Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite

NN 29/2005 (2.3.2005.), Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

501

Na temelju članka 60. stavka 1. podstavka 3. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« broj 68/03.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O PROSTORNIM I TEHNIČKIM UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PROSTOR U KOJEM SE OBAVLJA DJELATNOST PRIVATNE ZAŠTITE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se prostorni i tehnički uvjeti koje mora ispunjavati poslovni prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite te način utvrđivanja tih uvjeta.

Članak 2.

Poslovni prostor pravne osobe, obrtnika, unutarnje čuvarske službe, njihovih podružnica, ureda i ispostava u kojima obavljaju djelatnost privatne zaštite (u daljnjem tekstu: poslovni prostor), mora imati određenu površinu i propisana tehnička pomagala u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Pravna osoba, obrtnik i unutarnja čuvarska služba moraju imati poslovni prostor iz stavka 1. ovoga članka u vlasništvu ili na korištenju po nekoj drugoj pravnoj osnovi, a poslovni prostor mora biti posebna građevinska cjelina.

Poslovnim prostorom može se koristiti samo jedna pravna osoba, obrtnik ili unutarnja čuvarska služba. Više pravnih subjekata može koristiti samo zajednički sanitarni čvor.

II. PROSTOR U KOJEM SE OBAVLJA DJELATNOST PRIVATNE ZAŠTITE

Članak 3.

Pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti privatne zaštite moraju imati poslovni prostor čija je površina najmanje 40 m2, koji se mora sastojati od prostorije za prijem stranaka, ureda, čekaonice, priručnog skladišta oružja i sanitarnog čvora.

Pravne osobe i obrtnici registrirani za obavljanje djelatnosti privatne zaštite – tehničke zaštite moraju imati poslovni prostor čija je površina najmanje 30 m2, koji se mora sastojati od prostorije za prijem stranaka, ureda, čekaonice i sanitarnog čvora.

Podružnice pravnih osoba registriranih za obavljanje djelatnosti privatne zaštite, unutarnje čuvarske službe i njihove podružnice moraju imati poslovni prostor čija je površina najmanje 20 m2, koji se mora sastojati od prostorije za prijem stranaka, ureda i sanitarnog čvora.

Poslovni prostori iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka moraju biti odgovarajuće zaštićeni od krađe, požara i drugih nezgoda.

Članak 4.

Ukoliko pravna osoba, obrtnik i unutarnja čuvarska služba ili njihove podružnice imaju ustrojen centralni dojavni sustav, pored prostornih uvjeta propisanih člankom 3. ovoga Pravilnika, moraju za tu namjenu imati zasebnu prostoriju čija je površina najmanje 10 m2, u koju je pristup dozvoljen samo ovlaštenim osobama u skladu s općim aktom o razvrstavanju radnih mjesta s popisom odgovornih osoba i poslova te ovlastima zaposlenika za svako radno mjesto.

Članak 5.

Podružnice pravnih osoba i unutarnje čuvarske službe i nji­hove podružnice koje pri obavljanju poslova tjelesne zaštite koriste oružje, pored prostornih uvjeta propisanih člankom 3. stav­kom 3. ovoga Pravilnika, moraju obavezno imati i priručno skla­dište oružja.

III. PRIRUČNO SKLADIŠTE ORUŽJA

Članak 6.

Priručno skladište za smještaj i čuvanje oružja i streljiva mora:

– biti zaseban požarni sektor, a građevinski elementi na granici požarnog sektora moraju biti otporni na požar najmanje jedan sat;

– imati prozore zaštićene metalnom mrežom debljine alki najmanje 5 mm i maksimalnom veličinom otvora 70 x 70 mm ili fiksnim rešetkama debljine šipki 10 mm, pri čemu najveći razmak između šipki može biti 100 mm, a između vodoravnog metalnog ukrućenja do 300 mm;

– imati vrata prema vanjskom prostoru zaštićena na način propisan podstavkom 2. ovoga stavka, s time da je metalna mreža odnosno okvir s rešetkom jednim krajem učvršćen za vanjski zid, a drugim krajem zaključan s dvije brave.

Priručno skladište oružja mora s ostalim prostorijama po­slov­nog prostora činiti jedinstvenu građevinsku cjelinu.

Članak 7.

Grijanje priručnog skladišta smije se obavljati samo ure­đajima na toplu vodu, vodenu paru ili topli zrak koji se ubacuje izvana, tako da temperatura vanjske površine uređaja ne prelazi 120°C.

U priručnom skladištu nije dozvoljena upotreba otvorenog plamena.

Uključivanje rasvjete mora se izvesti izvan priručnog skla­dišta.

IV. NAČIN UTVRĐIVANJA UVJETA PROPISANIH ZA POSLOVNI PROSTOR

Članak 8.

Postojanje prostornih i tehničkih uvjeta koji su propisani ovim Pravilnikom utvrđuje nadležna policijska uprava (službenik koji obavlja poslove inspekcijskog nadzora djelatnosti privatne zaštite i službenik koji obavlja poslove inspekcijskog nadzora zaštite od požara), na temelju neposrednog zapažanja te priloženih pisanih dokaza, o čemu se sastavlja zapisnik koji mora sadržavati mišljenje o tome udovoljava li poslovni prostor prostornim i tehničkim uvjetima.

Članak 9.

Pisanim dokazima iz članka 8. ovog Pravilnika dokazuje se otpornost na požar građevinskih elemenata koji omeđuju požarni sektor.

Status podružnice dokazuje se izvodom iz sudskog ili obrtnog registra.

Posjed poslovnog prostora dokazuje se kupoprodajnim ugovorom, ugovorom o zakupu poslovnog prostora ili ugovorom o poslovnoj suradnji.

V. OBVEZE PRAVNIH OSOBA I OBRTNIKA I ZABRANA OBAVLJANJA DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE U POSLOVNOM PROSTORU

Članak 10.

Pravna osoba, obrtnik i unutarnja čuvarska služba koji obav­ljaju djelatnost privatne zaštite ne smiju započeti obavljati poslove privatne zaštite u poslovnom prostoru za koji nije utvrđeno postojanje prostornih i tehničkih uvjeta propisanih ovim Pravilnikom.

Članak 11.

Pravna osoba, obrtnik i unutarnja čuvarska služba koji obav­ljaju djelatnost privatne zaštite dužni su mjesno nadležnoj policijskoj upravi prijaviti svaku promjenu unutar poslovnog prostora koja se odnosi na minimume prostornih i tehničkih uvjeta, kao i promjenu sjedišta poslovnog prostora u roku od sedam dana od dana promjene.

Članak 12.

Mjesno nadležna policijska uprava rješenjem će zabraniti obavljanje djelatnosti privatne zaštite u poslovnom prostoru ako:

– se utvrdi da su podaci na temelju kojih je izdano mišljenje o udovoljavanju poslovnog prostora propisanim prostornim i tehničkim uvjetima lažni,

– prestane postojati neki od uvjeta na temelju kojih je dano mišljenje o udovoljavanju poslovnog prostora propisanim prostornim i tehničkim uvjetima.

Članak 13.

Službena osoba koja obavlja inspekcijski nadzor može rješenjem privremeno, do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, zabraniti obavljanje djelatnosti privatne zaštite u poslovnom prostoru ako utvrdi da pravna osoba, obrtnik i unutarnja čuvarska služba u poslovnom prostoru obavlja djelatnost privatne zaštite, a nije od nadležne policijske uprave zatražila pregled poslovnog prostora, odnosno nije prijavila promjene unutar poslovnog prostora koji se odnose na minimume prostornih i tehničkih uvjeta ili nije prijavila promjenu sjedišta poslovnog prostora.

Službena osoba koja obavlja inspekcijski nadzor može u slu­ča­jevima iz stavka 1. ovoga članka pečaćenjem ili na drugi po­go­dan način zatvoriti poslovne prostore i onemogućiti korištenje uređaja i drugih sredstava za rad.

Članak 14.

Protiv rješenja iz članka 12. i 13. ovoga Pravilnika može se izjaviti žalba Ministarstvu unutarnjih poslova. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Pravne osobe, obrtnici i unutarnje čuvarske službe koje su ispunile prostorne i tehničke uvjete propisane Pravilnikom o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja zaštitarska i detektivska djelatnost (»Narodne novine« broj: 40/97. i 107/02.), nastavljaju obavljati djelatnost privatne zaštite u tom prostoru.

Članak 16.

Pravne osobe, obrtnici i unutarnje čuvarske službe dužne su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika zatražiti za sve podružnice, poslovnice, urede i ispostave utvrđivanje prostornih i tehničkih uvjeta u skladu s odredbama ovog Pravilnika, ako do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika za njih nisu utvrđeni prostorni i tehnički uvjeti.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja zaštitarska i detektivska djelatnost (»Narodne novine« broj: 40/97. i 107/02.), osim odredbi koje se odnose na poslovni prostor privatnog detektiva i detektivskog ureda.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-2162/05
Zagreb, 16. veljače 2005.

Ministar
Marijan Mlinarić, dr. med., v. r.