Zakon o izmjenama Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta

NN 33/2005 (14.3.2005.), Zakon o izmjenama Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta

HRVATSKI SABOR

640

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NAGRADI ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o Nagradi za promica­nje prava djeteta, koje­ga je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. ve­ljače 2005. godine.

Broj: 01-081-05-771/2
Zagreb, 4. ožujka 2005.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O NAGRADI ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA

Članak 1.

U Zakonu o Nagradi za promicanje prava djeteta (»Narodne novine«, br. 96/03.), u članku 7. riječi: »Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »Ministar nadležan za obitelj«.

Članak 2.

U članku 10. riječi: »Ministarstvo rada i socijalne skrbi« zamje­njuju se riječima: »ministarstvo nadležno za obitelj«.

Članak 3.

U članku 11. riječi: »ministar nadležan za poslove socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za obitelj.«

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 004-01/05-01/02
Zagreb, 25. veljače 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.