Pravilnik o plaćanju naknade za obavljanje telekomunikacijskih usluga i djelatnosti

NN 26/2005 (23.2.2005.), Pravilnik o plaćanju naknade za obavljanje telekomunikacijskih usluga i djelatnosti

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

459

Na temelju članka 36. stavka 1. i 2., a u vezi s člankom 119. stavkom 11. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine«, broj 122/03., 158/03. i 60/04.), ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O PLAĆANJU NAKNADE ZA OBAVLJANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA I DJELATNOSTI

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje visina naknade za koncesije, dozvole, prijave i ovlasti, visina naknade za podnošenje zah­tjeva za dozvolu za obavljanje telekomunikacijskih usluga i za podnošenje pisane prijave za obavljanje telekomunikacijskih uslu­ga, te visina naknade koja se plaća za preuzimanje natječajne dokumentacije i za sudjelovanje u postupku javnog natječaja (u daljnjem tekstu: naknada), ovisno o vrsti telekomunikacijske uslu­ge ili djelatnosti te području na kojem se obavlja usluga ili djelatnost, kao i način plaćanja za:

a) koncesije za frekvenciju za obavljanje javnih teleko­munikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži:

1. za telekomunikacijske usluge u pokretnoj mreži NMT-450i,

2. za telekomunikacijske usluge u pokretnoj mreži GSM 900,

3. za telekomunikacijske usluge u pokretnoj mreži GSM/DCS-1800,

4. za telekomunikacijske usluge u pokretnoj mreži UMTS,

5. za telekomunikacijske usluge u kombiniranoj pokretnoj mreži GSM 900 ili GSM/DCS-1800 s UMTS-om,

6. za ostale telekomunikacijske usluge u pokretnoj mreži s prijenosom govora, bez usluga iz podtočaka 1. do 5. ove točke,

b) koncesije za frekvenciju za obavljanje javnih teleko­munikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži:

1. za javne govorne usluge putem bežičnog pristupa lokalnoj petlji,

2. za podatkovne usluge putem bežičnog pristupa lokalnoj petlji.

c) dozvole za obavljanje telekomunikacijskih usluga:

1. za javne govorne usluge u nepokretnoj mreži,

2. za davanje u najam telekomunikacijskih vodova,

3. za davanje u najam telekomunikacijske mreže ili njezinih dijelova,

4. za usluge kabelske distribucije,

5. za usluge u mreži profesionalnog pokretnog radija (PMR),

6. za usluge uz uporabu slobodnoga radiofrekvencijskog spektra,

7. za usluge virtualnog pokretnog mrežnog operatora.

d) prijave za obavljanje telekomunikacijskih usluga:

1. za usluge davanja pristupa Internetu,

2. za usluge prijenosa govora putem internetskog protokola (VoIP),

3. za usluge multi-videokonferencije,

4. za usluge s dodanom vrijednosti,

5. za ostale usluge iz članka 23. stavka 2. točke 1. Zakona o telekomunikacijama (u daljnjem tekstu: Zakon),

6. za usluge u nepokretnoj i pokretnoj satelitskoj službi iz članka 23. stavka 2. točke 2. Zakona.

e) ovlasti za obavljanje djelatnosti u telekomunikacijama:

1. za obavljanje tehničkog pregleda iz članka 25. stavka 6. i članka 30. stavka 1. Zakona,

2. za obavljanje radijskih mjerenja iz članka 85. stavka 4. Zakona,

3. za obavljanje radijskih mjerenja i ispitivanja iz članka 86. stavka 4. točke 2. Zakona,

4. za obavljanje tehničkog pregleda iz članka 86. stavka 6. Zakona i tehničkog pregleda zajedničkog antenskog sustava i mreža kabelske distribucije,

5. za ocjenjivanje sukladnosti radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme (u daljnjem tekstu: RiTT oprema) iz članka 98. Zakona,

6. za obavljanje izračuna i mjerenja veličina elektromag­netskih polja iz članka 101. stavka 3. Zakona,

7. za ocjenjivanje sukladnosti električne i druge tehničke opreme iz članka 102. Zakona,

8. za obavljanje mjerenja i ispitivanja u svrhu utvrđivanja uzroka smetnji iz članka 103. stavka 2. Zakona.

f) ostale naknade:

1. za podnošenje zahtjeva za dozvolu iz članka 25. Zakona,

2. za podnošenje pisane prijave iz članka 27. Zakona,

3. za preuzimanje natječajne dokumentacije iz članka 36. stav­ka 2. Zakona,

4. za podnošenje ponude u postupku javnog natječaja iz članka 36. stavka 2. Zakona.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka plaća se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske, na temelju izdanog računa Hrvatske agencije za telekomunikacije (u daljnjem tekstu: Agencija).

(3) Sredstva prikupljena od naknade iz stavka 1. ovoga članka Agencija je obvezna redovito, najkasnije do petnaestog u mjesecu za prethodni mjesec, uplaćivati u državni proračun Repub­like Hrvatske.

(4) Podrobno izvješće o prikupljenim i uplaćenim sredstvima iz stavka 3. ovoga članka Agencija mora dostavljati ministarstvu nadležnom za telekomunikacije na njegov zahtjev, a najmanje jedanput u svaka tri mjeseca.

(5) Podrobniji oblik i sadržaj izvješća iz stavka 4. ovoga članka određuje svojim zahtjevom ministarstvo nadležno za telekomunikacije.

(6) Ministarstvo nadležno za telekomunikacije redovito pros­ljeđuje izvješće iz stavka 4. ovoga članka Ministarstvu financija.

Visina naknade

Članak 2.

(1) Visine godišnjih naknada iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika utvrđene su u tablicama 1., 2., 3., 4., 5. i 6. u Prilogu 1. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) U ukupan prihod iz tablica 1., 2., 3. i 4. u Prilogu 1. ovoga Pravilnika računaju se svi fakturirani prihodi u proteklih dvanaest mjeseci, koji su ostvareni obavljanjem pripadajućih telekomunikacijskih usluga.

(3) Osobe na koje se primjenjuje ovaj Pravilnik moraju u pisanom obliku izvijestiti Agenciju o ostvarenom ukupnom prihodu iz stavka 2. ovoga članka, i to najkasnije do petnaestog u sljedećem mjesecu nakon isteka razdoblja od dvanaest mjeseci za koje je naknada plaćena.

(4) Agencija ili revizor, kojeg je odabralo Vijeće Agencije, može pregledati računovodstvene knjige i obračune prihoda osoba iz stavka 3. ovoga članka. U slučaju da se pregledom utvrde prihodi različiti od prihoda prijavljenog prema stavku 3. ovoga članka, troškove pregleda plaća osoba kod koje se obavlja pregled računovodstvenih knjiga i obračuna prihoda. Agencija ili revizor, kojeg je odabralo Vijeće Agencije, može pregledati računovod­stvene knjige i obračune prihoda na teret osobe koja u pisanom obliku ne izvijesti Agenciju o ostvarenom ukupnom prihodu u roku utvrđenom u stavku 3. ovoga članka.

Način plaćanja

Članak 3.

(1) Naknada za prvu godinu obavljanja usluga, utvrđena u tablicama 1. i 2., plaća se unaprijed za dvanaest mjeseci, a najkasnije prigodom sklapanja ugovora o koncesiji iz članka 30. stavka 1. Zakona, računajući i mjesec u kojem se, prema ugovoru o koncesiji, započinje obavljati usluga.

(2) Naknada za prvu godinu obavljanja usluga, utvrđena u Tablici 3., plaća se unaprijed za dvanaest mjeseci, a najkasnije prigodom preuzimanja dozvole, računajući i mjesec u kojem se, prema toj dozvoli, započinje obavljati usluga.

(3) Naknada za prvu godinu obavljanja usluga, utvrđena u Tablici 4., plaća se unaprijed za dvanaest mjeseci, a najkasnije 30 dana prije početka obavljanja usluge navedene u pisanoj prijavi, računajući i mjesec u kojem se, prema toj prijavi, započinje obav­ljati usluga.

(4) Naknada za prvu godinu obavljanja djelatnosti, utvrđena u tablici 5., plaća se unaprijed za dvanaest mjeseci, a najkasnije prigodom preuzimanja propisane ovlasti, računajući i mjesec u kojem je ovlast preuzeta.

(5) Naknada za drugu godinu i svaku sljedeću godinu obav­ljanja usluga, utvrđena u tablicama 1., 2., 3. i 4., plaća se najkasnije u roku 45 dana od dana isteka razdoblja za koje je naknada plaćena.

(6) Naknada za drugu godinu i svaku sljedeću godinu obav­ljanja djelatnosti, utvrđena u Tablici 5., plaća se najkasnije do petnaestog u sljedećem mjesecu nakon isteka razdoblja za koje je naknada plaćena.

(7) Za preuzimanje natječajne dokumentacije plaća se naknada utvrđena u Tablici 6., i to prije preuzimanja natječajne dokumentacije.

(8) Za sudjelovanje u postupku javnog natječaja plaća se naknada utvrđena u Tablici 6., i to prigodom podnošenja ponude u postupku javnog natječaja.

(9) Za podnošenje zahtjeva za dozvolu iz članka 25. Zakona plaća se naknada utvrđena u Tablici 6., i to prigodom podnošenja zahtjeva.

(10) Za podnošenje pisane prijave iz članka 27. Zakona plaća se naknada utvrđena u Tablici 6., i to prigodom podnošenja pisane prijave.

(11) Ako se naknada iz stavka 1. do 6. ovoga članka ne plati u određenom roku, zaračunavaju se zakonske zatezne kamate.

(12) Ako se utvrdi da naknada iz stavka 1. do 6. ovoga članka nije plaćena ni nakon 30 dana od dana zaprimanja opomene Agencije, osobi, na koju se primjenjuje ovaj Pravilnik, može se oduzeti dana koncesija, dozvola ili ovlast, odnosno zabraniti obavljanje prijavljene telekomunikacijske usluge u skladu s odred­bama Zakona, a za nepodmireno dugovanje izdat će se račun te će se poduzeti mjere u skladu sa zakonom.

(13) Ako se utvrdi da osoba iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika iskaže ostvareni ukupni prihod koji je manji za 5% ili više posto od stvarnog prihoda, plaća trostruki iznos propisane naknade.

(14) Naknade uplaćene prema odredbama ovoga Pravilnika ne vraćaju se.

Propis koji prestaje važiti

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o plaćanju naknade za obavljanje telekomunikacijskih usluga i djelatnosti (»Narodne novine«, broj 49/04. i 57/04.), osim odredbe članka 4. u dijelu koji se odnosi na Tablicu 3. iz članka 2. stavka 1. Pravilnika o naknadi za obavljanje telekomunikacijskih usluga i drugih telekomunikacijskih djelatnosti i načinu plaćanja (»Narodne novine«, broj 48/03.) i druge odredbe tog Pravilnika, koje se odnose na plaćanje naknade za obavljanje djelatnosti radija i televizije, a koji ostaje na snazi do donošenja propisa iz članka 64. stavka 5. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 122/03).

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/04-02/66

Urbroj: 530-10-05-1

Zagreb, 7. veljače 2005.

Ministar
Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.

 

 

PRILOG 1.

Tablica 1.

NAKNADA ZA KONCESIJU ZA FREKVENCIJU ZA OBAVLJANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA UZ UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA U POKRETNOJ MREŽI

Red.

br.

Telekomunikacijske usluge

uz uporabu radiofrekvencijskog

spektra u pokretnoj mreži

NAKNADA ZA PRVU GODINU OBAVLJANJA USLUGA

(u milijunima kuna)

NAKNADA ZA

OSTALE GODINE

OBAVLJANJA USLUGA

Republika

Regija s

Grad

Županija, grad ili općina

(u tisućama stanovnika)

Postotak

od ukupnog prihoda

 

Hrvatska

više od

Zagreb

 

 

1.000.000

ili regija do

250 –

100 –

do 100

 

 

stanovnika

1.000.000

500

250

 

 

 

 

stanovnika

 

 

 

 

1.

Usluge u pokretnoj mreži – NMT-450i

9

4

2

0,5

0,2

0,1

0,5%

 

2.

Usluge u pokretnoj mreži – GSM 900

105

45

25

0,5%

 

3.

Usluge u pokretnoj mreži –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GSM/DCS-1800

105

45

25

0,5%

 

4.

Usluge u pokretnoj mreži – UMTS

132

100

75

1%

 

5.

Usluge u kombiniranoj  pokretnoj mreži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– GSM 900 ili GSM/DCS-1800 s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMTS-om

172

125

95

1%

 

6.

Ostale usluge u pokretnoj mreži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s prijenosom govora, bez usluga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pod točkama 1. do 5. ove Tablice

0,5

0,3

0,2

0,1

0,05

0,005

1%

 

 

 

 

Tablica 2.

NAKNADA ZA KONCESIJU ZA FREKVENCIJU ZA OBAVLJANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA UZ UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

   

Red.

br.

 

 

Telekomunikacijske usluge uz

upotrebu radiofrekvencijskog spektra u nepokretnoj mreži

NAKNADA ZA PRVU GODINU OBAVLJANJA USLUGA (u kunama)

NAKNADA ZA  OSTALE GODINE OBAVLJANJA USLUGA

Županija do

Županija s više

Grad

Više susjednih županija, od-

Postotak

300.000

od 300.000

Zagreb

nosno Grad Zagreb i jedna ili

od ukupnog prihoda

stanovnika

stanovnika

 

više njemu susjednih županija

 

1.

Javne govorne usluge putem

70.000

100.000

200.000

Iznos naknade jednak je

0,1%

 

bežičnog pristupa lokalnoj petlji

 

 

 

zbroju pripadajućih naknada

 

2.

Podatkovne usluge putem

25.000

35.000

70.000

za svaku pojedinu župani-

0,1%

 

bežičnog pristupa lokalnoj petlji

 

 

 

ju odnosno Grad Zagreb

 

 

 

 

Tablica 3.

NAKNADA ZA DOZVOLU ZA OBAVLJANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

Red.

br.

 

 

 

Telekomunikacijske

usluge u nepokretnoj

mreži

NAKNADA ZA PRVU GODINU OBAVLJANJA USLUGA (u kunama)

NAKNADA ZA OST. GODINE OBAV LJANJA USLUGA

Republika

Regija s

Grad

Županija, grad, dio grada, općina, naselje ili dio naselja

(u tisućama stanovnika)

Postotak

Hrvatska

više od

Zagreb ili

od ukupnog prihoda

 

1.000.000

regija do

250 –

100 –

50 –

30 –

10 –

5 –

3 – 5

do 3

 

 

stanovnika

1.000.000

500

250

100

50

30

10

 

 

 

 

 

stanovnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Javne govorne usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u nepokretnoj mreži

20.000

15.000

10.000

5000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

0,1%

2.

Davanje u najam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

telekomunikacijskih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vodova

10.000

5000

2000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

0,1%

3.

Davanje u najam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

telekomunikacijske

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mreže ili njezinih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dijelova

10.000

5000

2000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

0,1%

4.

Usluge kabelske

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

distribucije

10.000

5000

2000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

0,1%

5.

Usluge u mreži profe-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sionalnog pokretnog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

radija (PMR)

5000

3000

2000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

0,1%

6.

Usluge uz uporabu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slobodnoga radio-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frekvencijskog spektra

5000

3000

2000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

0,1%

7.

Usluge virtualnog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokretnog mrežnog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

operatora

10.000

5000

2000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

0,1%

 

 

Tablica 4.

NAKNADA ZA PRIJAVU ZA OBAVLJANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA

     

Red.

Prijava za obavljanje

NAKNADA ZA PRVU GODINU

NAKNADA ZA OSTALE GODINE

broj

telekomunikacijskih usluga

OBAVLJANJA USLUGA (u kunama)

OBAVLJANJA USLUGA

 

 

 

Postotak od ukupnog prihoda

1.

Usluge davanja pristupa Internetu

5000

0,1%

2.

Usluge prijenosa govora putem internetskog

 

 

 

protokola (VoIP)

5000

0,1%

3.

Usluge multi-videokonferencije

2000

0,1%

4.

Usluge s dodanom vrijednosti

2000

0,1%

5.

Ostale usluge iz članka 23. stavka 2. točke

 

 

 

1. Zakona, osim usluga pod točkama

 

 

 

1. do 4. ove Tablice

2000

0,1%

6.

Usluge u nepokretnoj i pokretnoj satelitskoj

 

 

 

službi iz članka 23. stavka 2. točke 2. Zakona

2000

0,1%

 

 

Tablica 5.

NAKNADA ZA OVLAST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI U TELEKOMUNIKACIJAMA

Red.

 

GODIŠNJA NAKNADA

broj

   Ovlast za obavljanje djelatnosti

ZA OBAVLJANJE DJE-

 

 

LATNOSTI (u kunama)

1.

Tehnički pregled za telekomu-

 

 

nikacijske usluge (čl. 25. st. 6.

 

 

i čl. 30. st 1. Zakona)

2000

2.

Radijska mjerenja

 

 

(čl. 85. st. 4. Zakona)

2000

3.

Radijska mjerenja i ispitivanja

 

 

(čl. 86. st. 4. t. 2. Zakona)

2000

4.

Tehnički pregled radij. postaja

 

 

(čl. 86. st. 6. Zakona)

 

 

Tehnički pregled zajedničkog

 

 

antenskog sustava i mreža

 

 

kabelske distribucije

2000

5.

Ocjenjivanje sukladnosti

 

 

RiTT opreme (čl. 98. Zakona)

2000

6.

Izračuni i mjerenja veličina

 

 

elektromagnetskih polja

 

 

(čl. 101. st. 3. Zakona)

2000

7.

Ocjenjivanje sukladnosti elek-

 

 

trične i druge tehničke opreme

 

 

(čl. 102. Zakona)

2000

8.

Mjerenja i ispitivanja u svrhu

 

 

utvrđivanja uzroka smetnji

 

 

(čl. 103. st. 2. Zakona)

2000

 

 

Tablica 6.

OSTALE NAKNADE

Red.

Naknada

IZNOS NAKNADE

broj

koja se plaća prigodom:

 

1.

preuzimanja natječajne

0,01% od iznosa naknade za 

 

dokumentacije

prvu godinu obavljanja usluga

 

(čl. 36. st. 2. Zakona)

iz Tablice 1. ili Tablice 2.

2.

podnošenja ponude u pos-

0,02% od iznosa naknade za

 

tupku javnog natječaja

prvu godinu obavljanja usluga

 

(čl. 36. st. 2. Zakona)

iz Tablice 1. ili Tablice 2.

3.

podnošenja zahtjeva za

5% od iznosa naknade za 

 

dozvolu (čl. 25. Zakona)

prvu godinu obavljanja

 

 

usluga iz Tablice 3.

4.

podnošenja pisane prijave

5% od iznosa naknade za 

 

(čl. 27. Zakona)

prvu godinu obavljanja

 

 

usluga iz Tablice 4.