Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama

NN 34/2005 (16.3.2005.), Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

691

Na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 121/2003) na prijedlog Hrvatske komore medicinskih biokemičara i uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

 

PRAVILNIK

O NAČINU OBAVLJANJA MEDICINSKO-

-BIOKEMIJSKE DJELATNOSTI

U LIJEČNIČKIM ORDINACIJAMA

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način obavljanja medicinsko--biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama.

Članak 2.

Liječnik može samostalno u ordinaciji provoditi medicinsko-biokemijske pretrage koje se temelje na vizualnoj procjeni.

Medicinsko-biokemijske pretrage iz stavka 1. ovoga članka su jednostavne kvalitativne i semikvantitativne pretrage koje se koriste za probiranje, kontrolu i praćenje bolesti te postavljanje radne dijagnoze:

– glukoza u krvi (test-traka),

– okultno krvarenje u stolici,

– mikroskopski pregled perianalnog otiska (ljepljivim celofanom),

– mikroskopski pregled stolice na parazite (nativan  preparat),

– albumin u mokraći (test-traka),

– test na trudnoću (hCG u mokraći),

troponin-T u krvi (test-traka),

– ovulacijski test (LH u mokraći),

laktati u krvi (test-traka),

– sredstva ovisnosti u mokraći (test-traka).

Kvalitativna analiza mokraće:

– fizikalni pregled mokraće (boja, izgled, relativna volumna masa),

– kemijski pregled mokraće (test-traka),

– mikroskopski pregled sedimenta mokraće (nakon prethodne izobrazbe).

Mikroskopski pregled sedimenta mokraće liječnik može provoditi nakon prethodne izobrazbe u kliničkoj bolnici ili kliničkom bolničkom centru, s time da prethodna izobrazba uključuje najmanje 100 uzorka mokraće nefroloških bolesnika.

Dodatne pretrage mogu se uvoditi sukladno preporukama Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

 

Članak 3.

Liječnik koji provodi pretrage u ordinaciji dužan se koristiti Priručnikom o medicinsko-biokemijskim pretragama u liječničkoj ordinaciji izdanim od Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

Priručnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži opis svih postupaka određivanja za medicinsko-biokemijske pretrage koje se provode u liječničkoj ordinaciji (kliničko značenje pretrage, vrsta uzorka, priprema bolesnika, dometi i ograničenja pretrage, interpretacije rezultata), upute za kalibraciju, kontrolu i održavanje opreme i upute o sigurnosti i zdravlju (upute za zaštitu osoblja, upute za skupljanje, rukovanje i uklanjanje biološkog materijala).

 

Članak 4.

O provođenju medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkoj ordinaciji trebaju se voditi sljedeći administrativni podaci:

– ime i prezime liječnika koji provodi pretrage,

– popis pretraga,

– popis laboratorijske opreme,

– popis proizvođača i dobavljača laboratorijske opreme i reagenasa, kao i servisa,

– cijene pretraga,

– dnevna, mjesečna i godišnja evidencija – HLK o broju provedenih pretraga.

 

Članak 5.

Liječnička ordinacija u kojoj se provode medicinsko-biokemijske pretrage treba čuvati zapise nalaza sukladno posebnim propisima o vođenju i čuvanju medicinske dokumentacije.

 

Članak 6.

Liječnička ordinacija u kojoj se provode medicinsko-biokemijske pretrage treba sudjelovati u programu vanjske procjene kvalitete pretraga za koje takav program postoji.

Zapise o vanjskoj procjeni kvalitete liječnička ordinacija obvezna je čuvati pet godina.

 

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-04/29

Urbroj: 534-06-05-2

Zagreb, 4. ožujka 2005.

Ministar

doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.