Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

NN 27/2005 (25.2.2005.), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

MINISTARSTVO FINANCIJA

470

Na temelju članka 117. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03) ministar financija donosi

Pravilnik

o proraČunskom raČunovodstvu
i RaČunskom planu

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) definiraju se knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, organizacija knjigovodstva, sadržaj ra­ču­na Računskog plana i druga područja koja se odnose na prora­čun­sko računovodstvo.

Članak 2.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na državni proračun, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunske korisnike definirane člankom 2. stavkom 1. Zakona o proračunu, (»Narodne novine«, br. 96/03) i utvrđene Registrom korisnika proračuna donesenim u skladu s Pravilnikom o utvrđi­vanju korisnika proračuna i o vođenju registra korisnika pro­računa, (»Narodne novine«, br. 80/04) – u daljnjem tekstu: pro­račun i proračunski korisnici).

Članak 3.

(1) Proračunski korisnik čija je vrijednost imovine i godišnji prihod prema podacima za proteklu kalendarsku godinu manji od 35.000,00 kuna nije obvezan sastavljati i predavati financijske izvještaje te primjenjivati propisani računski plan. Odluku o navedenom donosi osnivač proračunskog korisnika.

(2) Proračunski korisnik iz stavka 1. ovog članka dužan je voditi najmanje Knjigu blagajne i Knjigu prihoda i rashoda.

(3) Knjiga prihoda i rashoda sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. redni broj,

2. broj i datum knjigovodstvene isprave na temelju koje se unosi podatak u knjigu prihoda i rashoda,

3. naziv knjigovodstvene isprave koja je osnova za knjiženje,

4. opis poslovne promjene,

5. iznos prihoda ili rashoda.

(4) U knjigu blagajne se kronološkim redom unose podaci o izvršenim gotovinskim uplatama i isplatama. Knjiga blagajne sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. redni broj,

2. datum i broj knjigovodstvene isprave,

3. opis,

4. uplaćeni ili isplaćeni iznos.

Članak 4.

Proračunsko računovodstvo temelji se na općeprihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, po­uz­da­nosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja.

Članak 5.

(1) Proračun i proračunski korisnici vode knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovod­stva, a prema rasporedu računa iz Računskog plana koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Proračun i proračunski korisnici obvezni su u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka kao i o sta­nju imovine, obveza i vlastitih izvora.

Članak 6.

Ovlašćuje se ministar financija da donosi naputke i daje objašnjenja o primjeni ovog Pravilnika.

II. POSLOVNE KNJIGE I KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE

Članak 7.

(1) Poslovne knjige proračuna i proračunskih korisnika jesu: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige.

(2) Dnevnik je knjiga u koju se unose poslovne promjene slijedom vremenskog nastanka.

(3) Glavna knjiga je sustavna knjigovodstvena evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama, vlastitim izvorima te prihodima i rashodima.

Članak 8.

(1) Pomoćne knjige jesu analitičke knjigovodstvene evidencije stavki koje su u glavnoj knjizi iskazane sintetički i druge pomoćne evidencije za potrebe nadzora i praćenja poslovanja.

(2) Proračun i proračunski korisnici obvezno vode analitička knjigovodstva:

1. dugotrajne nefinancijske imovine – po vrsti, količini i vrije­dnosti (nabavna i otpisana) te s drugim potrebnim podacima,

2. kratkotrajne nefinancijske imovine (zaliha materijala, proizvoda i robe) – po vrsti, količini i vrijednosti,

3. financijske imovine i obveza, i to:

– potraživanja i obveza (po subjektima, računima, poje­di­načnim iznosima, rokovima dospjelosti, zateznim kamatama i dr.),

– primljenih i izdanih vrijednosnih papira i drugih financij­skih instrumenata (po vrstama, subjektima, pojedinačnim vri­jed­nostima, dospjelosti, stanjima),

– potraživanja i obveza po osnovi primljenih i danih zajmova i kredita (po vrstama, subjektima, pojedinačnim vrijednostima, dospjelosti, obračunatim kamatama).

(3) Pored analitičkih knjigovodstava iz stavka 2. ovog član­ka, proračun i proračunski korisnici vode:

– knjigu (dnevnik) blagajni (kunska, devizna, porto i druge),

– evidenciju danih i primljenih jamstava i garancija,

– evidenciju putnih naloga i korištenja službenih vozila,

– knjigu izlaznih računa,

– knjigu ulaznih računa te

– ostale pomoćne evidencije prema posebnim propisima i svojim potrebama.

(4) Posebne pomoćne knjige i analitičke evidencije iz stavaka 2. i 3. ovog članka ne moraju se voditi ako obveznik iz članka 2. ovog Pravilnika izravnim raščlanjivanjem stavki glavne knjige osigurava potrebne podatke.

Članak 9.

(1) Poslovne knjige vode se za fiskalnu godinu, koja je jednaka kalendarskoj godini.

(2) Poslovne knjige otvaraju se na početku fiskalne godine ili danom osnivanja.

(3) Početna stanja glavne knjige na početku fiskalne godine moraju biti ista kao za­ključna stanja na kraju prethodne fiskalne godine.

Članak 10.

(1) Na kraju fiskalne godine poslovne knjige se zaključuju, u roku  90 dana uvezuju i čuvaju najmanje 6 godina.

(2) Ako se knjigovodstveni podaci obrađuju elektroničkim računalom, glavnu knjigu treba po zaključenju tiskati i uvezati, a dnevnik čuvati na nekom od nositelja podataka.

(3) Rok čuvanja i uvezivanja poslovnih knjiga počinje zadnjim datumom fiskalne godine na koju se odnose.

Članak 11.

(1) Knjiženje i evidentiranje u poslovnim knjigama temelji se na vjerodostojnim, istinitim, urednim i prethodno kontroliranim knjigovodstvenim ispravama.

(2) Knjigovodstvena isprava jest pisani ili memorirani elek­tronički dokaz o nastaloj poslovnoj promjeni.

(3) Isprava za knjiženje je uredna kada se iz nje nedvosmisleno može utvrditi mjesto i vrijeme njezina sastavljanja i njezin materijalni sadržaj, što znači narav, vrijednost i vrijeme nastanka poslovne promjene povodom koje je sastavljena. Vjerodostojna je isprava koja potpuno i istinito odražava nastali poslovni događaj.

(4) Zakonski predstavnik ili osoba koju on ovlasti potpisom na ispravi ili memoriranom šifrom ovlaštenja za transakciju jamči da je isprava istinita i da realno prikazuje poslovnu promjenu odnosno transakciju.

 Članak 12.

Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave sastavljaju se na hrvatskom jeziku i u hrvatskoj valuti.

Članak 13.

(1) Knjigovodstvene isprave se čuvaju u obliku izvornika na papiru, mikrofilmu, mikrofišu, na elektromagnetnim i drugim nositeljima podataka.

(2) Knjigovodstvene isprave se čuvaju u sljedećim rokovima, ako drugim propisima nije određen drugi rok:

– trajno se čuvaju isplatne liste ili analitička evidencija plaća i nadnica;

– šest godina se čuvaju isprave na temelju kojih su uneseni podaci u knjigovodstvene evidencije;

– tri godine se čuvaju isprave platnog prometa;

– dvije godine se čuvaju prodajni i kontrolni blokovi, te pomoćni obračuni i slične isprave.

Članak 14.

(1) Proračun i proračunski korisnici mogu vođenje knjigo­vod­stva povjeriti ovla­š­tenoj stručnoj organizaciji ili osobi.

(2) U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka odgovornost za vođenje računovodstva ne može se prenijeti na izvršitelja.

III. POPIS IMOVINE I OBVEZA

Članak 15.

(1) Proračun i proračunski korisnici, na početku poslovanja, moraju popisati imovinu i obveze te navesti njihove pojedinačne vrijednosti.

(2) Popis imovine i obveza mora se sastaviti i na kraju svake poslovne godine sa stanjem na datum bilance. Iznimno proračun i proračunski korisnici koji obavljaju knjižničarsku ili bibli­o­tečnu djelatnost popis knjiga i bibliotečne građe mogu obaviti u roku koji nije duži od tri godine.

(3) Podaci o popisu unose se pojedinačno u naturalnim i novčanim izrazima u popisne liste. Popisne liste su knjigovodstvene isprave čiju vjerodostojnost potpisima potvrđuju članovi popisnog povjerenstva.

Članak 16.

(1) Povjerenstvo za popis osniva zakonski predstavnik.

(2) Zakonski predstavnik određuje datum popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanja izvještaja s priloženim popisnim listama.

(3) Nakon popisa, povjerenstvo je obvezno sastaviti izvještaj na temelju popisnih lista i svojih zapažanja i predati ga zakonskom zastupniku.

Članak 17.

Zakonski predstavnik na temelju izvještaja i priloženih popisnih lista odlučuje o:

1. načinu likvidacije utvrđenih manjkova,

2. načinu knjiženja utvrđenih viškova,

3. otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza,

4. rashodovanju sredstava, opreme i sitnog inventara,

5. mjerama protiv osoba odgovornih za manjkove, oštećenja, neusklađenost knjigovodstvenog i stvarnog stanja, zastaru i nenaplativost potraživanja i slično.

IV. NAČELA ISKAZIVANJA IMOVINE, OBVEZA, VLASTITIH IZVORA, PRIHODA I RASHODA

Iskazivanje imovine i obveza

Članak 18.

(1) Imovina, obveze i vlastiti izvori određuju financijski položaj proračuna odnosno proračunskih korisnika.

(2) Imovina jesu resursi koje kontrolira proračun odnosno proračunski korisnici kao rezultat prošlih događaja i od kojih se očekuju buduće koristi u obavljanju djelatnosti.

(3) Obveze su neizmirene obveze proračuna odnosno prora­čun­skih korisnika proizašle iz prošlih događaja, za čiju se namiru očekuje odljev resursa.

(4) Imovina se klasificira po svojoj vrsti, trajnosti i funkciji u obavljanju djelatnosti.

(5) Obveze se klasificiraju prema namjeni i ročnosti.

(6) Vlastiti izvori su ostatak imovine nakon odbitka svih obveza.

(7) Imovina i obveze iskazuju se po računovodstvenom načelu nastanka događaja uz primjenu metode povijesnog troška.

Članak 19.

(1) Imovina se početno iskazuje po trošku nabave (nabavnoj vrijednosti) odnosno, po pro­cijenjenoj vrijednosti.

(2) Dugotrajna imovina je financijska i nefinancijska imovina čiji je vijek uporabe duži od jedne godine i koja duže od jedne godine zadržava isti pojavni oblik.

Dugotrajna proizvedena materijalna imovina čiji je poje­dinačni trošak nabave (nabavna vrijednost) niži od 1.000,00 kuna klasificira se kao sitni inventar uz obvezu pojedinačnog ili skupnog praćenja u korisnom vijeku upotrebe.

(3) Kratkotrajna nefinancijska imovina je imovina namije­njena obavljanju djelatnosti ili daljnjoj prodaji u roku kraćem od godinu dana.

(4) Trošak nabave (nabavnu vrijednost) nefinancijske imovine čini kupovna cijena uvećana za carine, nepovratne poreze na pro­met, troškove prijevoza i sve druge troškove koji se mogu izravno dodati troškovima nabave i osposobljavanja za početak uporabe.

Članak 20.

(1) Vrijednost dugotrajne imovine ispravlja se po prosječnim godišnjim stopama linearnom metodom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka vrijednosti prirodnih bogatstava (podskupina 011), knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (podskupina 024) te plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (skupina 03) u pravilu se ne is­prav­­ljaju.

(3) Sastavni dio ovog Pravilnika jest popis stopa ispravka vrijednosti dugotrajne imovine.

(4) Osnovica za otpis dugotrajne imovine jest njen početni ili revalorizirani trošak nabave (nabavna vrijednost) odnosno procijenjena vrijednost.

(5) Za ispravak vrijednosti imovine umanjuju se vlastiti izvori.

Iskazivanje prihoda i rashoda

Članak 21.

(1) Prihodi i rashodi iskazuju se uz primjenu modificiranoga računovodstvenog načela nastanka događaja.

(2) Modificirano računovodstveno načelo nastanka događaja znači da se:

– ne iskazuje rashod amortizacije nefinancijske dugotrajne imovine,

– ne iskazuju prihodi i rashodi uslijed promjena vrijednosti nefinancijske imovine,

– prihodi priznaju u izvještajnom razdoblju u kojemu su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti,

– rashodi priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju,

– rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine priznaju se u trenutku nabave i u visini njene nabavne vrijednosti. Iznimno, u djelatnosti zdravstva te u obavljanju vlastite trgovačke i proizvođačke djelatnosti rashodi za kratkotrajnu nefinancijsku imovinu iskazuju se u trenutku stvarnog utroška odnosno prodaje,

– za donacije nefinancijske imovine iskazuju se prihodi i rashodi prema procijenjenoj vrijednosti.

(3) Prihod je povećanje ekonomskih koristi tijekom izvješ­tajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata.

Prihodi se temeljno klasificiraju na prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine.

Prihodi poslovanja klasificiraju se na prihode od poreza, prihode od doprinosa, pomoći, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i ostale prihode.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine.

(4) Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza.

Rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade, donacije i ostale rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine.

(5) Primici su priljevi novca i novčanih ekvivalenata po svim osnovama.

(6) Izdaci su odljevi novca i novčanih ekvivalenata po svim osnovama.

V. SADRŽAJ I PRIMJENA RAČUNSKOG PLANA

Članak 22.

(1) Računskim planom proračuna utvrđene su brojčane oznake i nazivi pojedinih računa po kojima su proračun i proračunski korisnici obvezni knjigovodstveno iskazivati imovinu, obveze i izvore vlasništva te prihode/primitke i rashode/izdatke.

(2) Računi su razvrstani na: razrede, skupine, podskupine, odjeljke i osnovne račune.

(3) Osnovni računi iz Računskog plana mogu se raščlanji­vati, prema potrebama, na analitičke i podanalitičke račune. Raščlanjivanje osnovnih računa u Računskom planu obavlja se po dekadnom sustavu.

Članak 23.

(1) Računski plan sadrži 10 razreda, i to:

0 – nefinancijska imovina,

1 – financijska imovina,

2 – obveze,

3 – rashodi poslovanja,

4 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine,

5 – izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova,

6 – prihodi poslovanja,

7 – prihodi od prodaje nefinancijske imovine,

8 – primici od financijske imovine i zaduživanja,

9 – vlastiti izvori.

(2) Razredi 0, 1, 2 i 9 jesu razredi u kojima se prate promjene i stanja imovine, obveza i vlastitih izvora. Pregled stanja imovine i obveza temelj je za izračunavanje pokazatelja održivosti aktivnosti proračuna i proračunskih korisnika, a to su:

– financijska neto vrijednost (razlika između financijske imovine i obveza) i

– neto vrijednost (razlika između ukupne imovine i obveza).

(3) Razredi 3, 4, 5, 6, 7, 8 jesu razredi u kojima se prema propisanoj ekonomskoj klasifikaciji prate tekuće, kapitalne i financijske aktivnosti.

Va. IMOVINA

Nefinancijska imovina

Članak 24.

Nefinancijska imovina obuhvaća:

– 01 Neproizvedenu dugotrajnu imovinu,

– 02 Proizvedenu dugotrajnu imovinu,

– 03 Plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti,

– 04 Sitni inventar,

– 05 Nefinancijsku imovinu u pripremi i

– 06 Proizvedenu kratkotrajnu imovinu.

Članak 25.

(1) Skupina računa 01 – Neproizvedena dugotrajna imovina sastoji se od materijalne i nematerijalne imovine.

(2) Materijalna imovina iz prethodnog stavka obuhvaća prirodna bogatstva nad kojima proračun i proračunski korisnici imaju pravo vlasništva.

(3) Građevinski objekti koji se grade u svrhu poboljšanja kvalitete, povećanja produktivnosti zemljišta ili sprječavanja erozije i drugih oblika uništavanja evidentiraju se kao povećanje vrijednosti zemljišta.

(4) Vrijednost rudnih bogatstava evidentira se odvojeno od vrijednosti građevinskih objekata i opreme za eksploataciju rudnih bogatstava (iskopi, rudnici i slično).

(5) Elektromagnetske frekvencije sastoje se od radio i televizijskih frekvencija koje služe za prenošenje zvukova, podataka i slike. Njihova vrijednost utvrđuje se kao neto sadašnja vri­jed­nost očekivanih budućih koristi.

(6) Nematerijalna imovina obuhvaća: patente, koncesije, licence te uz ostala slična prava i goodwill.

(7) Goodwill je više plaćeni iznos od iznosa utvrđenog kao razlika između imovine i obveza  kupljenoga trgovačkog društva.

Članak 26.

(1) Skupina računa 02 – Proizvedena dugotrajna imovina sastoji se od: građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti, višegodišnjih nasada i osnovnog stada, i nematerijalne proizvedene imovine.

(2) Zgrade i ostali građevinski objekti iskazuju se odvojeno od zemljišta na kojem su smješteni. Ako nije moguće odvojiti vrijednost objekta od vrijednosti zemljišta tada se čitav iznos evidentira na imovini koja ima veću vrijednost (najčešće su to građevinski objekti).

(3) Spomenici u obliku zgrada i građevinskih objekata evidentiraju se na računima zgrada odnosno građevinskih objekata.

(4) Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti jesu predmeti koje muzeji, galerije, knjižnice i slične ustanove unutar opće države posjeduju i izlažu s ciljem pružanja usluga stanovništvu. Kada se navedeni predmeti čuvaju pohranjeni i ne koriste u procesu pružanja usluga, evidentiraju se kao pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti u skupini računa 03.

(5) Nematerijalna proizvedena imovina sastoji se od: ulaganja u istraživanja rudnih bogatstava, ulaganja u računalne programe, umjetničkih, literarnih i znanstvenih djela i slično.

1. Vrijednost ulaganja u istraživanja rudnih bogatstava sasto­ji se od troškova ispitivanja tla, troškova bušenja, kopanja i sličnih aktivnosti koje se poduzimaju. U vrijednost ulaganja ulaze i vrijednosti plaćenih licenci, nabave, troškovi transporta i svi ostali troškovi nastali u toku provođenja istraživanja.

2. Ulaganja u računalne programe obuhvaćaju troškove kupnje ili nastale vlastite troškove izrade i razvoja programa.

Članak 27.

Skupina računa 03 – Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti sastoji se od vrijednosti koje se čuvaju pohranjene i ne koriste u obavljanju djelatnosti. Ove vrijednosti su: plemeniti metali, drago kamenje, knjige, umjetnička djela i slično.

Članak 28.

Skupina računa 04 – Sitni inventar sastoji se od zaliha sitnog inventara i sitnog inventara u uporabi.

Članak 29.

Skupina računa 05 – Nefinancijska imovina u pripremi sadrži ulaganja u tijeku izrade ili nabave proizvedene dugotrajne imovine.

Članak 30.

(1) Skupina računa 06 – Proizvedena kratkotrajna imovina, sadrži: zalihe za obavljanje djelatnosti, proizvodnju i proizvode i robu za daljnju prodaju.

(2) Zalihe su dobra i usluge koja se čuvaju za uporabu u izvanrednim situacijama, u procesu obavljanja posla (proizvodnje i/ili pružanja usluga) i za preraspodjelu proračunskim korisnicima.

(3) Proizvodnja u tijeku sastoji se od dobara čiji proces proizvodnje nije dovršen.

(4) Gotovi proizvodi jesu proizvodi za koje je završen proces proizvodnje te se mogu dalje prodavati, preraspodjeljivati ili koristiti.

(5) Roba za daljnju prodaju jesu dobra koja su kupljena u svrhu daljnje prodaje.

Financijska imovina

Članak 31.

Financijska imovina sastoji se od:

– novca,

– depozita i jamčevnih pologa,

– danih zajmova,

– vrijednosnih papira,

– dionica i udjela u glavnici, i

– potraživanja.

Članak 32.

(1) Skupina računa 11 – Novac u banci i blagajni, obuhvaća: novac u banci, izdvojena novčana sredstva te novac i vrijednosnice u blagajni.

(2) Izdvojena novčana sredstva jesu sredstva izdvojena na poseban račun radi osiguranja plaćanja na temelju izdanih čekova, trezorskih zapisa, mjenica, akreditiva, obveznica i slično.

Članak 33.

Skupina računa 12 – Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i slično sadrži: depozite u bankama i ostalim financijskim institucijama, jamčevne pologe, potraživanja od zaposlenih, potraživanja za više plaćene poreze i doprinose i ostala potraživanja.

1. Depoziti su oblik potraživanja na temelju pologa novca kod depozitara – banke i ostalih financijskih institucija.

2. Jamčevni polozi su jamčevine odnosno kaucije dane kao osiguranje izvršenja ugovorne obveze.

Članak 34.

Skupina računa 13 – Dani zajmovi obuhvaća dane zajmove klasificirane prema primateljima, i to:

– druge razine vlasti, inozemne vlade i međunarodne organizacije;

– neprofitne organizacije, građani i kućanstva;

– banke i ostale financijske institucije u javnom sektoru;

– trgovačka društva u javnom sektoru;

– banke i ostale financijske institucija izvan javnog sektora;

– trgovačka društva, obrtnici, mali i srednji poduzetnici izvan javnog sektora.

1. Na razini odjeljka dani zajmovi se klasificiraju na tuzemne i inozemne tako da:

– brojčana oznaka 1 znači tuzemni zajmovi, a

– brojčana oznaka 2 znači inozemni zajmovi.

2. Na razini osnovnog računa zajmovi se dijele po ročnosti i to tako da:

– brojčana oznaka 1 znači kratkoročni zajmovi, a

– brojčana oznaka 2 znači dugoročni zajmovi.

Članak 35.

Skupina računa 14 – Vrijednosni papiri, sadrži vrijednosne papire klasificirane prema vrstama financijskih instrumenata.

 1. Na razini odjeljka vrijednosni papiri se klasificiraju na tuzemne i inozemne tako da:

– brojčana oznaka 1 znači tuzemni  vrijednosni papiri, a

– brojčana oznaka 2 znači inozemni vrijednosni papiri.

 2. Na razini osnovnog računa vrijednosni papiri se dijele po ročnosti i to tako da:

– brojčana oznaka 1 znači kratkoročni vrijednosni papiri, a

– brojčana oznaka 2 znači dugoročni vrijednosni papiri.

Članak 36.

Skupina računa 15 – Dionice i udjeli u glavnici, sastoji se od dionica i udjela u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru te izvan javnog sektora.

1. Na razini odjeljka dionice i udjeli u glavnici se klasificiraju na tuzemne i inozemne na način opisan u člancima 34. i 35. pod 1.

2. Dionice i udjeli u glavnici su po ročnosti dugoročni vrijednosni papiri te na razini osnovnog računa svi računi ove skupine imaju brojčanu oznaku 2.

Članak 37.

Skupina računa 16 – Potraživanja za prihode poslovanja sadrži potraživanja:  za poreze, za doprinose, za prihode od imovine, za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima te ostala potraživanja. 

Članak 38.

Skupina računa 17 – Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine sadrži potraživanja od prodaje: neproizvedene imovine, proizvedene imovine, plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti te proizvedene kratkotrajne imovine.

Članak 39.

Proračun i proračunski korisnici potraživanja mogu različito od odredbi članaka 37. i 38. evidentirati na računu 1200 – Potraživanja za prihode poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine.

Članak 40.

Skupina računa 19 – Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja), sadrži:

– unaprijed plaćene rashode koji se ne odnose na izvještajno razdoblje i

– prihode koji pripadaju određenom obračunskom razdoblju, ali u tom razdoblju nije dospjela njihova naplata ili nisu mogli biti izdani računi.

Vb. OBVEZE

Članak 41.

Obveze se sastoje od:

– obveza za rashode poslovanja,

– obveza za nabavu nefinancijske imovine,

– obveza za vrijednosne papire, i

– obveza za zajmove.

Članak 42.

Skupina računa 23 – Obveze za rashode poslovanja sadrži obveze koje se u trenutku nastanka priznaju kao rashod na računima razreda 3 – Rashodi poslovanja, a to su obveze za: zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, naknade građanima i kućanstvima, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze.

Članak 43.

Skupina računa 24 – Obveze za nabavu nefinancijske imovine sadrži obveze koje se u trenutku nastanka priznaju kao rashod na računima razreda 4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a to su obveze za nabavu: neproizvedene imovine, proizvedene dugotrajne imovine, plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti, zaliha te obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Članak 44.

Proračuni i proračunski korisnici obveze mogu, različito od odredbi članaka 41., 42. i 43., evidentirati na računu 22000 Obveze za nabavu dobara i usluga koje se iskazuju na računima razreda 3 i 4. U trenutku nastanka obveze se priznaju kao rashod na računima razreda 3 – Rashodi poslovanja ili razreda 4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Članak 45.

(1) Skupina računa 25 – Obveze za vrijednosne papire, obuhvaća obveze za vrijednosne papire klasificirane prema vrstama financijskih instrumenata. Na razini odjeljaka i osnovnih raču­na klasificiraju se na način propisan člankom 34. pod 1. i 2. ovog Pravilnika.

(2) Obveze za kamate po izdanim vrijednosnim papirima iskazuju se na računima obveza za  rashode poslovanja u skupini 23.

Članak 46.

(1) Skupina računa 26 – Obveze za zajmove, obuhvaća obveze koje proračun i proračunski korisnici imaju za primljene zajmove.

(2) Obveze za kamate po primljenim zajmovima evidentiraju se na računima obveza za rashode poslovanja u skupini 23.

Članak 47.

Skupina računa 29 – Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja sadrži rashode koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje te prihode koji su naplaćeni ili obračunani u tekućem razdoblju, a odnose se na iduće obračunsko razdoblje.

Vc. RASHODI POSLOVANJA

Članak 48.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rezultate transakcija koje utječu na smanjenje neto vrijednosti i klasificiraju se na sljedeće skupine računa:

– 31 – Rashodi za zaposlene,

– 32 – Materijalni rashodi,

– 34 – Financijski rashodi,

– 35 – Subvencije,

– 36 – Pomoći u inozemstvo i unutar opće države,

– 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, i

– 38 – Ostali rashodi.

Članak 49.

(1) Skupina računa 31 – Rashodi za zaposlene sadrži:

– plaće (u bruto iznosu),

– ostale rashode za zaposlene: bonus za uspješan rad, nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i slično), darove (zaposlenima, djeci zaposlenika i slično), otpremnine, naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana), invalidnost i smrtni slučaj, i

– doprinose na plaće.

(2) Plaće su naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenima za obavljeni rad. 

(3) Plaće za redovan rad obuhvaćaju plaće te naknade plaća: za bolovanja, godišnji odmor i plaćene izostanke i ostale naknade plaća (njega djeteta, vojna vježba i slično).

(4) Plaće u naravi jesu dobra i usluge određene novčane vrijednosti koje proračun i proračunski korisnici daju zaposlenima za obavljeni rad, a oni ih koriste u slobodno vrijeme i za zadovoljavanje vlastitih potreba.

Članak 50.

(1) Skupina računa 32 – Materijalni rashodi obuhvaća troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti.

(2) U materijalne rashode uključuju se utrošeni lijekovi i ostali potrošni materijal u djelatnosti zdravstva, troškovi nabave robe za daljnju prodaju te troškovi materijala i sirovina utrošenih u proizvodnji.

(3) Naknade troškova zaposlenima uključuju rashode za službena putovanja, rashode za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život te rashode za stručno usavršavanje zaposlenih.

(4) Evidentiranje rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje obavlja se samo ako se materijal i dijelovi nabavljaju posebno. Ako su materijal i dijelovi nabavljeni u sklopu usluge evidentiraju se kao rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

(5) Tekuće i investicijsko održavanje podrazumijeva kontinuirane aktivnosti kojima se imovina održava ili vraća u funkcionalno stanje, kao što su: servisiranje uređaja i opreme, uređenje unutarnjih i vanjskih zidova, popravci i zamjena dotrajalih dijelova, periodični remonti postrojenja i opreme i slično.

(6) Nabava opreme koja se koristi u vojne svrhe evidentira se na računima skupine iz ovog članka.

Članak 51.

(1) Rashodi koji nastaju kontinuirano i obračunavaju se za kalendarska razdoblja tijekom proračunske godine (u pravilu mjesečno) kao što su: rashodi za zaposlene, komunalne usluge, opskrba energentima, telekomunikacijske usluge, najamnine i zakupnine, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i slično, uključuju se u rashode razmjerno broju mjeseci u razdoblju za koje se izvještaji sastavljaju.

(2) Rashodi iz prethodnog stavka koji se ne uključuju u tekuće izvještajno razdoblje iskazuju se kao aktivna vremenska razgraničenja – rashodi budućih razdoblja.

Članak 52.

(1) Skupina računa 34 – Financijski rashodi, obuhvaća rashode za kamate – za izdane vrijednosne papire i za primljene zajmove, rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i efekte primjene valutne klauzule, zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode.

(2) Tečajna razlika nastaje kada dođe do promjene u valutnom tečaju između datuma transakcije i datuma podmirenja stav­ki proizašlih iz transakcije. Tečajna razlika je i razlika nastala zbog primjene valutne klauzule. Pozitivna tečajna razlika evidentira se kao prihod, a negativna kao rashod.

(3) Zatezne kamate se iskazuju odvojeno od vrijednosti transakcija temeljem kojih su nastale.

Članak 53.

(1) Skupina računa 35 – Subvencije, sadrži subvencije koje se klasificiraju prema primateljima na:

– subvencije trgovačkim društvima (financijskim ili nefinancijskim) u javnom sektoru i

– subvencije trgovačkim društvima (financijskim ili nefinancijskim) izvan javnog sektora.

(2) Subvencije su tekući prijenosi sredstava koji se daju proizvođačima za poticanje proizvodnje određenih proizvoda i pružanja usluga, a mogu se utvrđivati na temelju razine proizvodnje i/ili količine proizvedenih, prodanih ili uvezenih dobara i usluga.

(3) Prema namjenama subvencije se mogu podijeliti na: subvencije kamata, subvencije za socijalne doprinose, za program usavršavanja zaposlenih, za restrukturiranje trgovačkog društva, za zatvaranje proizvodnje i slično.

Članak 54.

(1) Skupina računa 36 – Pomoći u inozemstvo i unutar opće države, sadrži tekuće i/ili kapitalne prijenose sredstava inozemnim vladama, međunarodnim organizacijama i unutar opće države.

(2) Pomoći u inozemstvo i unutar opće države dane u obliku prijenosa nefinancijske imovine priznaju se u visini knjigovodstvene vrijednosti imovine.

(3) Pomoći unutar opće države obuhvaćaju:

– pomoći proračunima i to: središnjem i jedinica lokalne i regionalne samouprave, i

– pomoći izvanproračunskim fondovima.

1. Prijenosi sredstava proračunskim korisnicima ne klasificiraju se u skupini računa 36 već se u proračunu izravno evidentiraju odgovarajući rashodi za čije se pokriće sredstva prenose.

2. Sredstva namijenjena proračunskim korisnicima drugih proračuna klasificiraju se u skupini 36 kao pomoći središnjem proračunu odnosno proračunu jedinice lokalne i regionalne samouprave čiji su proračunski korisnici kojima su sredstva namijenjena.

(4) U konsolidiranom financijskom izvješću opće države pomoći unutar opće države se eliminiraju, a ostaju iskazane samo pomoći dane stranim vladama i međunarodnim organizacijama.

Članak 55.

(1) Skupina računa 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade obuhvaća:

– naknade utvrđene propisima o mirovinskom, zdravstvenom i socijalnom osiguranju te

– ostale vrste naknada i pomoći koje građani i kućanstva dobiju iz proračuna neovisno o sustavima osiguranja.

(2) Naknade iz prethodnog stavka se dijele na naknade u novcu i naknade u naravi. Naknade u novcu jesu novčana davanja koja građani i kućanstva dobivaju općenito za svoje potrebe, a naknade u naravi obuhvaćaju davanja kojima se posredno ili neposredno građanima i kućanstvima osiguravaju određena dobra ili usluge.

Posredno znači da proračun i proračunski korisnici plate dobavljaču, a građani mogu besplatno podići proizvod ili koristiti uslugu.

Neposredno znači da građani odnosno kućanstva imaju odobren iznos novca koji dobiju za kupnju određenih proizvoda ili usluga.

(3) Stipendije i školarine koje proračun i proračunski korisnici daju vlastitim zaposlenicima evidentiraju se u ovoj skupini.

Članak 56.

(1) Skupina računa 38 – Ostali rashodi, sadrži tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale i naknade štete, izvanredne rashode i kapitalne pomoći.

(2) Donacije su tekući i/ili kapitalni prijenosi sredstava neprofitnim organizacijama koji uključuju i prijenose u naravi kao što su: hrana, odjeća, pokrivači, lijekovi koje država može davati različitim karitativnim i sličnim dobrotvornim organizacijama za daljnju distribuciju građanima i kućanstvima.

(3) Nepredviđene rashode do visine proračunske pričuve planiraju i evidentiraju samo proračuni. Ostali izvanredni rashodi jesu oni koji se kao nepredviđeni javljaju kod korisnika proračuna. Pravila planiranja ostalih izvanrednih rashoda kod korisnika proračuna određuje proračun iz kojeg se korisnik financira.

(4) U kapitalne pomoći klasificiraju se prijenosi nefinancijske imovine ili sredstava za financiranje troškova nefinancijske imovine trgovačkim društvima, za pokriće ukupnog gubitka koji se stvarao tijekom dvije ili više godina i za otpisivanje duga na temelju dogovora (ugovora) s dužnikom.

Članak 57.

(1) Kapitalne pomoći inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama u dugotrajnoj nefinancijskoj imovini, donacije du­go­trajne nefinancijske imovine i kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u dugotrajnoj nefinancijskoj imovini evidentiraju se zaduživanjem odgovarajućeg računa rashoda poslovanja i odobravanjem prihoda od prodaje dugotrajne imovine na odgovarajućem računu razreda 7. Istovremeno odobrava se odgovarajući račun nefinancijske imovine u razredu 0, a zadužuje odgovarajući račun vlastitih izvora u razredu 9.

(2) Dobivena dugotrajna nefinancijska imovina evidentira se odobravanjem odgovarajućeg računa prihoda poslovanja i zaduživanjem odgovarajućeg računa rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine. Istovremeno se za primljenu imovinu zadužuje odgovarajući račun nefinancijske imovine u razredu 0, a odobrava odgovarajući račun vlastitih izvora u razredu 9.

(3) Prijenosi dugotrajne nefinancijske imovine između prora­čuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (kapitalne pomoći unutar opće države) i nadležnog proračuna i prora­čunskih korisnika evidentiraju se preko promjena u obujmu imovine.

Članak 58.

(1) Skupina računa 39 – Raspored rashoda i prijelazni račun sadrži račune za raspored rezultata i prijelazne račune. Računi za raspored rezultata služe za zaključivanje razreda 3 na kraju izvještajnog razdoblja.

(2) Prijelazni račun služi u računovodstvu proračuna kao pomoćni račun u tijeku godine za evidentiranje prijenosa sredstava korisnicima. Zbog nužne usklađenosti iz proračuna namjenski prenijetih sredstava sa stvarnim rashodima proračunskih korisnika, knjiženje prijenosa sredstava u računovodstvu proračuna može se obavljati tako da se u trenutku prijenosa odobrava račun novčanih sredstava i zadužuje prijelazni račun u skupini 39. Po primitku povratne informacije o stvarno plaćenim rashodima u proračunu se odobrava prijelazni račun skupine 39 i zadužuju odgovarajući računi rashoda razreda 3.

(3) Proračun može, različito od stavka 2. ovog članka, odmah u trenutku prijenosa sredstava evidentirati rashode prora­čunskih korisnika prema planu po kojem se sredstva dostavljaju. U tom slučaju obvezno je u roku 20 dana po proteku mjeseca na koji se evidencije odnose izvršiti usklađivanje i potrebna preknjižavanja, ako se prenesena sredstva i stvarni rashodi proračunskih korisnika razlikuju.

(4) Na kraju izvještajnog razdoblja u skupini 39 ne može ostati saldo neraspoređenih sredstava.

(5) Ako se pojavi odstupanje između namjenski primljenih i stvarno utrošenih sredstava, proračunski korisnik je dužan, suglasno nalogu (uputi) proračuna iz kojega se financira, neutrošena sredstva vratiti u proračun ili zadržati uz iskazivanje obveze za više primljena sredstva.

(6) Proračunski korisnici dužni su u roku od 15 dana po isteku mjeseca za koji su sredstva primili izvijestiti proračun o stvarno nastalim rashodima.

Vd. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Članak 59.

(1) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine jesu ulaganja nastala u postupku stjecanja nefinancijske imovine i klasificiraju se prema njezinim pojavnim oblicima.

(2) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine priznaju se u trenutku nabave i evidentiraju na sljedeći način: Nabava nefinancijske imovine evidentira se odobrenjem odgovarajućeg računa obveza za nabavu nefinancijske imovine u skupini 24 i zaduženjem odgovarajućeg računa rashoda za nabavu nefinancijske imovine u razredu 4. Istovremeno s evidencijom obveze i rashoda evidentira se nabavljena imovina zaduženjem odgovarajućeg računa nefinancijske imovine u razredu 0 i odobrenjem odgova­rajućeg  računa vlastitih izvora u skupini 91. Plaćanje se evidentira odobrenjem računa novčanih sredstava u skupini 11 i  zaduženjem odgovarajućeg računa obveza za nabavu nefinancijske imovine u skupini 24.

(3) Kod nabave nefinancijske imovine na robni kredit i financijski najam osim knjiženja iz prethodnog stavka provode se i sljedeća knjiženja: zadužuje se račun novčanih sredstava i odobrava odgovarajući račun primljenih zajmova u razredu 8 istovremeno se račun novčanih sredstava odobrava na teret računa obveza za nabavu nefinancijske imovine u skupini 24 te se zadužuje odgovarajući račun ispravka vlastitih izvora u skupini 91 i odobrava odgovarajući račun obveza za primljene zajmove u skupini 26.

Članak 60.

Rashodi za dodatna ulaganja jesu ulaganja kojima se produžuje vijek uporabe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine kao npr. ulaganja u obnovu, rekonstrukciju ili povećanje nefinancijske imovine koja ne moraju biti uvjetovana stanjem imovine.

Za vrijednost dodatnih ulaganja povećava se vrijednost imovine na kojoj je ulaganje izvršeno.

Ve. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Članak 61.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju izdatke za: dane zajmove, vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici, otplatu glavnice primljenih zajmova te otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire.

Članak 62.

(1) Proračuni i proračunski korisnici koji prema drugim propisima mogu davati zajmove evidentiraju ih zaduživanjem odgo­varajućeg računa izdataka za dane zajmove u skupini računa 51 i odobravanjem računa novčanih sredstava te se istovremeno zadužuje odgovarajući račun zajmova u skupini 13 i odobrava odgo­varajući račun vlastitih izvora u razredu 9.  Potraživanja za kamate evidentiraju se odvojeno na odgovarajućem računu potraživanja za prihode poslovanja u skupini 16.

(2) Dugoročni depoziti i kratkoročni koji se vraćaju u slje­de­ćoj godini evidentiraju se odobrenjem računa novčanih sredstava i zaduženjem odgovarajućeg računa izdataka za dane zajmove ban­kama i ostalim financijskim institucijama u skupini računa 51 te se istovremeno zadužuje račun depozita u skupini 12 i odobrava odgovarajući račun vlastitih izvora u razredu 9.

Članak 63.

(1) Kupljeni vrijednosni papiri evidentiraju se odobrenjem računa novčanih sredstava i zaduženjem odgovarajućeg računa izdataka za vrijednosne papire u skupini 52 te se istovremeno zadužuje odgovarajući račun vrijednosnih papira u skupini 14 i odobrava račun vlastitih izvora u skupini 91.

(2) Kupnja dionica i udjela u glavnici knjigovodstveno se evidentira kao i poslovni događaji opisani u prethodnom stavku ovoga članka samo na odgovarajućim računima izdataka za dionice i udjele u glavnici u skupini 53  i dionica i udjela u glavnici u skupini 15.

Članak 64.

(1) Otplata glavnice primljenih zajmova evidentira se odobrenjem računa novčanih sredstava i zaduženjem odgovarajućeg računa izdataka za otplatu glavnice primljenih zajmova u skupini 54 te se istovremeno zadužuje odgovarajući račun obveza za zajmove u skupini 26 i odobrava se odgovarajući račun ispravka izvora vlasništva u skupini 91.

Kamate za primljene zajmove evidentiraju se odobrenjem odgovarajućeg računa obveza za rashode poslovanja u skupini 23 i zaduženjem odgovarajućeg računa financijskih rashoda u skupini 34, a plaćanje kamata evidentira se zaduženjem odgovarajućeg računa obveza za rashode poslovanja u skupini 23 i odobrenjem računa novčanih sredstava.

(2) Izdaci za otplatu glavnice za vrijednosne papire koje su proračuni izdali evidentiraju se na isti način na koji je opisana otplata glavnice primljenih zajmova u prethodnom stavku ovoga članka, ali na odgovarajućim računima izdataka za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire u skupini 55 i obveza za vrijednosne papire u skupini 25.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka otplata primljenih kratkoročnih zajmova i amortizacija izdanih kratkoročnih vrijednosnih papira izvršena u istoj proračunskoj godini knjiži se na dugovnoj strani odgovarajućih računa u skupinama 82 i 84 na kojima su knjiženi primici novčanih sredstava po osnovi kratko­ročnog zaduživanja

Vf. PRIHODI POSLOVANJA

Članak 65.

Prihodi obuhvaćaju rezultate transakcija koje utječu na povećanje neto vrijednosti i klasificiraju se na sljedeće skupine računa:

– 61 – Prihodi od poreza,

– 62 – Doprinosi,

– 63 – Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države,

– 64 – Prihodi od imovine,

– 65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, i

– 66 – Ostali prihodi.

Članak 66.

(1) Skupina računa 61 – Prihodi od poreza sadrži: porez i prirez na dohodak, porez na dobit, poreze na imovinu, poreze na robu i usluge, poreze na međunarodnu trgovinu i transakcije i ostale prihode od poreza.

(2) Povrati poreza na dohodak, poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost prema godišnjoj prijavi umanjuju iskazane prihode na ovoj skupini. Iznimno, ako su povrati poreza na kraju obračunskog razdoblja veći od uplata poreza iskazuju se analitički na računu ostalih nespomenutih rashoda u skupini 32.

Članak 67.

Skupina računa 62 – Doprinosi, obuhvaća tri temeljne vrste doprinosa: za zdravstveno osiguranje, za mirovinsko osiguranje i za zapošljavanje koje se klasificiraju na:

– doprinose od zaposlenika kod poslodavca,

– doprinose koje plaća poslodavac,

– doprinose fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost (osim doprinos za zapošljavanje), i

– ostale doprinose.

Članak 68.

Skupine računa 63 – Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države, 64 – Prihodi od imovine, 65 – Prihodi od prodaje roba i usluga i 66 – Ostali prihodi, obuhvaćaju neporezne prihode  proračuna i proračunskih korisnika.

Članak 69.

Skupina računa 63 –  Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države  obuhvaća tekuće i/ili kapitalne pri­je­nose koje proračuni i proračunski korisnici dobiju od stranih vlada, međunarodnih organizacija ili od drugih subjekata unutar opće države.

Članak 70.

(1) Skupina računa 64 – Prihodi od imovine, obuhvaća pri­hode od financijske i prihode od nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine jesu: kamate (za dane zajmove, po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po vi­­đenju, zatezne kamate), pozitivne tečajne razlike, dividende, do­­­­bit trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija.

Prihodi od nefinancijske imovine jesu: naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, ostali prihodi od nefinancijske imovine, naknade za ceste.

(2) Prihode od zakupa i iznajmljivanja nefinancijske imovine evidentiraju proračuni. Proračunski korisnici i izvanproračunski fondovi koji iznajmljuju ili daju u zakup imovinu ostvarene prihode iskazuju kao prihode od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti.

Članak 71.

(1) Skupina računa 65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima obuhvaća administrativne (upravne) pristojbe i prihode po posebnim propisima.

Članak 72.

(1) Skupina računa 66 – Ostali prihodi sadrži prihode koje proračun i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastite prihode), kazne, donacije i prihode iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna.

(2) Prijenos dijela vlastitih prihoda u proračun iskazuje se u okviru odgovarajućeg računa u ovoj skupini.

(3) Donacije su novčana sredstva koja bez obveze vraćanja proračun i proračunski korisnici dobiju od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države.

(4) U ovoj skupini proračunski korisnici evidentiraju i svoje prihode za financiranje rashoda redovne djelatnosti, za nabavu ne­finan­cijske imovine i po osnovi izvršenih ugovorenih obveza

Članak 73.

Kada se naplati određeni prihod, koji je prihod drugog proračuna/proračunskog korisnika, knjiži se u korist odgova­ra­jućeg računa prihoda, a nakon uplate na račun  proračuna/ prora­čunskog korisnika kojemu pripada, ta se svota stornira na računu prihoda gdje je knjižena uz odobrenje računa novčanih sredstava.

Članak 74.

(1) Kada se prihodi koje naplate proračunski korisnici upla­ćuju na račun nadležnog proračuna, proračunski korisnici evidentiraju potraživanje iz proračuna za uplaćena sredstva uz odobravanje analitičkog računa novčanih sredstava.

(2) Kada se prihodi proračunskih korisnika uplaćuju izravno na račun nadležnog proračuna, proračunski korisnici evidentiraju prihode na odgovarajućem računu prihoda uz zaduživanje potraživanja iz proračuna za uplaćena sredstva. Nadležni proračun dužan je mjesečno dostaviti proračunskim korisnicima nalog za knjiženje prihoda u roku od 5 dana po isteku mjeseca u kojem su sredstva uplaćena na račun nadležnog proračuna.

Vg. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Članak 75.

Prodaja nefinancijske imovine evidentira se odobrenjem odgo­varajućeg računa obračunatih prihoda od prodaje nefinancijske imovine u skupini računa 97 i zaduženjem odgovarajućeg računa potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u skupini računa 17. Istovremeno se odobrava račun prodane nefinancijske imovine u razredu 0 i zadužuje odgovarajući račun izvora vlasništva u skupini 91. Kada kupac plati kupljenu imovinu zadužuje se račun novčanih sredstava i odobrava račun potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u skupini računa 17, istovremeno se zadužuje račun obračunatih prihoda u skupini računa 97 i odobrava odgovarajući račun prihoda od prodaje nefinancijske imovine u razredu 7.

Vi. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Članak 76.

Primici od financijske imovine i zaduživanja obuhvaćaju: primljene otplate (povrate) glavnice danih zajmova, primitke od prodaje vrijednosnih papira, primitke od prodaje dionica i udjela u glavnici i primljene zajmove.

Članak 77.

(1) Povrati glavnice koje proračun i proračunski korisnici dobiju na ime danih zajmova evidentiraju se odobrenjem odgovarajućeg računa primljenih otplata (povrata) glavnice danih zajmova u skupini 81 i zaduženjem računa novčanih sredstava. Istovremeno se odobrava odgovarajući račun danih zajmova u skupini 13 i zadužuje račun izvora vlasništva u skupini 91.

(2) Kamate za dane zajmove evidentiraju se zaduženjem računa potraživanja za kamate za dane zajmove u skupini 16 i odobrenjem računa obračunatih prihoda od kamata za dane zajmove u skupini 96. Kada se kamate naplate, zadužuje se račun novčanih sredstava i odobrava račun potraživanja za kamate, istovremeno se zadužuje račun obračunatih prihoda i odobrava račun prihoda od kamata za dane zajmove u skupini 64.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka povrati glavnice danih kratkoročnih zajmova ostvareni u istoj proračunskoj godini i primici od prodaje vrijednosnih papira kupljenih u istoj proračun­skoj godini knjiže se na potražnoj strani odgovarajućih računa u skupinama 51 i 52 na kojima su knjiženi izdaci u trenutku davanja zajmova odnosno kupnje vrijednosnih papira.

Članak 78.

(1) Prodaja vrijednosnih papira evidentira se odobrenjem računa primitaka od prodaje vrijednosnih papira u skupini 82 i zaduženjem računa novčanih sredstava. Istovremeno se odobrava odgovarajući račun obveza za vrijednosne papire u skupini 25 i zadužuje odgovarajući račun ispravka vlastitih izvora u skupini 91.

(2) Prodaja dionica i udjela u glavnici evidentira se odobrenjem računa primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici u skupini 83 i zaduženjem računa novčanih sredstava. Istovremeno se odobrava račun dionica i udjela u glavnici u skupini 15 i zadužuje račun izvora vlasništva u skupini 91.

Članak 79.

Primljeni zajmovi evidentiraju se odobrenjem računa primitaka od zaduživanja u skupini 84 i zaduženjem novčanih sredstava te se odobrava račun obveza za zajmove u skupini 26 i zadužuje račun ispravka izvora vlasništva u skupini 91.

Vj. VLASTITI IZVORI I UTVRĐIVANJE REZULTATA

Članak 80.

Vlastiti izvori sadrže:

– 91 – Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora,

– 92 – Rezultat poslovanja,

– 93 – Obračunate rashode poslovanja,

– 94 – Obračunate rashode za nabavu nefinancijske imovine,

– 95 – Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza,

– 96 – Obračunate prihode poslovanja,

– 97 – Obračunate prihode od prodaje nefinancijske imovine,

– 98 – Rezerviranja.

Članak 81.

(1) Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i promjene u obujmu imovine i obveza jesu događaji koji utječu na neto vrijednost (razliku između imovine i obveza), a nisu rezultat aktivnosti odnosno transakcija. Evidentiraju se na odgovarajućim računima imovine i obveza, a u korist ili na teret odgovarajućeg računa u podskupini 915.

(2) Svaka promjena evidentirana na računima podskupine 915 prenosi se u korist ili na teret odgovarajućeg računa u skupini 91.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka kao promjene u obujmu imovine i obveza iskazuje se reklasifikacija i zamjena jedne vrste imovine/obveza drugom.

(4) Promjene u vrijednosti (revalorizacija) najčešće su rezultat inflacije ili promjena u tržišnoj vrijednosti imovine odnosno obveza.

(5) Promjene u obujmu najčešće su rezultat:

– izvanrednih događaja kao što su potresi, poplave, požar, rat… U ovu kategoriju se klasificira i otpis potraživanja, nepred­viđeno zastarijevanje i/ili propadanje imovine (lom, kvar…),

– prirodnog prirasta te

– uobičajenih događaja koji uključuju prepoznavanje do tada neotkrivene i/ili neprepoznate imovine npr. otkriće novog rudnika, izvora nafte ili pak iscrpljenje imovine pod zemljom uslijed vađenja.

Utvrđivanje rezultata i zaključna knjiženja

Članak 82.

(1) Na kraju izvještajnog razdoblja rezultat se utvrđuje tako da se za ukupan iznos rashoda i izdataka odobravaju računi rasporeda rashoda i izdataka u skupinama 39, 49 i 59 i zadužuju odgovarajući računi rezultata poslovanja skupine 92. Za ukupnu svotu prihoda i primitaka zadužuju se računi rasporeda prihoda i primitaka u skupinama 69, 79 i 89 i odobravaju odgovarajući računi rezultata poslovanja u skupini 92.

(2) Ako je potražna strana na računima rezultata poslovanja skupine 92 veća od dugovne za utvrđenu razliku zadužuje se odgovarajući račun rezultata poslovanja i odobrava odgovarajući račun viška prihoda i primitaka u skupini 92. Ako je dugovna strana na računima rezultata poslovanja skupine 92 veća od potražne za utvrđenu razliku odobrava se odgovarajući račun rezultata poslovanja i zadužuje odgovarajući račun manjka prihoda i primitaka u skupini 92.

(3) Na kraju godine svi računi u razredima 3, 4, 5, 6, 7 i 8 se zatvaraju.

Članak 83.

(1) Saldo na kraju godine na podskupini 922 utvrđuje se prebijanjem računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama (višak prihoda poslovanja i manjak prihoda poslovanja, višak prihoda od nefinancijske imovine i manjak prihoda od nefinancijske imovine, višak primitaka od financijske imovine i manjak primitaka od financijske imovine) na razini osnovnog računa. Za iznose koji su bili evidentirani tijekom godine na računima kapitalnih prijenosa sredstava, a to su: dio 61181 Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, 63121 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada, 63221 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija, 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna, 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države, 6632 Kapitalne donacije, 66421 Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, zadužuje se račun viška ili manjka prihoda poslovanja, a odobrava račun viška ili manjka prihoda od nefinancijske imovine.

(2) Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju se u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlu­kom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.

Članak 84.

(1) Skupine računa 93 – Obračunati rashodi poslovanja i 94 – Obračunati rashodi za nabavu nefinancijske imovine sadrže obračunate neplaćene tekuće rashode i obračunate neplaćene rashode za nabavu nefinancijske imovine iskazane na dan 31. 12. 2001. godine.

(2) Nakon podmirenja nastalih obveza plaćene svote iskazanih obračunatih rashoda priznaju se kao rashodi izvještajnog razdoblja.

Članak 85.

Skupina računa 98 – Rezerviranja, sadrži rezerviranja novčanih sredstava za određene namjene kao što su:

– rezerviranja za otplate zajmova/kredita koji dospijevaju u tekućoj godini i

– rezerviranja za ostale namjene sukladno propisima.

Članak 86.

(1) Skupine računa 96 – Obračunati prihodi poslovanja i 97 – Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine, sadrže obračunate tekuće prihode i obračunate prihode od prodaje nefinancijske imovine.

(2) Obračunati prihodi iskazuju se po načelu nastanka događaja u izvještajnom razdoblju i izražavaju vrijednost novča­nih primitaka koji će uslijediti pri naplati potraživanja po navedenim osnovama.

(3) Nakon naplate nastalih potraživanja odgovarajuće svote iskazanih obračunatih prihoda priznaju se kao prihodi izvješ­taj­nog razdoblja.

VI. IZVANBILANČNI ZAPISI

Članak 87.

Skupina računa 99 – Izvanbilančni zapisi, sadrži stavke koje su vezane, ali nisu uključene u bilančne kategorije, i to:

– tuđa imovina dobivena na korištenje,

– dana jamstva, dana kreditna pisma i slično.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 88.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, br. 119/01, 74/02 i 3/04).

Članak 89.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/05-01/31
Urbroj: 513-05-02/05-1
Zagreb, 15. veljače 2005.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

                                                     

 

RAČUNSKI PLAN
Razred/ SkupinaPod
skupina
OdjeljakOsn. računNaziv
0 
 
 
Nefinancijska imovina
01 
 
 
Neproizvedena dugotrajna imovina
 
011 
 
Materijalna imovina – prirodna bogatstva
 
 
0111 
Zemljište
 
 
 
01111Poljoprivredno zemljište
 
 
 
01112Građevinsko zemljište
 
 
 
01119Ostala zemljišta
 
 
0112 
Rudna bogatstva
 
 
 
01121Nafta i zemni plin
 
 
 
01122Plemeniti metali
 
 
 
01123Drago kamenje
 
 
 
01129Ostala rudna bogatstva
 
 
0113 
Ostala prirodna materijalna imovina
 
 
 
01131Nacionalni parkovi i parkovi prirode
 
 
 
01132Vodna bogatstva (vode)
 
 
 
01133Elektromagnetske frekvencije
 
 
 
01139Ostala nespomenuta prirodna materijalna imovina
 
012 
 
Nematerijalna imovina
 
 
0121 
Patenti
 
 
 
01211Patenti
 
 
0122 
Koncesije
 
 
 
01221Koncesije
 
 
0123 
Licence
 
 
 
01231Licence
 
 
0124 
Ostala prava
 
 
 
01241Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja
 
 
 
01242Višegodišnji zakup građevinskih objekata
 
 
 
01243Zaštitni znak
 
 
 
01244Prava korištenja telefonskih linija
 
 
 
01249Ostala nespomenuta prava
 
 
0125 
Goodwill
 
 
 
01251Goodwill
 
 
0126 
Ostala nematerijalna imovina
 
 
 
01261Ostala nematerijalna imovina
 
019 
 
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine
 
 
0191 
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine
 
 
 
01911Ispravak vrijednosti materijalne imovine
 
 
 
01912Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine
02 
 
 
Proizvedena dugotrajna imovina
 
021 
 
Građevinski objekti
 
 
0211 
Stambeni objekti
 
 
 
02111Stambeni objekti za zaposlene
 
 
 
02112Stambeni objekti za socijalne skupine građana
 
 
 
02119Ostali stambeni objekti
 
 
0212 
Poslovni objekti
 
 
 
02121Uredski objekti
 
 
 
02122Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu skrb
 
 
 
02123Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)
 
 
 
02124Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)
 
 
 
02125Restorani, odmarališta i ostali ugostiteljski objekti
 
 
 
02126Sportske dvorane i rekreacijski objekti
 
 
 
02127Tvorničke hale, skladišta, silosi, garaže i slično
 
 
 
02129Ostali poslovni građevinski objekti
 
 
0213 
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
 
 
 
02131Ceste
 
 
 
02132Željeznice
 
 
 
02133Zrakoplovne piste
 
 
 
02134Mostovi i tuneli
 
 
 
02139Ostali slični prometni objekti
 
 
0214 
Ostali građevinski objekti
 
 
 
02141Plinovod, vodovod, kanalizacija
 
 
 
02142Kanali i luke
 
 
 
02143Iskopi, rudnici i ostali objekti za eksploataciju rudnog bogatstva
 
 
 
02144Energetski i komunikacijski vodovi
 
 
 
02145Sportski i rekreacijski tereni
 
 
 
02146Spomenici (povijesni, kulturni i slično)
 
 
 
02149Ostali nespomenuti građevinski objekti
 
022 
 
Postrojenja i oprema
 
 
0221 
Uredska oprema i namještaj
 
 
 
02211Računala i računalna oprema
 
 
 
02212Uredski namještaj
 
 
 
02219Ostala uredska oprema
 
 
0222 
Komunikacijska oprema
 
 
 
02221Radio i TV prijemnici
 
 
 
02222Telefoni i ostali komunikacijski uređaji
 
 
 
02223Telefonske i telegrafske centrale s pripadajućim instalacijama
 
 
 
02229Ostala komunikacijska oprema
 
 
0223 
Oprema za održavanje i zaštitu
 
 
 
02231Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje
 
 
 
02232Oprema za održavanje prostorija
 
 
 
02233Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)
 
 
 
02234Oprema za civilnu zaštitu
 
 
 
02235Policijska oprema
 
 
 
02239Ostala oprema za održavanje i zaštitu
 
 
0224 
Medicinska i laboratorijska oprema
 
 
 
02241Medicinska oprema
 
 
 
02242Laboratorijska oprema
 
 
0225 
Instrumenti, uređaji i strojevi
 
 
 
02251Precizni i optički instrumenti
 
 
 
02252Mjerni i kontrolni uređaji
 
 
 
02253Strojevi za obradu zemljišta
 
 
 
02259Ostali instrumenti, uređaji i strojevi
 
 
0226 
Sportska i glazbena oprema
 
 
 
02261Sportska oprema
 
 
 
02262Glazbeni instrumenti i oprema
 
 
0227 
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
 
 
 
02271Uređaji
 
 
 
02272Strojevi
 
 
 
02273Oprema
 
023 
 
Prijevozna sredstva
 
 
0231 
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
 
 
 
02311Osobni automobili
 
 
 
02312Autobusi
 
 
 
02313Kombi vozila
 
 
 
02314Kamioni
 
 
 
02315Traktori
 
 
 
02316Terenska vozila (protupožarna, vojna i slično)
 
 
 
02317Motocikli
 
 
 
02318Bicikli
 
 
 
02319Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu
 
 
0232 
Prijevozna sredstva u željezničkom prometu
 
 
 
02321Lokomotive
 
 
 
02322Vagoni
 
 
 
02323Uspinjače
 
 
 
02324Tramvaji
 
 
 
02329Ostala prijevozna sredstva u željezničkom prometu i slično
 
 
0233 
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
 
 
 
02331Plovila
 
 
 
02332Trajekti
 
 
 
02339Ostala prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
 
 
0234 
Prijevozna sredstva u zračnom prometu
 
 
 
02341Helikopteri
 
 
 
02342Zrakoplovi
 
 
 
02349Ostala prijevozna sredstva u zračnom prometu
 
024 
 
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
 
 
0241 
Knjige u knjižnicama
 
 
 
02411Knjige u knjižnicama
 
 
0242 
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)
 
 
 
02421Djela likovnih umjetnika
 
 
 
02422Kiparska djela
 
 
 
02429Ostala umjetnička djela
 
 
0243 
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti
 
 
 
02431Muzejski izlošci
 
 
 
02432Predmeti prirodnih rijetkosti
 
 
0244 
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti
 
 
 
02441Ostale nespomenute izložbene vrijednosti
 
025 
 
Višegodišnji nasadi i osnovno stado
 
 
0251 
Višegodišnji nasadi
 
 
 
02511Šume
 
 
 
02519Ostali višegodišnji nasadi
 
 
0252 
Osnovno stado
 
 
 
02521Osnovno stado
 
026 
 
Nematerijalna proizvedena imovina
 
 
0261 
Ulaganja u istraživanja rudnih bogatstava
 
 
 
02611Ulaganja u istraživanja rudnih bogatstava
 
 
0262 
Ulaganja u računalne programe
 
 
 
02621Ulaganja u računalne programe
 
 
0263 
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
 
 
 
02631Filmovi, kazališne i glazbene predstave
 
 
 
02632Zvučni i tekstualni zapisi
 
 
 
02633Radio i TV programi
 
 
 
02634Kulturne i sportske priredbe
 
 
 
02635Znanstveni radovi i dokumentacija
 
 
 
02639Ostala umjetnička, literarna i znanstvena djela
 
 
0264 
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
 
 
 
02641Ostala nematerijalna proizvedena imovina
 
029 
 
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine
 
 
0292 
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine
 
 
 
02921Ispravak vrijednosti građevinskih objekata
 
 
 
02922Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme
 
 
 
02923Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava
 
 
 
02924Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti
 
 
 
02925Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada
 
 
 
02926Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine
03 
 
 
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti
 
031 
 
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti
 
 
0311 
Plemeniti metali i drago kamenje
 
 
 
03111Plemeniti metali
 
 
 
03112Drago kamenje
 
 
0312 
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti
 
 
 
03121Pohranjene knjige
 
 
 
03122Pohranjena djela likovnih umjetnika
 
 
 
03123Pohranjena kiparska djela
 
 
 
03124Pohranjeni nakit
 
 
 
03125Arhivska građa
 
 
 
03129Ostale pohranjene vrijednosti
04 
 
 
Sitni inventar
 
041 
 
Zalihe sitnog inventara
 
 
0411 
Zalihe sitnog inventara
 
 
 
04111Zalihe sitnog inventara
 
042 
 
Sitni inventar u uporabi
 
 
0421 
Sitni inventar u uporabi
 
 
 
04211Sitni inventar u uporabi
 
049 
 
Ispravak vrijednosti sitnog inventara
 
 
0492 
Ispravak vrijednosti sitnog inventara u uporabi
 
 
 
04921Ispravak vrijednosti sitnog inventara u uporabi
05 
 
 
Nefinancijska imovina u pripremi
 
051 
 
Građevinski objekti u pripremi
 
 
0511 
Građevinski objekti u pripremi
 
 
 
05111Stambeni objekti u pripremi
 
 
 
05112Poslovni objekti u pripremi
 
 
 
05113Ceste, željeznice i slični građevinski objekti u pripremi
 
 
 
05119Ostali građevinski objekti u pripremi
 
052 
 
Postrojenja i oprema u pripremi
 
 
0522 
Postrojenja i oprema u pripremi
 
 
 
05221Uredska oprema i namještaj u pripremi
 
 
 
05222Komunikacijska oprema u pripremi
 
 
 
05223Oprema za održavanje i zaštitu u pripremi
 
 
 
05224Medicinska i laboratorijska oprema u pripremi
 
 
 
05225Instrumenti, uređaji i strojevi u pripremi
 
 
 
05226Sportska i glazbena oprema u pripremi
 
 
 
05229Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u pripremi
 
053 
 
Prijevozna sredstva u pripremi
 
 
0533 
Prijevozna sredstva u pripremi
 
 
 
05331Prijevozna sredstva u cestovnom prometu u pripremi
 
 
 
05332Prijevozna sredstva u željezničkom prometu u pripremi
 
 
 
05333Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu u pripremi
 
 
 
05334Prijevozna sredstva u zračnom prometu u pripremi
 
 
 
05339Ostala prijevozna sredstva u pripremi
 
054 
 
Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi
 
 
0541 
Višegodišnji nasadi u pripremi
 
 
 
05411Višegodišnji nasadi u pripremi
 
 
0542 
Osnovno stado u pripremi
 
 
 
05421Osnovno stado u pripremi
 
055 
 
Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi
 
 
0551 
Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi
 
 
 
05511Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi
 
056 
 
Ostala nefinancijska imovina u pripremi
 
 
0561 
Ostala nefinancijska imovina u pripremi
 
 
 
05611Ostala nefinancijska imovina u pripremi
06 
 
 
Proizvedena kratkotrajna imovina
 
061 
 
Zalihe za obavljanje djelatnosti
 
 
0611 
Strateške zalihe
 
 
 
06111Robne zalihe
 
 
 
06119Ostale strateške zalihe
 
 
0612 
Zalihe za preraspodjelu drugima
 
 
 
06121Zalihe za preraspodjelu drugima
 
 
0613 
Zalihe materijala za redovne potrebe
 
 
 
06131Uredske zalihe
 
 
 
06132Zalihe goriva
 
 
 
06133Zalihe materijala za proizvodnju
 
 
 
06139Zalihe ostalih materijala za redovne potrebe
 
062 
 
Proizvodnja i proizvodi
 
 
0621 
Proizvodnja u tijeku
 
 
 
06211Proizvodnja u tijeku
 
 
0622 
Gotovi proizvodi
 
 
 
06221Gotovi proizvodi
 
064 
 
Roba za daljnju prodaju
 
 
0641 
Roba za daljnju prodaju
 
 
 
06411Roba za daljnju prodajuRazred/ SkupinaPod skupinaOdjeljakOsn. računNaziv
1 
 
 
Financijska imovina
11 
 
 
Novac u banci i blagajni
 
111 
 
Novac u banci
 
 
1111 
Novac na računu kod Hrvatske narodne banke
 
 
 
11111Novac na žiro-računu kod Hrvatske narodne banke
 
 
 
11112Novac na deviznom računu kod Hrvatske narodne banke
 
 
1112 
Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka
 
 
 
11121Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka
 
 
 
11122Novac na deviznom računu kod tuzemnih poslovnih banaka
 
 
1113 
Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka
 
 
 
11132Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka
 
 
1114 
Prijelazni račun
 
 
 
11141Prijelazni žiro-račun
 
 
 
11142Prijelazni devizni račun
 
112 
 
Izdvojena novčana sredstva
 
 
1121 
Izdvojena novčana sredstva
 
 
 
11211Izdvojena novčana sredstva za čekove
 
 
 
11212Izdvojena novčana sredstva za trezorske zapise
 
 
 
11213Izdvojena novčana sredstva za mjenice
 
 
 
11214Izdvojena novčana sredstva za akreditive
 
 
 
11215Izdvojena novčana sredstva za obveznice
 
 
 
11219Izdvojena novčana sredstva za ostale namjene
 
113 
 
Novac u blagajni
 
 
1131 
Glavna blagajna
 
 
 
11311Glavna blagajna u domaćoj valuti
 
 
 
11312Glavna blagajna u stranoj valuti
 
114 
 
Vrijednosnice u blagajni
 
 
1141 
Vrijednosnice u blagajni
 
 
 
11411Poštanske vrijednosnice
 
 
 
11412Administrativne vrijednosnice (biljezi i slično)
 
 
 
11419Ostale vrijednosnice
12 
 
 
Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo
 
121 
 
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama
 
 
1211 
Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama
 
 
 
12111Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama – kratkoročni
 
 
 
12112Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama – dugoročni
 
 
1212 
Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama
 
 
 
12121Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama – kratkoročni
 
 
 
12122Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama – dugoročni
 
122 
 
Jamčevni polozi
 
 
1221 
Jamčevni polozi
 
 
 
12211Jamčevni polozi
 
123 
 
Potraživanja od zaposlenih
 
 
1231 
Potraživanja od zaposlenih
 
 
 
12311Potraživanja od zaposlenih temeljem plaća
 
 
 
12319Ostala potraživanja od zaposlenih
 
124 
 
Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose
 
 
1241 
Potraživanja za više plaćene poreze
 
 
 
12411Potraživanja za više plaćeni porez i prirez na dohodak
 
 
 
12412Potraživanja za više plaćeni porez na dobit
 
 
 
12413Potraživanja za više plaćeni porez od imovine
 
 
1242 
Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
 
 
 
12421Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost po ulaznim računima
 
 
 
12422Potraživanja za više plaćeni porez na dodanu vrijednost po obračunu
 
 
1243 
Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe
 
 
 
12431Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe
 
 
1244 
Potraživanja za više plaćene ostale poreze
 
 
 
12441Potraživanja za više plaćene ostale poreze
 
 
1245 
Potraživanja za više plaćene doprinose
 
 
 
12451Potraživanja za više plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje
 
 
 
12452Potraživanja za više plaćene doprinose za mirovinsko osiguranje
 
 
 
12453Potraživanja za više plaćene doprinose za zapošljavanje
 
129 
 
Ostala potraživanja
 
 
1291 
Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove
 
 
 
12911Potraživanja za naknade koje se refundiraju
 
 
 
12912Potraživanja za predujmove
 
 
1292 
Ostala nespomenuta potraživanja
 
 
 
12921Ostala nespomenuta potraživanja
13 
 
 
Zajmovi
 
131 
 
Zajmovi drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama
 
 
1311 
Zajmovi drugim razinama vlasti
 
 
 
13111Zajmovi drugim razinama vlasti – kratkoročni
 
 
 
13112Zajmovi drugim razinama vlasti – dugoročni
 
 
1312 
Zajmovi inozemnim vladama
 
 
 
13121Zajmovi inozemnim vladama – kratkoročni
 
 
 
13122Zajmovi inozemnim vladama – dugoročni
 
 
1313 
Zajmovi međunarodnim organizacijama
 
 
 
13131Zajmovi međunarodnim organizacijama – kratkoročni
 
 
 
13132Zajmovi međunarodnim organizacijama – dugoročni
 
132 
 
Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima
 
 
1321 
Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu
 
 
 
13211Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – kratkoročni
 
 
 
13212Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni
 
 
1322 
Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu
 
 
 
13221Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu – kratkoročni
 
 
 
13222Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu – dugoročni
 
133 
 
Zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru
 
 
1331 
Zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru
 
 
 
13311Zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – kratkoročni
 
 
 
13312Zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni
 
134 
 
Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
1341 
Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
 
13411Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni
 
 
 
13412Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni
 
135 
 
Zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
 
 
1351 
Zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
 
 
 
13511Zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora – kratkoročni
 
 
 
13512Zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni
 
 
1352 
Zajmovi inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama
 
 
 
13521Zajmovi inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama – kratkoročni
 
 
 
13522Zajmovi inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama – dugoročni
 
136 
 
Zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora
 
 
1361 
Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
 
 
 
13611Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora – kratkoročni
 
 
 
13612Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednim poduzetnicima izvan javnog sektora – dugoročni
 
 
1362 
Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima
 
 
 
13621Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima – kratkoročni
 
 
 
13622Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima – dugoročni
 
139 
 
Ispravak vrijednosti danih zajmova
 
 
1391 
Ispravak vrijednosti danih zajmova
 
 
 
13911Ispravak vrijednosti danih zajmova
14 
 
 
Vrijednosni papiri
 
141 
 
Čekovi
 
 
1411 
Čekovi – tuzemni
 
 
 
14111Čekovi – tuzemni
 
 
1412 
Čekovi – inozemni
 
 
 
14121Čekovi – inozemni
 
142 
 
Komercijalni i blagajnički zapisi
 
 
1421 
Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni
 
 
 
14211Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni
 
 
1422 
Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni
 
 
 
14221Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni
 
143 
 
Mjenice
 
 
1431 
Mjenice – tuzemne
 
 
 
14311Mjenice – tuzemne
 
 
1432 
Mjenice – inozemne
 
 
 
14321Mjenice – inozemne
 
144 
 
Obveznice
 
 
1441 
Obveznice – tuzemne
 
 
 
14412Obveznice – tuzemne
 
 
1442 
Obveznice – inozemne
 
 
 
14422Obveznice – inozemne
 
145 
 
Opcije i drugi financijski derivati
 
 
1451 
Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni
 
 
 
14511Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni – kratkoročni
 
 
 
14512Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni – dugoročni
 
 
1452 
Opcije i drugi financijski derivati – inozemni
 
 
 
14521Opcije i drugi financijski derivati – inozemni – kratkoročni
 
 
 
14522Opcije i drugi financijski derivati – inozemni – dugoročni
 
146 
 
Ostali vrijednosni papiri
 
 
1461 
Ostali tuzemni vrijednosni papiri
 
 
 
14611Ostali tuzemni vrijednosni papiri – kratkoročni
 
 
 
14612Ostali tuzemni vrijednosni papiri – dugoročni
 
 
1462 
Ostali inozemni vrijednosni papiri
 
 
 
14621Ostali inozemni vrijednosni papiri – kratkoročni
 
 
 
14622Ostali inozemni vrijednosni papiri – dugoročni
 
149 
 
Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira
 
 
1491 
Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira
 
 
 
14911Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira
15 
 
 
Dionice i udjeli u glavnici
 
151 
 
Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
 
 
1511 
Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
 
 
 
15112Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
 
152 
 
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
 
 
1521 
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
 
 
 
15212Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
 
153 
 
Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
 
 
1531 
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
 
 
 
15312Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
 
 
1532 
Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija
 
 
 
15322Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija
 
154 
 
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora
 
 
1541 
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora
 
 
 
15412Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora
 
 
1542 
Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava
 
 
 
15422Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava
 
159 
 
Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici
 
 
1591 
Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici
 
 
 
15911Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici
16 
 
 
Potraživanja za prihode poslovanja
 
161 
 
Potraživanja za poreze
 
 
1611 
Porez i prirez na dohodak
 
 
 
16111Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
 
 
 
16112Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti
 
 
 
16113Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava
 
 
 
16114Porez i prirez na dohodak od kapitala
 
 
 
16115Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi
 
 
 
16116Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine
 
 
 
16118Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
 
 
1612 
Porez na dobit
 
 
 
16121Porez na dobit od poduzetnika
 
 
 
16122Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge
 
 
 
16123Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti
 
 
 
16124Porez na dobit po godišnjoj prijavi
 
 
1613 
Porezi na imovinu
 
 
 
16131Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)
 
 
 
16132Porez na nasljedstava i darove
 
 
 
16133Porez na financijske i kapitalne transakcije
 
 
 
16134Povremeni porezi na imovinu
 
 
 
16135Ostali stalni porezi na imovinu
 
 
1614 
Porezi na robu i usluge
 
 
 
16141Porez na dodanu vrijednost
 
 
 
16142Porez na promet
 
 
 
16143Trošarine
 
 
 
16144Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara
 
 
 
16145Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
 
 
 
16146Ostali porezi na robu i usluge
 
 
1615 
Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije
 
 
 
16151Carine i carinske pristojbe
 
 
 
16152Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije
 
 
1616 
Ostali prihodi od poreza
 
 
 
16161Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe
 
 
 
16162Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe
 
 
 
16163Ostali neraspoređeni prihodi od poreza
 
162 
 
Potraživanja za doprinose
 
 
1621 
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
 
 
 
16211Doprinosi za zdravstveno osiguranje od zaposlenika kod poslodavaca
 
 
 
16212Doprinosi za zdravstveno osiguranje koje plaća poslodavac
 
 
 
16213Doprinosi za zdravstveno osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost
 
 
 
16214Ostali doprinosi za zdravstveno osiguranje
 
 
1622 
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
 
 
 
16221Doprinosi za mirovinsko osiguranje od zaposlenika kod poslodavaca
 
 
 
16222Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac
 
 
 
16223Doprinosi za mirovinsko osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost
 
 
 
16224Ostali doprinosi za mirovinsko osiguranje
 
 
1623 
Doprinosi za zapošljavanje
 
 
 
16231Doprinosi za zapošljavanje od zaposlenika kod poslodavaca
 
 
 
16232Doprinosi za zapošljavanje koje plaća poslodavac
 
164 
 
Potraživanja za prihode od imovine
 
 
1641 
Potraživanja za prihode od financijske imovine
 
 
 
16411Potraživanja za kamate na dane zajmove
 
 
 
16412Potraživanja za kamate po vrijednosnim papirima
 
 
 
16413Potraživanja za kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
 
 
 
16414Potraživanja za zatezne kamate
 
 
 
16415Potraživanja za pozitivne tečajne razlike
 
 
 
16416Potraživanja za dividende
 
 
 
16417Potraživanja za prihode od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima
 
 
 
16419Potraživanja za ostale prihode od financijske imovine
 
 
1642 
Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine
 
 
 
16421Potraživanja za dane koncesije
 
 
 
16422Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine
 
 
 
16423Ostala potraživanja za prihode od nefinancijske imovine
 
 
 
16424Potraživanja za naknade za ceste
 
165 
 
Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima
 
 
1651 
Potraživanja za administrativne (upravne) pristojbe
 
 
 
16511Državne upravne i sudske pristojbe
 
 
 
16512Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade
 
 
 
16513Ostale upravne pristojbe
 
 
 
16514Ostale pristojbe
 
 
1652 
Potraživanja za prihode po posebnim propisima
 
 
 
16521Prihodi državne uprave
 
 
 
16522Prihodi vodoprivrede
 
 
 
16523Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom
 
 
 
16524Doprinosi za šume
 
 
 
16525Mjesni samodoprinos
 
 
 
16526Ostali nespomenuti prihodi
 
166 
 
Ostala potraživanja
 
 
1661 
Potraživanja za prihode koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)
 
 
 
16611Potraživanja za prihode od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti
 
 
 
16612Potraživanja za prihode od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti
 
 
1662 
Potraživanja za kazne
 
 
 
16621Carinske kazne
 
 
 
16622Kazne za devizne prekršaje
 
 
 
16623Porezne kazne
 
 
 
16624Kazne za privredne prijestupe
 
 
 
16625Prometne kazne
 
 
 
16626Krivične kazne
 
 
 
16627Ostale kazne
 
 
1664 
Potraživanja za prihode iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna
 
 
 
16641Potraživanja za prihode za financiranje rashoda poslovanja
 
 
 
16642Potraživanja za prihode za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine
 
 
 
16643Potraživanja za prihode na temelju ugovornih obveza
 
169 
 
Ispravak vrijednosti potraživanja
 
 
1691 
Ispravak vrijednosti potraživanja
 
 
 
16911Ispravak vrijednosti potraživanja
17 
 
 
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine
 
171 
 
Potraživanja od prodaje neproizvedene imovine
 
 
1711 
Potraživanja od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava
 
 
 
17111Zemljište
 
 
 
17112Rudna bogatstva
 
 
 
17113Ostala prirodna materijalna imovine
 
 
1712 
Potraživanja od prodaje nematerijalne imovine
 
 
 
17121Patenti
 
 
 
17122Koncesije
 
 
 
17123Licence
 
 
 
17124Ostala prava
 
 
 
17125Goodwill
 
 
 
17126Ostala nematerijalna imovina
 
172 
 
Potraživanja od prodaje proizvedene imovine
 
 
1721 
Potraživanja od prodaje građevinskih objekata
 
 
 
17211Stambeni objekti
 
 
 
17212Poslovni objekti
 
 
 
17213Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
 
 
 
17214Ostali građevinski objekti
 
 
1722 
Potraživanja od prodaje postrojenja i opreme
 
 
 
17221Uredska oprema i namještaj
 
 
 
17222Komunikacijska oprema
 
 
 
17223Oprema za održavanje i zaštitu
 
 
 
17224Medicinska i laboratorijska oprema
 
 
 
17225Instrumenti, uređaji i strojevi
 
 
 
17226Sportska i glazbena oprema
 
 
 
17227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
 
 
1723 
Potraživanja od prodaje prijevoznih sredstava
 
 
 
17231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
 
 
 
17232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu
 
 
 
17233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
 
 
 
17234Prijevozna sredstva u zračnom prometu
 
 
1724 
Potraživanja od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti
 
 
 
17241Knjige u knjižnicama
 
 
 
17242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)
 
 
 
17243Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti
 
 
 
17244Ostale nespomenute izložbene vrijednosti
 
 
1725 
Potraživanja od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada
 
 
 
17251Višegodišnji nasadi
 
 
 
17252Osnovno stado
 
 
1726 
Potraživanja od prodaje nematerijalne proizvedene imovine
 
 
 
17261Ulaganja u istraživanja rudnih bogatstava
 
 
 
17262Ulaganja u računalne programe
 
 
 
17263Umjetnička, literarna i znanstvena djela
 
 
 
17264Ostala nematerijalna proizvedena imovina
 
173 
 
Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti
 
 
1731 
Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti
 
 
 
17311Plemeniti metali
 
 
 
17312Drago kamenje
 
 
 
17313Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti
 
174 
 
Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine
 
 
1741 
Potraživanja od prodaje zaliha
 
 
 
17411Strateške zalihe
19 
 
 
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)
 
191 
 
Rashodi budućih razdoblja
 
 
1911 
Rashodi budućih razdoblja
 
 
 
19111Rashodi budućih razdoblja
 
192 
 
Nedospjela naplata prihoda
 
 
1921 
Nedospjela naplata prihoda
 
 
 
19211Nedospjela naplata prihodaRazred/ SkupinaPod skupinaOdjeljakOsn. računNaziv
2 
 
 
Obveze
23 
 
 
Obveze za rashode poslovanja
 
231 
 
Obveze za zaposlene
 
 
2311 
Obveze za plaće – neto
 
 
 
23111Obveze za zaposlene i privremeno zaposlene
 
 
 
23112Obveze za vježbenike
 
 
 
23113Obveze za plaće po sudskim presudama
 
 
2312 
Obveze za naknade plaća – neto
 
 
 
23121Obveze za bolovanja do 42 dana
 
 
 
23122Obveze za bolovanja iznad 42 dana
 
 
 
23123Obveze za naknade plaća za godišnji odmor i plaćene izostanke
 
 
 
23129Obveze za ostale naknade plaća (njega djeteta, vojna vježba i slično)
 
 
2313 
Obveze za plaće u naravi – neto
 
 
 
23131Obveze za plaće u naravi
 
 
2314 
Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća
 
 
 
23141Porez na dohodak iz plaća
 
 
 
23142Prirez porezu na dohodak iz plaća
 
 
2315 
Obveze za doprinose iz plaća
 
 
 
23151Doprinosi za mirovinsko osiguranje
 
 
 
23152Doprinosi za zdravstveno osiguranje
 
 
 
23153Doprinosi za zapošljavanje
 
 
2316 
Obveze za doprinose na plaće
 
 
 
23161Obveze za doprinose za mirovinsko osiguranje
 
 
 
23162Obveze za doprinose za zdravstveno osiguranje
 
 
 
23163Obveze za doprinose za zapošljavanje
 
 
2317 
Ostale obveze za zaposlene
 
 
 
23171Ostale obveze za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i slično)
 
232 
 
Obveze za materijalne rashode
 
 
2321 
Naknade troškova zaposlenima
 
 
 
23211Službena putovanja
 
 
 
23212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
 
 
 
23213Stručno usavršavanje zaposlenika
 
 
2322 
Rashodi za materijal i energiju
 
 
 
23221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
 
 
 
23222Materijal i sirovine
 
 
 
23223Energija
 
 
 
23224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
 
 
 
23225Sitni inventar i auto gume
 
 
 
23226Vojna oprema
 
 
2323 
Rashodi za usluge
 
 
 
23231Usluge telefona, pošte i prijevoza
 
 
 
23232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 
 
 
23233Usluge promidžbe i informiranja
 
 
 
23234Komunalne usluge
 
 
 
23235Zakupnine i najamnine
 
 
 
23236Zdravstvene i veterinarske usluge
 
 
 
23237Intelektualne i osobne usluge
 
 
 
23238Računalne usluge
 
 
 
23239Ostale usluge
 
 
2329 
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 
 
 
23291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
 
 
 
23292Premije osiguranja
 
 
 
23293Reprezentacija
 
 
 
23294Članarine
 
 
 
23299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 
234 
 
Obveze za financijske rashode
 
 
2341 
Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire
 
 
 
23411Obveze za kamate za izdane trezorske zapise
 
 
 
23412Obveze za kamate za izdane mjenice
 
 
 
23413Obveze za kamate za izdane obveznice
 
 
 
23419Obveze za kamate za izdane ostale vrijednosne papire
 
 
2342 
Obveze za kamate za primljene zajmove
 
 
 
23421Obveze za kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija
 
 
 
23422Obveze za kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
 
 
 
23423Obveze za kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
 
 
 
23424Obveze za kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava
 
 
 
23425Obveze za odobrene, a nerealizirane zajmove (interkalarne kamate i slično)
 
 
2343 
Obveze za ostale financijske rashode
 
 
 
23431Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa
 
 
 
23432Obveze za negativne tečajne razlike
 
 
 
23433Obveze za zatezne kamate
 
 
 
23439Obveze za ostale nespomenute financijske rashode
 
235 
 
Obveze za subvencije
 
 
2351 
Obveze za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
 
23511Obveze za subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru
 
 
 
23512Obveze za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
2352 
Obveze za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
 
 
 
23521Obveze za subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
 
 
 
23522Obveze za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
 
 
 
23523Obveze za subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima
 
237 
 
Obveze za naknade građanima i kućanstvima
 
 
2371 
Obveze za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
 
 
 
23711Obveze za naknade građanima i kućanstvima u novcu
 
 
 
23712Obveze za naknade građanima i kućanstvima u naravi
 
 
2372 
Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 
 
 
23721Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu
 
 
 
23722Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi
 
238 
 
Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći
 
 
2383 
Obveze za kazne, penale i naknade šteta
 
 
 
23831Obveze za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
 
 
 
23832Obveze za penale, ležarine i drugo
 
 
 
23833Obveze za naknade šteta zaposlenicima
 
 
 
23834Obveze za ugovorene kazne i ostale naknade šteta
 
 
2386 
Obveze za kapitalne pomoći
 
 
 
23861Obveze za kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
 
23862Obveze za kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora
 
 
 
23863Obveze za kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima
 
239 
 
Ostale tekuće obveze
 
 
2391 
Obveze za poreze
 
 
 
23911Obveze za porez na dobit
 
 
 
23912Obveze za posebne poreze (trošarine)
 
 
 
23913Obveze za lokalne poreze
 
 
 
23919Obveze za ostale poreze
 
 
2392 
Obveze za porez na dodanu vrijednost
 
 
 
23921Obveze za porez na dodanu vrijednost kod obveznika PDV po izlaznim računima
 
 
 
23922Obveze za porez na dodanu vrijednost po obračunu
 
 
2393 
Obveze za više uplaćene poreze, carine, pristojbe, naknade i ostalo
 
 
 
23931Obveze za više uplaćen porez i prirez na dohodak
 
 
 
23932Obveze za više uplaćen poseban porez (trošarine)
 
 
 
23933Obveze za više uplaćene lokalne poreze
 
 
 
23934Obveze za više uplaćene carine
 
 
 
23935Obveze za više uplaćene pristojbe
 
 
 
23936Obveze za više uplaćene naknade
 
 
 
23939Obveze za više uplaćene ostale nespomenute prihode
 
 
2394 
Obveze za više uplaćene doprinose
 
 
 
23941Obveze za više uplaćene doprinose za mirovinsko osiguranje
 
 
 
23942Obveze za više uplaćene doprinose za zdravstveno osiguranje
 
 
 
23943Obveze za više uplaćene doprinose za zapošljavanje
 
 
2395 
Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze
 
 
 
23951Obveze za predujmove
 
 
 
23952Obveze za depozite
 
 
 
23953Obveze za jamčevine
 
 
 
23954Ostale nespomenute obveze
24 
 
 
Obveze za nabavu nefinancijske imovine
 
241 
 
Obveze za nabavu neproizvedene imovine
 
 
2411 
Materijalna imovina – prirodna bogatstva
 
 
 
24111Zemljište
 
 
 
24112Rudna bogatstva
 
 
 
24113Ostala prirodna materijalna imovina
 
 
2412 
Nematerijalna imovina
 
 
 
24121Patenti
 
 
 
24122Koncesije
 
 
 
24123Licence
 
 
 
24124Ostala prava
 
 
 
24125Goodwill
 
 
 
24126Ostala nematerijalna imovina
 
242 
 
Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 
 
2421 
Građevinski objekti
 
 
 
24211Stambeni objekti
 
 
 
24212Poslovni objekti
 
 
 
24213Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
 
 
 
24214Ostali građevinski objekti
 
 
2422 
Postrojenja i oprema
 
 
 
24221Uredska oprema i namještaj
 
 
 
24222Komunikacijska oprema
 
 
 
24223Oprema za održavanje i zaštitu
 
 
 
24224Medicinska i laboratorijska oprema
 
 
 
24225Instrumenti, uređaji i strojevi
 
 
 
24226Sportska i glazbena oprema
 
 
 
24227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
 
 
2423 
Prijevozna sredstva
 
 
 
24231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
 
 
 
24232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu
 
 
 
24233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
 
 
 
24234Prijevozna sredstva u zračnom prometu
 
 
2424 
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
 
 
 
24241Knjige u knjižnicama
 
 
 
24242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)
 
 
 
24243Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti
 
 
 
24244Ostale nespomenute izložbene vrijednosti
 
 
2425 
Višegodišnji nasadi i osnovno stado
 
 
 
24251Višegodišnji nasadi
 
 
 
24252Osnovno stado
 
 
2426 
Nematerijalna proizvedena imovina
 
 
 
24261Ulaganja u istraživanje rudnih bogatstava
 
 
 
24262Ulaganja u računalne programe
 
 
 
24263Umjetnička, literarna i znanstvena djela
 
 
 
24264Ostala nematerijalna proizvedena imovina
 
243 
 
Obveze za plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti
 
 
2431 
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti
 
 
 
24311Plemeniti metali i drago kamenje
 
 
 
24312Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti
 
244 
 
Obveze za nabavu zaliha
 
 
2441 
Zalihe
 
 
 
24411Strateške zalihe
 
245 
 
Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 
 
2451 
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 
 
 
24511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 
 
2452 
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
 
 
 
24521Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
 
 
2453 
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
 
 
 
24531Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
 
 
2454 
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
 
 
 
24541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
25 
 
 
Obveze za vrijednosne papire
 
251 
 
Obveze za čekove
 
 
2511 
Obveze za čekove – tuzemni
 
 
 
25111Obveze za čekove – tuzemni
 
 
2512 
Obveze za čekove – inozemni
 
 
 
25121Obveze za čekove – inozemni
 
252 
 
Obveze za trezorske zapise
 
 
2521 
Obveze za trezorske zapise – tuzemne
 
 
 
25211Obveze za trezorske zapise – tuzemne
 
 
2522 
Obveze za trezorske zapise – inozemne
 
 
 
25221Obveze za trezorske zapise – inozemne
 
253 
 
Obveze za mjenice
 
 
2531 
Obveze za mjenice – tuzemne
 
 
 
25311Obveze za mjenice – tuzemne
 
 
2532 
Obveze za mjenice – inozemne
 
 
 
25321Obveze za mjenice – inozemne
 
254 
 
Obveze za obveznice
 
 
2541 
Obveze za obveznice – tuzemne
 
 
 
25412Obveze za obveznice – tuzemne
 
 
2542 
Obveze za obveznice – inozemne
 
 
 
25422Obveze za obveznice – inozemne
 
255 
 
Obveze za opcije i druge financijske derivate
 
 
2551 
Obveze za opcije i druge financijske derivate – tuzemni
 
 
 
25511Obveze za opcije i druge financijske derivate – tuzemni – kratkoročni
 
 
 
25512Obveze za opcije i druge financijske derivate – tuzemni – dugoročni
 
 
2552 
Obveze za opcije i druge financijske derivate – inozemni
 
 
 
25521Obveze za opcije i druge financijske derivate – inozemni – kratkoročni
 
 
 
25522Obveze za opcije i druge financijske derivate – inozemni – dugoročni
 
256 
 
Obveze za ostale vrijednosne papire
 
 
2561 
Obveze za ostale vrijednosne papire – tuzemni
 
 
 
25611Obveze za ostale vrijednosne papire – tuzemni – kratkoročni
 
 
 
25612Obveze za ostale vrijednosne papire – tuzemni – dugoročni
 
 
2562 
Obveze za ostale vrijednosne papire – inozemni
 
 
 
25621Obveze za ostale vrijednosne papire – inozemni – kratkoročni
 
 
 
25622Obveze za ostale vrijednosne papire – inozemni – dugoročni
 
259 
 
Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire
 
 
2591 
Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire
 
 
 
25911Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire
26 
 
 
Obveze za zajmove
 
261 
 
Obveze za zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama
 
 
2611 
Obveze za zajmove drugim razinama vlasti
 
 
 
26111Obveze za zajmove drugim razinama vlasti – kratkoročni
 
 
 
26112Obveze za zajmove drugim razinama vlasti – dugoročni
 
 
2612 
Obveze za zajmove inozemnim vladama
 
 
 
26121Obveze za zajmove inozemnim vladama – kratkoročni
 
 
 
26122Obveze za zajmove inozemnim vladama – dugoročni
 
 
2613 
Obveze za zajmove međunarodnim organizacijama
 
 
 
26131Obveze za zajmove međunarodnim organizacijama – kratkoročni
 
 
 
26132Obveze za zajmove međunarodnim organizacijama – dugoročni
 
262 
 
Obveze za zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru
 
 
2621 
Obveze za zajmove tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru
 
 
 
26211Obveze za zajmove tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – kratkoročni
 
 
 
26212Obveze za zajmove tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni
 
263 
 
Obveze za zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
2631 
Obveze za zajmove tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
 
26311Obveze za zajmove tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni
 
 
 
26312Obveze za zajmove tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni
 
264 
 
Obveze za zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
 
 
2641 
Obveze za zajmove tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
 
 
 
26411Obveze za zajmove tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora – kratkoročni
 
 
 
26412Obveze za zajmove tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni
 
 
2642 
Obveze za zajmove inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama
 
 
 
26421Obveze za zajmove inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama – kratkoročni
 
 
 
26422Obveze za zajmove inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama – dugoročni
 
265 
 
Obveze za zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
 
 
2651 
Obveze za zajmove tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
 
 
 
26511Obveze za zajmove tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora – kratkoročni
 
 
 
26512Obveze za zajmove tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora – dugoročni
 
 
2652 
Obveze za zajmove inozemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima
 
 
 
26521Obveze za zajmove inozemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima – kratkoročni
 
 
 
26522Obveze za zajmove inozemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima – dugoročni
 
269 
 
Ispravak vrijednosti obveza za zajmove
 
 
2691 
Ispravak vrijednosti obveza za zajmove
 
 
 
26911Ispravak vrijednosti obveza za zajmove
29 
 
 
Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja)
 
291 
 
Odgođeno plaćanje rashoda
 
 
2911 
Obračunati rashodi koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje
 
 
 
29111Obračunati rashodi koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje
 
292 
 
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja
 
 
2921 
Unaprijed plaćeni prihodi
 
 
 
29211Unaprijed plaćeni prihodi
 
 
2922 
Odgođeno priznavanje prihoda
 
 
 
29221Odgođeno priznavanje prihodaRazred/ SkupinaPod skupinaOdjeljakOsn. računNaziv
3 
 
 
Rashodi poslovanja
31 
 
 
Rashodi za zaposlene
 
311 
 
Plaće
 
 
3111 
Plaće za redovan rad
 
 
 
31111Plaće za zaposlene
 
 
 
31112Plaće za vježbenike
 
 
 
31113Plaće po sudskim presudama
 
 
3112 
Plaće u naravi
 
 
 
31121Korištenje stambenih zgrada i stanova
 
 
 
31122Korištenje odmarališta, sportskih i rekreacijskih objekata i usluga
 
 
 
31123Korištenje garaža i parkirališta
 
 
 
31124Korištenje prijevoznih sredstava
 
 
 
31125Korištenje kredita uz kamate ispod propisane stope
 
 
 
31126Dnevni obroci
 
 
 
31129Ostale plaće u naravi
 
 
3113 
Plaće za prekovremeni rad
 
 
 
31131Plaće za prekovremeni rad
 
 
3114 
Plaće za posebne uvjete rada
 
 
 
31141Plaće za posebne uvjete rada
 
312 
 
Ostali rashodi za zaposlene
 
 
3121 
Ostali rashodi za zaposlene
 
 
 
31211Bonus za uspješan rad
 
 
 
31212Nagrade
 
 
 
31213Darovi
 
 
 
31214Otpremnine
 
 
 
31215Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj
 
 
 
31219Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
 
313 
 
Doprinosi na plaće
 
 
3131 
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
 
 
 
31311Doprinosi za mirovinsko osiguranje
 
 
3132 
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
 
 
 
31321Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 
 
3133 
Doprinosi za zapošljavanje
 
 
 
31331Doprinosi za zapošljavanje
32 
 
 
Materijalni rashodi
 
321 
 
Naknade troškova zaposlenima
 
 
3211 
Službena putovanja
 
 
 
32111Dnevnice za službeni put u zemlji
 
 
 
32112Dnevnice za službeni put u inozemstvu
 
 
 
32113Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
 
 
 
32114Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu
 
 
 
32115Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
 
 
 
32116Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu
 
 
 
32119Ostali rashodi za službena putovanja
 
 
3212 
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
 
 
 
32121Naknade za prijevoz na posao i s posla
 
 
 
32122Naknade za rad na terenu
 
 
 
32123Naknade za odvojeni život
 
 
3213 
Stručno usavršavanje zaposlenika
 
 
 
32131Seminari, savjetovanja i simpoziji
 
 
 
32132Tečajevi i stručni ispiti
 
322 
 
Rashodi za materijal i energiju
 
 
3221 
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
 
 
 
32211Uredski materijal
 
 
 
32212Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
 
 
 
32213Arhivski materijal
 
 
 
32214Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
 
 
 
32215Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
 
 
 
32216Materijal za higijenske potrebe i njegu
 
 
 
32219Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
 
 
3222 
Materijal i sirovine
 
 
 
32221Osnovni materijal i sirovine
 
 
 
32222Pomoćni materijal
 
 
 
32223Kalo, rasip, lom i kvar materijala
 
 
 
32224Namirnice
 
 
 
32225Roba
 
 
 
32226Gotovi proizvodi
 
 
 
32229Ostali materijal i sirovine
 
 
3223 
Energija
 
 
 
32231Električna energija
 
 
 
32232Topla voda (toplana)
 
 
 
32233Plin
 
 
 
32234Motorni benzin i dizel gorivo
 
 
 
32239Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)
 
 
3224 
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
 
 
 
32241Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građevinskih objekata
 
 
 
32242Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
 
 
 
32243Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava
 
 
 
32244Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
 
 
3225 
Sitni inventar i auto gume
 
 
 
32251Sitni inventar
 
 
 
32252Auto gume
 
 
3226 
Vojna oprema
 
 
 
32261Vojna oprema
 
323 
 
Rashodi za usluge
 
 
3231 
Usluge telefona, pošte i prijevoza
 
 
 
32311Usluge telefona, telefaksa
 
 
 
32312Usluge interneta
 
 
 
32313Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
 
 
 
32314Rent-a-car i taxi prijevoz
 
 
 
32319Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
 
 
3232 
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 
 
 
32321Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata
 
 
 
32322Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
 
 
 
32323Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
 
 
 
32329Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 
 
3233 
Usluge promidžbe i informiranja
 
 
 
32331Elektronski mediji
 
 
 
32332Tisak
 
 
 
32333Izložbeni prostor na sajmu
 
 
 
32334Promidžbeni materijali
 
 
 
32339Ostale usluge promidžbe i informiranja
 
 
3234 
Komunalne usluge
 
 
 
32341Opskrba vodom
 
 
 
32342Iznošenje i odvoz smeća
 
 
 
32343Deratizacija i dezinsekcija
 
 
 
32344Dimnjačarske i ekološke usluge
 
 
 
32345Usluge čišćenja, pranja i slično
 
 
 
32346Usluge čuvanja imovine i osoba
 
 
 
32349Ostale komunalne usluge
 
 
3235 
Zakupnine i najamnine
 
 
 
32351Zakupnine za zemljišta
 
 
 
32352Najamnine za građevinske objekte
 
 
 
32353Najamnine za opremu
 
 
 
32359Ostale najamnine i zakupnine
 
 
3236 
Zdravstvene i veterinarske usluge
 
 
 
32361Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika
 
 
 
32362Veterinarske usluge
 
 
 
32363Laboratorijske usluge
 
 
 
32369Ostale zdravstvene i veterinarske usluge
 
 
3237 
Intelektualne i osobne usluge
 
 
 
32371Autorski honorari
 
 
 
32372Ugovori o djelu
 
 
 
32373Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
 
 
 
32374Revizorske usluge
 
 
 
32375Geodetsko-katastarske usluge
 
 
 
32376Usluge vještačenja
 
 
 
32377Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)
 
 
 
32378Znanstvenoistraživačke usluge
 
 
 
32379Ostale intelektualne usluge
 
 
3238 
Računalne usluge
 
 
 
32381Usluge ažuriranja računalnih baza
 
 
 
32382Usluge razvoja software-a
 
 
 
32389Ostale računalne usluge
 
 
3239 
Ostale usluge
 
 
 
32391Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
 
 
 
32392Film i izrada fotografija
 
 
 
32393Uređenje prostora
 
 
 
32394Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava
 
 
 
32399Ostale nespomenute usluge
 
329 
 
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 
 
3291 
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
 
 
 
32911Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela
 
 
 
32912Naknade članovima povjerenstava
 
 
 
32913Naknade za rad osobama lišenih slobode
 
 
 
32919Ostale slične naknade za rad
 
 
3292 
Premije osiguranja
 
 
 
32921Premije osiguranja prijevoznih sredstava
 
 
 
32922Premije osiguranja ostale imovine
 
 
 
32923Premije osiguranja zaposlenih
 
 
3293 
Reprezentacija
 
 
 
32931Reprezentacija
 
 
3294 
Članarine
 
 
 
32941Tuzemne članarine
 
 
 
32942Međunarodne članarine
 
 
3299 
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 
 
 
32999Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34 
 
 
Financijski rashodi
 
341 
 
Kamate za izdane vrijednosne papire
 
 
3411 
Kamate za izdane trezorske zapise
 
 
 
34111Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji
 
 
 
34112Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu
 
 
3412 
Kamate za izdane mjenice
 
 
 
34121Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti
 
 
 
34122Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti
 
 
3413 
Kamate za izdane obveznice
 
 
 
34131Kamate za izdane obveznice u zemlji
 
 
 
34132Kamate za izdane obveznice u inozemstvu
 
 
3419 
Kamate za ostale vrijednosne papire
 
 
 
34191Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji
 
 
 
34192Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu
 
342 
 
Kamate za primljene zajmove
 
 
3421 
Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija
 
 
 
34211Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti
 
 
 
34212Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada
 
 
 
34213Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija
 
 
3422 
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
 
 
 
34221Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
 
 
3423 
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
 
 
 
34231Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
 
 
 
34232Kamate za primljene zajmove od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija
 
 
3424 
Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava
 
 
 
34241Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih trgovačkih društava
 
 
 
34242Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih trgovačkih društava
 
 
3425 
Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove
 
 
 
34251Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove
 
343 
 
Ostali financijski rashodi
 
 
3431 
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
 
 
 
34311Usluge banaka
 
 
 
34312Usluge platnog prometa
 
 
3432 
Negativne tečajne razlike i valutna klauzula
 
 
 
34321Negativne tečajne razlike
 
 
 
34324Valutna klauzula
 
 
3433 
Zatezne kamate
 
 
 
34331Zatezne kamate za poreze
 
 
 
34332Zatezne kamate na doprinose
 
 
 
34333Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo
 
 
3434 
Ostali nespomenuti financijski rashodi
 
 
 
34349Ostali nespomenuti financijski rashodi
35 
 
 
Subvencije
 
351 
 
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
3511 
Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru
 
 
 
35111Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru
 
 
3512 
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
 
35121Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
352 
 
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
 
 
3521 
Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
 
 
 
35211Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
 
 
3522 
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
 
 
 
35221Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
 
 
3523 
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima
 
 
 
35231Subvencije poljoprivrednicima
 
 
 
35232Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima
36 
 
 
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
 
361 
 
Pomoći inozemnim vladama
 
 
3611 
Tekuće pomoći inozemnim vladama
 
 
 
36111Tekuće pomoći inozemnim vladama
 
 
3612 
Kapitalne pomoći inozemnim vladama
 
 
 
36121Kapitalne pomoći inozemnim vladama
 
362 
 
Pomoći međunarodnim organizacijama
 
 
3621 
Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama
 
 
 
36211Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama
 
 
3622 
Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama
 
 
 
36221Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama
 
363 
 
Pomoći unutar opće države
 
 
3631 
Tekuće pomoći unutar opće države
 
 
 
36311Tekuće pomoći središnjem, županijskim, gradskim i općinskim proračunima
 
 
 
36312Tekuće pomoći izvanproračunskim fondovima
 
 
3632 
Kapitalne pomoći unutar opće države
 
 
 
36321Kapitalne pomoći središnjem, županijskim, gradskim i općinskim proračunima
 
 
 
36322Kapitalne pomoći izvanproračunskim fondovima
37 
 
 
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
 
371 
 
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
 
 
3711 
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
 
 
 
37111Naknade za bolest i invaliditet
 
 
 
37112Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu
 
 
 
37113Naknade za djecu i obitelj
 
 
 
37114Naknade za nezaposlene
 
 
 
37115Naknade za mirovine i dodatke
 
 
 
37116Porodiljne naknade
 
 
 
37117Obiteljska mirovina
 
 
 
37118Naknade za tjelesna oštećenja i tuđu pomoć i njegu
 
 
 
37119Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu
 
 
3712 
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
 
 
 
37121Medicinske (zdravstvene) usluge
 
 
 
37122Ortopedske sprave, pomagala i ostala medicinska oprema
 
 
 
37123Farmaceutski proizvodi
 
 
 
37124Pomoć i njega u kući
 
 
 
37129Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi
 
372 
 
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 
 
3721 
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
 
 
 
37211Naknade za dječji doplatak
 
 
 
37212Pomoć obiteljima i kućanstvima
 
 
 
37213Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama
 
 
 
37214Naknade za mirovine i dodatke
 
 
 
37215Stipendije i školarine
 
 
 
37216Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama
 
 
 
37217Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad
 
 
 
37218Pomoć nezaposlenim osobama
 
 
 
37219Ostale naknade iz proračuna u novcu
 
 
3722 
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
 
 
 
37221Sufinanciranje cijene prijevoza
 
 
 
37222Pomoć i njega u kući
 
 
 
37223Stanovanje
 
 
 
37224Prehrana
 
 
 
37229Ostale naknade iz proračuna u naravi
38 
 
 
Ostali rashodi
 
381 
 
Tekuće donacije
 
 
3811 
Tekuće donacije u novcu
 
 
 
38111Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama
 
 
 
38112Tekuće donacije vjerskim zajednicama
 
 
 
38113Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama
 
 
 
38114Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama
 
 
 
38115Tekuće donacije sportskim društvima
 
 
 
38116Tekuće donacije zakladama
 
 
 
38117Tekuće donacije građanima i kućanstvima
 
 
 
38119Ostale tekuće donacije
 
 
3812 
Tekuće donacije u naravi
 
 
 
38121Tekuće donacije u naravi dobrotvornim društvima
 
 
 
38129Ostale tekuće donacije u naravi
 
382 
 
Kapitalne donacije
 
 
3821 
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
 
 
 
38211Kapitalne donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama
 
 
 
38212Kapitalne donacije vjerskim zajednicama
 
 
 
38213Kapitalne donacije nacionalnim zajednicama i manjinama
 
 
 
38214Kapitalne donacije udrugama građana i političkim strankama
 
 
 
38215Kapitalne donacije sportskim društvima
 
 
 
38219Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama
 
 
3822 
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima
 
 
 
38221Kapitalne donacije za gradnju i obnovu građevinskih objekata
 
 
 
38222Kapitalne donacije za nabavu opreme
 
 
 
38229Ostale kapitalne donacije građanima i kućanstvima
 
383 
 
Kazne, penali i naknade štete
 
 
3831 
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
 
 
 
38311Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama
 
 
 
38319Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
 
 
3832 
Penali, ležarine i drugo
 
 
 
38321Penali, ležarine i drugo
 
 
3833 
Naknade šteta zaposlenicima
 
 
 
38331Naknade šteta zaposlenicima
 
 
3834 
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta
 
 
 
38341Ugovorene kazne i ostale nakanade šteta
 
385 
 
Izvanredni rashodi
 
 
3851 
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
 
 
 
38511Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
 
 
3859 
Ostali izvanredni rashodi
 
 
 
38591Ostali izvanredni rashodi
 
386 
 
Kapitalne pomoći
 
 
3861 
Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
 
38611Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru
 
 
 
38612Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
3862 
Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora
 
 
 
38621Kapitalne pomoći privatnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
 
 
 
38622Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora
 
 
3863 
Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima
 
 
 
38631Kapitalne pomoći poljoprivrednicima
 
 
 
38632Kapitalne pomoći obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima
39 
 
 
Raspored rashoda i prijelazni računi
 
391 
 
Raspored rashoda
 
 
3911 
Raspored rashoda
 
 
 
39111Raspored rashoda
 
392 
 
Prijelazni račun
 
 
3921 
Prijelazni račun
 
 
 
39211Prijelazni računRazred/ SkupinaPod skupinaOdjeljakOsn. računNaziv
4 
 
 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41 
 
 
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
 
411 
 
Materijalna imovina – prirodna bogatstva
 
 
4111 
Zemljište
 
 
 
41111Poljoprivredno zemljište
 
 
 
41112Građevinsko zemljište
 
 
 
41119Ostala zemljišta
 
 
4112 
Rudna bogatstva
 
 
 
41121Nafta i zemni plin
 
 
 
41122Plemeniti metali
 
 
 
41123Drago kamenje
 
 
 
41129Ostala rudna bogatstva
 
 
4113 
Ostala prirodna materijalna imovina
 
 
 
41131Nacionalni parkovi i parkovi prirode
 
 
 
41132Vodna bogatstva (vode)
 
 
 
41133Elektromagnetske frekvencije
 
 
 
41139Ostala nespomenuta prorodna materijalna imovina
 
412 
 
Nematerijalna imovina
 
 
4121 
Patenti
 
 
 
41211Patenti
 
 
4122 
Koncesije
 
 
 
41221Koncesije
 
 
4123 
Licence
 
 
 
41231Licence
 
 
4124 
Ostala prava
 
 
 
41241Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja
 
 
 
41242Višegodišnji zakup građevinskih objekata
 
 
 
41243Zaštitni znak
 
 
 
41244Prava korištenja telefonskih linija
 
 
 
41249Ostala nespomenuta prava
 
 
4125 
Goodwill
 
 
 
41251Goodwill
 
 
4126 
Ostala nematerijalna imovina
 
 
 
41261Ostala nematerijalna imovina
 
418 
 
Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine
 
 
4181 
Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine
 
 
 
41811Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine
42 
 
 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 
421 
 
Građevinski objekti
 
 
4211 
Stambeni objekti
 
 
 
42111Stambeni objekti za zaposlene
 
 
 
42112Stambeni objekti za socijalne skupine građana
 
 
 
42119Ostali stambeni objekti
 
 
4212 
Poslovni objekti
 
 
 
42121Uredski objekti
 
 
 
42122Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu skrb
 
 
 
42123Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)
 
 
 
42124Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)
 
 
 
42125Restorani, odmarališta i ostali ugostiteljski objekti
 
 
 
42126Sportske dvorane i rekreacijski objekti
 
 
 
42127Tvorničke hale, skladišta, silosi, garaže i slično
 
 
 
42129Ostali poslovni građevinski objekti
 
 
4213 
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
 
 
 
42131Ceste
 
 
 
42132Željeznice
 
 
 
42133Zrakoplovne piste
 
 
 
42134Mostovi i tuneli
 
 
 
42139Ostali slični prometni objekti
 
 
4214 
Ostali građevinski objekti
 
 
 
42141Plinovod, vodovod, kanalizacija
 
 
 
42142Kanali i luke
 
 
 
42143Iskopi, rudnici i ostali objekti za eksploataciju rudnog bogatstva
 
 
 
42144Energetski i komunikacijski vodovi
 
 
 
42145Sportski i rekreacijski tereni
 
 
 
42146Spomenici (povijesni, kulturni i slično)
 
 
 
42149Ostali nespomenuti građevinski objekti
 
422 
 
Postrojenja i oprema
 
 
4221 
Uredska oprema i namještaj
 
 
 
42211Računala i računalna oprema
 
 
 
42212Uredski namještaj
 
 
 
42219Ostala uredska oprema
 
 
4222 
Komunikacijska oprema
 
 
 
42221Radio i TV prijemnici
 
 
 
42222Telefoni i ostali komunikacijski uređaji
 
 
 
42223Telefonske i telegrafske centrale s pripadajućim instalacijama
 
 
 
42229Ostala komunikacijska oprema
 
 
4223 
Oprema za održavanje i zaštitu
 
 
 
42231Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje
 
 
 
42232Oprema za održavanje prostorija
 
 
 
42233Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)
 
 
 
42234Oprema za civilnu zaštitu
 
 
 
42235Policijska oprema
 
 
 
42239Ostala oprema za održavanje i zaštitu
 
 
4224 
Medicinska i laboratorijska oprema
 
 
 
42241Medicinska oprema
 
 
 
42242Laboratorijska oprema
 
 
4225 
Instrumenti, uređaji i strojevi
 
 
 
42251Precizni i optički instrumenti
 
 
 
42252Mjerni i kontrolni uređaji
 
 
 
42253Strojevi za obradu zemljišta
 
 
 
42259Ostali instrumenti, uređaji i strojevi
 
 
4226 
Sportska i glazbena oprema
 
 
 
42261Sportska oprema
 
 
 
42262Glazbeni instrumenti i oprema
 
 
4227 
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
 
 
 
42271Uređaji
 
 
 
42272Strojevi
 
 
 
42273Oprema
 
423 
 
Prijevozna sredstva
 
 
4231 
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
 
 
 
42311Osobni automobili
 
 
 
42312Autobusi
 
 
 
42313Kombi vozila
 
 
 
42314Kamioni
 
 
 
42315Traktori
 
 
 
42316Terenska vozila (protupožarna, vojna i slično)
 
 
 
42317Motocikli
 
 
 
42318Bicikli
 
 
 
42319Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu
 
 
4232 
Prijevozna sredstva u željezničkom prometu
 
 
 
42321Lokomotive
 
 
 
42322Vagoni
 
 
 
42323Uspinjače
 
 
 
42324Tramvaji
 
 
 
42329Ostala prijevozna sredstva u željezničkom prometu i slično
 
 
4233 
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
 
 
 
42331Plovila
 
 
 
42332Trajekti
 
 
 
42339Ostala prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
 
 
4234 
Prijevozna sredstva u zračnom prometu
 
 
 
42341Helikopteri
 
 
 
42342Zrakoplovi
 
 
 
42349Ostala prijevozna sredstva u zračnom prometu
 
424 
 
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
 
 
4241 
Knjige u knjižnicama
 
 
 
42411Knjige u knjižnicama
 
 
4242 
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)
 
 
 
42421Djela likovnih umjetnika
 
 
 
42422Kiparska djela
 
 
 
42429Ostala umjetnička djela
 
 
4243 
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti
 
 
 
42431Muzejski izlošci
 
 
 
42432Predmeti prirodnih rijetkosti
 
 
4244 
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti
 
 
 
42441Ostale nespomenute izložbene vrijednosti
 
425 
 
Višegodišnji nasadi i osnovno stado
 
 
4251 
Višegodišnji nasadi
 
 
 
42511Šume
 
 
 
42519Ostali višegodišnji nasadi
 
 
4252 
Osnovno stado
 
 
 
42521Osnovno stado
 
426 
 
Nematerijalna proizvedena imovina
 
 
4261 
Ulaganja u istraživanje rudnih bogatstava
 
 
 
42611Ulaganja u istraživanje rudnih bogatstava
 
 
4262 
Ulaganja u računalne programe
 
 
 
42621Ulaganja u računalne programe
 
 
4263 
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
 
 
 
42631Filmovi, kazališne i glazbene predstave
 
 
 
42632Zvučni i tekstualni zapisi
 
 
 
42633Radio i TV programi
 
 
 
42634Kulturne i sportske priredbe
 
 
 
42636Znanstveni radovi i dokumentacija
 
 
 
42639Ostala umjetnička, literarna i znanstvena djela
 
 
4264 
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
 
 
 
42641Ostala nematerijalna proizvedena imovina
 
428 
 
Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 
 
4281 
Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 
 
 
42811Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
43 
 
 
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti
 
431 
 
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti
 
 
4311 
Plemeniti metali i drago kamenje
 
 
 
43111Plemeniti metali
 
 
 
43112Drago kamenje
 
 
4312 
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti
 
 
 
43121Pohranjene knjige
 
 
 
43122Pohranjena djela likovnih umjetnika
 
 
 
43123Pohranjena kiparska djela
 
 
 
43124Pohranjeni nakit
 
 
 
43125Arhivska građa
 
 
 
43129Ostale pohranjene vrijednosti
 
438 
 
Predujmovi za nabavu plemenitih metala, umjetničkih i znanstvenih dijela i ostalih vrijednosti
 
 
4381 
Predujmovi za nabavu plemenitih metala, umjetničkih i znanstvenih dijela i ostalih vrijednosti
 
 
 
43811Predujmovi za nabavu plemenitih metala, umjetničkih i znanstvenih dijela i ostalih vrijednosti
44 
 
 
Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine
 
441 
 
Rashodi za nabavu zaliha
 
 
4411 
Strateške zalihe
 
 
 
44111Strateške zalihe
45 
 
 
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 
451 
 
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 
 
4511 
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 
 
 
45111Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 
452 
 
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
 
 
4521 
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
 
 
 
45211Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
 
453 
 
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
 
 
4531 
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
 
 
 
45311Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
 
454 
 
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
 
 
4541 
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
 
 
 
45411Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
 
458 
 
Predujmovi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 
 
4581 
Predujmovi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 
 
 
45811Predujmovi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
49 
 
 
Raspored rashoda
 
491 
 
Raspored rashoda
 
 
4911 
Raspored rashoda
 
 
 
49111Raspored rashodaRazred/ SkupinaPod skupinaOdjeljakOsn. računNaziv
5 
 
 
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
51 
 
 
Izdaci za dane zajmove
 
511 
 
Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama
 
 
5111 
Dani zajmovi drugim razinama vlasti
 
 
 
51111Dani zajmovi drugim razinama vlasti – kratkoročni
 
 
 
51112Dani zajmovi drugim razinama vlasti – dugoročni
 
 
5112 
Dani zajmovi inozemnim vladama
 
 
 
51121Dani zajmovi inozemnim vladama – kratkoročni
 
 
 
51122Dani zajmovi inozemnim vladama – dugoročni
 
 
5113 
Dani zajmovi međunarodnim organizacijama
 
 
 
51131Dani zajmovi međunarodnim organizacijama – kratkoročni
 
 
 
51132Dani zajmovi međunarodnim organizacijama – dugoročni
 
512 
 
Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima
 
 
5121 
Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu
 
 
 
51211Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – kratkoročni
 
 
 
51212Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni
 
 
5122 
Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu
 
 
 
51221Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu – kratkoročni
 
 
 
51222Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu – dugoročni
 
513 
 
Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru
 
 
5131 
Dani zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru
 
 
 
51311Dani zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – kratkoročni
 
 
 
51312Dani zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni
 
514 
 
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
5141 
Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
 
51411Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni
 
 
 
51412Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni
 
515 
 
Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
 
 
5151 
Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
 
 
 
51511Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora – kratkoročni
 
 
 
51512Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni
 
 
5152 
Dani zajmovi inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama
 
 
 
51521Dani zajmovi inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama – kratkoročni
 
 
 
51522Dani zajmovi inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama – dugoročni
 
516 
 
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora
 
 
5161 
Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima,obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora
 
 
 
51611Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora – kratkoročni
 
 
 
51612Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora – dugoročni
 
 
5162 
Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu
 
 
 
51621Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu – kratkoročni
 
 
 
51622Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu – dugoročni
52 
 
 
Izdaci za vrijednosne papire
 
521 
 
Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise
 
 
5211 
Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni
 
 
 
52111Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni
 
 
5212 
Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni
 
 
 
52121Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni
 
522 
 
Izdaci za obveznice
 
 
5221 
Obveznice – tuzemne
 
 
 
52212Obveznice – tuzemne
 
 
5222 
Obveznice – inozemne
 
 
 
52222Obveznice – inozemne
 
523 
 
Izdaci za opcije i druge financijske derivate
 
 
5231 
Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni
 
 
 
52311Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni – kratkoročni
 
 
 
52312Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni – dugoročni
 
 
5232 
Opcije i drugi financijski derivati – inozemni
 
 
 
52321Opcije i drugi financijski derivati – inozemni – kratkoročni
 
 
 
52322Opcije i drugi financijski derivati – inozemni – dugoročni
 
524 
 
Izdaci za ostale vrijednosne papire
 
 
5241 
Ostali tuzemni vrijednosni papiri
 
 
 
52411Ostali tuzemni vrijednosni papiri – kratkoročni
 
 
 
52412Ostali tuzemni vrijednosni papiri – dugoročni
 
 
5242 
Ostali inozemni vrijednosni papiri
 
 
 
52421Ostali inozemni vrijednosni papiri – kratkoročni
 
 
 
52422Ostali inozemni vrijednosni papiri – dugoročni
53 
 
 
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
 
531 
 
Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
 
 
5311 
Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
 
 
 
53112Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
 
532 
 
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
 
 
5321 
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
 
 
 
53212Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
 
533 
 
Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
 
 
5331 
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
 
 
 
53312Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
 
 
5332 
Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija
 
 
 
53322Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija
 
534 
 
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora
 
 
5341 
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora
 
 
 
53412Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora
 
 
5342 
Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava
 
 
 
53422Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava
54 
 
 
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
 
541 
 
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija
 
 
5411 
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti
 
 
 
54111Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti – kratkoročni
 
 
 
54112Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti – dugoročni
 
 
5412 
Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada
 
 
 
54121Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada – kratkoročni
 
 
 
54122Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada – dugoročni
 
 
5413 
Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija
 
 
 
54131Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija – kratkoročni
 
 
 
54132Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija – dugoročni
 
542 
 
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
 
 
5421 
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
 
 
 
54211Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – kratkoročni
 
 
 
54212Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročni
 
543 
 
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru
 
 
5431 
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru
 
 
 
54311Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – kratkoročni
 
 
 
54312Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročni
 
544 
 
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
 
 
5441 
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
 
 
 
54411Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora – kratkoročni
 
 
 
54412Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročni
 
 
5442 
Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija
 
 
 
54421Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija – kratkoročni
 
 
 
54422Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija – dugoročni
 
545 
 
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora
 
 
5451 
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora
 
 
 
54511Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnim trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora – kratkoročni
 
 
 
54512Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnim trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora – dugoročni
 
 
5452 
Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnim trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva
 
 
 
54521Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnim trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva – kratkoročni
 
 
 
54522Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnim trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva – dugoročni
55 
 
 
Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire
 
551 
 
Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise
 
 
5511 
Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji
 
 
 
55111Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji
 
 
5512 
Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu
 
 
 
55121Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu
 
552 
 
Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice
 
 
5521 
Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji
 
 
 
55212Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji
 
 
5522 
Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu
 
 
 
55222Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu
 
553 
 
Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire
 
 
5531 
Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji
 
 
 
55311Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – kratkoročne
 
 
 
55312Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoročne
 
 
5532 
Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu
 
 
 
55321Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu – kratkoročne
 
 
 
55322Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu – dugoročne
59 
 
 
Raspored izdataka
 
591 
 
Raspored izdataka
 
 
5911 
Raspored izdataka
 
 
 
59111Raspored izdatakaRazred/ SkupinaPod skupinaOdjeljakOsn. računNaziv
6 
 
 
Prihodi poslovanja
61 
 
 
Prihodi od poreza
 
611 
 
Porez i prirez na dohodak
 
 
6111 
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
 
 
 
61111Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti
 
 
 
61112Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa i drugih samostalnih djelatnosti
 
 
6112 
Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti
 
 
 
61121Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od slobodnih zanimanja, na dohodak od poljoprivrede i šumarstva i drugih djelatnosti
 
 
 
61122Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti i na dohodak od slobodnih zanimanja koji se utvrđuje paušalno
 
 
 
61123Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti koje se povremeno obavljaju
 
 
 
61124Porez i prirez na dohodak od samostalne djelatnosti inozemnih poreznih obveznika
 
 
6113 
Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava
 
 
 
61131Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava
 
 
 
61132Porez i prirez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima
 
 
 
61133Porez i prirez po odbitku na dohodak od najamnine i zakupnine
 
 
 
61134Porez i prirez na dohodak po odbitku od imovinskih prava
 
 
6114 
Porez i prirez na dohodak od kapitala
 
 
 
61141Porez i prirez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti
 
 
 
61142Porez i prirez po odbitku od izuzimanja
 
 
 
61143Porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata
 
 
 
61144Porez i prirez po odbitku na dohodak po osnovi primitaka na temelju udjela u dobiti članova uprave i zaposlenika, dodjelom i opcijskom kupnjom dionica trgovačkih društava
 
 
 
61145Porez i prirez od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja
 
 
6115 
Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi
 
 
 
61151Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi
 
 
6116 
Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine
 
 
 
61161Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine
 
 
6117 
Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi
 
 
 
61171Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi
 
 
6118 
Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za decentralizirane funkcije
 
 
 
61181Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za decentralizirane funkcije
 
612 
 
Porez na dobit
 
 
6121 
Porez na dobit od poduzetnika
 
 
 
61211Porez na dobit
 
 
6122 
Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge
 
 
 
61221Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva
 
 
 
61222Porez na dobit po odbitku na naknade za usluge istraživanja tržišta, poreznog savjetovanja, revizorske usluge i slično
 
 
6123 
Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti
 
 
 
61231Porez na dobit po odbitku na dividende i udjele u dobiti
 
 
 
61232Porez na dobit po odbitku na kamate
 
 
6124 
Porez na dobit po godišnjoj prijavi
 
 
 
61241Porez na dobit po godišnjoj prijavi
 
 
6125 
Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi
 
 
 
61251Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi
 
613 
 
Porezi na imovinu
 
 
6131 
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)
 
 
 
61311Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište
 
 
 
61312Porez na neizgrađeno građevno zemljište
 
 
 
61313Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine
 
 
 
61314Porez na kuće za odmor
 
 
 
61315Porez na korištenje javnih površina
 
 
 
61319Ostali stalni porezi na nepokretnu imovinu
 
 
6132 
Porez na nasljedstava i darove
 
 
 
61321Porez na nasljedstva i darove
 
 
6133 
Porez na kapitalne i financijske transakcije
 
 
 
61331Porezi na kapitalne transakcije
 
 
 
61332Porezi na financijske transakcije
 
 
6134 
Povremeni porezi na imovinu
 
 
 
61341Porez na promet nekretnina
 
 
 
61342Ostali povremeni porezi na imovinu
 
 
6135 
Ostali stalni porezi na imovinu
 
 
 
61359Ostali stalni porezi na imovinu
 
614 
 
Porezi na robu i usluge
 
 
6141 
Porez na dodanu vrijednost
 
 
 
61411Porez na dodanu vrijednost
 
 
 
61412Porez na dodanu vrijednost pri uvozu
 
 
 
61413Porez na dodanu vrijednost na usluge inozemnih poduzetnika
 
 
 
61414Uplata razlika poreza na dodanu vrijednost po godišnjoj prijavi
 
 
 
61415Povrat poreza na dodanu vrijednost po godišnjoj prijavi
 
 
6142 
Porez na promet
 
 
 
61421Porez na promet proizvoda i usluga
 
 
 
61422Poseban porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila, osobnih motornih vozila, plovila i zrakoplova
 
 
 
61423Porez na promet od igara na sreću u igračnici ili automat klubu
 
 
 
61424Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
 
 
6143 
Trošarine
 
 
 
61431Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove
 
 
 
61432Poseban porez na naftne derivate
 
 
 
61433Poseban porez na alkohol
 
 
 
61434Poseban porez na pivo
 
 
 
61435Poseban porez na bezalkoholna pića
 
 
 
61436Poseban porez na duhanske prerađevine
 
 
 
61437Poseban porez na kavu
 
 
 
61438Poseban porez na luksuzne proizvode
 
 
6144 
Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara
 
 
 
61441Porez na automate za zabavne igre i od priređivanja zabavnih igara u zabavnim klubovima u mjesečnom paušalnom iznosu
 
 
 
61442Porez na priređivanje igara na sreću i zabavnih igara
 
 
 
61443Porez na dobitke od igara na sreću
 
 
 
61444Naknada za priređivanje prigodne jednokratne lutrije, robnonovčane lutrije, exspres – lutrije, instant lutrije i tombole
 
 
 
61445Mjesečna naknada za stalno organiziranje klađenja
 
 
 
61446Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću u automat klubu
 
 
 
61447Posebne naknade za otvaranje automat kluba
 
 
 
61448Pristojbe za jednokratno organiziranje prigodne lutrije, robno novčane lutrije, tombola ili klađenja te za otvaranje automat klubova i igračnica
 
 
 
61449Ostali porezi i naknade od priređivanja igara na sreću i zabavnih igara
 
 
6145 
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
 
 
 
61451Porez na cestovna motorna vozila
 
 
 
61452Porez na plovne objekte
 
 
 
61453Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
 
 
 
61454Porez na reklame
 
 
 
61459Ostali nespomenuti porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
 
 
6146 
Ostali porezi na robu i usluge
 
 
 
61469Ostali nespomenuti porezi na robu i usluge
 
615 
 
Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije
 
 
6151 
Carine i carinske pristojbe
 
 
 
61511Carine na uvoz robe i usluga
 
 
 
61512Carinske pristojbe
 
 
6152 
Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije
 
 
 
61529Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije
 
616 
 
Ostali prihodi od poreza
 
 
6161 
Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe
 
 
 
61611Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe
 
 
6162 
Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe
 
 
 
61621Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe
 
 
6163 
Ostali neraspoređeni prihodi od poreza
 
 
 
61631Dio premije za osiguranje od požara
 
 
 
61632Zaprimljeni neprepoznati nalozi
 
 
 
61639Ostali neraspoređeni prihodi od poreza
62 
 
 
Doprinosi
 
621 
 
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
 
 
6211 
Doprinosi za zdravstveno osiguranje od zaposlenika kod poslodavaca
 
 
 
62111Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje iz plaća zaposlenika kod poslodavaca
 
 
 
62112Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaposlenika kod obrtnika i drugih fizičkih osoba
 
 
6212 
Doprinosi za zdravstveno osiguranje koje plaća poslodavac
 
 
 
62121Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje na plaće zaposlenika kod pravnih osoba
 
 
 
62122Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje na plaće zaposlenika kod obrtnika i drugih fizičkih osoba
 
 
6213 
Doprinosi za zdravstveno osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost
 
 
 
62131Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost
 
 
 
62132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje osoba koje samostalno u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost
 
 
 
62133Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje poljoprivrednika
 
 
6214 
Ostali doprinosi za zdravstveno osiguranje
 
 
 
62141Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje osoba korisnika mirovina i invalidnina isključivo od stranog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja
 
 
 
62142Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u skladu s odlukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
 
 
 
62143Dodatni doprinosi za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
 
 
 
62144Doprinosi za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu
 
622 
 
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
 
 
6221 
Doprinosi za mirovinsko osiguranje od zaposlenika kod poslodavaca
 
 
 
62211Doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje iz plaća zaposlenih kod pravnih osoba
 
 
 
62212Doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje iz plaća zaposlenih kod obrtnika i drugih fizičkih osoba
 
 
6222 
Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac
 
 
 
62221Doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje na plaće zaposlenika kod pravnih osoba
 
 
 
62222Doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje na plaće zaposlenika kod obrtnika i drugih fizičkih osoba
 
 
6223 
Doprinosi za mirovinsko osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost
 
 
 
62231Doprinosi za mirovinsko osiguranje osoba koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost
 
 
 
62232Doprinosi za mirovinsko osiguranje za obrtnike, trgovce pojedince i članove uprave
 
 
 
62233Doprinosi za mirovinsko osiguranje poljoprivrednika
 
 
6224 
Ostali doprinosi za mirovinsko osiguranje
 
 
 
62241Doprinosi za mirovinsko osiguranje na plaću zaposlenika koji rade na radnom mjestu za koje se staž osiguranja računa u povećanom trajanju
 
 
 
62242Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća Hrvatski zavod za zapošljavanje za nezaposlene osobe
 
 
 
62243Doprinosi za mirovinsko osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalnu bolest
 
 
 
62244Doprinosi za mirovinsko osiguranje za produženo osiguranje u zemlji i inozemstvu
 
 
 
62245Doprinosi za mirovinsko osiguranje za osiguranike za koje uplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 
 
 
62246Doprinosi za mirovinsko osiguranje za osiguranike za koje doprinos uplaćuje centar za socijalnu skrb
 
 
 
62247Obveze utvrđene zapisnikom u postupku nadzora Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za doprinose
 
 
 
62248Obveze utvrđene zapisnikom u postupku nadzora Porezne uprave za doprinose
 
623 
 
Doprinosi za zapošljavanje
 
 
6231 
Doprinosi za zapošljavanje od zaposlenika kod poslodavaca
 
 
 
62311Doprinosi za zapošljavanje iz plaća zaposlenika
 
 
6232 
Doprinosi za zapošljavanje koje plaća poslodavac
 
 
 
62321Doprinosi za zapošljavanje na plaće zaposlenika
63 
 
 
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
 
631 
 
Pomoći od inozemnih vlada
 
 
6311 
Tekuće pomoći od inozemnih vlada
 
 
 
63111Tekuće pomoći od inozemnih vlada
 
 
6312 
Kapitalne pomoći od inozemnih vlada
 
 
 
63121Kapitalne pomoći od inozemnih vlada
 
632 
 
Pomoći od međunarodnih organizacija
 
 
6321 
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija
 
 
 
63211Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija
 
 
6322 
Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija
 
 
 
63221Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija
 
633 
 
Pomoći iz proračuna
 
 
6331 
Tekuće pomoći iz proračuna
 
 
 
63311Tekuće pomoći iz državnog proračuna
 
 
 
63312Tekuće pomoći iz županijskog proračuna
 
 
 
63313Tekuće pomoći iz gradskog proračuna
 
 
 
63314Tekuće pomoći iz općinskog proračuna
 
 
6332 
Kapitalne pomoći iz proračuna
 
 
 
63321Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
 
 
 
63322Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
 
 
 
63323Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna
 
 
 
63324Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna
 
634 
 
Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države
 
 
6341 
Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države
 
 
 
63411Tekuće pomoći od tijela državne vlasti
 
 
 
63412Tekuće pomoći od ostalih proračunskih korisnika
 
 
 
63413Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova
 
 
6342 
Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države
 
 
 
63421Kapitalne pomoći od tijela državne vlasti
 
 
 
63422Kapitalne pomoći od ostalih proračunskih korisnika
 
 
 
63423Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova
64 
 
 
Prihodi od imovine
 
641 
 
Prihodi od financijske imovine
 
 
6411 
Prihodi od kamata za dane zajmove
 
 
 
64111Prihodi od kamata za dane zajmove drugim razinama vlasti
 
 
 
64112Prihodi od kamata za dane zajmove inozemnim vladama
 
 
 
64113Prihodi od kamata za dane zajmove građanima i kućanstvima
 
 
 
64114Prihodi od kamata za dane zajmove neprofitnim organizacijama
 
 
 
64115Prihodi od kamata za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru
 
 
 
64116Prihodi od kamata za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
 
 
 
64117Prihodi od kamata za dane zajmove trgovačkim društvima
 
 
6412 
Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima
 
 
 
64121Kamate za trezorske zapise
 
 
 
64122Kamate za mjenice
 
 
 
64123Kamate za obveznice
 
 
 
64129Kamate za ostale vrijednosne papire
 
 
6413 
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
 
 
 
64131Kamate na oročena sredstva
 
 
 
64132Kamate na depozite po viđenju
 
 
6414 
Prihodi od zateznih kamata
 
 
 
64141Zatezne kamate za poreze
 
 
 
64142Zatezne kamate za doprinose
 
 
 
64143Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo
 
 
6415 
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika
 
 
 
64151Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika
 
 
6416 
Prihodi od dividendi
 
 
 
64161Prihodi od dividendi na dionice u bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru
 
 
 
64162Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
 
64163Prihodi od dividendi na dionice u bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
 
 
 
64164Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima izvan javnog sektora
 
 
6417 
Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima
 
 
 
64171Prihod od dobiti Hrvatske narodne banke
 
 
 
64172Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru
 
 
 
64173Prihod od dobiti od poslovanja robnim zalihama
 
 
 
64174Prihodi od dijela ili čitave dobiti drugih trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija
 
 
6419 
Ostali prihodi od financijske imovine
 
 
 
64199Ostali prihodi od financijske imovine
 
642 
 
Prihodi od nefinancijske imovine
 
 
6421 
Naknade za koncesije
 
 
 
64211Naknada za koncesije za pravo na lov
 
 
 
64212Naknada za koncesije za frekvencije
 
 
 
64213Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru
 
 
 
64214Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
 
 
 
64215Mjesečna koncesijska naknada za igračnice
 
 
 
64216Naknada za koncesije na javnim cestama
 
 
 
64217Naknada za uporabu pomorskog dobra
 
 
 
64218Naknade za koncesije za carinske zone
 
 
 
64219Naknade za ostale koncesije
 
 
6422 
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
 
 
 
64221Prihodi od zakupa nekretnina
 
 
 
64222Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta
 
 
 
64223Prihodi od iznajmljivanja opreme
 
 
 
64229Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine
 
 
6423 
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
 
 
 
64231Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina
 
 
 
64232Naknada za uporabu uređaja i usluga kontrole letenja na teritoriju Republike Hrvatske
 
 
 
64233Naknada za korištenje prostora elektrana
 
 
 
64234Lovozakupnina
 
 
 
64235Naknade za ribolov
 
 
 
64236Prihodi od spomeničke rente
 
 
 
64239Ostali prihodi od nefinancijske imovine
 
 
6424 
Naknade za ceste
 
 
 
64241Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
 
 
 
64242Naknada za izvanredni prijevoz
 
 
 
64243Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste
 
 
 
64244Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
 
 
 
64245Naknada za uporabu javnih cesta motornim i priključnim vozilima registriranim izvan Republike Hrvatske
 
 
 
64246Cestarina za uporabu autoceste i objekata s naplatom
 
 
 
64247Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti
65 
 
 
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
 
651 
 
Administrativne (upravne) pristojbe
 
 
6511 
Državne upravne i sudske pristojbe
 
 
 
65111Državne upravne pristojbe
 
 
 
65112Sudske pristojbe
 
 
6512 
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade
 
 
 
65121Županijske upravne pristojbe
 
 
 
65122Županijske naknade
 
 
 
65123Gradske i općinske upravne pristojbe
 
 
 
65129Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom
 
 
6513 
Ostale upravne pristojbe
 
 
 
65131Administrativne pristojbe Komisije za vrijednosne papire
 
 
 
65132Naknada koja se plaća pri izdavanju dugoročnih vrijednosnih papira
 
 
 
65133Naknade za izdana državna jamstva
 
 
 
65134Pristojbe za izdane dozvole za prijelaz državne granice
 
 
 
65135Pristojbe i naknade što ih plaćaju osobe u tranzitu
 
 
 
65136Naknada za pristup podacima Sudskog registra
 
 
 
65137Upravna pristojba u području prava industrijskog vlasništva
 
 
 
65138Javnobilježničke pristojbe
 
 
 
65139Prihod od prodaje državnih biljega
 
 
6514 
Ostale pristojbe
 
 
 
65141Boravišne pristojbe
 
 
 
65149Ostale nespomenute naknade i pristojbe
 
652 
 
Prihodi po posebnim propisima
 
 
6521 
Prihodi državne uprave
 
 
 
65211Naknada za pregled bilja pri uvozu i provozu
 
 
 
65212Naknada za veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko granice
 
 
 
65213Naknada za dodjelu godišnjeg kontingenta radnih dozvola
 
 
 
65214Naknada za sigurnost plovidbe koja se plaća za strane jahte i brodice
 
 
 
65215Prihodi od prodaje robnih zaliha
 
 
 
65219Ostali nespomenuti prihodi državne uprave
 
 
6522 
Prihodi vodoprivrede
 
 
 
65221Vodni doprinos
 
 
 
65222Slivna vodna naknada koju plaćaju korisnici zemljišta i drugih nekretnina
 
 
 
65223Naknada za zaštitu voda
 
 
 
65229Ostali prihodi vodoprivrede
 
 
6523 
Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom
 
 
 
65231Komunalni doprinosi
 
 
 
65232Komunalne naknade
 
 
6524 
Doprinosi za šume
 
 
 
65241Doprinosi za šume
 
 
6525 
Mjesni samodoprinos
 
 
 
65251Mjesni samodoprinos
 
 
 
65252Mjesni samodoprinos od poljoprivrednika
 
 
6526 
Ostali nespomenuti prihodi
 
 
 
65261Naknada za izvanredni prijevoz
 
 
 
65262Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti
 
 
 
65263Premija za osiguranje od požara
 
 
 
65264Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično
 
 
 
65265Dopunsko zdravstveno osiguranje
 
 
 
65266Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina
 
 
 
65269Ostali nespomenuti prihodi
66 
 
 
Ostali prihodi
 
661 
 
Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)
 
 
6611 
Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti
 
 
 
66111Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti
 
 
6612 
Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti
 
 
 
66121Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti
 
 
6613 
Prihodi od vlastite djelatnosti uplaćeni u proračun
 
 
 
66131Prihodi od vlastite djelatnosti uplaćeni u proračun
 
662 
 
Kazne
 
 
6621 
Carinske kazne
 
 
 
66211Novčane kazne za carinske prekršaje i novčana sredstva dobivena od prodaje oduzete robe
 
 
6622 
Kazne za devizne prekršaje
 
 
 
66221Kazne za devizne prekršaje
 
 
6623 
Porezne kazne
 
 
 
66231Novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka koje izriče Porezna uprava
 
 
6624 
Kazne za privredne prijestupe
 
 
 
66241Novčane kazne za privredne prijestupe, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka
 
 
6625 
Prometne kazne
 
 
 
66251Novčane kazne za prometne prekršaje naplaćene od MUP-a
 
 
 
66252Novčane kazne za prometne prekršaje naplaćene prema rješenjima sudaca za prekršaje
 
 
6626 
Krivične kazne
 
 
 
66261Novčane kazne za krivična djela, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka
 
 
6627 
Ostale kazne
 
 
 
66271Novčane kazne za prekršaje koje pripadaju državi prema rješenjima sudaca za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka
 
 
 
66272Novčane kazne što ih izriču državna tijela uprave i troškovi postupka
 
 
 
66273Upravne mjere izrečene u upravnom postupku nadležne građevinske inspekcije
 
 
 
66274Naplaćeni troškovi prisilne naplate
 
 
 
66275Gotovinska sredstva oduzeta po posebnim propisima
 
 
 
66276Novčane kazne za prekršaje iz područja zaštite od požara
 
 
 
66277Kazne po kulturnim dobrima
 
 
 
66279Ostale nespomenute kazne
 
663 
 
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države
 
 
6631 
Tekuće donacije
 
 
 
66311Tekuće donacije od fizičkih osoba
 
 
 
66312Tekuće donacije od neprofitnih organizacija
 
 
 
66313Tekuće donacije od trgovačkih društava
 
 
 
66314Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan opće države
 
 
6632 
Kapitalne donacije
 
 
 
66321Kapitalne donacije od fizičkih osoba
 
 
 
66322Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija
 
 
 
66323Kapitalne donacije od trgovačkih društava
 
 
 
66324Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan opće države
 
664 
 
Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna
 
 
6641 
Prihodi za finaciranje rashoda poslovanja
 
 
 
66411Prihodi za financiranje rashoda poslovanja
 
 
6642 
Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine
 
 
 
66421Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine
 
 
6643 
Prihodi na temelju ugovorenih obveza
 
 
 
66431Prihodi na temelju ugovorenih obveza
69 
 
 
Raspored prihoda i prijelazni računi
 
691 
 
Raspored prihoda
 
 
6911 
Raspored prihoda
 
 
 
69111Raspored prihoda
 
692 
 
Prijelazni račun
 
 
6921 
Prijelazni račun
 
 
 
69211Prijelazni računRazred/ SkupinaPod skupinaOdjeljakOsn. računNaziv
7 
 
 
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
71 
 
 
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
 
711 
 
Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava
 
 
7111 
Zemljište
 
 
 
71111Poljoprivredno zemljište
 
 
 
71112Građevinsko zemljište
 
 
 
71119Ostala zemljišta
 
 
7112 
Rudna bogatstva
 
 
 
71121Nafta i zemni plin
 
 
 
71122Plemeniti metali
 
 
 
71123Drago kamenje
 
 
 
71129Ostala rudna bogatstva
 
 
7113 
Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine
 
 
 
71131Nacionalni parkovi i parkovi prirode
 
 
 
71132Vodna bogatstva (vode)
 
 
 
71133Elektromagnetske frekvencije
 
 
 
71139Ostala nespomenuta prorodna materijalna imovina
 
712 
 
Prihodi od prodaje nematerijalne imovine
 
 
7121 
Patenti
 
 
 
71211Patenti
 
 
7122 
Koncesije
 
 
 
71221Koncesije
 
 
7123 
Licence
 
 
 
71231Licence
 
 
7124 
Ostala prava
 
 
 
71241Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja
 
 
 
71242Višegodišnji zakup građevinskih objekata
 
 
 
71243Zaštitni znak
 
 
 
71244Prava korištenja telefonskih linija
 
 
 
71249Ostala nespomenuta prava
 
 
7125 
Goodwill
 
 
 
71251Goodwill
 
 
7126 
Ostala nematerijalna imovina
 
 
 
71261Ostala nematerijalna imovina
72 
 
 
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
 
721 
 
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
 
 
7211 
Stambeni objekti
 
 
 
72111Stambeni objekti za zaposlene
 
 
 
72112Stambeni objekti za socijalne skupine građana
 
 
 
72119Ostali stambeni objekti
 
 
7212 
Poslovni objekti
 
 
 
72121Uredski objekti
 
 
 
72122Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu skrb
 
 
 
72123Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)
 
 
 
72124Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)
 
 
 
72125Restorani, odmarališta i ostali ugostiteljski objekti
 
 
 
72126Sportske dvorane i rekreacijski objekti
 
 
 
72127Tvorničke hale, skladišta, silosi, garaže i slično
 
 
 
72129Ostali poslovni građevinski objekti
 
 
7213 
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
 
 
 
72131Ceste
 
 
 
72132Željeznice
 
 
 
72133Zrakoplovne piste
 
 
 
72134Mostovi i tuneli
 
 
 
72139Ostali slični prometni objekti
 
 
7214 
Ostali građevinski objekti
 
 
 
72141Plinovod, vodovod, kanalizacija
 
 
 
72142Kanali i luke
 
 
 
72143Iskopi, rudnici i ostali objekti za eksploataciju rudnog bogatstva
 
 
 
72144Energetski i komunikacijski vodovi
 
 
 
72145Sportski i rekreacijski tereni
 
 
 
72146Spomenici (povijesni, kulturni i slično)
 
 
 
72149Ostali nespomenuti građevinski objekti
 
722 
 
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme
 
 
7221 
Uredska oprema i namještaj
 
 
 
72211Računala i računalna oprema
 
 
 
72212Uredski namještaj
 
 
 
72219Ostala uredska oprema
 
 
7222 
Komunikacijska oprema
 
 
 
72221Radio i TV prijemnici
 
 
 
72222Telefoni i ostali komunikacijski uređaji
 
 
 
72223Telefonske i telegrafske centrale s pripadajućim instalacijama
 
 
 
72229Ostala komunikacijska oprema
 
 
7223 
Oprema za održavanje i zaštitu
 
 
 
72231Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje
 
 
 
72232Oprema za održavanje prostorija
 
 
 
72233Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)
 
 
 
72234Oprema za civilnu zaštitu
 
 
 
72235Policijska oprema
 
 
 
72239Ostala oprema za održavanje i zaštitu
 
 
7224 
Medicinska i laboratorijska oprema
 
 
 
72241Medicinska oprema
 
 
 
72242Laboratorijska oprema
 
 
7225 
Instrumenti, uređaji i strojevi
 
 
 
72251Precizni i optički instrumenti
 
 
 
72252Mjerni i kontrolni uređaji
 
 
 
72253Strojevi za obradu zemljišta
 
 
 
72259Ostali instrumenti, uređaji i strojevi
 
 
7226 
Sportska i glazbena oprema
 
 
 
72261Sportska oprema
 
 
 
72262Glazbeni instrumenti i oprema
 
 
7227 
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
 
 
 
72271Uređaji
 
 
 
72272Strojevi
 
 
 
72273Oprema
 
723 
 
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava
 
 
7231 
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
 
 
 
72311Osobni automobili
 
 
 
72312Autobusi
 
 
 
72313Kombi vozila
 
 
 
72314Kamioni
 
 
 
72315Traktori
 
 
 
72316Terenska vozila (protupožarna, vojna i slično)
 
 
 
72317Motocikli
 
 
 
72318Bicikli
 
 
 
72319Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu
 
 
7232 
Prijevozna sredstva u željezničkom prometu
 
 
 
72321Lokomotive
 
 
 
72322Vagoni
 
 
 
72323Uspinjače
 
 
 
72324Tramvaji
 
 
 
72329Ostala prijevozna sredstva u željezničkom prometu i slično
 
 
7233 
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
 
 
 
72331Plovila
 
 
 
72332Trajekti
 
 
 
72339Ostala prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
 
 
7234 
Prijevozna sredstva u zračnom prometu
 
 
 
72341Helikopteri
 
 
 
72342Zrakoplovi
 
 
 
72349Ostala prijevozna sredstva u zračnom prometu
 
724 
 
Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti
 
 
7241 
Knjige u knjižnicama
 
 
 
72411Knjige u knjižnicama
 
 
7242 
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)
 
 
 
72421Djela likovnih umjetnika
 
 
 
72422Kiparska djela
 
 
 
72429Ostala umjetnička djela
 
 
7243 
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti
 
 
 
72431Muzejski izlošci
 
 
 
72432Predmeti prirodnih rijetkosti
 
 
7244 
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti
 
 
 
72441Ostale nespomenute izložbene vrijednosti
 
725 
 
Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada
 
 
7251 
Višegodišnji nasadi
 
 
 
72511Šume
 
 
 
72519Ostali višegodišnji nasadi
 
 
7252 
Osnovno stado
 
 
 
72521Osnovno stado
 
726 
 
Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine
 
 
7261 
Ulaganja u istraživanja rudnih bogatstava
 
 
 
72611Ulaganja u istraživanja rudnih bogatstava
 
 
7262 
Ulaganja u računalne programe
 
 
 
72621Ulaganja u računalne programe
 
 
7263 
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
 
 
 
72631Filmovi, kazališne i glazbene predstave
 
 
 
72632Zvučni i tekstualni zapisi
 
 
 
72633Radio i TV programi
 
 
 
72634Kulturne i sportske priredbe
 
 
 
72635Znanstveni radovi i dokumentacija
 
 
 
72639Ostala umjetnička, literarna i znanstvena djela
 
 
7264 
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
 
 
 
72641Ostala nematerijalna proizvedena imovina
73 
 
 
Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti
 
731 
 
Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti
 
 
7311 
Plemeniti metali i drago kamenje
 
 
 
73111Plemeniti metali
 
 
 
73112Drago kamenje
 
 
7312 
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti
 
 
 
73121Pohranjene knjige
 
 
 
73122Pohranjena djela likovnih umjetnika
 
 
 
73123Pohranjena kiparska djela
 
 
 
73124Pohranjeni nakit
 
 
 
73125Arhivska građa
 
 
 
73129Ostale pohranjene vrijednosti
74 
 
 
Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine
 
741 
 
Prihodi od prodaje zaliha
 
 
7411 
Strateške zalihe
 
 
 
74111Ostale strateške zalihe
79 
 
 
Raspored prihoda
 
791 
 
Raspored prihoda
 
 
7911 
Raspored prihoda
 
 
 
79111Raspored prihodaRazred/ SkupinaPod skupinaOdjeljakOsn. računNaziv
8 
 
 
Primici od financijske imovine i zaduživanja
81 
 
 
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova
 
811 
 
Primici (povrati) glavnice zajmova danih drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama
 
 
8111 
Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti
 
 
 
81111Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti – kratkoročni
 
 
 
81112Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti – dugoročni
 
 
8112 
Povrat zajmova danih inozemnim vladama
 
 
 
81121Povrat zajmova danih inozemnim vladama – kratkoročni
 
 
 
81122Povrat zajmova danih inozemnim vladama – dugoročni
 
 
8113 
Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama
 
 
 
81131Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama – kratkoročni
 
 
 
81132Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama – dugoročni
 
812 
 
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima
 
 
8121 
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu
 
 
 
81211Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – kratkoročni
 
 
 
81212Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni
 
 
8122 
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu
 
 
 
81221Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu – kratkoročni
 
 
 
81222Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu – dugoročni
 
813 
 
Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru
 
 
8131 
Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru
 
 
 
81311Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – kratkoročni
 
 
 
81312Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni
 
814 
 
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
8141 
Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
 
81411Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni
 
 
 
81412Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni
 
815 
 
Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
 
 
8151 
Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
 
 
 
81511Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora – kratkoročni
 
 
 
81512Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni
 
 
8152 
Povrat zajmova danih inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama
 
 
 
81521Povrat zajmova danih inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama – kratkoročni
 
 
 
81522Povrat zajmova danih inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama – dugoročni
 
816 
 
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
 
 
8161 
Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
 
 
 
81611Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora – kratkoročni
 
 
 
81612Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora – dugoročni
 
 
8162 
Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima
 
 
 
81621Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima – kratkoročni
 
 
 
81622Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima – dugoročni
82 
 
 
Primici od prodaje vrijednosnih papira
 
821 
 
Trezorski zapisi
 
 
8211 
Trezorski zapisi – tuzemni
 
 
 
82111Trezorski zapisi – tuzemni
 
 
8212 
Trezorski zapisi -inozemni
 
 
 
82121Trezorski zapisi -inozemni
 
822 
 
Obveznice
 
 
8221 
Obveznice – tuzemne
 
 
 
82212Obveznice – tuzemne
 
 
8222 
Obveznice – inozemne
 
 
 
82222Obveznice – inozemne
 
823 
 
Opcije i drugi financijski derivati
 
 
8231 
Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni
 
 
 
82311Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni – kratkoročni
 
 
 
82312Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni – dugoročni
 
 
8232 
Opcije i drugi financijski derivati – inozemni
 
 
 
82321Opcije i drugi financijski derivati – inozemni – kratkoročni
 
 
 
82322Opcije i drugi financijski derivati – inozemni – dugoročni
 
824 
 
Ostali vrijednosni papiri
 
 
8241 
Ostali vrijednosni papiri – tuzemni
 
 
 
82411Ostali vrijednosni papiri – tuzemni – kratkoročni
 
 
 
82412Ostali vrijednosni papiri – tuzemni – dugoročni
 
 
8242 
Ostali vrijednosni papiri – inozemni
 
 
 
82421Ostali vrijednosni papiri – inozemni – kratkoročni
 
 
 
82422Ostali vrijednosni papiri – inozemni – dugoročni
83 
 
 
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici
 
831 
 
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
 
 
8311 
Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
 
 
 
83112Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
 
832 
 
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
 
 
8321 
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
 
 
 
83212Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
 
833 
 
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
 
 
8331 
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
 
 
 
83312Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
 
 
8332 
Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija
 
 
 
83322Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija
 
834 
 
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora
 
 
8341 
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora
 
 
 
83412Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora
 
 
8342 
Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava
 
 
 
83422Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava
84 
 
 
Primici od zaduživanja
 
841 
 
Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija
 
 
8411 
Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti
 
 
 
84111Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti – kratkoročni
 
 
 
84112Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti – dugoročni
 
 
8412 
Primljeni zajmovi od inozemnih vlada
 
 
 
84121Primljeni zajmovi od inozemnih vlada – kratkoročni
 
 
 
84122Primljeni zajmovi od inozemnih vlada – dugoročni
 
 
8413 
Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija
 
 
 
84131Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija – kratkoročni
 
 
 
84132Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija – dugoročni
 
842 
 
Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
 
 
8421 
Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
 
 
 
84211Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – kratkoročni
 
 
 
84212Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročni
 
843 
 
Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru
 
 
8431 
Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru
 
 
 
84311Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru – kratkoročni
 
 
 
84312Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročni
 
844 
 
Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
 
 
8441 
Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
 
 
 
84411Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora – kratkoročni
 
 
 
84412Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročni
 
 
8442 
Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija
 
 
 
84421Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija – kratkoročni
 
 
 
84422Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija – dugoročni
 
845 
 
Primljeni zajmovi od trgovačkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvan javnog sektora
 
 
8451 
Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvan javnog sektora
 
 
 
84511Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvan javnog sektora – kratkoročni
 
 
 
84512Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvan javnog sektora – dugoročni
 
 
8452 
Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika
 
 
 
84521Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika – kratkoročni
 
 
 
84522Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika – dugoročni
89 
 
 
Raspored primitaka
 
891 
 
Raspored primitaka
 
 
8911 
Raspored primitaka
 
 
 
89111Raspored primitakaRazred/ SkupinaPod skupinaOdjeljakOsn. računNaziv
9 
 
Vlastiti izvori
91 
 
 
Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora
 
911 
 
Vlastiti izvori
 
 
9111 
Vlastiti izvori iz proračuna
 
 
 
91111Izvori vlasništva iz proračuna za nefinancijsku imovinu
 
 
 
91112Izvori vlasništva iz proračuna za financijsku imovinu
 
 
9112 
Ostali vlastiti izvori
 
 
 
91121Ostali izvori vlasništva za nefinancijsku imovinu
 
 
 
91122Ostali izvori vlasništva za financijsku imovinu
 
912 
 
Ispravak vlastitih izvora za obveze
 
 
9121 
Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze
 
 
 
91211Ispravak izvora vlasništva iz proračuna za obveze
 
 
9122 
Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze
 
 
 
91221Ispravak ostalih izvora vlasništva za obveze
 
915 
 
Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
 
 
9151 
Promjene u vrijednosti i obujmu imovine
 
 
 
91511Promjene u vrijednosti imovine
 
 
 
91512Promjene u obujmu imovine
 
 
9152 
Promjene u vrijednosti i obujmu obveza
 
 
 
91521Promjene u vrijednosti obveza
 
 
 
91522Promjene u obujmu obveza
92 
 
 
Rezultat poslovanja
 
921 
 
Utvrđivanje rezultata poslovanja
 
 
9211 
Obračun prihoda i rashoda poslovanja
 
 
 
92111Obračun prihoda i rashoda poslovanja
 
 
9212 
Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine
 
 
 
92121Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine
 
 
9213 
Obračun primitaka i izdataka od financijske imovine
 
 
 
92131Obračun primitaka i izdataka od financijske imovine
 
922 
 
Višak/manjak prihoda
 
 
9221 
Višak prihoda
 
 
 
92211Višak prihoda poslovanja
 
 
 
92212Višak prihoda od nefinancijske imovine
 
 
 
92213Višak primitaka od financijske imovine
 
 
9222 
Manjak prihoda
 
 
 
92221Manjak prihoda poslovanja
 
 
 
92222Manjak prihoda od nefinancijske imovine
 
 
 
92223Manjak primitaka od financijske imovine
93 
 
 
Obračunati rashodi poslovanja
 
931 
 
Obračunati rashodi za zaposlene
 
 
9311 
Plaće
 
 
 
93111Plaće za redovan rad
 
 
 
93112Plaće u naravi
 
 
 
93113Plaće za prekovremeni rad
 
 
 
93114Plaće za posebne uvjete rada
 
 
9312 
Ostali rashodi za zaposlene
 
 
 
93121Ostali rashodi za zaposlene
 
 
9313 
Doprinosi na plaće
 
 
 
93131Doprinosi za mirovinsko osiguranje
 
 
 
93132Doprinosi za zdravstveno osiguranje
 
 
 
93133Doprinosi za zapošljavanje
 
932 
 
Obračunati materijalni rashodi
 
 
9321 
Naknade troškova zaposlenima
 
 
 
93211Službena putovanja
 
 
 
93212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
 
 
 
93213Stručno usavršavanje zaposlenika
 
 
9322 
Rashodi za materijal i energiju
 
 
 
93221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
 
 
 
93222Materijal i sirovine
 
 
 
93223Energija
 
 
 
93224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
 
 
 
93225Sitni inventar i auto gume
 
 
 
93226Vojna oprema
 
 
9323 
Rashodi za usluge
 
 
 
93231Usluge telefona, pošte i prijevoza
 
 
 
93232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 
 
 
93233Usluge promidžbe i informiranja
 
 
 
93234Komunalne usluge
 
 
 
93235Zakupnine i najamnine
 
 
 
93236Zdravstvene i veterinarske usluge
 
 
 
93237Intelektualne i osobne usluge
 
 
 
93238Računalne usluge
 
 
 
93239Ostale usluge
 
 
9329 
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 
 
 
93291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
 
 
 
93292Premije osiguranja
 
 
 
93293Reprezentacija
 
 
 
93294Članarine
 
 
 
93299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 
934 
 
Obračunati financijski rashodi
 
 
9341 
Kamate za izdane vrijednosne papire
 
 
 
93411Kamate za izdane trezorske zapise
 
 
 
93412Kamate za izdane mjenice
 
 
 
93413Kamate za izdane obveznice
 
 
 
93419Kamate za izdane ostale vrijednosne papire
 
 
9342 
Kamate za primljene zajmove
 
 
 
93421Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija
 
 
 
93422Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
 
 
 
93423Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
 
 
 
93424Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava
 
 
 
93425Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove
 
 
9343 
Ostali financijski rashodi
 
 
 
93431Bankarske usluge i usluge platnog prometa
 
 
 
93432Negativne tečajne razlike i valutna klauzula
 
 
 
93433Zatezne kamate
 
 
 
93439Ostali nespomenuti financijski rashodi
 
935 
 
Obračunati rashodi za subvencije
 
 
9351 
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
 
93511Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru
 
 
 
93512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
9352 
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
 
 
 
93521Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
 
 
 
93522Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
 
 
 
93523Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima
 
937 
 
Obračunate naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
 
 
9371 
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
 
 
 
93711Naknade građanima i kućanstvima u novcu
 
 
 
93712Naknade građanima i kućanstvima u naravi
 
 
9372 
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 
 
 
93721Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu
 
 
 
93722Ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi
 
938 
 
Obračunati rashodi za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći
 
 
9383 
Kazne, penali i naknade štete
 
 
 
93831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
 
 
 
93832Penali, ležarine i drugo
 
 
 
93833Naknade šteta zaposlenicima
 
 
 
93834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta
 
 
9386 
Kapitalne pomoći
 
 
 
93861Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
 
 
93862Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora
 
 
 
93863Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima
 
939 
 
Obračunati ostali tekući rashodi
 
 
9391 
Obračunati ostali tekući rashodi
 
 
 
93911Obračunati ostali tekući rashodi
94 
 
 
Obračunati rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 
941 
 
Obračunati rashodi za nabavu neproizvedene imovine
 
 
9411 
Materijalna imovina – prirodna bogatstva
 
 
 
94111Zemljište
 
 
 
94112Rudna bogatstva
 
 
 
94113Ostala prirodna materijalna imovina
 
 
9412 
Nematerijalna imovina
 
 
 
94121Patenti
 
 
 
94122Koncesije
 
 
 
94123Licence
 
 
 
94124Ostala prava
 
 
 
94125Goodwill
 
 
 
94126Ostala nematerijalna imovina
 
942 
 
Obračunati rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 
 
9421 
Građevinski objekti
 
 
 
94211Stambeni objekti
 
 
 
94212Poslovni objekti
 
 
 
94213Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
 
 
 
94214Ostali građevinski objekti
 
 
9422 
Postrojenja i oprema
 
 
 
94221Uredska oprema i namještaj
 
 
 
94222Komunikacijska oprema
 
 
 
94223Oprema za održavanje i zaštitu
 
 
 
94224Medicinska i laboratorijska oprema
 
 
 
94225Instrumenti, uređaji i strojevi
 
 
 
94226Sportska i glazbena oprema
 
 
 
94227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
 
 
9423 
Prijevozna sredstva
 
 
 
94231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
 
 
 
94232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu
 
 
 
94233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
 
 
 
94234Prijevozna sredstva u zračnom prometu
 
 
9424 
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
 
 
 
94241Knjige u knjižnicama
 
 
 
94242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)
 
 
 
94243Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti
 
 
 
94244Ostale nespomenute izložbene vrijednosti
 
 
9425 
Višegodišnji nasadi i osnovno stado
 
 
 
94251Višegodišnji nasadi
 
 
 
94252Osnovno stado
 
 
9426 
Nematerijalna proizvedena imovina
 
 
 
94261Ulaganja u istraživanje rudnih bogatstava
 
 
 
94262Ulaganja u računalne programe
 
 
 
94263Umjetnička, literarna i znanstvena djela
 
 
 
94264Ostala nematerijalna proizvedena imovina
 
943 
 
Obračunati rashodi za plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti
 
 
9431 
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti
 
 
 
94311Plemeniti metali
 
 
 
94312Drago kamenje
 
 
 
94313Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti
 
944 
 
Obračunati rashodi za nabavu zaliha
 
 
9441 
Zalihe
 
 
 
94411Strateške zalihe
 
945 
 
Obračunati rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 
 
9451 
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 
 
 
94511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 
 
9452 
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
 
 
 
94521Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
 
 
9453 
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
 
 
 
94531Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
 
 
9454 
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
 
 
 
94541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
96 
 
 
Obračunati prihodi poslovanja
 
961 
 
Obračunati prihodi od poreza
 
 
9611 
Porez i prirez na dohodak
 
 
 
96111Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
 
 
 
96112Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti
 
 
 
96113Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava
 
 
 
96114Porez i prirez na dohodak od kapitala
 
 
 
96115Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi
 
 
 
96116Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine
 
 
 
96118Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
 
 
9612 
Porez na dobit
 
 
 
96121Porez na dobit od poduzetnika
 
 
 
96122Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge
 
 
 
96123Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti
 
 
 
96124Porez na dobit po godišnjoj prijavi
 
 
9613 
Porezi na imovinu
 
 
 
96131Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)
 
 
 
96132Porez na nasljedstava i darove
 
 
 
96133Porez na financijske i kapitalne transakcije
 
 
 
96134Povremeni porezi na imovinu
 
 
 
96135Ostali stalni porezi na imovinu
 
 
9614 
Porezi na robu i usluge
 
 
 
96141Porez na dodanu vrijednost
 
 
 
96142Porez na promet
 
 
 
96143Trošarine
 
 
 
96144Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara
 
 
 
96145Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
 
 
 
96146Ostali porezi na robu i usluge
 
 
9615 
Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije
 
 
 
96151Carine i carinske pristojbe
 
 
 
96152Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije
 
 
9616 
Ostali prihodi od poreza
 
 
 
96161Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe
 
 
 
96162Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe
 
 
 
96163Ostali neraspoređeni prihodi od poreza
 
962 
 
Obračunati doprinosi
 
 
9621 
Obračunati doprinosi za zdravstveno osiguranje
 
 
 
96211Doprinosi za zdravstveno osiguranje od zaposlenika kod poslodavaca
 
 
 
96212Doprinosi za zdravstveno osiguranje koje plaća poslodavac
 
 
 
96213Doprinosi za zdravstveno osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost
 
 
 
96214Ostali doprinosi za zdravstveno osiguranje
 
 
9622 
Obračunati doprinosi za mirovinsko osiguranje
 
 
 
96221Doprinosi za mirovinsko osiguranje od zaposlenika kod poslodavaca
 
 
 
96222Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac
 
 
 
96223Doprinosi za mirovinsko osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost
 
 
 
96224Ostali doprinosi za mirovinsko osiguranje
 
 
9623 
Obračunati doprinosi za zapošljavanje
 
 
 
96231Doprinosi za zapošljavanje od zaposlenika kod poslodavaca
 
 
 
96232Doprinosi za zapošljavanje koje plaća poslodavac
 
964 
 
Obračunati prihodi od imovine
 
 
9641 
Prihodi od financijske imovine
 
 
 
96411Prihodi od kamata za dane zajmove
 
 
 
96412Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima
 
 
 
96413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
 
 
 
96414Prihodi od zateznih kamata
 
 
 
96415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika
 
 
 
96416Prihodi od dividendi
 
 
 
96417Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima
 
 
 
96419Ostali prihodi od financijske imovine
 
 
9642 
Prihodi od nefinancijske imovine
 
 
 
96421Naknade za koncesije
 
 
 
96422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
 
 
 
96423Ostali prihodi od nefinancijske imovine
 
 
 
96424Naknade za ceste
 
965 
 
Obračunati prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
 
 
9651 
Administrativne (upravne) pristojbe
 
 
 
96511Državne upravne i sudske pristojbe
 
 
 
96512Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade
 
 
 
96513Ostale upravne pristojbe
 
 
 
96514Ostale pristojbe
 
 
9652 
Prihodi po posebnim propisima
 
 
 
96521Prihodi državne uprave
 
 
 
96522Prihodi vodoprivrede
 
 
 
96523Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom
 
 
 
96524Doprinosi za šume
 
 
 
96525Mjesni samodoprinos
 
 
 
96526Ostali nespomenuti prihodi
 
966 
 
Obračunati ostali prihodi
 
 
9661 
Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)
 
 
 
96611Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti
 
 
 
96612Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti
 
 
 
96613Prihodi od vlastite djelatnosti uplaćeni u proračun
 
 
9662 
Kazne
 
 
 
96621Carinske kazne
 
 
 
96622Kazne za devizne prekršaje
 
 
 
96623Porezne kazne
 
 
 
96624Kazne za privredne prijestupe
 
 
 
96625Prometne kazne
 
 
 
96626Krivične kazne
 
 
 
96627Ostale kazne
 
 
9664 
Obračunati prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna
 
 
 
96641Prihodi za financiranje rashoda poslovanja
 
 
 
96642Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine
 
 
 
96643Prihodi na temelju ugovornih obveza
97 
 
 
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine
 
971 
 
Obračunati prihodi od prodaje neproizvedene imovine
 
 
9711 
Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava
 
 
 
97111Zemljište
 
 
 
97112Rudna bogatstva
 
 
 
97113Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine
 
 
9712 
Prihodi od prodaje nematerijalne imovine
 
 
 
97121Patenti
 
 
 
97122Koncesije
 
 
 
97123Licence
 
 
 
97124Ostala prava
 
 
 
97125Goodwill
 
 
 
97126Ostala nematerijalna imovina
 
972 
 
Obračunati prihodi od prodaje proizvedene imovine
 
 
9721 
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
 
 
 
97211Stambeni objekti
 
 
 
97212Poslovni objekti
 
 
 
97213Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
 
 
 
97214Ostali građevinski objekti
 
 
9722 
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme
 
 
 
97221Uredska oprema i namještaj
 
 
 
97222Komunikacijska oprema
 
 
 
97223Oprema za održavanje i zaštitu
 
 
 
97224Medicinska i laboratorijska oprema
 
 
 
97225Instrumenti, uređaji i strojevi
 
 
 
97226Sportska i glazbena oprema
 
 
 
97227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
 
 
9723 
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava
 
 
 
97231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
 
 
 
97232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu
 
 
 
97233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
 
 
 
97234Prijevozna sredstva u zračnom prometu
 
 
9724 
Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti
 
 
 
97241Knjige u knjižnicama
 
 
 
97242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)
 
 
 
97243Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti
 
 
 
97244Ostale nespomenute izložbene vrijednosti
 
 
9725 
Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada
 
 
 
97251Višegodišnji nasadi
 
 
 
97252Osnovno stado
 
 
9726 
Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine
 
 
 
97261Ulaganja u istraživanja rudnih bogatstava
 
 
 
97262Ulaganja u računalne programe
 
 
 
97263Umjetnička, literarna i znanstvena djela
 
 
 
97264Ostala nematerijalna proizvedena imovina
 
973 
 
Obračunati prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti
 
 
9731 
Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti
 
 
 
97311Plemeniti metali
 
 
 
97312Drago kamenje
 
 
 
97313Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti
 
974 
 
Obračunati prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine
 
 
9741 
Prihodi od prodaje zaliha
 
 
 
97411Strateške zalihe
98 
 
 
Rezerviranja viška prihoda
 
981 
 
Rezerviranja za otplatu zajmova/kredita koji dospijevaju u tekućoj godinu
 
 
9811 
Rezerviranja za otplatu zajmova/kredita koji dospijevaju u tekućoj godinu
 
 
 
98111Rezerviranja za otplatu zajmova/kredita koji dospijevaju u tekućoj godinu
 
982 
 
Ostala rezerviranja (stalna pričuva i drugo)
 
 
9821 
Ostala rezerviranja (stalna pričuva i drugo)
 
 
 
98211Ostala rezerviranja (stalna pričuva i drugo)
99 
 
 
Izvanbilančni zapisi
 
991 
 
Izvanbilančni zapisi – aktiva
 
 
9911 
Izvanbilančni zapisi
 
 
 
99111Izvanbilančni zapisi
 
996 
 
Izvanbilančni zapisi – pasiva
 
 
9961 
Izvanbilančni zapisi
 
 
 
99611Izvanbilančni zapisi

 

 

 

STOPE ISPRAVKA VRIJEDNOSTI DUGOTRAJNE IMOVINE

 

Redni broj

Naziv sredstva ili skupine sredstava

Godišnja stopa

(%)

1

2

3

I.

GRAÐEVINSKI OBJEKTI

 

1.

Zgrade i ostale građevine

 

 

- od betona, betona i metala, kamena i opeke

1,5

 

- od metala

3,5

 

- od drveta i ostalog materijala

5

II.

OPREMA

 

1.

oprema za rad škola, fakulteta, sveučilišta i drugih organizacija za obrazovanje i odgoj:

 

 

a) namještaj

10

 

b) školska učila

 

 

- elektronička

20

 

- mehanička

14,3

 

- ostala

12,5

2.

oprema za rad znanstvenoistraživačkog rada i istraživačkorazvojnog rada:

 

 

- u laboratorijima

20

 

- ostala

12,5

3.

oprema za obavljanje djelatnosti kulture i umjetnosti:

 

 

- namještaj

10

 

- instrumenti i pribor

12,5

 

- oprema za djelatnost

12,5

 

- ostala oprema

10

4.

oprema za fizičku kulturu, šport, rekreaciju i razonodu

 

 

a) strojevi i uređaji

10

 

b) aparati i instrumenti

 

 

- elektronički

20

 

- mehanički

14,3

 

- ostali

12,5

 

c) športski pribor, sprave i rekviziti

 

 

- metalni

12,5

 

- drveni

14,3

 

- ostali

12,5

5.

oprema za zdravstvenu i socijalnu zaštitu:

 

 

- elektronički instrumenti, pribor i aparati

20

 

- mehanički instrumenti, pribor i aparati

14,3

 

- namještaj

10

 

- kuhinjsko i servisno posuđe u stacionarnim ustanovama

14,3

 

- ostala

12,5

III.

OPREMA ZA PROMET I VEZE

 

1.

autobusi

15,5

2.

kamioni

14,3

3.

Osobni automobili:

 

 

- sanitetska vozila hitne pomoći

33,3

 

- ostali

20

4.

džipovi i kombi vozila

25

5.

prikolice:

 

 

- kamionske

14,3

 

- osobni automobili

10

 

- traktorske i ostale

12,5

6.

ostala vozila u cestovnom prometu

 

 

- motocikli i mopedi

20

 

- bicikli

14,3

 

- ostala

10

7.

vozila i ostala oprema za prijevoz u pomorskome, riječnom i jezerskome prometu

12,5

IV.

SPECIJALNI I UNIVERZALNI ALAT I OPREMA

 

1.

specijalni i univerzalni alat i oprema:

 

 

- elektronički

20

 

- mehanički

14,3

 

- ostali

12,5

V.

OPREMA I UREÐAJI UREDSKIH I DRUGIH PROSTORIJA ZA OBAVLJANJE TEHNIČKIH, POSLOVNIH, FINANCIJSKIH I DRUGIH USLUGA

 

1.

oprema za zagrijavanje, ventilaciju i održavanje prostorija:

 

 

- klimatizacijski uređaji i oprema za ventilaciju

16,5

 

- uređaji i ostala oprema za čišćenje i održavanje prostorija

20

 

- peći

12,5

 

- ćilimi, sagovi, slike i stvari za ukrašavanje

12,5

2.

uredski i ostali namještaj i druga oprema za obavljanje uredskih poslova:

 

 

a) namještaj

 

 

- drveni

12,5

 

- ostali

10

 

b) pisaći i računski strojevi

 

 

- električni pisaći

20

 

- mehanički pisaći

14,3

 

- električni računski

20

 

- ostali

14,3

 

c) elektronička računala

20

 

d) oprema za snimanje i umnožavanje materijala

20

 

e) oprema za rukovanje novcem i vrijednosnim papirima i za obavljanje drugih financijskih usluga

15,5

 

f) magnetofoni, diktafoni, kasetofoni, glazbala i aparati, TV i radioprijemnici

14,3

 

g) ostala oprema

10

3.

vatrogasna oprema i ostala oprema zaštite:

 

 

- vatrogasna vozila

15,5

 

- oprema i pribor za protupožarnu zaštitu

12,5

 

- ostala

14,3

VI.

OSTALA SREDSTVA

 

1.

NEMATERIJALNA IMOVINA (SREDSTVA)

20