Pravilnik o opasnim psima

NN 26/2005 (23.2.2005.), Pravilnik o opasnim psima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

463

Na temelju članka 20. stavka 2. i 4. Zakona o dobrobiti životinja (»Narodne novine«, broj 19/99.) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

Pravilnik

 o opasnim psima

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se opasni i moguće opasni psi.

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

»opasan pas« može biti bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo koje pasmine koja je, ničim izazvana, napala čovjeka i nanijela mu tjelesne ozljede ili koja se uzgaja i/ili dresira za borbe pasa ili je zatečena u organiziranoj borbi s drugim psom,

»moguće opasan pas« – pas službeno obučen za čuvanje imovine ili kao tjelesni čuvar te psi iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika,

»nadležno tijelo« – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva – Uprava za veterinarstvo,

»registar« – Hrvatska rodovna knjiga koja se vodi pri Hrvatskom kinološkom savezu.

Članak 3.

 Psi koji se koriste kao službeni psi u obavljanju poslova pojedinih državnih tijela ne smatraju se opasnim ni moguće opasnim psima.

Članak 4.

1) Činjenicu da je pas opasan utvrđuje veterinarski inspektor po podnesenoj prijavi o ničim izazvanom napadu na čovjeka i nanesenoj mu tjelesnoj ozljedi.

2) Nakon provedenog postupka iz prethodnog stavka upisuje se psa iz stavka 1. ovoga članka u Upisnik pasa u rubriku »Opasan pas« te je potrebno u veterinarsko-zdravstvenu svjedodžbu u rubriku XI. OSTALO upisati: »opasan pas«. O istome se obavještava Hrvatski kinološki savez.

3) Nakon postupka iz stavka 1. i 2. ovoga članka veterinarski inspektor naređuje provođenje mjera iz članka 5. stavka 1. i 2. i članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika.

4) Opasan pas mora biti označen mikročipom bez obzira na njegovu starost.

5) Obvezna je kastracija/sterilizacija opasnog psa, o čemu posjednik životinje kao dokaz nadležnom veterinarskom inspektoru dostavlja preslik računa za obavljenu uslugu.

6) Daljnje držanje opasnog psa nakon prvoga dokazanog napada na čovjeka moguće je ako vlasnik ispunjava uvjete iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika i nakon provođenja mjera iz stavka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka. Opasan pas mora biti držan u prostoru ili objektu iz kojega ne može pobjeći, a na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN PAS«.

7) Na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi moguće opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: »OŠTAR PAS«.

8) Ulazna vrata u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan ili moguće opasan pas moraju biti zaključana.

9) Izvođenje opasnog ili moguće opasnog psa na javne površine dopušteno je jedino s brnjicom i na povodcu, od strane punoljetne osobe i u skladu s komunalnim odredbama o uvjetima i načinu držanja pasa.

10) Opasan pas mora postići zadovoljavajuću ocjenu na testu provjere stupnja socijalizacije iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravil­nika i nakon školovanja iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika, kojemu pristupa zajedno s vlasnikom.

11) U slučaju ponovljenog napada opasnog psa na čovjeka, utvrđenog u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ili u slučaju neudovoljavanja uvjetima iz prethodnog stavka, postupa se u skladu s člankom 9. stavkom 1. podstavkom četvrtim Zakona o dobrobiti životinja.

Članak 5.

1) Test za provjeru stupnja socijalizacije opasnog psa obavlja se prema Uputi za provjeru socijalizacije psa iz točke 3. Priloga Pravilnika o uzgoju pasa svih pasmina Hrvatskoga kinološkog saveza.

2) Obvezno školovanje (ispit poslušnosti za psa pratitelja s uključenom provjerom socijalizacije) opasnog psa provodi se prema programu Pravilnika športske radne kinologije Hrvatskoga kinološkog saveza.

3) Poslove iz stavka 1. i 2. ovoga članka mogu obavljati samo pravne ili fizičke osobe registrirane za tu djelatnost te upisane u evidenciju Hrvatskoga kinološkog saveza.

Članak 6.

1) Psi iz kontroliranog uzgoja pasmina terijera tipa bull – stafordski bull terijer, američki stafordski terijer, bull terijer i mini bull terijer moraju posjedovati rodovnicu izdanu od Hrvat­skoga kinološkog saveza te biti upisani u registar.

2) Psi iz stavka 1. ovoga članka moraju postići zadovo­ljavajuću ocjenu iz testa iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika.

3) Psi pasmine terijera tipa bull koji ne mogu biti upisani u registar (pit bull terijer) i njihovi križanci, moraju biti označeni mikročipom, sterilizirani ili kastrirani te upisani u Upisnik pasa u rubriku »Moguće opasan pas«, o čemu se obavijest dostavlja Hrvatskom kinološkom savezu.

Članak 7.

1) Prilikom nabave moguće opasnog psa vlasnik istoga mora prijaviti posjedovanje takvog psa radi njegovog upisivanja u Upisnik pasa u rubriku »Moguće opasan pas«.

2) Za daljnje držanje opasnog i nabavu moguće opasnog psa te psa iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, vlasnik mora nadležnom veterinarskom uredu podnijeti dokaze, izdane od strane nadležnog tijela:

– o nekažnjavanju zbog kaznenih djela: protiv života i tijela čovjeka, zlouporabe opojnih droga, mučenja životinja i drugih kaznenih djela počinjenih uporabom sile, prijetnje, protupravnog prisvajanja te oštećenjem ili uništenjem imovine,

– da je stariji od 18 godina i

– da je poslovno sposoban.

3) Ukoliko vlasnik psa ne udovolji odredbama iz stavka 2. ovoga članka s takvim psom postupa se u skladu s člankom 9. stavkom 1. podstavkom četvrtim Zakona o dobrobiti životinja.

4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, uz nadzor veterinarskog inspektora i uz sudjelovanje društva za zaštitu životinja, dopušteno je za psa iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika pronaći novoga vlasnika.

5) Ako podnositelj prijave iz stavka 2. ovoga članka ispunjava propisane uvjete upisuje se u evidenciju koju vodi nadležni veterinarski ured.

6) Evidencija iz stavka 5. ovoga članka sadrži:

– ime i prezime vlasnika psa te adresu,

– popis dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka,

– podatke o psu:

– identifikacijska oznaka psa,

– pasmina,

– broj pod kojim je pas upisan u registar Hrvatskoga kinološ­kog saveza.

Članak 8.

1) Zabranjuje se trgovina opasnim psima, njihovo darovanje, izlaganje, oglašavanje, sudjelovanje na natjecanjima, izložbama i bilo kojim drugim javnim nastupima te okupljanjima na području Republike Hrvatske.

2) Hrvatski kinološki savez dužan je obavijestiti sve svoje podružnice na području Republike Hrvatske o relevantnim podacima o opasnim psima.

Članak 9.

Troškove provedbe mjera iz ovoga Pravilnika snosi vlasnik psa.

Članak 10.

Zabranjuje se uvoz i privremeni boravak na području Repub­like Hrvatske moguće opasnih pasa pasmine terijera tipa bull koji nisu upisani u registar Međunarodnoga kinološkog saveza (F.C.I.) (pit bull terijera) i njihovih križanaca.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/05-01/22
Urbroj: 525-01-05-1
Zagreb, 16. veljače 2005.  

Ministar
Petar Čobanković, v. r.