Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene invalidnosti

NN 37/2005 (21.3.2005.), Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene invalidnosti

ministarstvo OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

718

Na temelju članka 108. stavka 1. točke 2., a u vezi s člankom 32. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj: 174/2004.), potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, donosi

PRAVILNIK

o radu Povjerenstva za reviziju OCJENE INVALIDNOSTI

I. Temeljne odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje rad Povjerenstva za revi­zi­ju ocjene invalidnosti (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) čiji je djelokrug propisan u članku 32. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu Zakon), a odnosi se na reviziju:

1. svake ocjene invalidnosti na temelju koje se stječe pravo:

– na profesionalnu rehabilitaciju

– na invalidsku mirovinu

2. priznatih obiteljskih mirovina članovima obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

3. priznatih novčanih naknada u iznosu obiteljske mirovine članovima obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Članak 2.

Sukladno članku 32. stavku l. Zakona, Povjerenstvo preispituje svaku ocjenu invalidnosti koju donosi ovlašteni vještak u mirovinskom osiguranju, a na temelju koje se stječu prava iz članka 1. ovog Pravilnika.

Povjerenstvo u reviziji ispituje je li ovlašteni vještak Hrvat­skog zavoda za mirovinsko osiguranje pravilno primijenio odredbu članka 15. Zakona, je li trajni gubitak radne sposobnosti (opća nesposobnost za rad) ili profesionalna nesposobnost za rad u cijelosti posljedica ranjavanja, ozljede, zatočeništva u logoru, bolesti, pogoršanja bolesti, odnosno pojava bolesti neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Repub­like Hrvatske ili je trajni gubitak radne sposobnosti (opća nesposobnost za rad) ili profesionalna nesposobnost za rad dijelom prouzročena ranjavanjem, ozljedom, zatočeništvom, bolesti, pogoršanje bolesti, od­nos­no pojava bolesti neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, a djelomice ranjavanjem, ozljedom, bolešću ili pogoršanjem bolesti izvan tih okolnosti; je li obiteljska mirovina priznata članu obitelji smrtno stradaloga hrvat­skog branitelja iz Domovinskog rata sukladno odredbama članka 24. Zakona, te je li novčana naknada u iznosu obiteljske mirovine priznata članu obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvat­skog branitelja iz Domovinskog rata sukladno odredbama članka 82. Zakona.

Članak 3.

Nakon obavljena postupka revizije Povjerenstvo se može s nalazom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje suglasiti ili ga ne prihvatiti i vratiti na ponovni postupak.

U svim predmetima u kojima je priznato pravo na obiteljsku mirovinu, odnosno pravo na novčanu naknadu u iznosu obiteljske mirovine, a u kojima ne postoji konačno rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradaloga branitelja iz Domovinskog rata, odnosno člana obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvat­skog branitelja iz Domovinskog rata, predmet se mora vratiti Hrvat­skom zavodu za mirovinsko osiguranje na ponovni postupak i obavijest o istome dostaviti Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

II. Sastav i naČin rada Povjerenstva

Članak 4.

Povjerenstvo je sastavljeno od liječnika, odnosno liječnika specijalista, koje imenuje ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti na način da između njih određuje predsjednika i zamjenika predsjednika Povjerenstva.

Kod imenovanja prednost imaju liječnici koji su sudjelovali u Domovinskom ratu.

Povjerenstvu u radu pomaže stručno osoblje i to:

– tajnik Povjerenstva

– stručni suradnik HZMO-a.

Stručno osoblje iz stavka 3. ovog članka nisu članovi Povjerenstva.

Članak 5.

Povjerenstvo radi na sjednicama koje se održavaju svakoga radnog dana prema rasporedu koji utvrdi predsjednik Povjerenstva.

Sjednicama Povjerenstva predsjedava predsjednik, zamjenik predsjednika ili član Povjerenstva kojeg predsjednik ovlasti.

Članak 6.

O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.

Zapisnik vodi osoba koja predsjedava sjednici Povjerenstva.

Članak 7.

Povjerenstvo može po potrebi zatražiti stručno mišljenje i dodatno medicinsko vještačenje u Nacionalnom centru za psihotraumu u KBC-u Dubrava, Za­greb, i u drugim ovlaštenim zdravstvenim ustanovama ovisno o dijagnozi koju je potrebno vješta­čiti.

Hospitalizacije i pregledi obavljaju se na temelju uputnice liječnika primarne zdravstvene zaštite, a putne troškove snosi Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Preglede u Povjerenstvu obavljaju liječnici Povjerenstva, a put­ne troškove snosi Ministarstvo obitelji, branitelja i među­generacijske solidarnosti.

Članak 8.

S ciljem provođenja objektivne revizije Povjerenstvo može po potrebi zatražiti dopunsku medicinsku i drugu dokumentaciju od Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 9.

Povjerenstvo donosi pravovaljane odluke većinom glasova ukupna broja članova Povjerenstva.

Sve ocjene potpisuje predsjednik Povjerenstva, a u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika.

Članak 10.

Nakon obavljena postupka revizije, Povjerenstvo svoju ocjenu dostavlja Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje koje donosi rješenje.

Primjerak rješenja iz prethodna stavka Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dostavlja i Povjerenstvu.

Članak 11.

Tajnik Povjerenstva vodi i koordinira administrativne poslove u Povjerenstvu (zaprimanje i pregled predmeta i akata, razvrstavanje i raspoređivanje predmeta i akata, slaganje medicinske dokumentacije, prijepis ocjena, priprema i pregled revidiranih predmeta za otpremu, službenu prepisku, rad na informacijama i unos podataka u informatičku bazu podataka); vodi naručivanje potrošnoga uredskog materijala i vodi brigu o urednom radu i servisnom održavanju tehničkih sredstava koje u radu koristi Povjerenstvo.

Stručni suradnik HZMO-a vodi poslove uredskog poslovanja (otvaranje i upisivanje predmeta i akata, dostava predmeta i akata u rad, otpremu predmeta i akata, razvođenje predmeta i akata, odlaganje predmeta u pismohranu i čuvanje).

Članak 12.

Radi razjašnjenja određenih pravnih pitanja Povjerenstvo može konzultirati Upravu za pravne poslove Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Radnopravni status članova Povjerenstva kao i osoba koje obavljaju stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva rješavaju državna tijela u kojima su te osobe u radnom odnosu.

Članak 14.

Tiskanice o obavljenim revizijama iz članka 1. ovog Pravilnika sastavlja Povjerenstvo.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-0002/3

Urbroj: 519-02/1-05-1
Zagreb, 7. ožujka 2005.

Potpredsjednica
Vlade Republike Hrvatske
ministrica obitelji, branitelja
i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.