2.3. Ortoze za kuk

Članak 34.

Osigurana osoba ima pravo na ortozu za kuk u sljedećim indikacijama:

– u liječenju djece zbog razvojnog iščašenja kuka (Pavlikovi remenčići)

– stabilizacije reponiranog kuka (abdukcijska ortoza)

– iznimno, Legg-Calvé-Perthesove bolesti ili u produžetku liječenja razvojnog iščašenja kuka djeteta tijekom ustajanja i hodanja (Atlanta ortoza)

– u odraslih bolesnika nakon luksacije kuka ili luksacije endoproteze, reimplantacije endoproteze, tumorske endoproteze i stanja »visećeg kuka« (ortoza za kuk, stabilizacijska zglobna).

4.2.4. Ortoze za koljeno, nožni zglob i stopalo (KAFO)

4.2.5. Ortoze za kuk, koljeno, nožni zglob
i stopalo (HKAFO)

Članak 35.

Osigurana osoba s neurološkim deficitom ima pravo na ortozu (zglobnu) za stabilizaciju koljena, nožnog zgloba i stopala, i/ili kuka, koljena, nožnog zgloba i stopala, odnosno na recipročnu ortozu za hod zbog klijenuti jedne ili obje noge kad se ortozom može postići kretanje.

Abdukcijska ortoza za noge, bez zgloba, primjenjuje se jednokratno nakon operacije za održavanje korigiranog položaja kuka, koljena i stopala kod bolesnika s cerebralnom paralizom.

4.3. Ortoze za kralježnicu (trup)

Članak 36.

Osigurana osoba ima pravo na ortozu za kralježnicu u sljedećim indikacijama:

– za ispravljanje i sprječavanje deformacije zbog juvenilnih i adolescentnih skolioza i kifoza

– za imobilizaciju kralježnice zbog ozljede ili patološkog prijeloma

– za potporu i rasterećenje kralježnice tijekom bolesti, odnosno nakon operativnih zahvata.

Osnovni kriteriji za propisivanje ortoze zbog idiopatskih skolioza su: dob intenzivnog rasta, Cobbov kut 20 _ 45 stupnjeva, koštana zrelost do 4 po Risseru. Osnovni kriterij za propisivanje ortoze zbog adolescentne kifoze je dob intenzivnog rasta i Cobbov kut veći od 45 stupnjeva. Korektivne ortoze za kralježnicu primjenjuju se u specijalističkoj ordinaciji za liječenje skolioze i kifoze.

Ortoze za imobilizaciju kralježnice (krute) primjenjuju se u konzervativnom liječenju prijeloma kralježnice ili postoperativno nakon spondilodeze, te nakon ozljede vratne kralježnice i atlantoaksijalne luksacije zbog reumatoidnog artritisa.

Potporno-rasteretne ortoze za kralježnicu (elastične) primjenjuju se nakon ozljede, kod učestalih bolnih sindroma kralježnice (evidentiranih u povijesti bolesti osigurane osobe), nakon ponovljenih operativnih zahvata zbog diskus hernije, te kod bolova uslijed denzitometrijski dokazane osteoporoze a koja je uvjetovana patološkim prijelomom i nestabilnosti VDS kra­lježnice.

Osigurana osoba u razdoblju rasta ima pravo na korekcijsku ortozu za kokošja prsa.

5. Ortopedske cipele

Članak 37.

Osigurana osoba ima pravo na individualno izrađene ortoped­ske cipele po mjeri ili po sadrenom odljevu.

Ortopedske cipele iz stavka 1. ovog članka propisuju se osiguranoj osobi koja hoda, u slučaju sljedećih bolesti ili stanja:

1. Pes equinus

2. Pes equinovarus

3. Pes excavatus

4. Talus verticalis (postoperativno)

5. Pes adductus (postoperativno)

6. Pes paralyticus (kod kljenuti stopala koju je moguće ortopedskom cipelom kontrolirati)

7. kraće noge od 1,5 cm na više u djece (do 18. godina) i od 2,5 cm na više u odraslih

8. ukočenoga gornjega nožnog zgloba ili više drugih zglobova stopala

9. izrazite trofičke promjene s ulceracijom stopala, neurogenom artropatijom ili elefantijazom

10. teške deformacije stopala ili nožnog zgloba nakon loše saniranog prijeloma, zbog čega nije moguće korištenje konfekcijske obuće

11. Hallux valgus superductus (drugi prst preko palca, s kontraindikacijom za operativno liječenje)

12. Digitus superductus I., II. i V. prsta stopala

13. teške upalne i destruktivne promjene kod reumatoidnog artritisa stopala ili gornjega nožnog zgloba, zbog čega nije moguće korištenje konfekcijske obuće

14. nedostatka palca ili tri prsta stopala, ili manjka dijela nožja ili donožja, kada se ne koristi proteza

15. kada su ortopedske cipele sastavni dio ortoze.

Iznimno od stavka 2. ovog članka osigurana osoba koja za kretanje koristi invalidska kolica na prijedlog doktora specijalista i uz obrazloženje medicinske indikacije ima pravo na ortopedsku cipelu ako zbog deformacije stopala iz točke 1., 2., 3., 9., 10. i 13. istog stavka, ne može koristiti konfekcijsku obuću.

Osigurana osoba ima pravo na unutarnju cipelu kada se deformacija ili manjak stopala iz stavka 2. točke 1., 2. i 10. ovog članka ne mogu odgovarajuće korigirati ortopedskom cipelom. U tom slučaju preko unutarnje cipele koristi se ortopedska cipela kao sastavni dio ortoze.

Osigurana osoba uz ortopedsku cipelu ima pravo i na cipelu za zdravu nogu.

6. Ortopedski ulošci

Članak 38.

Osigurana osoba od 3. do navršene 16. godine života ima pravo na individualno izrađene ortopedske uloške zbog Pedes planovalgi III. stupnja.

7. Štake, štap i hodalice

Članak 39.

U slučaju ozljede ili bolesti, ovisno o funkcionalnom statusu, osigurana osoba ima pravo na sljedeća pomagala za omo­gućavanje kretanja:

– jednu ili par štaka

– hodalicu s dvije, tri ili četiri nožice sa ili bez kotača

– štap sa četiri nožice kod hemipareze.

8. Invalidska kolica

Članak 40.

Osigurana osoba ima pravo na invalidska kolica na ručni, odnosno elektromotorni pogon, koja su utvrđena u Popisu pomagala, a vrsta invalidskih kolica propisuje se ovisno o funkcionalnom statusu i razini aktivnosti osigurane osobe.

Kod definiranja trajnog stanja onesposobljenosti za vrijeme prve rehabilitacije, invalidska kolica obvezno se propisuju i primjenjuju u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj se osigurana osoba rehabilitira. Invalidska se kolica indiciraju, te primjenjuju timski i interdisciplinarno (doktor specijalist ortoped ili fizijatar, radni terapeut ili fizioterapeut, ortopedski tehničar) pri čemu se koristi ordinacijski test, odnosno tehnički mjerni list, uz po­štivanje načela individualne primjene i prilagodbe invalidskih kolica svakoj onesposobljenoj osiguranoj osobi.

Sekundarna primjena invalidskih kolica i primjena obnov­ljenih invalidskih kolica prema članku 7. stavku 2. točki 4. ovoga Pravilnika može se obavljati ambulantno.

Članak 41.

Osigurana osoba ima pravo na jedna invalidska kolica i to od navršene 3. godine života.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, osigurana osoba koja je na redovnom školovanju, koja prihode ostvaruje radom, te koja je prema ovom Pravilniku ostvarila pravo na elektromotorna invalid­ska kolica, ima pravo na još jedna invalidska kolica standardne izrade na ručni pogon čiji se rok uporabe utvrđuje u dvostrukom trajanju.

Osigurana osoba iz stavka 2. ovog članka može umjesto invalidskih kolica standardne izrade na ručni pogon izabrati invalid­ska kolica s toaletnim dodatkom.

Osigurana osoba koja trajno koristi invalidska kolica ima pravo na odgovarajući jastuk za invalidska kolica iz članka 52. ovog Pravilnika.

Članak 42.

Osigurana osoba kojoj se prema kliničkom statusu, stupnju onesposobljenosti i tjelesnim mjerama ne mogu primijeniti odgovarajuća standardizirana invalidska kolica, ima pravo na invalidska kolica s posebnom prilagodbom i nužnim dodacima u skladu s odredbom članka 40. stavkom 2. ovog Pravilnika.

Članak 43.

Osigurana osoba ima pravo na invalidska kolica na ručni pogon u slučaju sljedećih bolesti ili stanja:

1. tetraplegije, triplegije, paraplegije i hemiplegije, te tetrapareze, tripareze, parapareze i hemipareze težeg stupnja, pa nije moguće kretanje izvan stana bez uporabe kolica

2. amputacije obje noge iznad nožnog zgloba, bez obzira na korištenje proteza

3. amputacije jedne noge, kada zbog sveukupnoga kliničkog statusa nije moguća primjena proteze

4. teških degenerativnih ili destruktivnih procesa, poslijetraumatskih deformacija ili prirođenih bolesti nogu, kad nije moguće kretanje upotrebom štaka ili hodalice.

Invalidska kolica (obnovljena) iz članka 7. stavka 2. točke 4. ovog Pravilnika propisuju se za privremenu uporabu osiguranoj osobi koja se za kretanje ne može koristiti štakama ili hodalicom, u pravilu, u slučaju terminalnog stanja malignih bolesti, nesraslog prijeloma kuka ili koljena, ili nakon amputacije noge do primjene proteze.

Članak 44.

Osiguranim osobama, koje ispunjavaju uvjete za odobrenje invalidskih kolica iz ovoga Pravilnika, propisuju se iz Popisa pomagala sljedeće vrste invalidskih kolica:

– odrasloj osobi potpuno ovisnoj o tuđoj pomoći, odnosno s niskom razinom aktivnosti, propisuju se invalidska kolica standardne izrade

– za odrasle i djecu s visokom razinom aktivnosti, koji samostalno voze invalidska kolica, propisuju se kolica za aktivne osobe odnosno djecu

– za osobe s hemiplegijom, odnosno one koje se u kolicima mogu kretati pomoću jedne ruke, propisuju se kolica na pogon jednom rukom, odnosno pogon polugom

– za osobe s obostranom amputacijom nogu propisuju se kolica s težištem pomaknutim unazad

– za odrasle i djecu, koji zbog svoga kliničkog statusa i deformacija koštanozglobnog sustava ne mogu samostalno voziti kolica, niti sjediti u uobičajenom položaju, propisuju se kolica s posebnom prilagodbom za odrasle, odnosno posebnom prila-
godbom za djecu

– za djecu s niskom razinom aktivnosti i/ili nemogućnošću samostalne vožnje, propisuju se kolica za djecu standardne izrade.

Pod pojmom osobe s niskom razinom aktivnosti, u skladu sa stavkom 1. podstavkom 1. ovog članka, podrazumijeva se osoba koja u svladavanju svakodnevnih radnih, osobnih i rekreacijskih aktivnosti ovisi o pomoći druge osobe, treba pomoć pri vožnji u kolicima i svladavanju arhitektonskih barijera (Barthel indeks vožnje kolicima = 2 – 4 boda).

Pod pojmom osobe s visokom razinom aktivnosti u skladu sa stavkom 1. podstavkom 2. ovog članka podrazumijeva se osoba djelomice onesposobljena, ali koja je u tolikom stupnju rehabilitirana da redovito i potpuno samostalno savladava svoje radne, osobne i rekreacijske aktivnosti, a koje uključuju potpuno samostalnu vožnju u kolicima uz savladavanje arhitektonskih barijera (Barthel indeks vožnje kolicima = 5 bodova).

Članak 45.

Osiguranoj osobi s najvećim stupnjem funkcionalne onesposobljenosti sustava za kretanje mogu se propisati invalidska kolica na elektromotorni pogon, kada zbog kljenuti ili deformacije ruku i nogu ne može aktivno pokretati kolica na ručni pogon, ali pokretom prstiju ili glave može sigurno upravljati elektromotornim kolicima.

Primjena kolica na elektromotorni pogon obavlja se timski u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi uz obvezno testiranje vožnje i medicinsko-tehnički mjerni list.

Kod prve primjene kolica na elektromotorni pogon, uz potvrdu o pomagalu Zavodu se za osiguranu osobu zbog ovjere dostav­lja: povijest bolesti i EMNG nalaz gornjih i donjih udova, nalaz i mišljenje psihologa o sposobnosti sigurnog upravljanja kolicima, te kod neuromuskularnih i srodnih bolesti nalaz neurologa.

Invalidska kolica iz stavka 1. ovog članka mogu se propisati osiguranoj osobi najranije od navršene 16. godine života, s time da je za osigurane osobe – djecu od 16. do navršene 18. godine života potrebna prethodna pisana suglasnost roditelja, skrbnika ili osobe kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj.

9. Epiteze (estetske proteze)

Članak 46.

Osigurana osoba ima pravo na epitezu koja predstavlja estetski nadomjestak izgubljenog dijela tijela (uška, nos, usna, dio lica) kada rekonstruktivnim zahvatom nije moguće postići restauraciju.

Epitezu propisuje i njezinu primjenu obavlja doktor odgo­varajuće specijalnosti, a odobrenje daje liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije.

10. Elektronski uređaji

Članak 47.

Osigurana osoba ima pravo na jednokanalni ili višekanalni elektrostimulator i njegove potrošne dijelove kod primjene metode FES (funkcionalne električne stimulacije). U pravilu se propisuje kao ortotsko pomagalo s terapijskim učinkom kod neu­rološkog deficita zbog oštećenja gornjega motornog neurona.

Primjena elektrostimulatora obavlja se isključivo u ovlaš­tenoj zdravstvenoj ustanovi s educiranim kadrom i pratećom opremom, a propisuje nakon testiranjem dokazane funkcionalnosti.

B. DRUGA POMAGALA

1. Toaletni stolac

Članak 48.

Osigurana osoba koja se zbog bolesti ili ozljede ne može kretati ima pravo na toaletni stolac s posudom ako nije ostvarila pravo na toaletna invalidska kolica ili drugo pomagalo za kretanje.

2. Rukavice, rukavi, nogavice

Članak 49.

Osigurana osoba ima pravo na odgovarajuće rukavice u slučaju:

1. pokretanja invalidskih kolica na ručni pogon

2. amputacije najmanje dva prsta jedne ruke

3. deformacije šake i prstiju s ispadom funkcije, nakon ozljede ili bolesti.

Članak 50.

Osigurana osoba u slučaju trajne disfunkcije limfnog sustava (opsežne elefantijaze, otok ruke poslije amputacije dojke), ima pravo na elastične terapijske kompresivne rukavice, rukave, nogavice, odnosno na elastično kompresivno pomagalo za druge dijelove tijela.

Osigurana osoba zbog promjena nastalih poslije opeklina i velikih ožiljaka ima pravo na:

– rukavice, rukave, odnosno nogavice podložene vazelinskom gazom ili na

– elastične terapijske rukavice, rukave, nogavice, odnosno kompresivna elastična pomagala.

3. Utege, suspenzori i pojasevi

Članak 51.

Osigurana osoba ima pravo na:

– utegu, zbog ingvinalne, femoralne ili skrotalne te umbilikalne kile

– suspenzorij, zbog skrotalne kile, traumatskih ili upalnih promjena na mošnicama ili testisima, odnosno »vodene kile« koja se ne može operacijski izliječiti

– trbušni pojas, zbog pupčane ili neke druge kile trbušnog zida koja se ne može operacijski izliječiti

– trbušni pojas, za trudnice s izrazito slabom trbušnom stijenkom

– trbušni elastični pojas za stomu.

4. Antidekubitalna pomagala i jastuci

Članak 52.

Osigurana osoba ima pravo na sljedeća pomagala:

– antidekubitalni jastuk za sjedenje u kolicima, kod osoba s paraplegijom i tetraplegijom

– antidekubitalni madrac za osobe s tetraplegijom, kada postoji potpuni senzomotorni gubitak (ASIA A) ili potpuni motorni gubitak i oštećen senzibilitet (ASIA B) neurološka razina cervikotorakalnog prijelaza, veći dio dana provodi u krevetu, sa ili bez dekubitalnih ulceracija kože

– antidekubitalni madrac s kompresorom za osobe s paraplegijom kada uz senzomotorni gubitak postoje dekubitalne ulceracije kože (stupanj 3 _ 4) na nekoliko različitih lokacija, te kod potpuno nepokretnih osiguranika koji imaju dekubitalne ulceracije kože (stupanj 3 _ 4) na nekoliko različitih lokacija

– jastuk za kolica, kod svih osoba koje trajno koriste invalid­ska kolica i nemaju potpuni senzomotorni gubitak: hemiplegia, hemipareza, parapareza, tetrapareza, te kod amputacije donjih ekstremiteta.

5. Pokrivala za rane

Članak 53.

Na prijedlog izabranog doktora opće/obiteljske medicine i uz njegov nadzor, a prema preporuci doktora specijalista kirurga, te odobrenja nadležnoga liječničkog povjerenstva osigurana osoba ima pravo na pokrivala za rane utvrđene u Popisu pomagala u slučaju:

– dekubitalnih kroničnih rana, ovisno o stupnju oštećenja (rane prekrivene suhim nekrozama, sa sekrecijom, inficirane rane, kombinirane površine rana i rane u fazi granulacije i epitelizacije)

– potkoljeničnog vrijeda

– dijabetičkog stopala

– opekline

– bulozne epidermolize, a po preporuci dermatovenerologa.

Pomagala iz stavka 1. ovog članka propisuju se u jednomjesečnoj količini prema stupnju i veličini rane ovisno o medicinskoj indikaciji i procjeni izabranog doktora opće/obiteljske medicine ili do kontrolnog pregleda doktora specijalista kirurga ili dermatovenerologa. Ako je klinički status rane unutar jednog mjeseca bez poboljšanja ili je nastupilo pogoršanje, propisuju se za kraće vremensko razdoblje uz medicinsko obrazlo­ženje.

6. Umjetne dojke i grudnjaci

Članak 54.

Osigurana osoba zbog amputacije dojke ima pravo na:

– prilagođavajuću umjetnu dojku, koja se odobrava samo jed­nom, odmah nakon operacije, a na prijedlog kirurga

– trajnu cjelovitu ili djelomičnu umjetnu dojku, koja se daje nakon nošenja prilagođavajuće dojke.

Osigurana osoba, koja je dobila trajnu cjelovitu ili djelo­mičnu umjetnu dojku, ima pravo na dva platnena grudnjaka godišnje s ušivenom pregradom za nošenje trajne umjetne dojke.

7. Vlasulje

Članak 55.

Osigurana osoba ima pravo na vlasulju od umjetnih vlakana zbog trajnog ili privremenog gubitka kose kao posljedice zračenja ili kemoterapije, hormonalne disfunkcije, odnosno skalpiranja kože glave zbog ozljede.

8. Pomagala za probavni sustav

Članak 56.

Osigurana osoba ima pravo na sljedeća pomagala za probavni sustav:

1. zbog kolostome, odnosno ileostome:

– samoljepive, jednodijelne vrećice za stolicu, raznolikih promjera

– vrećice s dvokomponentnim, dvodijelnim sustavom, raznolikih promjera

– stoma zatvarač s filterom određenih promjera.

2. ostala pomagala za probavni sustav:

– rektalnu plastičnu sondu

– irigator s priborom za stoma otvor

– štrcaljke od 20 do 100 ccm s gumenom cijevi ili sondom za umjetnu prehranu

– nazogastričnu sondu

– stomahezivnu pastu

– stoma puder

– trbušni elastični pojas za stomu.

Osigurana osoba koja koristi stoma vrećice s dvokomponentnim, dvodijelnim sustavom, ako postoji medicinska indikacija, može ostvariti pravo na dodatni broj baznih pločica ili vrećica kada joj preostane jedan od dijelova navedenog pomagala, a odobrenje daje liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije.

9. Pomagala kod urinostome

Članak 57.

Osigurana osoba ima pravo na sljedeća pomagala i potrošni materijal kod urinostome:

– plastične vrećice za urin kod urinostome, jednodijelni sustav

– plastične vrećice za urin kod urinostome, dvodijelni sustav, različite veličine.

10. Pomagala za urogenitalni sustav

Članak 58.

Osigurana osoba zbog inkontinencije urina ima pravo na sljedeća pomagala za urogenitalni sustav:

1. kondome:

– silikonske samoljepive s otvorom za spoj na plastičnu vrećicu za urin

– latex koji se lijepi ljepljivom trakom, s otvorom za plastičnu vrećicu za urin

– latex koji se lijepi ljepilom, s otvorom za plastičnu vrećicu za urin

– latex samoljepivi, s otvorom za plastičnu vrećicu za urin

– ljepilo za kondome

– sredstvo za skidanje ljepila za kondome

2. vrećice:

– za urin, uz nogu, u spoju s kondomom i s ispustom, sa zaštitnom tkaninom od strukturiranog mikrovlakna i dvije vezne trake

– za urin za višekratnu uporabu, sa sistemom za ispust urina

– za urin za jednokratnu uporabu.

Osigurana osoba, koja je inkontinentna i nepokretna (ne kontrolira stolicu i mokrenje), a može sjediti i kretati se uz pomoć invalidskih kolica, ima pravo uz jednu vrstu kondoma i na dvije vrste vrećica za urin u količini propisanoj Popisom pomagala za svaku vrstu vrećice. Potrebu i oblik kombinacije dviju vrsta vrećica utvrđuje urolog pri prvom propisivanju i/ili fizijatar prilikom prve rehabilitacije, te ugovorni doktor opće/obiteljske medicine, a uz odobrenje liječničkog povjerenstva za ortopedska i druga pomagala područnog ureda Zavoda (u daljnjem tekstu: liječničko povjerenstvo za pomagala).

Osigurana osoba, koja je inkontinentna (ne kontrolira stolicu i mokrenje), a zbog potpune nepokretnosti stalno leži u krevetu (coma vigile i dr.), ima pravo, uz trajne katetere, na vrećice za urin za višekratnu uporabu, sa sistemom za ispust urina i jednokratne nepropusne podmetače za krevet u količini propisanoj Popisom pomagala.

Osigurana osoba uz odgovarajući broj pomagala iz stavka 1. ovog članka ima pravo na odgovarajući broj pomagala iz članka 59. i 60. ovog Pravilnika, s tim da ukupna godišnja količina tih pomagala u kombinaciji, za koja je u Popisu pomagala propisana pojedinačna godišnja količina, odgovara zbroju njihovih dnevnih količina potrebnih osiguranoj osobi utvrđenih u omjeru propisanom u stavku 5. i 6. ovog članka.

Pomagala u kombinaciji propisuju se u dnevnim količinama prema omjeru koji u ukupnosti ne može biti veći od 1 (npr. 1/2 jednog 1/2 drugog ili 1/3 jednog 2/3 drugog ili 1/3 jednog, 1/3 drugog i 1/3 trećeg pomagala).

Pomagala koja se mogu ostvariti u kombinaciji prema stavku 4. ovog članka su: kateteri za jednokratnu uporabu, kondomi, vrećice za urin i pelene.

Pravo na pomagala iz stavka 1. ovog članka osigurana osoba ostvaruje na osnovi prijedloga urologa pri prvom propisivanju i/ili fizijatra prilikom prve rehabilitacije, te ugovornog doktora opće/obiteljske medicine i uz odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala.

Članak 59.

Osigurana osoba ima pravo na sljedeća pomagala za urogenitalni sustav zbog retencije urina:

– katetere za jednokratnu uporabu pri samokateterizaciji ili kateterizaciji

– trajni kateter od silikona, ili od silikoniziranog latexa

– gel za podmazivanje i dezinfekciju uretre (sadržaj gela: anestetik, sredstvo za podmazivanje i dezinficijens u sterilnom pakiranju)

– ogledalo za žene pri samokateterizaciji

– gumeni receptakulum sa spremnikom za urin (urinar).

Osigurana osoba ima pravo na samo jednu vrstu katetera. Ako osigurana osoba koristi gumeni receptakulum sa spremnikom za urin (urinar), nema pravo na katetere.

Osigurana osoba iz stavka 1. ovog članka ima pravo i na pomagala iz članka 58. stavka 1. točke 2. podtočke 2. i 3. ovog Pravilnika.

Članak 60.

Osigurana osoba starija od 3 godine zbog medicinskih indikacija iz stavka 2. i 3. ovog članka, koje za trajnu posljedicu imaju inkontinenciju urina i/ili stolice, uz odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala ima pravo na sljedeća pomagala:

– pelene obične, u količini utvrđenoj u Popisu pomagala

– pelene u spoju s gaćicama, standardnih veličina – male, u količini utvrđenoj u Popisu pomagala

– pelene u spoju s gaćicama, standardnih veličina – srednje i velike, u količini utvrđenoj u Popisu pomagala

– pelene u spoju s gaćicama, visokoupijajuće za noć, standardnih veličina – srednje i velike, u količini utvrđenoj u Popisu pomagala

– anatomski ulošci po mjeri, srednje i velike standardne veličine i

– gaćice mrežaste elastične, prema tjelesnoj težini srednje i velike, u količini utvrđenoj u Popisu pomagala

– zaštitni podložak za krevet za jednokratnu uporabu, različite veličine (prema veličini osobe), kada postoji inkontinencija urina i stolice.

Osigurana osoba ostvaruje pravo na pomagalo iz stavka 1. ovog članka zbog:

– prirođene mane ili bolesti urogenitalnog ili probavnog sustava koji ima za trajnu posljedicu inkontinenciju urina i/ili stolice

– bolesti i ozljeda živčanog sustava koje imaju za posljedicu trajnu inkontinenciju urina i/ili stolice

– bolesti i ozljede organa male zdjelice koje imaju za posljedicu trajnu inkontinenciju urina i/ili stolice

– smetnje svijesti prema »Glasgow coma scale« od 0 _ 8

– mentalne retardacije osoba starijih od 3 godine, a koje za posljedicu imaju inkontinenciju urina i/ili stolice.

U slučaju inkontinencije urina i/ili stolice osigurana osoba ima pravo na kombinaciju pelena u spoju s gaćicama za dan standardnih veličina – srednje i velike i visokoupijajućih pelena u spoju s gaćicama za noć, u količini utvrđenoj u Popisu pomagala.

Ugovorni doktor koji propisuje pelene (urolog pri prvom propisivanju i/ili fizijatar prilikom prve rehabilitacije) obvezan je navesti koju vrstu i koje veličine pelena utvrđenih u Popisu pomagala propisuje osiguranoj osobi.

Osigurana osoba ima pravo koristiti pomagala u kombinaciji kako je navedeno u Popisu pomagala.

11. Pomagala za disanje

Članak 61.

Osigurana osoba ima pravo na sljedeća pomagala za disanje, a na prijedlog doktora specijalista internista i/ili pulmologa:

– endotrahealnu kanilu s priborom

– koncentrator kisika, kada osigurana osoba boluje od teškog spastičnog bronhitisa i kronične opstruktivne bolesti pluća težega stupnja, s posljedičnom kroničnom, globalnom respiratornom insuficijencijom, a nužno je dugotrajno liječenje kisikom

– inhalator, kod kroničnih opstruktivnih bolesti dišnih putova težeg stupnja u kojih je nužna dugotrajna uporaba        

– aspirator i aspiracijski kateteri kod osiguranih osoba koje su traheotomirane i kod kojih postoji indikacija za aspiracijom sekreta.

Za pomagalo iz stavka 1. podstavka 2. ovog članka nužno je prethodno provesti dijagnostičke postupke u za to ovlaštenim, osposobljenim i opremljenim zdravstvenim ustanovama.

Osigurane osobe – djeca, koja imaju spinalnu mišićnu atrofiju i nalaze se na kućnom liječenju, imaju pravo na prijedlog specijalista pedijatra kliničke ustanove na:

– pulsni oksimetar

– ovlaživač za nos

– ovlaživač zraka za inhalator

– podloške za endotrahealnu kanilu

– fiksacijske trake za endotrahealnu kanilu – male

– endotrahealnu kanilu bez poklopca s korekcijom

– endotrahealnu masku.

12. Pomagala kod šećerne bolesti

Članak 62.

Osigurana osoba koja boluje od šećerne bolesti ima pravo na sljedeća pomagala:

– štrcaljke za inzulin s integriranom iglom

– inzulinski injektor u obliku olovke za davanje inzulina pri učestaloj terapiji humanim inzulinom i to s karpulama od 3,0 ml, uz odgovarajući broj igala

– dijagnostičke trake za provjeru razine glukoze u krvi (okularno očitanje)

– dijagnostičke trake za provjeru razine glukoze i ketona u urinu (okularno očitanje)

– uređaj za brzo očitanje razine glukoze u krvi

– dijagnostičke trake za provjeru razine glukoze u krvi pomoću uređaja za brzo očitanje.

Pomagalo iz stavka 1. podstavka 5. ovog članka daje se na prijedlog i uz nalaze, te mišljenje ugovornog doktora medicine, specijalista: internista ili pedijatra – dijabetologa, osiguranoj osobi koja prima inzulin 2 i više puta dnevno i učestalo provjerava vrijednosti glukoze u krvi.

U slučaju kada osigurana osoba koja prema nalazu doktora medicine, specijalista: interniste ili pedijatra _ dijabetologa prima više puta dnevno inzulin različitih formulacija, mogu joj se odobriti dva uređaja za davanje inzulina različitih formulacija, a uz odgovarajući broj igala prema Popisu pomagala.

U slučaju kada osigurana osoba u sklopu liječenja po indikaciji dijabetologa klinike ima ugrađenu inzulinsku crpku na prijedlog specijalista dijabetologa, ima pravo na sljedeći potrošni materijal za inzulinsku crpku, uz prethodno odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije:

– sustav za infuziju za inzulinsku crpku

– spremnik za inzulin u inzulinskoj crpki

– baterije

– zaštitnu navlaku za crpku

– pojas za struk (kod inzulinske crpke).

13. Potrošni materijal za hemodijalizu i peritonejsku dijalizu u kući

Članak 63.

Osigurana osoba koja se liječi zbog zatajenja bubrega uporabom sustava za hemodijalizu ili peritonejsku dijalizu u kući ima pravo na potrošni materijal koji je utvrđen u Popisu pomagala, a osigurana osoba koja je na kontinuiranoj ambulatornoj peritonejskoj dijalizi ima pravo i na uređaj za grijanje peritonejske otopine.

Osigurana osoba koja se liječi automatiziranom peritonejskom dijalizom ima pravo na potrošni materijal ako ispunjava sljedeće uvjete:

– da je u radnom odnosu s punim radnim vremenom ili

– da ima status redovnog učenika, odnosno studenta ili

– da je mlađa od 18 godina, a oba roditelja su zaposlena

– da zbog fizičkih nedostataka (kongenitalne anomalije, amputacije i sl.) nije u mogućnosti koristiti liječenje kontinuiranom ambulatornom peritonejskom dijalizom, odnosno hemodijalizom.

Potrošni materijal pod uvjetima utvrđenim u stavku 1. i 2. ovog članka propisuje nadležni doktor specijalist, a osigurana osoba ostvaruje ih uz prethodno odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda.

 C. OČNA POMAGALA

Članak 64.

Osigurana osoba ima pravo na sljedeća očna pomagala:

1. naočale:

    a. okvire za naočale

    b. leće za naočale:

       mineralne leće za blizinu, odnosno daljinu

       plastične leće za blizinu, odnosno daljinu

       lentikularne leće za blizinu, odnosno daljinu, (mineralne odnosno plastične)

       specijalni sustav leća (teleskopske leće) za blizinu, odnosno daljinu

       prizmatične leće za blizinu, odnosno daljinu

       stakla bez dioptrije

       plan leće

2. kontaktne leće:

    – tvrde

    – polutvrde

    – mekane

    – leće za liječenje

    – prilagođavajuće leće za djecu

3. očne proteze:

    – pune

    – ljuskaste

    – orbitalne

    – privremene prilagođavajuće.

Osigurana osoba ima pravo na pomagala iz stavka 1. ovog članka bez obveze vraćanja Zavodu.

1. Naočale

Članak 65.

Osigurana osoba ima pravo na naočale s okvirima i korekcijskim lećama (u daljnjem tekstu: leća) zbog kratkovidnosti, dalekovidnosti i drugih nepravilnosti vida.

Članak 66.

Osigurana osoba ima pravo na okvire za naočale pri prvom propisivanju naočala, odnosno nakon proteka roka uporabe okvira.

Članak 67.

Osigurana osoba ima pravo na mineralne leće za naočale za blizinu, odnosno daljinu zbog kratkovidnosti, dalekovidnosti, te astigmatizma.

Članak 68.

Osigurana osoba ima pravo na plastične leće za naočale za blizinu, odnosno daljinu zbog:

– jednostrane i obostrane afakije

– sfernih anizometropija većih od 3 dioptrije

– astigmatizma većeg od 2 cilindra.

Pomagala iz stavka 1. ovog članka mogu se propisati i djeci do navršenih 18 godina života zbog kratkovidnosti, odnosno dalekovidnosti bez obzira na vrstu i stupanj nepravilnosti vida.

Članak 69.

Osigurana osoba ima pravo na lentikularne leće: mineralne ili plastične za naočale za blizinu, odnosno daljinu zbog:

– jednostrane i obostrane afakije

– sfernih ametropija većih od 9 dioptrija.

Članak 70.

Osigurana osoba ima pravo na specijalni sustav leća za blizinu, odnosno daljinu (teleskopske leće) zbog visokog stupnja slabovidnosti, kad se drugim vrstama leća, odnosno kontaktnim lećama ne postiže poboljšanje vida na oba oka za više od 50% normalne oštrine vida.

Članak 71.

Osigurana osoba ima pravo na prizmu u kombinaciji s lećom odgovarajuće dioptrije za blizinu, odnosno daljinu zbog diplopije, odnosno u kombinaciji sa staklom sa ili bez dioptrije zbog strabizma.

Članak 72.

Osigurana osoba iznimno ima pravo na korekcijske leće za naočale i prije isteka roka uporabe pomagala utvrđenog u Popisu pomagala, ako se razlika u korekciji vida zbog kratkovidnosti izmijeni za najmanje 0,5 dioptrije, a kod ostalih refrakcijskih anomalija za najmanje 1,0 dioptrije prema nalazu i obrazloženju ugovornog doktora – oftalmologa.

Članak 73.

Osigurana osoba ima pravo na tamna stakla bez dioptrije u slučaju potpune sljepoće, odnosno trajne unakaženosti vanjskog dijela oka.

Osigurana osoba ima pravo na tamna stakla bez dioptrije i u slučaju kroničnog uveitisa, retinitisa, aniridije, koloboma šarenice izvan razine ruba gornje vjeđe i albinizma prema nalazu ugovornog doktora oftalmologa.

Osigurana osoba ima pravo na prozirno staklo bez dioptrije zbog strabizma, odnosno u slučaju nepravilnosti vida samo jednog oka.

Osigurana osoba ima pravo na plan leću u slučaju refrakcijskih anomalija.

2. Kontaktne leće

Članak 74.

Osigurana osoba ima pravo na kontaktne leće zbog sljedećih indikacija:

1. keratokonusa

2. jednostrane, odnosno obostrane afakije

3. anizometropije veće od 3 dioptrije

4. sfernih ametropija većih od 5 dioptrija ili astigmatizma većeg od 2 cilindra gdje se korekcijskim staklima ne može postići oštrina vida 1.0

5. aniridije

6. koloboma šarenice izvan razine ruba gornje vjeđe

7. albinizma

8. iregularnog astigmatizma.

Osigurana osoba ima pravo na kontaktne leće za liječenje u slučajevima bolesti i ozljede oka, a djeca do jedne godine života na mekane kontaktne leće koje je propisao oftalmolog kabineta za kontaktne leće klinike ili zavoda za očne bolesti.

Osigurana osoba iznimno može ostvariti pravo na kontaktne leće i prije isteka roka uporabe pomagala utvrđenog u Popisu pomagala, ako se razlika u korekciji vida, prema nalazu i obrazloženju oftalmologa kabineta za kontaktne leće klinike ili zavoda za očne bolesti izmijeni za najmanje 0,5 dioptrije.

Osigurana osoba osim prava na kontaktne leće prema stavku 1. ovog članka ima pravo i na odgovarajuće naočale.

3. Očne proteze

Članak 75.

Osigurana osoba ima pravo na očnu protezu:

1. punu, zbog anoftalmusa

2. ljuskastu, zbog djelomičnog odstranjenja ili atrofije očne jabučice

3. orbitalnu, zbog unakaženja vanjskih dijelova oka i nedostatka očne jabučice, odnosno nakon egzenteracije orbite.

Osigurana osoba kojoj je izvršena enukleacija očne jabučice ili ima atrofiju očne jabučice ima pravo na privremenu prila­go­đavajuću očnu protezu.

Ako standardni oblik i veličina očne proteze ne odgovara obliku i veličini spojnične vrećice, izrađuje se očna proteza po mjeri.

Osigurana osoba ima pravo na poliranje očne proteze jednom godišnje na osnovi potvrde koju izdaje ugovorni doktor specijalist oftamolog.

D. TIFLOTEHNIČKA POMAGALA

Članak 76.

Osigurana osoba kojoj je oštrina vida na oba oka 0,05 i manja (slijepa osoba) ima pravo na sljedeća tiflotehnička pomagala:

1. dugi bijeli štap za slijepe

2. sat za slijepe

3. Braillov pisaći uređaj

4. kasetofon – četverokanalni za slijepe osobe

5. čitač ekrana s govornom jedinicom

6. Braillevu elektroničku bilježnicu za slijepe.

Pomagala iz stavka 1. ovog članka odobravaju se:

1. iz točke 1. i 2. osiguranoj osobi od navršene 6. godine života

2. iz točke 3. osiguranoj osobi za vrijeme dok se nalazi na redovnom školovanju, te svakoj drugoj osiguranoj osobi koja se služi Braillovim pismom, o čemu je obvezna priložiti potvrdu koju izdaje Hrvatski savez slijepih putem svojih ovlaštenih matičnih udruga, uz obvezu vraćanja Zavodu

3. iz točke 4. osiguranoj osobi od navršene 6. godine života koja se koristi zvučnim fondom Hrvatske knjižnice za slijepe o čemu je obvezna priložiti potvrdu koju izdaje Hrvatska knjižnica za slijepe, uz obvezu vraćanja Zavodu

4. iz točke 5. osiguranoj osobi za vrijeme  redovnog školovanja i koja je osposobljena za rad s tim pomagalom o čemu je obvezna priložiti potvrdu koju izdaje Hrvatski savez slijepih putem svojih ovlaštenih temeljnih udruga i potvrdu nadležne obrazovne ustanove o redovnom školovanju, uz obvezu vraćanja Zavodu

5. iz točke 6. osiguranoj osobi za vrijeme dok se nalazi na redovnom školovanju, te za vrijeme prekvalifikacije, o čemu je obvezna priložiti potvrdu nadležne obrazovne ustanove, uz obvezu vraćanja Zavodu.

Pod redovnim školovanjem iz stavka 2. podtočaka 2, 4. i 5. ovog članka smatra se školovanje do svršetka dodiplomskog studija, nakon čega je osigurana osoba obvezna vratiti pomagala iz stavka 1. točaka 3, 5. i 6. ovog članka.

Uz zahtjev za odobrenje pomagala iz ovog članka potrebno je priložiti nalaz i mišljenje specijalista oftalmologa.

E. SLUŠNA POMAGALA

Članak 77.

Osigurana osoba ostvaruje pravo na slušno pomagalo kada ima obostrani trajni gubitak sluha, a tonski audiogram pokazuje da je prosječni prag sluha za uho na koje bolje čuje na frekvencijama: 0,5 kHZ, 1 kHz, 2 kHz i 4 kHz za dijete do navršene 18. godine 30 dB i više, a 40 dB i više za odrasle na istim frekvencijama.

Osigurana osoba odobrenim slušnim pomagalom mora postizati slušno-govornu komunikaciju unutar socijalnog kontakta prema govornom audiogramu.

Osigurana osoba ima pravo samo na jedno od sljedećih slušnih pomagala:

1. analogno slušno pomagalo

2. digitalno slušno pomagalo.

Dijagnostički postupak i odabir slušnog pomagala određuje i provodi doktor medicine u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, specijalist otorinolaringolog-audiolog koji izdaje i potvrdu za odabrano slušno pomagalo.

Djeca do navršene 18. godine života, koja se nalaze na kontinuiranoj slušno-govornoj rehabilitaciji, odnosno osigurane osobe na redovnom školovanju imaju pravo na dva slušna pomagala.

Vanjski dijelovi ugradbenoga slušnog pomagala _ »umjetna pužnica«

Članak 78.

Osigurana osoba kojoj je zbog gluhoće ugrađena umjetna pužnica ima pravo na vanjski dio pužnice:

1. procesor koji se nosi uz tijelo, ili

2. zaušni tip procesora.

Osiguranoj osobi s ugrađenom umjetnom pužnicom osigurava se jednom godišnje redovna provjera ispravnosti uređaja pri ugovornom isporučitelju.

F. SURDOTEHNIČKA POMAGALA

Članak 79.

Osigurana osoba s potpunim gubitkom sluha (gluha osoba) ima pravo na sljedeća surdotehnička pomagala:

1. predajnik

2. prijemnik za:

    a) – svjetlosni ili vibracijski signal za budilicu

    b) – alarm plača djeteta ako ima dijete mlađe od dvije                             godine života

3. faks uređaj.

Ako u zajedničkom kućanstvu živi više osoba s potpunim gubitkom sluha, pravo na pomagala iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka ostvaruje samo jedna osigurana osoba u zajedničkom kućanstvu.

Osigurana osoba koja ispunjava uvjete za pomagala iz stavka 2. ovog članka obvezna je priložiti pisanu izjavu o članovima zajedničkog kućanstva s njihovim osobnim podacima (ime i prezime, adresa i broj osigurane osobe u Zavodu).

Pomagalo iz stavka 1. točke 3. ovog članka odobrava se osiguranoj osobi za vrijeme dok se nalazi na redovnom školovanju, te prekvalifikaciji, o čemu je obvezna priložiti potvrdu nadležne obrazovne ustanove, a pomagala je obvezna vratiti Zavodu nakon završetka redovnog školovanja, odnosno prekvalifikacije.

G. POMAGALA ZA OMOGUĆAVANJE
GLASNOG GOVORA

Članak 80.

Osigurana osoba koja je zbog bolesti ili operacije grla izgubila moć govora ima pravo na:

1. pomagalo za glasni govor

2. govornu protezu

3. govornu kanilu.

Cjelokupno govorno pomagalo iz stavka 1. točke 1. ovog članka obuhvaća pomagalo za glasni govor, akumulatorske baterijice, punjač akumulatora, vibrator i ostale dijelove navedene u Popisu.

Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na govornu protezu ne može istovremeno ostvariti pravo na pomagalo za glasni govor, osim u slučaju kada iz medicinsko-tehničkih razloga ne može koristiti već odobrenu govornu protezu.

H. DODIRNA POMAGALA

Članak 81.

Osigurana osoba koja je i gluha i slijepa ima pravo na:

1. crveno-bijeli, ultrazvučni, dodirni štap

2. taktilno-vibracijsku budilicu

3. vibro-signalizator zvona.

I. STOMATOLOŠKA POMAGALA

Članak 82.

Osigurana osoba do 18. godine života ima pravo na sljedeća stomatološka pomagala:

a) zubne krunice:

– akrilatne krunice

– metalne jednodijelne lijevane krunice

– fasetirane krunice

b) lijevane nadogradnje na zubima pri izradi krunica kad kruna zuba služi kao krunica odnosno kao nosač retencijskih veza proteze

c) pomične proteze:

– djelomične akrilatne zubne proteze (s bazom do 10 i preko 10 elemenata)

d) ortodontske uređaje:

– pomične

– nepomične

e) popravke:

– reparature proteza

– popravke ortodontskih uređaja.

Pravo na nepomične ortodontske uređaje iz stavke 1. točke d) podtočke 2. ovog članka (lingvalne ili labijalne lukove i aktivne elemente), u broju elemenata kako je utvrđeno u Popisu pomagala, osigurana osoba može ostvariti samo jednom do navršene 18. godine života, tijekom ortodontske terapije, na osnovi odobrenja liječničkog povjerenstva za pomagala.

Osigurana osoba od 18. do 70. godine života ima pravo na sljedeća stomatološka pomagala:

a) zubne krunice:

– fasetirane krunice kao nosač retencijske veze proteze u području prednjih zuba zaključno do drugog pretkutnjaka

– metalne jednodijelne lijevane krunice kao nosač retencijske veze proteze u području kutnjaka

– modificirane fasetirane krunice kao nosač retencijske veze metalne lijevane proteze u području prednjih zuba zaključno do drugog pretkutnjaka

– modificirane jednodijelne lijevane krunice kao nosač retencijske veze metalne lijevane proteze u području kutnjaka

b) lijevane nadogradnje na zubima pri izradi krunica kao nosač retencijske veze proteze

c) pomične proteze:

– totalne zubne proteze akrilatne

– totalne zubne proteze s metalnom bazom

– djelomične akrilatne zubne proteze (s bazom do 10 i preko 10 elemenata)

– djelomične metalne lijevane proteze

d) popravke:

– reparature proteza

– podlaganje proteza.

Osigurana osoba iznad 70 godina života ima pravo na sljedeća pomagala:

a) zubne krunice:

– metalne jednodijelne lijevane krunice kao samostalne krunice u području kutnjaka

– metalne jednodijelne lijevane krunice kao nosač retencijske veze proteze u području kutnjaka

– metalne jednodijelne lijevane modificirane krunice kao nosač retencijske veze proteze u području kutnjaka

– fasetirane krunice kao samostalne krunice u području pred­njih zuba zaključno do drugog pretkutnjaka

– fasetirane krunice kao nosač retencijske veze proteze u području prednjih zuba zaključno do drugog pretkutnjaka

– modificirane fasetirane krunice kao nosač retencijske veze proteze u području prednjih zuba zaključno do drugog pret­kutnjaka

b) lijevane nadogradnje na zubima pri izradi krunica kada kruna zuba služi kao krunica odnosno kao nosač retencijske veze proteze

c) pomične proteze:

– totalne akrilatne zubne proteze

– totalne zubne proteze s metalnom bazom

– djelomične akrilatne zubne proteze (s bazom do 10 i preko 10 elemenata)

– djelomične metalne lijevane proteze

d) popravke proteza:

– reparature proteza

– podlaganje proteza.

Osigurane osobe svih dobnih skupina imaju pravo na:

– resekcijske proteze, epiteze, opturatore, udlage, akrilatnu griznu ploču (palatinalnu i mandibularnu).

Iznimno od stavka 1. i 3. ovoga članka, osigurana osoba ima pravo zbog teških kongenitalnih anomalija (rascjep čeljusti i nepca, otvoreni zagriz, maksilarni i mandibularni prognatizam) i traume zubi i čeljusti ostvariti pravo i na ortodontske uređaje i nakon 18. godine života, te na veći broj zubnih krunica od navedenog u Popisu pomagala.

Odobrenje za ostvarivanje prava na ortodontske uređaje i zubne krunice u slučajevima iz stavka 6. ovog članka daje liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije na osnovi priložene medicinske dokumentacije.

Članak 83.

Zubne krunice odobravaju se u skladu s člankom 82. stav­kom 1., 3. i 4. ovoga Pravilnika:

1. ako je razorena kruna zuba, a za sanaciju nije dovoljan samo ispun

2. kad je zub nosač retencijske ili stabilizacijske veze pomične proteze.

Za osigurane osobe do 18. godine i iznad 70. godine života fasetiranu krunicu kao samostalnu krunicu ili kao retencijsku vezu pomične proteze odobrava se do drugog pretkutnjaka obje čeljusti, uključujući drugi pretkutnjak u obje čeljusti.

Za osigurane osobe do 18. godine i iznad 70. godine života metalnu jednodijelnu lijevanu krunicu kao samostalnu krunicu ili kao nosač retencijske veze pomične proteze odobrava se u po­dručju kutnjaka obje čeljusti.

Za osigurane osobe od 18. do 70. godine života fasetiranu krunicu odobrava se do drugog pretkutnjaka obje čeljusti uklju­čujući drugi pretkutnjak obje čeljusti, isključivo kao nosač retencijske veze pomične proteze.

Za osigurane osobe od 18. do 70. godine života, metalnu jednodijelnu lijevanu krunicu, odobrava se isključivo kao nosač retencijske veze pomične proteze, u području kutnjaka obje čeljusti.

Za osigurane osobe od 18. godine života modificiranu jednodijelnu lijevanu krunicu odobrava se u području kutnjaka obje čeljusti, isključivo kada je zub nosač retencijske ili stabilizacijske veze metalne lijevane proteze.

Za osigurane osobe od 18. godine života modificiranu fasetiranu krunicu odobrava se u području prednjih zuba zaključno do drugog pretkutnjaka obje čeljusti, isključivo kada je zub nosač retencijske ili stabilizacijske veze metalne lijevane proteze.

Članak 84.

Osigurana osoba do 18. i iznad 70. godine života ima pravo na lijevanu nadogradnju zuba kada kruna zuba služi kao krunica, odnosno kao nosač retencijske veze pomične proteze.

Osigurana osoba od 18. do 70. godine života ima pravo na lijevanu nadogradnju zuba kada kruna zuba služi isključivo kao nosač retencijske veze pomične proteze.

Pri izradi lijevane nadogradnje odobrava se u svakoj čeljusti najviše 2 lijevane nadogradnje.

Članak 85.

Osigurana osoba do 18. godine, te od 18. do 70. i iznad 70. godine života ima pravo na izradu krunica u slučajevima i na način utvrđen u članku 82. stavku 1, 3. i 4. te članku 83. ovoga Pravilnika.

Pri izradi krunica odobrava se najviše 2 elementa u svakoj čeljusti.

Ako se izrađuju krunice i pomična proteza u jednoj čeljusti (kombinirani rad) odobrava se pomičnu protezu i najviše 2 krunice kao nosače retencijskih veza.

Broj elemenata pri izradi krunica ne uključuje lijevane nadogradnje.

Članak 86.

Pomične proteze ne odobrava se kada nedostaje jedan kutnjak ili jedan pretkutnjak (jednostrano ili obostrano u jednoj ili obje čeljusti).

Članak 87.

Resekcijsku protezu, epitezu i opturator izrađuje se osiguranoj osobi kao samostalno ili dodatno stomatološko pomagalo ako je oštećeno koštano ili meko tkivo.

Odobrenje za ostvarivanje prava na stomatološka pomagala iz stavka 1. ovog članka daje liječničko povjerenstvo područnog ureda Zavoda. 

Članak 88.

Fiksna udlaga odobrava se osiguranoj osobi u koje je parodontopatija napredovala, te je potrebna stabilizacija zuba, za fiksaciju čeljusti kod prijeloma u području čeljusti, kod izbijanja zubi iz čeljusti i za zaštitu zubi prilikom zračenja.

Nagrizna udlaga odobrava se u svrhu dijagnostike i liječenja bolesti stomatognatog sustava ili kao imobilizacija poslije trauma.

Akrilatna grizna ploča (palatinalna i mandibularna) odobrava se osiguranoj osobi nakon terapijskog postupka vestibuloplastike sa ciljem zadržavanja poslijeoperativnog stanja i kod terapije otvorenog sinusa.

Članak 89.

Stomatološka pomagala propisana ovim Pravilnikom izra­đuju se od sljedećih materijala:

– krunice – iz poluplemenite (paladij srebrne) i plemenite (zlatne i platin zlatne) slitine

– krunice i fasete na metalnim krunicama – iz mikrofilnih kompozita

– ortodontski uređaji, udlage – iz akrilata i kobalt-kromovih slitina

– totalne zubne proteze – iz akrilata, iz akrilata i kobalt-kromove slitine

– djelomične metalne lijevane proteze – iz kobalt-kromove slitine i akrilata

– djelomične akrilatne zubne proteze – iz akrilata

– totalne metalne lijevane proteze – iz kobalt-kromove slitine i akrilata

– elementi za fiksne ortodontske uređaje iz kobalt-kromove slitine ili nikal-titanium slitine.

Članak 90.

Osigurana osoba u cijelosti snosi troškove kobalt-kromovih slitina koje su utrošene za izradu lijevane metalne proteze.

Osigurana osoba u cijelosti snosi troškove poluplemenitih i plemenitih slitina utrošenih za izradu krunica i lijevanih nadogradnji u slučaju kada ostvaruje pravo na navedena stomatološka pomagala prema članku 82. stavku 1, 3. i 4. i članku 83. ovoga Pravilnika.

Troškove posebnih materijala pri izradi fiksnih ortodontskih uređaja – bravica, lukova i prstena s dodatnim elementima snosi u cijelosti Zavod.

IV. PRAVO NA POPRAVAK POMAGALA, TE REZERVNE DIJELOVE I POTROŠNI MATERIJAL

Članak 91.

Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na pomagalo navedeno u Popisu pomagala, odnosno na pomagalo na osnovi odobrenja liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije u skladu s člankom 25. stavkom 1. ovog Pravilnika ima pravo na popravak pomagala te na rezervne dijelove i potrošni materijal za to pomagalo prema odredbama ovog Pravilnika, a u vrijednosti propisanoj Popisom pomagala, odnosno utvrđenoj ugovorom sklopljenim s isporučiteljem pomagala.

Potrebu za popravkom pomagala iz medicinskih razloga, ugovorni doktor predlaže u povijesti bolesti, a sastavne ili rezerv­ne dijelove utvrđene u Popisu pomagala propisuje na potvrdi o pomagalu.

Potrebu za popravkom pomagala iz tehničkih razloga na zahtjev osigurane osobe utvrđuje ugovorni isporučitelj koji uz predračun troškova popravka izdaje potvrdu o popravku pomagala iz članka 8. ovog Pravilnika.

Potvrde iz stavka 2. i 3. ovog članka ovjerava ovlašteni radnik Zavoda sa ili bez prethodnog odobrenja nadležnoga liječničkog povjerenstva Zavoda.

Kada je za ovjeru potvrde o popravku pomagala potrebno prethodno odobrenje nadležnoga liječničkog povjerenstva Zavoda, odobrenje daje ono liječničko povjerenstvo koje je u skladu s ovim Pravilnikom nadležno za odobrenje pomagala, za koje je utvrđena potreba popravka.

Članak 92.

Rezervne ili ostale sastavne dijelove i potrošni materijal propisuje ugovorni doktor ili ugovorni isporučitelj, kako je to navedeno u Popisu pomagala.

Rezervne dijelove, odnosno potrošni materijal, koji nisu navedeni u Popisu pomagala, ugovorni isporučitelj obvezno navodi u predračunu popravka, prema originalnom nazivu i šifri iz originalnog kataloga proizvođača pomagala.

Ugovorni isporučitelj ima pravo propisati isključivo samo zamjenu ili popravak istovrsnog dijela pomagala za koja je ovlašten u Popisu pomagala.

Članak 93.

Osiguranoj osobi odobrava se popravak pomagala na teret sredstava Zavoda samo nakon isteka jamstvenog roka.

Popravak pomagala u skladu sa stavkom 1. ovog članka obav­lja se kod ugovornog isporučitelja koji je to pomagalo isporučio. Uvjeti popravka određuju se ugovorom između Zavoda i isporučitelja pomagala.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, nakon isteka jamstvenog roka, a unutar roka uporabe stomatološkog pomagala utvrđenog u Popisu pomagala, osigurana osoba ima pravo jednom tijekom godine dana na popravak stomatološkog pomagala na teret sredstava Zavoda.

Ako je popravak izvršen u skladu sa stavkom 3. ovog članka, a nakon isteka propisanog roka uporabe stomatološkog pomagala, osigurana osoba ima pravo na izradu novoga, istovrsnog pomagala na teret sredstava Zavoda tek nakon isteka 6 mjeseci od dana izvršenog popravka.

Članak 94.

Unutar jamstvenog roka ugovorni je isporučitelj obvezan izvršiti popravak pomagala na svoj trošak, a ako popravak nije moguć, obvezan je osiguranoj osobi isporučiti odmah, odnosno najkasnije u roku od 30 dana novo istovrsno pomagalo.

Tijekom popravka pomagala u skladu sa stavkom 1. ovog članka ugovorni isporučitelj je obvezan osiguranoj osobi dati zamjensko pomagalo, ako je to nužno zbog zdravstvenog stanja ili je osigurana osoba onemogućena u svojim svakodnevnim životnim aktivnostima.

Troškove popravka stomatološkog pomagala koje unutar jamstvenog roka nije bilo uporabivo ili čije je oštećenje nastalo unutar tog roka, a koje nije posljedica namjernog oštećenja ili nepažnje osigurane osobe, snosi ugovorna zdravstvena ustanova ili ugovorni doktor stomatologije privatne prakse koji su osiguranoj osobi izradili rečeno pomagalo.

Članak 95.

Ako osigurana osoba izvrši popravak pomagala suprotno odredbama ovog Pravilnika, trošak popravka u cijelosti snosi osobno.

V. TIJELA ZA MEDICINSKU PROVJERU I ODOBRENJE PRIJEDLOGA ZA ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA

1. Liječnička povjerenstva područnog ureda Zavoda

Članak 96.

Liječničko povjerenstvo područnog ureda Zavoda, odnosno liječničko povjerenstvo za pomagala područnih ureda Zavoda u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu provode medicinsku provjeru opravdanosti prijedloga i daju odobrenje za propisano pomagalo, odnosno popravak pomagala, rezervne dijelove i potrošni materijal za pomagala.

Nalaz, mišljenje i ocjenu o opravdanosti prijedloga za propisano pomagalo, popravak pomagala, rezervni dio i potrošni materijal za pomagala utvrđenih u Popisu pomagala, liječnička povjerenstva iz stavka 1. ovog članka daju na potvrdi o pomagalu.

Članak 97.

Osigurana osoba, kojoj je ugovorni doktor iz članka 14. stav­ka 1. ovog Pravilnika, uskratio pravo na propisivanje pomagala, ima pravo u roku od 8 dana od dana uskrate tog prava izjaviti pisani prigovor liječničkom povjerenstvu koje je nadležno za odobrenje tog pomagala. Za pomagala za koja nije propisana obveza prethodnog odobrenja nadležnoga liječničkog povjerenstva, prigovor se podnosi liječničkom povjerenstvu područnog ureda Zavoda nadležnom prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osigurane osobe Zavoda.

Liječničko povjerenstvo Zavoda iz stavka 1. ovog članka obvezno je o prigovoru osigurane osobe donijeti nalaz, mišljenje i ocjenu najkasnije u roku od 8 dana od dana zaprimanja prigovora.

Nalaz, mišljenje i ocjenu liječničko povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka daje na osnovi medicinske dokumentacije ugovornog doktora, a po potrebi i pregleda osigurane osobe.

2. Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije

Članak 98.

Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije provodi medicinsku provjeru opravdanosti prijedloga i daje odobrenje u prvom stupnju za pomagala za koja je to određeno u Popisu pomagala, odnosno za pomagala, popravak tih pomagala, rezervne dijelove i potrošne materijale koja propisuju ovlaštene zdravstvene ustanove, odnosno koja podliježu posebnoj kontroli i to:

– mioelektronsku protezu za ruke i dijelove za protezu

– invalidska kolica za odrasle osobe i djecu s visokom razinom aktivnosti

– invalidska kolica na elektromotorni pogon

– upravljačku kutiju za invalidska kolica na elektromotorni pogon

– antidekubitalni madrac

– elektronski uređaji i njihov popravak

– epiteze

– koncentrator kisika

– inhalator

– aspirator i aspiracijski kateteri

– pulsni oksimetar i dijelove za uređaje te potrošni materijali za osiguranu osobu sa spinalnom mišićnom atrofijom koja je na kućnom liječenju

– nazogastričnu sondu

– tiflotehnička pomagala, osim sata za slijepe i bijelog štapa

– faks uređaj – za osobe s potpunim gubitkom sluha

– porculansku i silikonsku očnu protezu po mjeri

– vibrosignalizator zvona i taktilnovibracijska budilica

– potrošni materijal za inzulinsku crpku

– potrošni materijal za umjetnu pužnicu

– stomatološka pomagala iz članka 82. stavka 3. i 4. za djelomičnu i totalnu lijevanu metalnu zubnu protezu i za stomatološka pomagala u slučajevima iz stavka 6. ovog Pravilnika

– potrošni materijal za automatiziranu peritonejsku dijalizu i kontinuiranu ambulatornu peritonejsku dijalizu

– pomagala iz članka 25. ovog Pravilnika

– veću količinu pomagala od propisanog u Popisu pomagala.

Nalaz, mišljenje i ocjenu o opravdanosti prijedloga za propisano pomagalo, popravak pomagala, rezervni dio i potrošni materijal za pomagalo utvrđeno u stavku 1. ovog članka, liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda daje na potvrdu o pomagalu.

Članak 99.

Osigurana osoba koja je nezadovoljna nalazom, mišljenjem i ocjenom liječničkih povjerenstava iz članaka 96., 97. i 98. ovoga Pravilnika ima pravo podnijeti pisani zahtjev područnom uredu Zavoda nadležnom prema mjestu svog prebivališta, odnosno boravišta za donošenje pisanog rješenja u prvostupanjskom uprav­nom postupku.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka osigurana osoba ima pravo žalbe Direkciji Zavoda.

Članak 100.

U postupku po žalbi izjavljenoj protiv prvostupanjskog rješenja donijetog na osnovi nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije, drugostupanjsko rješenje donosi se na osnovi prethodno pribavljenog nalaza, mišljenja i ocjene višeg liječničkog povjerenstva Direkcije Zavoda u skladu s općim aktom Zavoda.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, kada se u žalbenom postupku pobija prvostupanjsko rješenje donijeto na osnovi nalaza, mišljenja i ocjene nadležnoga liječničkog povjerenstva Zavoda iz članka 96. ovog Pravilnika, na zahtjev drugostupanjskog tijela nalaz, mišljenje i ocjenu daje liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije.

Članak 101.

Na rad i sastav liječničkih povjerenstava iz članka 96. i 98. ovog Pravilnika primjenjuju se odredbe općeg akta Zavoda kojim se uređuju sastav, ovlast i način rada liječničkih povjerenstava Zavoda, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

VI. SKLAPANJE UGOVORA S ISPORUČITELJIMA

Članak 102.

Zavod sklapa ugovore s isporučiteljima pomagala koji osiguravaju izradu, isporuku i popravak pomagala, standarda i kvalitete utvrđenih u skladu s odredbama članka 2. ovog Pravilnika koji imaju odobrenje (licencu) proizvođača ili njegovoga glavnog distributera u Republici Hrvatskoj za proizvodnju, odnosno obavl­janje prometa pomagalima za tekuću kalendarsku godinu i koji ispunjavaju uvjete iz članka 2. ovog Pravilnika.

Radi sklapanja ugovora iz stavka 1. ovog članka Zavod provodi postupak javnog prikupljanja ponuda za utvrđivanje cijena pomagala, te postupak ugovaranja s isporučiteljima pomagala u skladu s odredbama ovog Pravilnika, osim za stomatološka pomagala za koja se cijene i ugovaranje uređuju drugim općim aktima Zavoda.

Isporučitelji pomagala obvezni su uz ponudu za sklapanje ugovora priložiti katalog i prospekt pomagala za koja podnose ponudu.

Katalog, odnosno prospekt pomagala iz stavka 3. ovog članka mora sadržavati: fotografiju ili skicu pomagala s naznakom sastavnih i rezervnih dijelova, te opis materijala od kojeg je pomagalo izrađeno. Uz katalog pomagala potrebno je dostaviti certifikat o kvaliteti, odnosno standardu ponuđenog pomagala, u skladu s člankom 2. ovog Pravilnika.

Članak 103.

Zavod u postupku javnog prikupljanja ponuda za utvrđivanje cijena pomagala i sklapanja ugovora utvrđuje uvjete koje moraju ispunjavati isporučitelji pomagala i to posebice:

– vrstu, kakvoću, količinu i vrijednost (cijena) pomagala

– rokove isporuke pomagala, način isporuke pomagala, jamstvene rokove pomagala, jamstvene rokove za gotove dijelove i za dijelove izrađene po isporučitelju pomagala navedene u jamstvenom listu u kojem je utvrđena i odgovornost isporučitelja pomagala za ispravnost, funkcionalnost i kakvoću pomagala

– osiguranje servisa, popravka pomagala i rezervnih dijelova s jamstvenim rokom sa cijenama rezervnih dijelova pomagala i cijenom sata rada za popravak i servisiranje pomagala

– uvjete glede poslovnog prostora isporučitelja pomagala od značaja za ispunjavanje obveze isporuke odnosno popravka pomagala, te uvjete glede potrebne opreme i zaposlenih radnika.

Osim uvjeta iz stavka 1. ovog članka Zavod može utvrditi za pojedinu grupu, odnosno vrstu pomagala i posebne uvjete koje moraju ispunjavati isporučitelji pomagala, posebice glede uvjeta i načina isporuke pomagala osiguranim osobama.

Na osnovi provedenog postupka javnog prikupljanja ponuda iz članka 102. ovog Pravilnika Zavod može za pojedinu grupu, odnosno vrstu pomagala izabrati jednog po cijeni najpovoljnijeg isporučitelja, odnosno više isporučitelja koji prihvaćaju isporuku po cijeni najpovoljnijeg isporučitelja pod uvjetom da ispunjavaju i sve ostale uvjete propisane ovim Pravilnikom i uvjete zadane u postupku javnog prikupljanja ponuda.

Izbor jednog ili više isporučitelja u smislu stavka 3. ovog članka ovisi o postignutoj najpovoljnijoj cijeni i sposobnosti isporučitelja za omogućavanje dostupnosti opskrbe pomagalima pod jednakim uvjetima svih osiguranih osoba na području Re-
publike Hrvatske.

Prije sklapanja ugovora iz članka 102. stavka 1. ovog Pravil­nika ovlaštene osobe Zavoda izvršit će provjeru ispunjenja uvjeta iz stavka 1. ovog članka, a posebno uvjete glede prostora, opreme i kadrova isporučitelja, te kvalitete pomagala za koja je podnesena ponuda radi usporedbe i provjere točnosti podataka navedenih u dokumentaciji isporučitelja koji su podnijeli ponudu za sklapanje ugovora sa Zavodom.

Ugovorom iz članka 102. stavka 1. ovog Pravilnika, pored uvjeta iz ovog članka, uređuju se i sljedeći uvjeti:

– rok na koji se ugovor sklapa

– obveza prilaganja radnog i mjernog lista uz potvrdu o pomagalu

– način i rokove plaćanja za isporučeno pomagalo

– način obavljanja nadzora i kontrole izvršenja ugovornih obveza

– odgovornost za štetu nastalu zbog neizvršavanja, odnosno nepravodobnog izvršavanja ugovornih obveza.

Sastavni dio ugovora je katalog, odnosno prospekt pomagala iz članka 102. stavka 4. ovog Pravilnika.

VII. POSTUPAK ZA NAKNADU ŠTETE

Članak 104.

U slučaju nastale štete Zavod će potraživati naknadu štete od:

– ugovorne zdravstvene ustanove i doktora iz članka 14. stav­ka 1. ovog Pravilnika radnika te ustanove, odnosno ugovornog doktora privatne prakse, kada se utvrdi da su propisali pomagalo suprotno odredbama ovog Pravilnika,

– ugovornog isporučitelja koji je osiguranoj osobi isporučio pomagalo za koje se utvrdi da je neodgovarajuće kakvoće, količine, cijene ili da je isporučio pomagalo izvan ugovorenog roka ili koje nije propisao ugovorni doktor, odnosno koji je osiguranoj osobi neopravdano naplatio dio cijene ili ukupnu cijenu isporučenog pomagala

– osigurane osobe za koju se utvrdi da je iz neopravdanih razloga onemogućila izradu naručenog pomagala po mjeri, nije preuzela izrađeno i ispravno pomagalo, namjerno uništila preuzeto pomagalo, te koja nije prema odredbama ovog Pravilnika vratila pomagalo dobiveno na uporabu.

Odštetni zahtjev Zavod utvrđuje najmanje u visini vrijednosti pomagala koju je Zavod platio ugovornom isporučitelju sa svim zavisnim troškovima.

Članak 105.

Ako ugovorni subjekti postupe suprotno odredbama ovog Pravilnika, osim naknađivanja štete u skladu sa člankom 104. ovoga Pravilnika, Zavod ima pravo i obvezu:

– jednostrano raskinuti ugovor s isporučiteljem pomagala koji je osiguranoj osobi izdao pomagalo suprotno odrednicama sklopljenog ugovora (npr. izdao pomagalo neodgovarajuće kvalitete ili kvantitete; naplatio višu cijenu od ugovorene i dr.)

– uskratiti ugovornom doktoru ili ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi pravo propisivanja pomagala na teret sredstava Zavoda, kada su osiguranoj osobi propisali pomagalo koje ne odgovara njezinom zdravstvenom stanju, odnosno njezinim stvarnim potrebama.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 106.

Nakon provedenog postupka iz članka 102. stavka 2. ovoga Pravilnika Popis pomagala s utvrđenim cijenama objavit će se u »Narodnim novinama«.

Ugovornom isporučitelju koji je do primjene ovog Pravilnika imao sklopljen ugovor sa Zavodom o izradi, isporuci i popravku ortopedskih i drugih pomagala na osnovi Pravilnika o ortoped­skim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 108/96., 13/97., 92/98., 97/98., 104/98., 165/98., 34/99., 73/99., 114/99., 129/99., 18/00., 47/00., 52/00., 63/00. – pročišćeni tekst, 77/00., 85/00, 106/00., 131/00., 60/01., 67/01., 71/01., 31/02., 76/02., 85/02., 117/02., 138/02., 32/03., 73/03., 93/03. – pročišćeni tekst, 158/03. i 74/04.), a s kojim Zavod nije sklopio ugovor na osnovi provedenog postupka iz članka 102. stavka 2. ovog Pravilnika, postojeći ugovor prestaje važiti danom primjene ovog Pravilnika u cijelosti.

Članak 107.

Do dana primjene ovog Pravilnika u cijelosti osigurane osobe Zavoda ostvarivat će prava na ortopedska i druga pomagala pod uvjetima i na način utvrđen Pravilnikom iz članka 106. stav­ka 2. ovoga Pravilnika, osim stomatoloških pomagala koja osigurane osobe ostvaruju na način i po postupku utvrđenom ovim Prav­ilnikom.

Članak 108.

Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na pomagalo prema Pravilniku iz članka 106. stavka 2. ovog Pravilnika, nastavlja koristiti ostvareno pomagalo do isteka roka propisanog tim Pravil­nikom, ako je to za nju povoljnije i nakon primjene ovoga Pravilnika u cijelosti.

Popravak pomagala uključujući i rezervne dijelove za pomagala iz stavka 1. ovog članka uredit će se ugovorom s izabranim isporučiteljima istovrsnih pomagala, u skladu s člankom 102. stav­kom 1. ovog Pravilnika.

Članak 109.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2005. godine, osim odredaba članaka 2., 4., 82. – 90., 102., 103., 106. i 107. ovog Pravilnika, Popisa pomagala iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika, te odredbi glave I, II, III, pod točkom »I. STOMATOLOŠKA POMAGALA« sa člancima 82. – 90., glava IV., V. i VII. ovog Pravilnika koje se odnose na uvjete i način ostvarivanja prava osiguranih osoba na stomatološka pomagala, koja se primjenjuju osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/05-01/33

Urbroj: 338-01-01-05-1

Zagreb, 31. siječnja 2005.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.

 

 

POTVRDA
o popravku pomagala

Stranica 1
Stranica 2

 

POTVRDA
o izradi ili popravku
stomatološkog pomagala

Stranica 1
Stranica 2

 

POTVRDA
o očnim, tiflotehničkim
i dodirnim pomagalima

Stranica 1
Stranica 2

 

POTVRDA
o slušnim, surdotehničkim i
govornim pomagalima

Stranica 1
Stranica 2

 

POTVRDA
o ortopedskim i
drugim pomagalima

Stranica 1
Stranica 2

 

 

 

ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA

 

STOMATOLOŠKA POMAGALA