Zakon o izmjenama Zakona o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja

NN 33/2005 (14.3.2005.), Zakon o izmjenama Zakona o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja

HRVATSKI SABOR

642

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRIZNAVANJU SVOJTI ŠUMSKOG DRVEĆA I GRMLJA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o priznava­nju svojti šumskog drveća i grm­lja, koje­ga je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. ve­ljače 2005. godine.

Broj: 01-081-05-773/2
Zagreb, 4. ožujka 2005.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PRIZNAVANJU SVOJTI ŠUMSKOG DRVEĆA I GRMLJA

Članak 1.

U Zakonu o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja (»Narodne novine«, br. 113/03.) u članku 4. stavku 1. i 2. riječi: »i šumarstva« zamjenjuju se riječima: »šumarstva i vodnoga gospodarstva«.

Članak 2.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donijetih na temelju njega obavlja šumarska inspekcija Ministarstva (u daljnjem tekstu: šumarska inspekcija), a inspekcijski nadzor provode šumarski inspektori i državni šumarski inspektori u skladu s ovlastima propisanim u Zakonu o šumama.«

Članak 3.

Ovaj Zakona stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 321-07/05-01/01
Zagreb, 25. veljače 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.