Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

NN 27/2005 (25.2.2005.), Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

MINISTARSTVO FINANCIJA

471

Na temelju članka 117. stavka 2. i članka 147. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03) ministar financija donosi

Pravilnik

 o financijskom izvjeŠtavanju u proraČunskom raČunovodstvu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj financijskih izvještaja, razdoblja za koja se sastavljaju te rokovi njihova podnošenja.

Članak 2.

(1) Odredbe ovog Pravilnika odnose se na državni proračun, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske korisnike i izvanproračunske korisnike definirane člankom 2. stavcima 1. i 2. Zakona o proračunu, (»Narodne novine«, br. 96/03.) i utvrđene Registrom korisnika proračuna donesenim u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju korisnika proračuna i o vođenju registra korisnika proračuna, (»Narodne novine« br. 80/04.) (u daljnjem tekstu: proračun i korisnici proračuna).

(2) Korisnici proračuna iz stavka 1. ovog članka jesu pro­računski i izvanproračunski korisnici.

Članak 3.

(1) Osnovna svrha financijskih izvještaja jest dati informacije o financijskom položaju, uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva (poslovanja) izvršenju plana i novčanim tijekovima prora­čuna i proračunskih korisnika.

(2) Financijski izvještaji sastavljaju se za mjesečna razdoblja, razdoblja 1. siječnja do 31. ožujka, 1. siječnja do 30. lipnja, 1. siječnja do 30. rujna i za proračunsku godinu.

(3) Financijski izvještaji za razdoblja u toku godine čuvaju se do dana predaje godišnjeg financijskog izvještaja propisane člankom 21. ovog Pravilnika, a godišnji financijski izvještaji ču­vaju se trajno i u izvorniku.

Članak 4.

(1) Za sastavljanje financijskih izvještaja odgovorna je osoba koja rukovodi službom računovodstva kod proračuna odnosno proračunskog korisnika ili osoba kojoj je povjereno vođenje računovodstva.

(2) Zakonski predstavnik proračuna, odnosno korisnika pro­računa ili osoba koju on ovlasti potpisuje financijske izvještaje i odgovoran je za njihovu predaju.

II. OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 5.

(1) Financijski izvještaji se sastavljaju na sljedećim obrascima:

– Bilanca na Obrascu: BIL,

– Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS,

– Izvještaj o prihodima i rashodima korisnika proračuna na Obrascu: S-PR-RAS,

– Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na Obrascu: RAS-funkcijski,

– Izvještaj o novčanim tijekovima na Obrascu: NT,

– Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza na Obrascu: P-VRIO,

– Izvještaj o obvezama na Obrascu: OBVEZE,

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 6.

(1) Zaglavlja i završeci obrazaca financijskih izvještaja su jedinstveno definirani za svaki od obrazaca.

(2) Zaglavlje obrazaca popunjava se na sljedeći način:

– proračun i korisnici proračuna upisuju svoj naziv u redak »NAZIV OBVEZNIKA«

– u redak »razina« unose se oznake 11/12/21/22/23/31/41/42 koje označavaju sljedeće:

11 – proračunski korisnik državnog proračuna;

12 – razdjel – konsolidirani izvještaj;

21 – proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;      

22 – proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samo­uprave;

23 – konsolidirani proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;    

31 – proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju;

41 – izvanproračunski korisnik državnog proračuna;

42 – izvanproračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;

– u retke šifra županije i šifra općine upisuju se statistička šifra županije i općine;

– u redak »RKP« upisuje se broj korisnika proračuna iz Registra korisnika proračuna;

– u redak »šifarska oznaka« upisuje se šifra djelatnosti korisnika proračuna;

– u predviđene retke upisuje se poštanski broj, mjesto i adresa sjedišta, matični broj i broj žiroračuna;

– u redak AOP oznaka razdoblja upisuje se godina i mjesec kojim završava razdoblje za koje se obrazac predaje u formatu GGGG-MM;

– razdjeli koji nemaju konsolidaciju u redak »razina« upisuju dvije oznake »11« i »12«;

– jedinice lokalne samouprave koje nemaju konsolidaciju u redak »razina« upisuju dvije oznake »22« i »23«.

(3) Završetak obrazaca se popunjava na sljedeći način:

– »osoba za kontaktiranje« – upisuje se osoba koja je sastavila Izvještaj;

– »broj telefona« – upisuje se broj na koji odgovara kontakt osoba;

– »Mjesto i datum _____« upisuje se sjedište proračunskog korisnika, datum i godina;

– »M. P.« – oznaka za mjesto pečata;

– pod »zakonski predstavnik« potpisuje se osoba određena u skladu s člankom 4. stavkom 2. ovog Pravilnika.

(4) Podaci se u obrasce upisuju u kunama bez lipa.

III. SADRŽAJ I STRUKTURA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 7.

(1) Financijski izvještaj državnog proračuna, izvanprora­čunskih korisnika državnog proračuna i proračuna JLPRS za proračunsku godinu sastoji se od: Bilance, Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaja o novčanim tijekovima, Izvje­štaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaja o obvezama i Bilješki.

(2) Financijski izvještaj državnog proračuna, izvanprora­čunskih korisnika državnog proračuna i proračuna JLPRS za razdoblja 1. siječnja do 31. ožujka, 1. siječnja do 30. lipnja, 1. siječnja do 30. rujna sastoji se od: Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o novčanim tijekovima, Izvještaja o obvezama i Bilješki.

(3) Financijski izvještaj proračunskih korisnika državnog proračuna za proračunsku godinu sastoji se od: Bilance, Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o pro­mjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza i Bilješki.

(4) Financijski izvještaj korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za proračunsku godinu sastoji se od: Bilance, Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o obvezama, Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza i Bilješki.

(5) Financijski izvještaj proračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja sastoji se od: Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima i Bilje­ški.

(6) Financijski izvještaj korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja sastoji se od: Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o obvezama i Bilješki.

(7) Financijski izvještaj proračunskih korisnika državnog proračuna i korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samo­upra­ve za razdoblja 1. siječnja do 31. ožujka i 1.  siječnja do 30. rujna sastoji se od Izvještaja o prihodima i rashodima korisnika proračuna.

(8) Financijski izvještaj proračunskih korisnika državnog pro­računa za mjesečna raz­doblja sastoji se od Izvještaja o obvezama.

(9) Proračunski korisnici koji se prema organizaciji državnog proračuna klasificiraju kao raz­djeli, uz izvještaje razine »12« iz stavka 3. ovog članka sastavljaju i Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj kla­sifikaciji.

1. Sadržaj obrazaca financijskih izvještaja

Članak 8.

U Obrazac: BIL upisuju se sljedeći podaci:

– stupac 1 – broj računa iz računskog plana;

– stupac 2 – naziv računa;

– stupac 3 – AOP oznaka;

– stupac 4 – stanje 1. siječnja godine za koju se sastavlja izvještaj odnosno na dan početka poslovanja u toku godine;

– stupac 5 – stanje 31. prosinca godine za koju se sastavlja izvještaj odnosno na dan prestanka poslovanja;

– stupac 6 – indeks promjene stanja (upisuje se cijeli broj bez decimala).

Članak 9.

U Obrazac: PR-RAS upisuju se sljedeći podaci:

– stupac 1 – broj računa iz računskog plana;

– stupac 2 – naziv računa;

– stupac 3 – AOP oznaka;

– stupac 4 – ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine;

– stupac 5 – godišnji plan tekuće godine;

– stupac 6 – planirano za izvještajno razdoblje tekuće godine uz potrebna usklađenja sa dinamikom pritjecanja prihoda i izvrša­vanja rashoda;

– stupac 7 – ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine;

– stupac 8 – indeks ostvarenja u odnosu na plan (upisuje se cijeli broj bez decimala).

Članak 10.

U Obrazac: S-PR-RAS upisuju se sljedeći podaci:

– stupac 1 – broj računa iz računskog plana;

– stupac 2 – naziv računa;

– stupac 3 – AOP oznaka;

– stupac 4 – ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine;

– stupac 5 – ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine;

– stupac 6 – indeks ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine u odnosu na ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Članak 11.

(1) U Obrazac: RAS – funkcijski upisuju se sljedeći podaci:

– stupac 1 – broj računa iz funkcijske klasifikacije;

– stupac 2 – naziv računa;

– stupac 3 – AOP oznaka;

– stupac 4 – godišnji plan tekuće godine;

– stupac 5 – ostvareno u tekućoj godini.

(2) Iznosi koji se upisuju u stupce 4 i 5 Obrasca RAS – funkcijski moraju odgovarati ukupno iskazanim rashodima razreda 3 Rashodi poslovanja i 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Obrascu PR-RAS.

Članak 12.

U Obrazac: NT upisuju se sljedeći podaci:

– stupac 1 – broj računa iz računskog plana;

– stupac 2 – naziv računa;

– stupac 3 – AOP oznaka;

– stupac 4 – ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine.

Članak 13.

U Obrazac: P-VRIO upisuju se sljedeći podaci:

– stupac 1 – broj računa iz računskog plana;

– stupac 2 – naziv računa;

– stupac 3 – AOP oznaka;

– stupac 4 – ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine – povećanje;

– stupac 5 – ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine – smanjenje.

Članak 14.

U Obrazac: OBVEZE upisuju se sljedeći podaci:

– redni broj 1. – stanje obveza na početku izvještajnog razdob­lja;

– redni broj 2. – povećanje obveza u izvještajnom razdoblju;

– redni broj 3. – podmirene obveze u izvještajnom razdoblju;

– redni broj 4. – stanje obveza na kraju izvještajnog razdob­lja.

2. Bilješke uz financijske izvještaje

Članak 15.

(1) Bilješke su dopuna podataka uz financijske izvještaje.

(2) Bilješke mogu biti opisne, brojčane ili kombinirane. Označavaju se rednim brojevima s pozivom na AOP oznaku izvješ­taja na koju se odnose.

Članak 16.

Obvezne Bilješke uz Bilancu jesu:

– pregled ostalih ugovornih odnosa i slično koji, uz ispu­njenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke, sporovi na sudu koji su u tijeku…);

        pregled stanja i rokova dospijeća dugoročnih i kratko­ro­čnih zajmova te posebno robnih kredita i financijskih najmova (leasing) sljedećeg oblika i sadržaja:

 

Tablica danih zajmovi i primljenih otplata

Naziv pravne osobe

Stanje zajma

1. 1.

  Primljene  otplate  glavnice

Dani zajmovi u tekućoj godini

Stanje zajma 31. 12.

Revalori-zacija/ te-čajne razlike u tekućoj godini

Datum izdavanja zajma

Datum dospijeća

zajma

A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO POD A1.

 

 

 

 

 

 

 

A2. Tuzemni dugoročni zajmovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO POD A2.

 

 

 

 

 

 

 

B1. Inozemni kratkoročni zajmovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO POD B1.

 

 

 

 

 

 

 

B2. Inozemni dugoročni zajmovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO POD B2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica primljenih zajmovi i otplata

Naziv pravne osobe

Stanje zajma

1. 1.

Otplate glavnice

Primljeni    zajmovi u tekućoj godini

Stanje zajma 31. 12.

Revalori-zacija/te-čajne razlike u tekućoj godini

 Datum primanja zajma

Datum dospijeća

zajma

A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO POD A1.

 

 

 

 

 

 

 

A2. Tuzemni dugoročni zajmovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO POD A2.

 

 

 

 

 

 

 

B1. Inozemni kratkoročni zajmovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO POD B1.

 

 

 

 

 

 

 

B2. Inozemni dugoročni zajmovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO POD B2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica primljenih robnih kredita i financijskih najmova

Naziv pravne osobe

Opis vrste kredita i aranžmana

Stanje 1.1.

Stanje 31.12.

A1. Primljeni robni krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO POD A1.

 

 

 

A2. Financijski najmovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO POD A2.

 

 

 

 

                     pregled strukture inozemnih zajmova prema ugovorenoj valuti sljedećeg oblika i sadržaja:

Ugovorena valuta

Stanje duga 31. 12.

Kanada (CAD)

 

Danska (DKK)

 

Japan (JPY)

 

Norveška (NOK)

 

Švedska (SEK)

 

Švicarska (CHF)

 

Velika Britanija (GBP)

 

SAD (USD)

 

EMU (EUR)

 


                     pregled dospjelih kamata na zajmove sljedećeg oblika i sadržaja:

Tablica dospjelih kamata na zajmove

Opis

Stanje 1.1.

Kamate dospjele u tekućoj godini

Kamate plaćene u tekućoj godini

Stanje 31.12.

(2+3-4)

1

2

3

4

5

A. Kamate po primljenim zajmovima

 

 

 

 

A1. po tuzemnim zajmovima

 

 

 

 

A2. po inozemnim zajmovima

 

 

 

 

UKUPNO POD A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kamate po danim zajmovima

 

 

 

 

B1. po tuzemnim zajmovima

 

 

 

 

B2. po inozemnim zajmovima

 

 

 

 

UKUPNO POD B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 17.

U Bilješkama uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima potrebno je navesti razloge zbog kojih je došlo do većih (iznad 10 posto) odstupanja od planiranih svota.

Članak 18.

U Bilješkama uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza obvezno se:

– daje pregled otpisanih potraživanja s opisom razloga;

– daje pregled otpisanih obveza (dugova) s opisom razloga i

– objašnjavaju značajnije promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

IV. KONSOLIDACIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 19.

(1) Konsolidirani financijski izvještaji jesu izvještaji u kojima su podaci za grupu (više međusobno povezanih proračuna i/ili korisnika proračuna) prezentirani kao da se radi o jedinstvenom subjektu.

(2) Razdjeli državnog proračuna konsolidiraju financijske izvještaje svojih proračunskih korisnika i sastavljaju konsolidirani financijski izvještaj razdjela.

(3) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave konsolidiraju financijske izvještaje svojih proračunskih korisnika i sastavljaju konsolidirani financijski izvještaj proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(4) Ministarstvo financija na temelju konsolidiranih financijskih izvještaja iz stavaka 2. i 3. ovog članka i financijskih izvještaja izvanproračunskih korisnika sastavlja konsolidirani financijski izvještaj Republike Hrvatske.

(5) U Bilješkama uz konsolidirane financijske izvještaje se uz sadržaj propisan člancima 16., 17. ,18. i 19. ovog Pravilnika iskazuju i:

– unutargrupne transakcije koje su u izvještajima eliminirane;

– ako je ostvaren manjak ili višak u poslovanju grupe, pregled strukture manjka/viška po korisnicima proračuna;

– ako je do odstupanja na nekoj od stavki (bilo u odnosu na prethodnu godinu ili planirano) došlo posebno pod utjecajem jednog ili nekoliko proračuna i/ili korisnika proračuna potrebno je navesti proračune i/ili korisnika proračuna i strukturu navedene pozicije iz izvještaja.

V. STATUSNE PROMJENE

Članak 20.

(1) Statusne promjene proračuna i proračunskih korisnika jesu:

1) spajanje dvaju ili više proračuna ili proračunskih korisnika u novu jedinicu,

2) pripajanje jednog ili više proračuna ili proračunskih korisnika postojećoj jedinici i

3) podjela proračuna ili proračunskog korisnika u dvije ili više novih jedinica.

(2) Proračuni i proračunski korisnici kod kojih je došlo do statusnih promjena moraju sastaviti, s datumom koji prethodi datumu nastanka statusne promjene, financijske izvještaje koji se sastavljaju za proračunsku godinu.

(3) Financijski izvještaji iz stavka 2. ovog članka predaju se deset dana od dana sastavljanja nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju, Ministarstvu financija i instituciji nadležnoj za obradu podataka.

(4) Kod statusne promjene spajanja svaki od proračuna odnosno proračunskih korisnika koji se spajaju sastavljaju financijske izvještaje za proračunsku godinu s datumom koji prethodi datumu spajanja. Financijski izvještaji se konsolidiraju i prema njima se otvaraju računovodstvene knjige jedinice nastale spajanjem.

(5) Kod statusne promjene pripajanja proračuni odnosno proračunski korisnici koji se pripajaju postojećoj jedinici sastavljaju financijske izvještaje za proračunsku godinu s datumom koji prethodi datumu pripajanja. Postojeća jedinica konsolidira izvještaje pripojenih jedinica i evidentira promjene u svojim računovodstvenim knjigama.

(6) Kod statusne promjene podjele proračun odnosno proračunski korisnik koji se dijeli sastavlja financijske izvještaje za proračunsku godinu na datum podjele, a novonastale jedinice otvaraju nove knjige sa stanjima ovisno o međusobno izvršenoj podjeli imovine i obveza.

(7) Financijske izvještaje, koji su sastavljeni za razdoblje prije statusnih promjena, potpisuje osoba koja je bila odgovorna za poslovanje proračuna ili proračunskog korisnika u razdoblju na koji se izvještaji odnose.

VI. PREDAJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 21.

(1) Proračunski korisnici državnog proračuna financijske izvještaje za proračunsku godinu dostavljaju

– razdjelu u čijem su sastavu prema organizacijskoj klasifikaciji proračuna i instituciji nadležnoj za obradu podataka, a

– proračunski korisnici koji su ujedno razdjel financijske izvještaje dostavljaju Ministarstvu financija i instituciji nadležnoj za obradu podataka.

(2) Proračunski korisnici državnog proračuna financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja dostavljaju

– razdjelu u čijem su sastavu prema organizacijskoj klasifikaciji proračuna i instituciji nadležnoj za obradu podataka, a

– proračunski korisnici koji su ujedno razdjel financijske izvještaje dostavljaju instituciji nadležnoj za obradu podataka.

(3) Proračunski korisnici državnog proračuna i korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave financijske izvještaje za razdoblja 1. siječnja do 31. ožujka i 1. siječnja do 30. rujna dostavljaju instituciji nadležnoj za obradu podataka.

(4) Proračunski korisnici državnog proračuna financijske izvještaje za mjesečna razdoblja dostavljaju razdjelima.

(5) Izvanproračunski korisnici državnog proračuna financijske izvještaje za proračunsku godinu i za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, 1. siječnja do 30. lipnja i 1. siječnja do 30. rujna dostavljaju Ministarstvu financija i instituciji nadležnoj za obradu podataka.

(6) Proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave financijske izvještaje za proračunsku godinu i za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja dostavljaju nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i instituciji nadležnoj za obradu podataka.

(7) Izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave financijske izvještaje za proračunsku godinu i za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, 1. siječnja do 30. lipnja i 1. siječnja do 30. rujna dostavljaju nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ministarstvu financija i instituciji nadležnoj za obradu podataka.

(8) Proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su procesom decentralizacije prešli iz državnog u proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave financijske izvještaje za proračunsku godinu dostav­ljaju Ministarstvu koje je za njih bilo nadležno prije procesa decentralizacije.

(9) Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave financijske izvještaje za proračunsku godinu dostav­ljaju Ministarstvu financija i instituciji nadležnoj za obradu podataka.

(10) Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja dostavljaju instituciji nadležnoj za obradu podataka, a Ministarstvu financija dostavljaju samo Bilješke.

(11) Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave financijske izvještaje za razdoblja 1. siječnja do 31. ožujka i 1. siječnja do 30. rujna dostavljaju instituciji nadležnoj za obradu podataka.

(12) Proračuni i korisnici proračuna financijske izvještaje za proračunsku godinu dostavljaju nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju.

Članak 22.

(1) Razdjeli državnog proračuna konsolidirane financijske izvještaje za proračunsku godinu dostavljaju Ministarstvu financija i instituciji nadležnoj za obradu podataka.

(2) Razdjeli državnog proračuna konsolidirane financijske izvještaje članka za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja dostavljaju instituciji nadležnoj za obradu podataka.

(3) Razdjeli državnog proračuna konsolidirane financijske izvještaje za mjesečna razdoblja dostavljaju instituciji nadležnoj za obradu podataka.

(4) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave konsolidirane financijske izvještaje za proračunsku godinu dostav­­ljaju Ministarstvu financija i instituciji nadležnoj za obradu podataka.

(5) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave konsolidirane financijske izvještaje za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja dostavljaju instituciji nadležnoj za obradu podataka.

Članak 23.

(1) Financijski izvještaji predaju se instituciji nadležnoj za obradu podataka u elektronskom i papirnatom obliku ili samo u papirnatom obliku.

(2) Proračuni i korisnici proračuna koji predaju financijske izvještaje instituciji nadležnoj za obradu podataka u elektronskom i papirnatom obliku, koriste obrasce za elektronsku predaju objavljene na Internet stranicama Ministarstva financija.

(3) Proračuni i korisnici proračuna koji predaju financijske izvještaje instituciji nadležnoj za obradu podataka samo u papirnatom obliku, koriste tiskane obrasce Narodnih novina.

Članak 24.

(1) Proračuni i proračunski korisnici financijske izvještaje za razdoblja 1. siječnja do 31. ožujka, 1. siječnja do 30. lipnja i 1. siječnja do 30. rujna dostavljaju u roku od 10 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

(2) Izvanproračunski korisnici izvještaje za razdoblja 1. siječnja do 31. ožujka, 1. siječnja do 30. lipnja i 1. siječnja do 30. rujna dostavljaju u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdob­lja.

(3) Razdjeli državnog proračuna i proračuni jedinica lokalne (regionalne) područne samouprave konsolidirane financijske izvještaje za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja dostavljaju u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

(4) Ministarstvo financija konsolidirani financijski izvještaj Republike Hrvatske za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja sastavlja u roku od 30 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

(5) Proračunski korisnici državnog proračuna financijski izvještaj za mjesečna razdoblja dostavljaju u roku od 10 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

(6) Razdjeli državnog proračuna konsolidirani financijski izvještaj za mjesečna razdoblja dostavljaju u roku od 15 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

(7) Ministarstvo financija konsolidirani financijski izvještaj za mjesečno razdoblje sastavlja u roku od 25 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

Članak 25.

(1) Proračuni i proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te proračunski korisnici državnog proračuna financijske izvještaje za proračunsku godinu dostavljaju do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(2) Državni proračun i izvanproračunski korisnici financijske izvještaje za proračunsku godinu dostavljaju do 28. veljače za prethodnu godinu.

(3) Razdjeli državnog proračuna i proračuni jedinica lokalne (regionalne) područne samouprave konsolidirane financijske izvještaje za pro­računsku godinu dostavljaju do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Ministarstvo financija konsolidirani financijski izvještaj Republike Hrvatske za proračunsku godinu sastavlja do 30. trav­nja tekuće godine za prethodnu godinu.

VII. JEZIK I VALUTA

Članak 26.

Financijski izvještaji sastavljaju se na hrvatskom jeziku i u kunama.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računo­vodstvu (»Narodne novine«, br. 74/02, 3/03, 12/03 i 3/04).

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/05-01/32

Urbroj: 513-05-02/05-1

Zagreb, 15. veljače 2005.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

 

BILANCA

 

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

 

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA KORISNIKA PRORAČUNA

 

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

 

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

 

PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

 

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA