Pravilnik o mjerama za suzbijanje infekcije Brucellom ovis

NN 30/2005 (4.3.2005.), Pravilnik o mjerama za suzbijanje infekcije Brucellom ovis

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

536

Na temelju članka 41. stavka 6. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97., 105/01. i 172/03.), ministar po­ljo­privrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

o mjerama za suzbijanje infekcije Brucellom ovis

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjere za suzbijanje infekcije Brucellom ovis.

Definicije

Članak 2.

U ovom Pravilniku pojedini pojmovi imaju sljedeće zna­če­nje:

1. »Stado« – životinja ili skupina životinja držanih na gospodarstvu, a ako se na gospodarstvu odvojeno drži više od jednoga stada, smatra se da sve odvojene skupine životinja imaju isti zdrav­stveni status.

2. »Gospodarstvo« – svako dvorište ili objekt u kojemu životinje povremeno ili trajno borave i/ili se uzgajaju ili prostor u/na kojemu se postupa sa životinjama.                 

Sumnja na infekciju Brucellom ovis

Članak 3.

U slučaju sumnje na infekciju Brucellom ovis nadležni veterinarski inspektor mora narediti:

– popisivanje svih prijemljivih životinja na gospodarstvu,

– uzimanje i slanje uzoraka u svrhu laboratorijskog pretraživanja svih ovnova, kako bi se potvrdilo ili isključilo prisustvo bolesti,

– odvojeno držanje ovnova na gospodarstvu,

– zabranu prometa prijemljivim životinjama s gospodarstva i

– zabranu uvođenja na gospodarstvo prijemljivih životinja.

Nadležni veterinarski inspektor nadzire provedbu mjera iz stavka 1. ovoga članka, dok se sumnja na infekciju Brucellom ovis službeno ne isključi.

Status gospodarstva

Članak 4.

1) Gospodarstvo dobiva status zaraženog Brucellom ovis ako je infekcija Brucellom ovis u stadu potvrđena službenim testom iz Dodatka ovoga Pravilnika.

2) Ako je infekcija Brucellom ovis potvrđena u bilo koje životinje u stadu cijelo se stado smatra zaraženim.

SluŽbeno potvrĐena pojava infekcije Brucellom ovis u stadu

Članak 5.

Ako je infekcija Brucellom ovis službeno potvrđena na gospodarstvu, nadležni veterinarski inspektor naređuje sljedeće mjere:

a) označavanje i popis svih prijemljivih životinja u stadu u kojem je službeno potvrđena infekcija Brucellom ovis,

b) upućivanje na klanje ili kastraciju svih ovnova u kojih je potvrđena infekcija Brucellom ovis, s tim da kastrirani ovnovi, nakon oporavka, mogu biti vraćeni u stado,

c) zabranu stavljanja u promet, osim upućivanja na klanje, svih ostalih prijemljivih životinja iz stada u kojem je potvrđena infekcija Brucellom ovis,

d) zabranu uvođenja prijemljivih životinja na zaraženo gospodarstvo,

e) dezinfekciju objekta i prostora u kojem su boravile zaražene životinje te predmeta s kojima je zaraženo stado bilo u kontaktu, prije njihove ponovne uporabe,

f) ovnovi iz zaraženog stada koji su polučili negativne rezultate pretraživanjem na infekciju Brucellom ovis, moraju još jednom biti pretraženi u razdoblju od 30 do 60 dana nakon prvog pretraživanja,

g) odvojeno držanje ovnova koji su prvim testiranjem polu­čili negativne rezultate od drugih životinja prijemljivih na infekciju Brucellom ovis, a do dobivanja rezultata pretraživanja iz točke f) ovoga stavka,

h) epidemiološko istraživanje u okviru kojega moraju biti prikupljeni najmanje sljedeći podaci:

– broj životinja u stadu,

– kretanje životinja s/na gospodarstvo u posljednjih 6 mjeseci,

– kada su primjećeni prvi znakovi bolesti,

– mogući izvori zaraze na zaraženom gospodarstvu,

– popis drugih gospodarstava na kojima se drže životinje koje su mogle biti zaražene iz istoga/istih izvora,

i) dvokratno pretraživanje u razmaku od 30 do 60 dana, u skladu s Dodatkom ovoga Pravilnika, svih ovnova na gospodarstvu/gospodarstvima koja su epidemiološki povezana sa zaraženim gospodarstvom.

Prestanak bolesti

Članak 6.

Smatra se da je infekcija Brucellom ovis na zaraženom gospodarstvu prestala nakon što su provedene sve mjere iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Stavljanje u promet Životinja iz zaraŽenog stada

Članak 7.

1) Nekastrirani ovnovi koji potječu iz stada sa gospodarstva koje je bilo zaraženo mogu biti stavljeni u promet za rasplod nakon isteka 12 mjeseci od provedbe svih naređenih mjera iz članka 5. ovoga Pravilnika, s tim da 30 dana prije stavljanja u promet moraju biti serološki pretraženi u skladu s Dodatkom ovoga Pravilnika, s negativnim rezultatom.

2) Druge prijemljive životinje za rasplod koje potječu iz stada sa gospodarstva koje je bilo zaraženo, osim ovnova, mogu biti stavljene u promet za rasplod nakon dvokratnog serološkog pretraživanja u razmaku od 30 do 60 dana, u skladu s Dodatkom ovoga Pravilnika, s negativnim rezultatom, s tim da drugo pretraživanje mora biti provedeno najranije 15 dana prije stavljanja u promet.

UvoĐenje Životinja za rasplod u stado

Članak 8.

Ovnovi za rasplod mogu biti uvedeni u stado ako:

a) dolaze s gospodarstva na kojem infekcija Brucellom ovis nije dijagnosticirana u posljednjih 12 mjeseci,

b) su kontinuirano držani na istom gospodarstvu 60 dana prije utovara,

c) su najranije 30 dana prije utovara biti serološki pretraženi, u skladu s Dodatkom ovoga Pravilnika, s negativnim rezultatom.

Pripust ovaca

Članak 9.

U svrhu sprječavanja širenja infekcije Brucellom ovis prepo­ruča se provedba umjetnoga osjemenjivanja ovaca, a prirod­ni je pripust dopušten samo rasplodnim ovnovima slobodnim od infekcije Brucellom ovis.

Sezonska ispaŠa

Članak 10.

Ako je infekcija Brucellom ovis potvrđena u ovnova koji borave ili su se vratili sa sezonske ispaše, a epidemiološkim istraživanjem iz članka 5. stavka 1. točke h) ovoga Pravilnika se utvrdi da su na pašnjacima boravili zajedno s ovcama iz drugih stada, tada sve ovnove iz stada koja su se miješala na pašnjacima treba smatrati zaraženima i svi moraju biti pretraženi službenim testom iz Dodatka ovoga Pravilnika.

LijeČenje infekcije Brucellom ovis

Članak 11.

Zabranjeno je liječenje životinja oboljelih od infekcije Brucellom ovis.

Program monitoringa

Članak 12.

1) Program monitoringa infekcije Brucellom ovis mora sadržavati sljedeće:

a) podatke o proširenosti bolesti u zemlji;

b) razloge za provedbu Programa monitoringa, uključujući važnost bolesti te procjenu troškova i koristi njegove provedbe;

c) granice zemljopisnoga područja na kojemu se Program monitoringa provodi;

d) zdravstveni status pojedinih kategorija životinja na gospodarstvu na kojemu se Program monitoringa provodi i standarde koji se moraju doseći za pojedine kategorije životinja;

e) metode testiranja koje će biti korištene;

f) način provedbe monitoringa;

g) mjere koje treba poduzeti ako rezultati testiranja provedenoga u okviru monitoringa budu pozitivni.

2) Program monitoringa bolesti iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar.

ZavrŠne odredbe

Članak 13.

Dodatak je tiskan u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/05-01/2
Urbroj: 525-01-05-01       
Zagreb, 18. veljače 2005.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK

Testovi za dijagnostiku infekcije Brucellom ovis

SluŽbeni test za dijagnostiku infekcije Brucellom ovis

1. Službeni test za infekciju Brucellom ovis je reakcija vezanja komplementa.

2. Antigen koji se koristi mora biti odobren od nacionalnoga laboratorija i standardiziran prema drugom međunarodnom standardu anti-brucella ovis seruma.

3. Radni serum mora biti standardiziran standardnim serumom i mora udovoljavati drugom međunarodnom standardu anti--brucella ovis seruma pripravljenom od Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, United Kingdom.

4. Serum koji sadrži 50 i više internacionalnih jedinica / ml treba smatrati pozitivnim, a 25 i više internacionalnih jedinica / ml, sumnjivim.

Alternativni test za dijagnostiku infekcije Brucellom ovis

1. Kao alternativni test za infekciju Brucellom ovis može se koristiti i komercijalni imunoenzimski test (ELISA).

2. Prosuđivanje rezultata (negativni, pozitivni ili sumnjivi) ELISA-e, provodi se u skladu s uputama ovlaštenog proizvođača testa.