Pravilnik o Obrascu R-Sm

NN 38/2005 (23.3.2005.), Pravilnik o Obrascu R-Sm

SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA

756

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (»Narodne novine«broj 177/04), Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika, na sjednici održanoj 17. ožujka 2005. donijelo je

PRAVILNIK
O OBRASCU R-Sm

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik, sadržaj, način popunjavanja i podnošenje Obrasca »Specifikacije po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja« (dalje: Obrazac R-Sm) te kontrola ispravnosti podataka na Obrascu R-Sm.

II. OBLIK I SADRŽAJ OBRASCA R-Sm

Članak 2.

(1) Obrazac R-Sm sastoji se od stranice A i stranice B, veličine A4.

(2) Obrazac R-Sm je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

(1) Stranica A sadrži:

– u lijevom gornjem kutu: »REGOS – Središnji registar osiguranika«,

– u desnom gornjem kutu: »Obrazac R-Sm«i oznaku »Stranica A«,

– u sredini naziv: »Specifikacija po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja«.

(2) Stranica A sadrži sljedeće vrste podataka:

I.          OSNOVNI PODACI:

I.1.       Identifikator obrasca,

I.2.       Podaci za mjesec i godinu,

I.3.       Vrsta obračuna/ispravka,

I.4.       Broj osiguranika za koje se podnosi Obrazac R-Sm,

I.5.       Broj stranica B koje se prilažu stranici A.

II.        PODACI O OBVEZNIKU PODNOŠENJA PODATAKA:

II.1.     MB obveznika,

II.2.     MBG obveznika,

II.3.     Naziv/prezime i ime obveznika,

II.4.     Adresa obveznika,

II.5.     Vrsta obveznika.

III. KONTROLNI PODACI PO OBVEZNIKU PODNOŠENJA PODATAKA:

III.1.    Iznos obračunane plaće/naknade/ drugog dohotka,

III.2.    Iznos osnovice za obračun doprinosa,

III.3.    Iznos obračunanog doprinosa za I. stup,

III.4.    Iznos obračunanog doprinosa za II. stup,

III.5.    Iznos isplaćene plaće/naknade/ drugog dohotka,

III.6.    Godina i mjesec isplate plaće/naknade/ drugog dohotka.

(3) Ispod podataka iz stavka 2. ovoga članka, stranica A sadrži označeno polje za upis kontrolnog broja, mjesto za ovjeru obveznika podnošenja podataka te u donjem lijevom kutu mjesto za upis datuma zaprimanja i ovjeru službene osobe REGOS-a.

Članak 4.

(1) Stranica B sadrži:

– u lijevom gornjem kutu: »REGOS – Središnji registar osiguranika«,

– u sredini: MB ili MBG obveznika podnošenja podataka i identifikator obrasca,

– u desnom gornjem kutu: »Obrazac R-Sm«, »Stranica B« i prostor za upis broja stranice.

(2) Stranica B sadrži sljedeću vrstu podataka:

IV.       PODACI PO OSIGURANICIMA:

IV.1.    Redni broj,

IV.2.    MBG osiguranika,

IV.3.    Prezime i ime osiguranika,

IV.4.    Šifra općine/grada rada,

IV.5.    Osnova obračuna:

          osnova osiguranja (OO) i

          oznaka staža s povećanim trajanjem (B),

IV.6.    Razdoblje s istom osnovom obračuna (OD-DO),

IV.7.    Iznos obračunane plaće/naknade/drugog dohotka,

IV.8.    Iznos osnovice za obračun doprinosa,

IV.9.    Iznos obračunanog doprinosa za I. stup,

IV.10.  Iznos obračunanog doprinosa za II. stup,

IV.11.  Iznos isplaćene plaće/naknade/drugog dohotka.

(3) Ispod podataka iz stavka 2. ovoga članka stranica B, sadrži mjesto za ovjeru obveznika podnošenja podataka.

III. NAČIN POPUNJAVANJA OBRASCA R-Sm

Članak 5.

Na stranici A, polja pod I. OSNOVNI PODACI popunjavaju se na sljedeći način:

I.1. Identifikator obrasca

Za obveznika podnošenja podataka – pravnu osobu, upisuje se broj od četiri znamenke: prva označava posljednju znamenku godine za koju se podnosi Obrazac R-Sm, a ostale tri su redni broj Obrasca R-Sm za navedenu godinu, prema evidenciji obveznika o podnijetim obrascima, počevši od broja jedan (001).

Za obveznika podnošenja podataka – fizičku osobu (upisan podatak pod II.2 MBG obveznika), upisuje se, s lijeva na desno, broj od tri znamenke sljedeće strukture: prva označava posljednju znamenku godine za koju se podnosi Obrazac R-Sm, a ostale su dvije redni broj Obrasca R-Sm za navedenu godinu, prema evidenciji obveznika o podnijetim obrascima, počevši od broja jedan (01).

Identifikator obrasca se ne smije ponavljati. Izuzetak je ispravak Obrasca R-Sm (dalje: korektivni obrazac) kada se upisuje identifikator istovjetan Obrascu R-Sm s kojeg se ispravljaju podaci (dalje: izvorni obrazac).

I.2. Podaci za mjesec i godinu

Upisuju se mjesec i godina za koje se podnosi Obrazac R-Sm. Upisani mjesec je dvoznamenkasti broj od 01 do 12, a godina je četveroznamenkasti broj, počevši od 2005.

Iznimno, u polju Podaci za mjesec upisuje se broj nula nula (00) kada se Obrazac R-Sm podnosi za obračun drugog dohotka, plaće iz radnog odnosa kada je razdoblje obračuna vezano za godinu (naknade, potpore, nagrade,) – šifra vrste obračuna/ispravka 03; obračuna doprinosa za novoutvrđene obveze u postupku nadzora – šifra vrste obračuna/ispravka 05; obračuna doprinosa po sudskoj presudi i vansudskoj nagodbi – šifra vrste obračuna/ispravka 06 i obračun kamata za neuplaćeni doprinos za II. stup u propisanom roku – šifra vrste obračuna/ispravka 08.

I.3. Vrsta obračuna/ispravka

Upisuje se šifra vrste obračuna/ispravka prema Šifrarniku za popunjavanje Obrasca R-Sm (dalje: Šifrarnik) koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog 1.):

– šifra 00 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 01, 02, 12, 13, 21 ne isplati plaću do kraja mjeseca za prethodni mjesec, a doprinose obračunava na stvarnu osnovicu. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. =10, 12, 16, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.

– šifra 01 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 01, 02, 12, 13, 21 isplati plaću, naknadu plaće iz radnog odnosa, poduzetničku plaću ili obračuna doprinose prema propisanoj osnovici za volontere i stalne sezonske radnike kada je obračun vezan za mjesec. Ova vrsta obračuna koristi se i za preuzete podatke iz rješenja Porezne uprave za samostalne obveznike plaćanja doprinosa pod II.5. = 30. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61, 72.

– šifra 03 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 01, 02, 12, 13, 17, 20, 21 isplati plaću, potporu, nagradu, naknadu plaće iz radnog odnosa ili drugi dohodak kada je obračun vezan za godinu. Ova vrsta obračuna koristi se i za preuzete podatke iz godišnjeg rješenja Porezne uprave za samostalne obveznike plaćanja doprinosa pod II.5. = 31. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 72.

– šifra 05 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 01, 02, 12, 13, 17, 20, 21, 40 podnosi Obrazac R-Sm za novoutvrđene obveze u postupku nadzora. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

– šifra 06 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 01, 02, 12, 13, 17 isplati plaću, potporu, nagradu, naknadu plaće iz radnog odnosa ili drugi dohodak po sudskim presudama i vansudskim nagodbama. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 12, 17, 18, 19, 21.

– šifra 08 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 12, 13, 17, 20, 21, 30, 31, 40 obračuna kamatu na neuplaćeni doprinos za II. stup u propisanom roku. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 30, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 72, 80.

– šifre 10 i 11 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 40 (ostali subjekti za osobe osigurane u određenim okolnostima) obračuna doprinos za učenike i studente za primitke za rad putem posrednika pri zapošljavanju učenika i studenata te doprinose za ostale osobe osigurane u određenim okolnostima. Za navedenu vrstu obračuna koristi se šifra osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 20.

– šifra 12 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 07 (Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti) obračuna naknadu plaće za osobu koja pruža njegu i pomoć hrvatskom ratnom vojnom invalidu domovinskog rata. Za navedenu vrstu obračuna koristi se šifra osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 80.

– šifra 20 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 03, 04, 05, 06 (isplatitelj odnosno obračunavatelj naknade) obračuna doprinose na naknadu. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. =30, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61.

– šifra 21 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 40 (preuzimatelji) obračuna doprinose. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 24, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.

– šifra 77 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 01, 02, 12, 13, 21 isplaćuje plaću za razdoblje za koje je već podnio Obrazac R-Sm s vrstom obračuna pod I.3. = 00.

Za navedenu vrstu obračuna obvezno se popunjavaju podaci u III. KONTROLNI PODACI PO OBVEZNIKU pod III. 5 i III. 6 u IV. PODACI PO OSIGURANIKU pod IV.1. do IV. 6 koristeći sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 12, 16, 17, 18, 19, 44, 50, 57, 58, 61 i podatak pod IV.11.

– šifra 88 u slučaju ispravka podataka samo na stranici A

– šifra 99 u slučaju ispravka podataka na stranici B.

I.4. Broj osiguranika za koje se podnosi Obrazac R-Sm

Upisuje se broj osiguranika za koje se podnosi Obrazac R-Sm i istovjetan je zadnjem rednom broju pod IV.1. na stranici B.

Broj osiguranika mora biti nula kod vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 88.

I.5. Broj stranica B koje se prilažu stranici A

Upisuje se broj stranica B koje se prilažu uz stranicu A Obrasca R-Sm.

Podatak se ne upisuje, ako se podaci podnose na magnetnom nositelju ili elektronskim putem.

Podatak mora biti veći od nule ako se podaci podnose u papirnom obliku kod svih vrsta obračuna/ispravka, osim kod vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 88 jer se za ovu vrstu obračuna ne podnosi stranica B.

Članak 6.

Na stranici A polja pod II. PODACI O OBVEZNIKU POD­NOŠENJA PODATAKA popunjavaju se na način:

II.1. MB obveznika

Upisuje se matični broj obveznika – pravne osobe, obrta ili slobodnog zanimanja od osam (8) znamenaka dodijeljen od Držav­nog zavoda za statistiku. Ako dodijeljeni matični broj ima manje od osam (8) znamenaka, upisuje se s vodećim nulama.

Ako se Obrazac R-Sm podnosi za organizacijske dijelove pravne osobe, koji samostalno obračunavaju i isplaćuju plaću, podatak treba imati dvanaest (12) znamenaka s tim da je prvo osmeroznamenkasti broj oznaka matičnog broja obveznika zatim četveroznamenkasti broj oznaka organizacijskog dijela poslovnog subjekta. Ako oznaka za dijelove pravne osobe ima manje od četiri znamenke, podatak se upisuje s vodećim nulama.

Matični broj obveznika je obvezan podatak za vrstu obveznika pod II.5. = 01, 03, 04, 05, 06, 07.

II.2. MBG obveznika

Upisuje se matični broj građana za fizičku osobu obveznika pod­nošenja podataka ili sistemski broj dodijeljen od Porezne uprave u dužini od trinaest (13) znamenaka.

Obveznik podnošenja podataka kojem je dodijeljen matični broj obrta ili slobodnog zanimanja osim podatka o MBG pod II.2. obvezno upisuje i matični broj obrta ili slobodnog zanimanja u polje II.1.

Matični broj građanina je obvezan podatak za vrstu obveznika pod II.5. = 02, 12, 13, 20, 21, 30, 31.

II.3. Naziv/prezime i ime obveznika

Upisuje se naziv pravne osobe ili prezime i ime fizičke osobe obveznika podnošenja podataka.

II.4. Adresa obveznika

Upisuje se: poštanski broj, naziv mjesta, ulica i kućni broj za obveznika podnošenja podataka.

II.5. Vrsta obveznika

Upisuje se šifra vrste obveznika podnošenja podataka prema Šifrarniku:

– šifra 01 u slučaju kada obveznik pravna osoba koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 00, 01, 03, 05, 06, 08, 77 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.

– šifra 02 u slučaju kada obveznik fizička osoba koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 00, 01, 03, 05, 06 i 08, 77 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.

– šifra 03 u slučaju kada Hrvatski zavod za zapošljavanje koristi vrstu obračuna/ispravka pod I.3. = 08, 20 za osnovu osiguranja pod IV.5.OO. = 30.

– šifra 04 u slučaju kada Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranja koristi vrstu obračuna/ispravka pod I.3. = 08, 20 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 41, 42, 43, 44.

– šifra 05 u slučaju kada Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranja koristi vrstu obračuna/ispravka pod I.3. = 08, 20 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58.

– šifra 06 u slučaju kada nadležni centar za socijalnu skrb koristi vrstu obračuna/ispravka pod I.3. = 08, 20 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 60, 61.

– šifra 07 u slučaju kada Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti koristi vrstu obračuna/ispravka pod I.3. = 08, 12 za osnovu osiguranja pod IV.5.OO. = 80.

– šifra 12 u slučaju kada poslodavac međunarodno, diplomatsko, konzularno predstavništvo, strana banka, međunarodna udruga i zaklada, udruga građana i sl. koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 00, 01, 03, 05, 06, 08, 77 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.

– šifra 13 u slučaju kada poslodavac radnika za poslove u kućanstvu koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 00, 01, 03, 05, 06, 08, 77 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.

– šifra 17 u slučaju kada isplatitelj drugog dohotka koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 03, 05, 06, 08 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 19, 21.

– šifra 20 u slučaju kada obveznik po osnovi drugog dohotka ostvari primitak po toj osnovi neposredno iz inozemstva ili ga naplati od druge osobe koja ne obavlja samostalnu djelatnost koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 03, 05, 08 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 19, 21.

– šifra 21 u slučaju kada samostalni obveznik uplate doprinosa koji, prema propisima o porezu na dobit, s te osnove plaća porez na dobit umjesto poreza na dohodak (poduzetnička plaća) koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 00, 01, 03, 05, 08, 77 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 16, 17, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.

– šifra 30 u slučaju kada samostalni obveznik uplate doprinosa prema rješenju Porezne uprave koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 01, 08 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 72, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.

– šifra 31 u slučaju kada samostalni obveznik uplate doprinosa prema godišnjem rješenju Porezne uprave koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 03, 08 za osnovu osiguranja pod IV.5.OO. = 72.

– šifra 40 u slučaju kada tijelo državne uprave, nadležne ustanove, preuzimatelji i ostali subjekti za osobe osigurane u određenim okolnostima koriste vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 05, 08, 10, 11, 21 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 20, 24, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.

Članak 7.

Na stranici A polja pod III. KONTROLNI PODACI PO OBVEZ­NIKU PODNOŠENJA PODATAKA popunjavaju se na način:

III.1. Iznos obračunane plaće/naknade/drugog dohotka

Upisuje se ukupan iznos plaće/naknade/drugog dohotka svih osiguranika za koje se podnosi Obrazac R-Sm, a koji predstavlja zbroj pojedinačnih iznosa plaće/naknade/drugog dohotka iz IV.7. sa stranice B.

III.2. Iznos osnovice za obračun doprinosa

Upisuje se ukupna osnovica za obračun doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja svih osiguranika za koje se podnosi Obrazac R-Sm, a koji predstavlja zbroj pojedinačnih iznosa osnovica za obračun doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja iz IV.8. sa stranice B.

III.3. Iznos obračunanog doprinosa za I. stup

Upisuje se ukupan iznos obveznog doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem generacijske solidarnosti (I. stup) svih osiguranika, a koji predstavlja zbroj pojedinačno obračunanih iznosa doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem generacijske solidarnosti (I. stup) iz IV.9. sa stranice B.

III.4. Iznos obračunanog doprinosa za II. stup

Upisuje se ukupan iznos obveznog doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje (II. stup) svih osiguranika, a koji predstavlja zbroj pojedinačno obračunanih iznosa doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje (II. stup) iz IV.10. sa stranice B.

III.5. Iznos isplaćene plaće/naknade/drugog dohotka

Upisuje se ukupan iznos isplaćene plaće/naknade/drugog dohot­ka svih osiguranika za koje se podnosi Obrazac R-Sm, a koji predstavlja zbroj pojedinačnih iznosa plaće/ naknade/drugog dohotka iz IV.11. sa stranice B.

III.6. Godina i mjesec isplate plaće/naknade/drugog dohotka

Upisuje se godina i mjesec isplate plaće/naknade/drugog dohot­ka. Upisana godina je četveroznamenkasti broj i ne može biti manji od 2005, a mjesec je dvoznamenkasti broj od 01 do 12.

Podatak pod III.6. se upisuje ako je popunjen podatak o iznosu isplaćene plaće/naknade/drugog dohotka pod III.5.

Članak 8.

Na stranici A, u označena polja ispod podataka pod točkom III., upisuje se kontrolni broj, ako se Obrazac R-Sm podnosi na magnet­nom nositelju ili elektronskim putem. Izračun i primjena kontrolnog broja sastavni je dio ovoga Pravilnika (Prilog 2.).

Članak 9.

(1) Ovlaštena osoba obveznika podnošenja podataka pečatom i potpisom ili naprednim elektroničkim potpisom jamči točnost i istinitost iskazanih podataka na Obrascu R-Sm.

(2) Za vrste obveznika pod II.5. = 13 i 20 stranica A se ovjerava samo potpisom obveznika podnošenja podataka.

Članak 10.

(1) Na stranici B u prostoru za MB/MBG obveznika i identifikator upisuju se istovjetni podaci sa stranice A.

(2) Broj stranice B upisuje se broj počevši od jedan (1) do ukupnog broja stranica B, a najviše devet (9).

Članak 11.

Na stranici B, u polja pod IV. PODACI PO OSIGURANICIMA upisuju se podaci na način:

IV.1. Redni broj

Upisuje se redni broj osiguranika počevši od broja jedan (1) do ukupnog broja osiguranika. Ako se za istog osiguranika podaci upisuju u više redaka, redni broj se obvezno upisuje u prvom retku.

IV.2. MBG osiguranika

Upisuje se matični broj građana ili sistemski broj dodijeljen od Porezne uprave.

IV.3. Prezime i ime osiguranika

Upisuje se prezime i ime osiguranika.

IV.4. Šifra općine/grada rada

Upisuje se šifra općine/grada rada osiguranika prema Šifrarniku općina/grada rada za Obrazac R-Sm koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog 4.).

Šifra općine/grada rada 9997 upisuje se obvezno za osnovu obračuna pod IV.5.OO. = 12.

Šifra općine/grada rada 0000 upisuje se samo za vrste obveznika podnošenja podataka pod II.5. = 03, 04, 05, 06, 07, 30, 31, 40 te vrstu osnove obračuna/ispravka pod I.3. = 08.

IV.5. Osnova obračuna

Upisuje se šifra od tri (3) znamenke koju čine:

OO – osnova osiguranja sastoji se od dvije znamenke (2),

B – staž s povećanim trajanjem sastoji se od jedne znamenke (1).

Podaci se šifriraju prema Šifrarniku.

Jedan osiguranik u istom Obrascu R-Sm može imati više različitih osnova obračuna. Svaka osnova obračuna upisuje se u novi redak. U tom slučaju podaci od IV.7 do IV.11 upisuju se samo u prvi redak za istog osiguranika za istu osnovu obračuna.

IV.6. Razdoblje s istom osnovom obračuna OD – DO

Upisuje se dan početka i dan završetka razdoblja s istom osnovom obračuna tijekom izvještajnog razdoblja. Dan početka i dan završetka razdoblja s istom osnovom obračuna mora biti upisan s nulama (00 – 00) ako je upisani podatak za mjesec pod I.2 nula te ako je IV.5.OO = 42, 43.

Ako za jednog osiguranika ima više različitih osnova obračuna, svaka osnova obračuna mora biti upisana u novi redak i tada se dan početka i dan završetka razdoblja ne smije preklapati.

Iznimno, za osnovu osiguranja IV.5.OO. = 17, 21, 52, 61 dan početka i dan završetka razdoblja smiju se preklapati.

IV.7. Iznos obračunane plaće/naknade/drugog dohotka

Upisuje se iznos obračunane plaće/naknade/drugog dohotka za izvještajno razdoblje.

Za vrstu obračuna/ispravka pod I.3. = 08 i 77 podatak se ne upisuje.

IV.8. Iznos osnovice za obračun doprinosa

Upisuje se iznos osnovice prema kojoj se obračunavaju doprinosi za obvezna mirovinska osiguranja.

Za vrstu obračuna/ispravka pod I.3. = 08 i 77 podatak se ne upisuje.

IV.9. Iznos obračunanog doprinosa za I. stup

Upisuje se iznos doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem generacijske solidarnosti (I. stup) obračunan za izvještajno razdoblje prema podatku iz IV.8. primjenom zakonom propisanih stopa.

Za vrstu obračuna/ispravka pod I.3. = 08 i 77 podatak se ne upisuje.

IV.10. Iznos obračunanog doprinosa za II. stup

Upisuje se iznos doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje (II. stup) obračunan za izvještajno razdoblje prema podatku iz IV.8. primjenom zakonom propisanih stopa.

Iznimno, za vrstu obračuna/ispravka pod I.3. = 08, upisuje se iznos obračunane kamate za svakog osiguranika.

Za vrstu obračuna/ispravka pod I.3. = 77 podatak se ne upisuje.

IV.11. Iznos isplaćene plaće/naknade/drugog dohotka

Upisuje se iznos isplaćene plaće/naknade/drugog dohotka nakon odbitka doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja iz plaće, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

Za vrstu obračuna/ispravka pod I.3. = 08 podatak se ne upisuje.

Za vrstu obračuna/ispravka pod I.3. = 77 podatak se obvezno upisuje.

Članak 12.

Ovlaštena osoba obveznika podnošenja podataka pečatom i potpisom jamči točnost i istinitost iskazanih podataka na stranici B Obrasca R-Sm podnijetog u papirnom obliku. Pečat i potpis moraju biti istovjetni ovjeri sa stranice A.

Članak 13.

Ako osiguranik tijekom izvještajnog razdoblja koristi naknadu plaće, odnosno naknadu na teret nadležnih ustanova i tijela državne uprave, obveznik podnošenja podataka šifra vrste obveznika pod II.5. = 01, 02, 12, 13, 21, 30, 40 za naknadu plaće ne popunjava podatke pod IV.7. do IV.10., a podatak pod IV.11. popunjava ukoliko isplaćuje naknadu plaće.

Članak 14.

(1) Obveznik podnošenja podataka, isplatitelj odnosno obračunavatelj naknade, šifra vrste obveznika pod II.5. = 03, 04, 05, 06, popunjava podatke pod: III.2. i III.4. na stranici A te podatke od IV.1. do IV.6., IV.8. i IV.10. na stranici B.

(2) Ako se isplaćuje naknada plaće popunjava i podaci pod III.1., III.5. i III.6. na stranici A te podaci pod IV.7. i IV.11. na stranici B.

Članak 15.

(1) Ako nakon podnošenja podataka na Obrascu R-Sm obveznik podnošenja podataka utvrdi da su svi ili neki podaci iz podnijetog Obrasca R-Sm netočni, ispravak obavlja podnošenjem korektivnog obrasca s vrstom obračuna/ispravka pod I.3. = 88 ili 99.

(2) Ako obveznik podnošenja podataka ispravlja podatke samo na stranici A podnosi korektivni obrazac sa šifrom vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 88 kojim može ispraviti samo sljedeće podatke:

I. OSNOVNI PODACI – samo podatak za mjesec pod I.2.,

II. PODACI O OBVEZNIKU PODNOŠENJA PODATAKA – samo podatak vrsta obveznika pod II.5.,

III. KONTROLNI PODACI PO OBVEZNIKU – samo podatak godina i mjesec isplate plaće/naknade/drugog dohotka pod III.6.

Podaci se ispravljaju na sljedeći način:

– OSNOVNI PODACI pod I.1. identifikator i I.2. godina za koju se podaci podnose upisuju se istovjetni podaci kao i u izvornom obrascu. Pod I.4. i I.5. upisuje se nula.

Pod I.2. podaci za mjesec upisuje se istovjetni ili ispravljeni podatak.

– PODACI O OBVEZNIKU PODNOŠENJA PODATAKA upisuju se istovjetni podaci kao i u izvornom obrascu, osim pod II.5. vrsta obveznika upisuje se istovjetni ili ispravljeni podatak.

– KONTROLNI PODACI PO OBVEZNIKU PODNOŠENJA PODATAKA od III.1. do III.5. ne popunjavaju se, a pod III.6. godina i mjesec isplate plaće/naknade/drugog dohotka obveznika upisuje se istovjetni ili ispravljeni podatak.

Članak 16.

Ako obveznik podnošenja podataka ispravlja podatke na stranici B podnosi korektivni obrazac sa šifrom vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 99.

Podaci se ispravljaju na sljedeći način:

Na stranici A u:

– OSNOVNIM PODACIMA pod I.1. i I.2. upisuju se istovjetni podaci kao i u izvornom obrascu ili već podnijetom korektivnom obrascu s vrstom obračuna/ispravka I.3. = 88; pod I.4. upisuje se broj osiguranika za koje se podaci ispravljaju, a istovjetan je zadnjem rednom broju pod IV.1. na stranici B korektivnog obrasca; pod I.5. upisuje se broj stranica B koje se prilažu stranici A korektivnog obrasca.

– PODACIMA O OBVEZNIKU PODNOŠENJA PODATAKA upisuju se istovjetni podaci kao i u izvornom obrascu.

– KONTROLNIM PODACIMA PO OBVEZNIKU PODNOŠENJA PODATAKA od III.1. do III.5. upisuje se zbroj podataka sa stranice B korektivnog obrasca.

Podatak pod III.6. se upisuje ako je popunjen podatak o iznosu isplaćene plaće/naknade/drugog dohotka pod III.5. korektivnog obrasca.

Na stranici B u:

– PODACIMA PO OSIGURANICIMA. Pod IV.2 i IV.3. upisuju se istovjetni podaci sa izvornog obrasca, a pod IV.4. do IV.11. isprav­ni podaci za one osiguranike čiji se podaci ispravljaju.

Članak 17.

(1) Podaci o MB/MBG obveznika pod II.1./II.2., identifikatoru Obrasca R-Sm pod I.3. na stranici A te o MBG osiguranika pod IV.2. na stranici B ne smiju se ispravljati.

(2) Ako je na već podnijetom Obrascu R-Sm pogrešno upisan podatak pod II.1. – MB obveznika ili pod II.2. – MBG obveznika, podnosi se korektivni obrazac s vrstom obračuna/ispravka pod I.3. = 99 na kojem se pod pogrešnim MB/MBG obveznika svi podaci pod III. KONTROLNI PODACI O OBVEZNIKU na stranici A kao i podaci pod IV.4. do IV.11. na stranici B popunjavaju nulama, a podaci pod IV.2 i IV.3. moraju biti istovjetni podacima sa izvornog obrasca. Nakon toga se podnosi Obrazac R-Sm s ispravnim MB/MBG obveznika i svim ostalim podacima.

(3) Ako se za nekog osiguranika u cijelosti brišu podaci iz izvornog obrasca, tada se za njega u korektivnom obrascu upisuju podaci pod IV.2. i IV.3. na stranici B istovjetni podacima s izvornog obrasca, a podaci od IV.4. do IV.11. popunjavaju se nulama.

(4) Ako je za nekog osiguranika na izvornom obrascu bio unesen pogrešan MBG pod IV.2. podnosi se:

– korektivni obrazac s vrstom obračuna/ispravka pod I.3.= 99 na kojem se upisuje pogrešan MBG te prezime i ime osiguranika, a svi ostali podaci za tog osiguranika popunjavaju se nulama.

– novi Obrazac R-Sm, s vrstom obračuna/ispravka različitom od 88 ili 99 i s upisanim točnim MBG-om i svim ostalim podacima za tog osiguranika koji su trebali biti iskazani na izvornom obrascu.

Članak 18.

Obveznik podnošenja podatka ne može istoga dana predati izvorni i korektivni obrazac kojim ispravlja izvorni, niti istog dana može predati više od jednog korektivnog obrasca kojim ispravlja isti, već podnijeti, Obrazac R-Sm.

 

IV. PODNOŠENJE OBRASCA R-Sm

 

Članak 19.

Obveznik podnošenja podataka može podnijeti podatke na Obrascu R-Sm u papirnom obliku, na magnetnom nositelju i elektronskim putem.

Članak 20.

(1) Obrazac R-Sm u papirnom obliku može se podnijeti za najviše dvadeset četiri (24) osiguranika.

(2) Obrazac R-Sm u papirnom obliku može imati do devet (9) stranica B, sa najviše dvanaest (12) redaka na jednoj stranici B.

Članak 21.

(1) Obrazac R-Sm u papirnom obliku se ispisuje pisačem ili vlastoručno kemijskom olovkom/tintom.

(2) Podaci na Obrascu R-Sm moraju biti popunjeni uredno, pregledno, čitljivo bez brisanja ili umetanja.

(3) Podaci na Obrascu R-Sm ne smiju se podnijeti u preslici.

Članak 22.

Slog za podnošenje Obrasca R-Sm na magnetnom nositelju ili elektronskim putem, formira se prema Formatu sloga koji je sastav­ni dio ovoga Pravilnika (Prilog 3.).

Članak 23.

(1) Ako se Obrazac R-Sm podnosi u papirnom obliku ili na magnetnom nositelju, stranica A Obrasca R-Sm podnosi se obvezno u papirnom obliku u dva primjerka.

(2) Jedan primjerak ovjerene stranice A Obrasca R-Sm vraća se obvezniku podnošenja podataka, a drugi zadržava REGOS.

V. KONTROLA ISPRAVNOSTI PODATAKA NA OBRASCU R-S m

Članak 24.

(1) REGOS obavlja formalnu i računsku kontrolu ispravnosti podataka na Obrascu R-Sm.

(2) Kada REGOS utvrdi da na Obrascu R-Sm nedostaje neki obvezni podatak, upozorit će na to obveznika podnošenja podataka i, bez zaprimanja, vratiti mu Obrazac R-Sm radi ispravka.

(3) Kada REGOS utvrdi da je neki od podataka na zaprimljenom Obrascu R-Sm pogrešan, postupa na način propisan člankom 10. Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (dalje: Zakon).

Članak 25.

(1) Kada REGOS utvrdi da su podaci na Obrascu R-Sm isprav­ni, pristupa se povezivanju istih sa pripadajućim uplatama iz članka 2. točka 4. i 5. Zakona.

(2) Ključ za povezivanje podataka iz Obrasca R-Sm i naloga za plaćanje su: identifikator Obrasca R-Sm i MB/MBG obveznika podnošenja podatka koji su sastavni dijelovi »poziva na broj odobrenja«na nalozima za plaćanje doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 26.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Obrascu R-Sm (»Narodne novine« broj 03/05).

 

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 353-05-10703/001

Zagreb, 17. ožujka 2005.

Predsjednica Upravnog vijeća

Vera Babić, v. r.

 
PRILOG 1.

ŠIFRARNIK ZA POPUNJAVANJE OBRASCA R-Sm

A. ŠIFRARNIK VRSTE OBRAČUNA/ISPRAVKA

Pod I.3. – Vrsta obračuna/ispravka, upisuje se jedna od sljedećih šifri:

00        nema isplate plaće,

01        obračun doprinosa kada je razdoblje obračuna vezano za mjesec,

03        obračun doprinosa kada je razdoblje obračuna vezano za godinu,

05        obračun doprinosa za novoutvrđene obveze u postupku nadzora

06        obračun doprinosa po sudskoj presudi i vansudskoj nagodbi,

08        obračun kamate na neuplaćeni doprinos za II. stup u propisanom roku,

10        obračun za učenike i studente za primitke za rad putem posrednika pri zapošljavanju učenika i studenata

11        obračun doprinosa za ostale osobe osigurane u određenim okolnostima,

12        obračun naknade plaće za osobu koja pruža njegu i pomoć HRVI domovinskog rata,

20        obračun doprinosa isplatitelja, odnosno obračunavatelja naknada,

21        obračun doprinosa preuzimatelja,

77        isplata plaće za razdoblje za koje je podnijet Obrazac R-Sm s vrstom obračuna 00

88        ispravak podataka samo na stranici A,

99        ispravak podataka na stranici B.

B. ŠIFRARNIK VRSTE OBVEZNIKA PODNOŠENJA PODATAKA

Pod II.5. – Vrsta obveznika, upisuje se jedna odsljedećih šifri:

01        obveznik pravna osoba,

02        obveznik fizička osoba,

03        Hrvatski zavod za zapošljavanje,

04        Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

05        Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,

06        nadležni centar za socijalnu skrb,

07        Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti,

12        poslodavac međunarodno, diplomatsko, konzularno predstavništvo, strana banka, međunarodna udruga i zaklada, udruga građana i sl.,

13        poslodavac radnika za poslove u kućanstvu,

17        isplatitelj drugog dohotka,

20        obveznik po osnovi drugog dohotka kada primitak po toj osnovi primi neposredno iz inozemstva ili ga naplati od druge osobe koja ne obavlja samostalnu djelatnost,

21        samostalni obveznik uplate doprinosa koji, prema propisima o porezu na dobit, s te osnove plaća porez na dobit umjesto poreza na dohodak (poduzetnička plaća),

30        samostalni obveznik uplate doprinosa prema rješenju Porezne uprave,

31        samostalni obveznik uplate doprinosa prema godišnjem rješenju Porezne uprave,

40        preuzimatelji i ostali subjekti za osobe osigurane u određenim okolnostima

C. ŠIFRARNIK OSNOVE OBRAČUNA

Pod IV.5. – Osnova obračuna, upisuje se šifra od tri (3) znamenke koja ima strukturu sljedećeg oblika:

OO B:

 ! !

 ! staž s povećanim trajanjem

 !

 osnova osiguranja


C.1. ŠIFRARNIK OSNOVE OSIGURANJA(prve dvije znamenke pod IV.5 pod oznakom OO)

Pod IV.5.OO – Osnova osiguranja, upisuje se jedna od sljedećih šifri:

00        Poništavanje podataka za osiguranika koji nije trebao biti upisan na izvornom Obrascu R-Sm, prilikom podnošenja ispravka Obrasca R-Sm.

10        Za radnika u radnom odnosu s punim radnim vremenom (i izjednačen s punim radnim vremenom) za plaću i ostala primanja koja se smatraju plaćom.

11        Za osobu koja se nakon završenog školovanja nalazi na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi (volonter).

12        Za izaslanog radnika.

15        Za stalnog sezonskog radnika izvan sezone rada.

16        Za samostalnog obveznika plaćanja doprinosa – obrtnik, trgovac pojedinac, poljoprivrednik i slobodno zanimanje – koji plaća porez na dobit od te djelatnosti (poduzetnička plaća).

17        Za radnika u svezi s radom za primitke po osnovi naknada, potpora i nagrada iznad neoporezivih iznosa i druge primitke koji se smatraju plaćom.

18        Za radnika u radnom odnosu s nepunim radnim vremenom za plaću i ostala primanja koja se smatraju plaćom.

19        Za osobu za plaću, ostala primanja koja se smatraju plaćom ili drugi dohodak čija je ukupna osnovica viša od propisane najviše osnovice.

20        Ostale osobe osigurane u određenim okolnostima.

21        Za osobe koje ostvaruju drugi dohodak.

2man"'>24        Za osiguranika – samostalnog umjetnika prema propisu o pravima samostalnih umjetnika.

30        Za nezaposlene osobe koje su mirovinski osigurane na teret HZZ-a.

41        Za osiguranika – roditelja nezaposlenu osobu koji obavlja roditeljsku dužnost u prvoj godini života djeteta kojem se naknada isplaćuje na teret Državnog proračuna.

42        Za osiguranika – invalidnu osobu (slijepe osobe, osobe oboljele od distrofije, multipleks skleroze i slično) za dodat­ni doprinos za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem koji se isplaćuje na teret Državnog proračuna.

43        Za osiguranika – korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad za pokriće doprinosa razmjernog dijela staža koji se isplaćuje na teret Državnog proračuna.

44        Za osiguranika – korisnika prava na profesionalnu rehabilitaciju za kojeg se naknada isplaćuje na teret HZMO-a.

50        Za osiguranika za vrijeme bolovanja kojem se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a.

51        Za osiguranika za vrijeme korištenja obveznog porodnog dopusta kojem se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a.

52        Za osiguranika za vrijeme korištenja porodnog dopusta, posvojiteljskog dopusta, skraćenog radnog vremena, prava na stanku za dojenje kojem se naknada isplaćuje na teret MOBIMS.

54        Za osiguranika, nakon prestanka radnog odnosa, kojem se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a.

55        Za osiguranika nakon prestanka radnog odnosa kojem se naknada plaće isplaćuje na teret MOBIMS.

56        Za osobu za vrijeme komplikacija u trudnoći kojoj se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a.

57        Za osiguranika privremeno nesposobnog za rad zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u domovinskom ratu kojem se naknada isplaćuje na teret HZZO-a.

58        Za osiguranika za vrijeme bolovanja koje je posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti kojem se naknada isplaćuje na teret HZZO-a.

60        Za roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji ima pravo na dopust za njegu djeteta do navršene sedme godine djetetova života kojem se naknada plaće isplaćuje na teret nadležnog centra za socijalnu skrb.

61        Za roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji ima pravo na rad s polovicom radnog vremena zbog njege djeteta kojem se naknada plaće isplaćuje na teret nadležnog centra za socijalnu skrb.

72        Za osiguranike samostalne obveznike koji plaćaju doprinos temyeljem rješenja Porezne uprave.

80        Za osobu koja pruža njegu i pomoć HRVI Domovinskog rata kojoj se naknada plaće isplaćuje na teret MOBIMS.


C.2. ŠIFRARNIK STAŽA S POVEĆANIM TRAJANJEM(treća znamenka pod IV.5, pod oznakom B)

Pod IV.5.B – Staž s povećanim trajanjem, upisuje se jedna od sljedećih šifri:

0          Nema staža s povećanim trajanjem,

1          Staž s povećanim trajanjem u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 14 mjeseci staža osiguranja,

2          Staž s povećanim trajanjem u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 15 mjeseci staža osiguranja,

3          Staž s povećanim trajanjem u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 16 mjeseci staža osiguranja,

4          Staž s povećanim trajanjem u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 18 mjeseci staža osiguranja,

5          Staž s povećanim trajanjem u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 24 mjeseca staža osiguranja.

 

D. TABLICA VEZA ŠIFRE VRSTE OBVEZNIKA, ŠIFRE VRSTE OBRAČUNA/ISPRAVKA I OSNOVE OSIGURANJA

           

Šifra vrste

Šifra vrste

 

obveznika

obračuna/

 

pod II.5

obračuna

Osnova osiguranja pod IV.5.OO

 

ispravka

 

 

pod I.3

 

01

00

10, 12, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

01

01

10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

01

03, 06

10, 12, 17, 18, 19

01

05

10, 11, 12, 15, 17, 18 i 19

01

08

10, 11, 12, 15, 17 i 18

01

77

10, 12, 17, 18, 19, 44, 50, 57, 58 i 61

02

00

10, 12, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

02

01

10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

02

03, 06

10, 12, 17, 18, 19

02

05

10, 11, 12, 15, 17, 18 i 19

02

08

10, 11, 12, 15, 17 i 18

02

77

10, 12, 17, 18, 19, 44, 50, 57, 58 i 61

03

08, 20

30

04

08, 20

41, 42, 43 i 44

05

08, 20

50, 51, 52, 54, 55, 56, 57 i 58

06

08, 20

60 i 61

07

08, 12

80

12

00

10, 12, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

12

01

10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58,60 i 61

12

03, 06

10, 12, 17, 18, 19

12

05

10, 11, 12, 15, 17, 18 i 19

12

08

10, 11, 12, 15, 17 i 18

12

77

10, 12, 17, 18, 19, 44, 50, 57, 58 i 61

13

00

10, 12, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

13

01

10, 11, 12, 15, 17,18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

13

03, 06

10, 12, 17, 18, 19

13

05

10, 11, 12, 15, 17, 18 i 19

13

08

10, 11, 12, 15, 17 i 18

13

77

10, 12, 17, 18, 19, 44, 50, 57, 58 i 61

17

03, 05, 06

19, 21

17

08

21

20

03, 05

ass=MsoPlainText>19, 21

20

08

21

21

00

16, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

21

01, 05

16, 17, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

21

03, 08

16, 17, 19

21

77

16, 17, 19, 44, 50, 57, 58 i 61

30

01

42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61 i 72

3man"'>30

08

72

31

03, 08

72

40

05, 10, 11

20

40

05, 21

24, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

40

08

24

 

 

PRILOG 2.

IZRAČUN I PRIMJENA KONTROLNOG BROJA
(označena polja ispod grupe podataka III. nastranici A Obrasca R-Sm)

Kontrolni broj ili HASH je zapis duljine četrdeset (40) znakova koji se programski generira iz određenog seta podataka. U ovom slučaju to je zapis generiran iz svih dostavljenih podataka na magnetnom nositelju (kompletan sadržaj formata »MN OBRAZAC R-Sm« koji je opisan u prilogu 4 ovog Pravilnika).

Kontrolni broj generira se prema algoritmu SHA-1. Navedeni algoritam je javno dostupan i objavljen u publikaciji FIPS 180-1 (Federal Information Processing Standards). SHA algoritam služi za generiranje sažete reprezentacije bilo kojeg niza podataka, a primjenjen na nizu bajtova bilo koje duljine uvijek daje rezultat (HASH) veličine 20 bajtova. Svrha algoritma je mogućnost kontrole integriteta podataka za koje se generira HASH. Algoritam garantira da će svaka promjena orginalnog niza podataka uzrokovati generiranje drugog HASH broja. Nije moguće napraviti dva seta podataka koji daju isti HASH, a tim svojstvom algoritam osigurava integritet podataka. Ako se kasnije želi provjeriti da li se li se predanidataka, za koji je prethodno izračunat HASH, u međuvremenu promijenio, ponovno se izračuna HASH i usporedi ga se s prije zapisanim HASH-om. Ako su HASH brojevi isti, niz podataka sigurno nije mijenjan.

Nad podacima iz svih slogova datoteke »MN OBRAZAC R-Sm« (nad cijelom datotekom) primjenjuje se SHA algoritam koji daje 20 bajtova prezentiranih u ASCII obliku heksadecimalnog broja. Rezultat je 40 znakova koji se, pri tisku stranice A Obrasca R-Sm, upisuju u predviđenu rubriku. Ukoliko datoteka sadrži podatke za više obrazaca R-Sm (više skupina slogova 3, 5 i 7), tada se isti rezultat SHA algoritma upisuje u predviđenu rubriku na svim stranicama A svih obrazaca R-Sm. Time dobivamo pisani zapis kontrolnog broja svih predanih podataka u jednoj datoteci na magnetnom nositelju. U slučaju spora između primatelja i podnositelja podataka, HASH se uvijek može ponovno izračunati i usporediti s originalnim zapisom na stranici A Obrasca R-Sm.

Radi lakšeg čitanja i kontrole podataka koji se predaju na papiru, u predviđenoj rubrici za HASH na stranici A Obrasca R-Sm, stavlja se znak crtica (–) nakon svakih 10 upisanih znakova.

Na šalteru REGOS-a, kod primitka stranice (ili stranica) A Obrasca R-Sm i magnetnog nositelja s podacima, izvršit će se, od strane šalterskog službenika, kontrola HASH broja izračunatog primjenom SHA algoritma pri učitavanju podataka, te njegova usporedba s HASH brojem koji je zapisan na stranici (ili stranicama) A Obrasca R-Sm. Ako je HASH broj identičan, podaci se službeno prihvaćaju i prosljeđuju na obradu, a podnositelj podataka je siguran da u slučaju reklamacije može dokazati koje podatke je predao. U tu svrhu preporuča se podnositelju da u svojoj arhivi čuva svaku predanu datoteku kao i stranicu A svakoga predanog Obrasca R-Sm.

 

PRILOG 3.

FORMAT ZA DOSTAVLJANJE OBRASCA R-Sm
NA MAGNETNOM NOSITELJU
(»MN OBRAZAC R-Sm«)

Obveznik podnošenja podataka o obveznim doprinosima za mirovinska osiguranja ili pravna, odnosno fizička osoba koju on ovlasti za vođenje svojeg računovodstva, može Središnjem registru osiguranika (REGOS-u) podnijeti magnetni nositelj podataka s podacima iz Specifikacije po osiguranicima o obračunanim doprinosima za mirovinska osiguranja (OBRAZAC R-Sm).

Za tu namjenu određuje se format za dostavu podataka pod nazivom »MN OBRAZAC R-Sm« koji je sastavni dio Pravilnika o obrascu R-Sm. Format »MN OBRAZAC R-Sm« dostavlja se uz tiskani format OBRAZAC R-Sm Stranica A.

OPIS FORMATA »MN OBRAZAC R-Sm«

Format »MN OBRAZAC R-Sm« na magnetnom nositelju obvezno sadrži sljedeće vrste slogova:

– Tip sloga »0« - POČETNI SLOG FORMATA

– Tip sloga »3« - VODEĆI SLOG JEDNOG OBRASCA R-Sm

– Tip sloga »5« - SLOG POJEDINAČNE TRANSAKCIJE OBRASCA R-Sm

– Tip sloga »7« - ZAKLJUČNI SLOG JEDNOG OBRASCA R-Sm

– Tip sloga »9« - ZAKLJUČNI SLOG FORMATA

U daljnjem tekstu dan je opis, sadržaj i struktura svakog od navedenih slogova. Za cijeli format »MN OBRAZAC R-Sm« na magnetnom nositelju (sadržaj svih slogova) potrebno je generirati kontrolni broj, tzv. HASH i ovaj broj upisati na stranicu A obrasca R-Sm koja se predaje na papiru (ili više stranice A ukoliko format sadrži podatke za više obrazaca R-Sm). Upute za generiranje HASH broja su u prilogu 3 ovog pravilnika.

Zahtijevana obilježja magnetnog zapisa:

 Format »MN OBRAZAC R-Sm« podnosi se na DISKETI 3.5" u obliku ASCII (tekst) datoteke. Ako je predajno mjesto u FINA-i opremljeno čitačem CD medija, podaci se mogu predati i na CD-u.

 Svaki redak u datoteci zaključen je s kodnom sekvencom Hex (0D)+Hex(0A) = CR+LF. Zapis se dodaje iza zadnjeg podatka u svakom retku (»tip sloga«).

 Preporuka je zapis ostvariti u kodnoj stranici (CP = 1250). Za obradni sustav ovo je predodređena kodna stranica s čime se osigurava ispravno interpretiranje svih znakova tijekom faza obrade i u izvještajima. Ukoliko je zapis u datoteci pripremljen pod nekom drugom kodnom stranicom, tada će »formalna kontrola« zamijeniti sa znakom »#« dijakritičke znakove (ŠĐČĆŽšđčćž) koji se ne mogu kvalitetno interpretirati.

Ime datoteke:

Zbog pretpostavke da će neki poslovni sustavi obveznika za pripremu formata rabiti DOS okruženje definira se format imena REGOS.RMx, pri čemu je:

REGOS = konstanta

RM = konstanta

x = redni broj (0 – 9) datoteke ukoliko se javi potreba zapisivanja više datoteka na isti magnetni nositelj (disketu)

1. POČETNI SLOG FORMATA – tip sloga 0

Određuje početak formata i pojavljuje se jednom na početku svakog formata na magnetnom nositelju podataka. Sadrži podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja je formirala slog na magnetnom nositelju (obveznik – ukoliko sam podnosi obrazac odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba ukoliko predaje za jednog ili više svojih komitenata).

Podatak o matičnom broju ovlaštene osobe/obveznika (polje RS0MBOO), odnosno podatak o matičnom broju građana ovlaštene osobe/obveznika (polje RS0MBGO) je jedinstveno obilježje kojim je određena ovlaštena osoba/obveznik podnošenja OBRASCA R-Sm. Popunjava se ili jedan ili drugi podatak, ovisno o tipu ovlaštene osobe/obveznika, a drugi podatak se obvezno popunjava s nulama.

Ako se popunjava polje RS0MBOO kontrolna znamenka nalazi se na 8. mjestu. Ako matični broj ima manje od 8 znamenaka upisuju se vodeće nule. Ako se radi o središnjem poslovnom subjektu mjesta od 9 do 12 popunjavaju se nulama. Ako se radi o jedinici u sastavu središnjeg poslovnog subjekta, mjesta od 9 do 12 popunjavaju se rednim brojem te jedinice u sastavu.

Ako se popunjava polje RS0MBGO, kontrolna znamenka nalazi se na 13-om mjestu.

                                                                      

Red.broj

Naziv polja

Opis polja

F

od

do

Broj mjesta

1

RS0MBOO

MB ovlaštene osobe/obveznika

N

1

12

12

2

RS0MBGO

MBG ovlaštene osobe/obveznika

N

13

25

13

3

RS0NAOB

Naziv/prezime i ime ovlaštene osobe/obveznika

C

26

75

50

4

RS0ADOB

Adresa ovlaštene osobe/obveznika

C

76

125

50

5

RS0OSOB

Osoba zakontakt

C

126

175

50

6

RS0TELE

Telefon za kontakt

C

176

185

10

7

RS0MAIL

E-mail adresa

C

186

215

30

8

RS0DTMN

Datum formiranja MN OBRAZAC R-Sm (DDMMGGGG)

N

216

223

8

9

RS:p>

Oznaka formata(sadržaj »RM500«)

C

224

228

5

10

RS0REZE

Rezerva

C

229

249

21

11

RS0TIPS

Tip sloga

N

250

250

1

 

2. VODEĆI SLOG JEDNOG OBRASCA R-Sm – tip sloga 3

Određuje početak jednog OBRASCA R-Sm i pojavljuje se jednom na početku svakog OBRASCA R-Sm u formatu na magnetnom nositelju podataka.

Polja RS3MBOO odnosno RS3MBGO popunjavaju se podacima obveznika prema prethodno navedenim pravilima za popunjavanje polja RS0MBOO odnosno RS0MBGO za ovlaštenu osobu/obveznika.

Svi iznosi su u kunama s lipama, zaokruženi na dvije decimale i dugački 15 znakova, s time da se decimalni zarez ne upisuje (zadnje dvije znamenke označavaju decimalne vrijednosti). Iznosi se upisuju s vodećim nulama, a prvi znak u iznosu je znak + ili vodeća znamenka.

Red.broj

Naziv polja

Opis polja

F

od

do

Broj mjesta

1.

RS3MBOO

MB obveznika

N

1

12

12

2.

RS3MBGO

MBG obveznika

N

13

25

13

3.

RS3RBSU

Identifikator obrasca

N

26

29

4

4.

RS3NAOB

Naziv/Prezime i ime obveznika<>

C

30

79

50

5.

RS3ADOB

Adresa obveznika

C

80

129

50

6.

RS3VROB

Vrsta obveznika

N

130

131

2

7.

RS3MMGG

Mjesec i godina za koje se podnose podaci (MMGGGG)

N

132

137

6

8.

RS3VROI

Vrsta obračuna/ispravka

N

138

139

2

9.

RS3BROS

Broj osiguranika za koje sepodnosi R-S

N

140

144

5

10.

RS3IBRT

Iznos obračunane plaće/naknade/drugog dohotka

N

145

159

15

11.

RS3IOSN

Iznos osnovice za obračun doprinosa za MO

N

160

174

15

12.

RS3IST1

Iznos obračunanog doprinosa za I. stup MO

N

175

189

15

13.

RS3IST2

Iznos obračunanog doprinosa za II. stup MO

N

190

204

15

14.

RS3INET

Iznos isplaćene plaće/naknade/drugog dohotka

N

205

219

15

15.

RS3IGMM

Godina i mjesec isplate neto iznosa plaće/naknade/drugog dohotka (GGGGMM)

N

220

225

6

16.

RS3REZE

Rezerva

C

226

249

24

17.

RS3TIPS

Tip sloga

N

250

250

1

 

 

3. SLOG POJEDINAČNE TRANSAKCIJE – tip sloga 5

Pojedinačnom transakcijom označavaju se podaci po osiguranicima. Ovaj tip sloga pojavljuje se najmanje jednom u sklopu svakog OBRASCA R-S na formatu.

Svi iznosi su u kunama s lipama, a popunjavaju se prema prethodno navedenom pravilu za popunjavanje iznosa u slogu tipa 3.

 

19

Red.broj

Naziv polja

Opis polja

F

od

do

Broj mjesta

1.

RS5RBRO

Redni broj osigurani­ka na R-Sm (ako neki osiguranik ima više redaka redni broj je isti)

N

1

5

5

2.

RS5MBGO

MBG osiguranika

N

6

18

13

3.

RS5PRIM

Prezime i ime osiguranika

C

48

30

4.

RS5GROP

Šifra općine/grada rada

N

49

52

4

5.

RS5OSOB

Osnova obračuna: OO(2)+B(1)

N

53

55

3

6.

RS5RAZD

Razdoblje s istom osnovom obračuna (ddDD)

N

56

59

4

7.

RS5IBRT

Iznos obračunane plaće/naknade/drugog dohotka

N

60

74

15

8.

RS5IOSN

Iznos osnovice za obračun doprinosa za MO

N

75

89

15

9.

RS5IST1

Iznos obračunanog doprinosa za I. stup MO

N

90

104

15

10.

RS5IST2

Iznos obračunanog doprinosa za II. stup MO

N

105

119

15

11.

RS5INET

Iznos isplaćene plaće/naknade/drugog dohotka

N

120

134

15

12.

RS5REZE

Rezerva

C

135

249

115

13.

RS5TIPS

Tip sloga

C

250

250

1

 

 

4. ZAKLJUČNI SLOG JEDNOG OBRASCA R-Sm – tip sloga 7

Određuje kraj jednog OBRASCA R-Sm i pojavljuje se jednom na kraju svakog OBRASCA R-Sm u formatu na magnetnom nositelju podataka.

Red.broj

Naziv polja

Opis polja

F

od

do

Broj mjesta

1.

RS7MBOO

MB obveznika

N

1

12

12

2.

RS7MBGO

MBG obveznika

N

13

25

13

3.

RS7RBSU

Identifikator obrasca

N

26

29

4

4.

RS7BRSL

Broj slogova tipa 5 koji se pojavljuju u ovom obrascu

N

30

34

5

5.

RS7DTRS

Datum formiranja obrasca R-Sm (DDMMGGGG)

N

35

42

8

6.

RS7REZE

Rezerva

C

43

249

207

7.

RS7TIPS

Tip sloga

N

250

250

1

 

5. ZAKLJUČNI SLOG FORMATA – tip sloga 9

Određuje kraj formata i pojavljuje se jednom na kraju svakog formata na magnetnom nositelju podataka.

Predviđeno polje za digitalni potpis koristit će se, za one korisnike koji se odluče za ovakav način identifikacije, nakon donošenja zakona o digitalnom potpisu i na način koji će biti propisan posebnim uputama.

Ako na magnetnom nositelju zapisa, nakon završenog prijepisa na magnetni nositelj odnosno završene »sesije« prijenosa formata, ne postoji ovaj tip sloga, format nije uredno primljen i potrebno je ponoviti prijepis (»sesiju«).

Red.broj

Naziv polja

Opis polja

F

od

do

Broj mjesta

1.

RS9MBOO

MB ovlaštene osobe/obveznika

N

1

12

12

2.

RS9MBGO

MBG ovlaštene osobe/obveznika

N

13

25

13

3.

RS9DTMN

Datum formiranja MN OBRAZAC R-Sm (DDMMGGGG)

N

26

33

8

4.

RS9BROJ

Broj R-Sm obrazaca u formatu

N

34

39

6

5.

RS9REZE

Rezerva

C

40

121

82

6.

RS9DIGP

Digitalni potpis (prazno)

C

122

249

128

7.

RS9TIPS

Tip sloga

N

250

250

1

 

 

PRILOG 4.

ŠIFRARNIK ZA OPĆINU/GRAD RADA NAOBRASCU R-Sm *)

                 

w:143'>

143.

width=47 valign=top style='width:35.6pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>

278.

Redni broj

NAZIV OPĆINE/GRADA

Šifra
općine/grada

1.

INOZEMSTVO

9997

2.

NE POPUNJAVA SE ILI NEPOZNATO

0000

3.

ANDRIJAŠEVCI

0019

4.

ANTUNOVAC

0027

5.

BAKAR

0043

6.

BELI MANASTIR

0132

7.

BELIŠĆE

0167

8.

BENKOVAC

0175

9.

BIOGRAD NA MORU

0221

10.

BJELOVAR

0248

11.

BUJE

0426

12.

BUZET

0434

13.

BABINA GREDA

0035

14.

BALE

0051

15.

BARBAN

0060

16.

BARILOVIĆI

0078

17.

BAŠKA

0086

18.

BAŠKA VODA

0094

19.

BEBRINA

0108

20.

BEDEKOVČINA

0116

21.

BEDENICA

5509

22.

BEDNJA

0124

23.

BELICA

0159

24.

BEREK

0183

25.

.4pt'>

BERETINEC

0191

26.

BIBINJE

0205

27.

BILICE

6211

28.

BILJE

0213

29.

BISKUPIJA

3107

30.

BISTRA

5479

31.

BIZOVAC

0230

32.

BLATO

0256

33.

BOGDANOVCI

0264

34.

BOL

0272

35.

BOROVO

0299

36.

BOSILJEVO

0302

37.

BOŠNJACI

0329

38.

BRCKOVLJANI

0337

39.

BRDOVEC

0345

40.

BRELA

0779

41.

BRESTOVAC

0353

42.

BREZNIČKI HUM

1511

43.

BREZNICA

0361

44.

BRINJE

0370

45.

BROD MORAVICE

0388

46.

BRODSKI STUPNIK

0396

47.

BRTONIGLA

0400

48.

BUDINŠČINA

0418

49.

BUKOVLJE

5673

50.

CRES

0523

51.

CRIKVENICA

0531

52.

CERNA

0442

53.

CERNIK

0469

54.

CEROVLJE

0477

55.

CESTICA

0485

56.

CETINGRAD

0man"'>0493<>

57.

CISTA PROVO

0507

58.

CIVLJANE

0515

59.

CRNAC

0540

60.

ČABAR

0558

61.

ČAKOVEC

0604

62.

ČAZMA

0639

63.

ČAČINCI

0566

64.

ČAĐAVICA

0574

65.

ČAGLIN

0582

66.

ČAVLE

0612

67.

ČEMINAC

0647

68.

ČEPIN

0655

69.

DARUVAR

0671

70.

DELNICE

0698

71.

DONJA STUBICA

0795

72.

DONJI MIHOLJAC

0868

73.

DRNIŠ

0957

74.

DUBROVNIK

0981

75.

DUGA RESA

0990

76.

DUGO SELO

1015

77.

DARDA

0663

78.

DAVOR

0680

79.

DEŽANOVAC

0710

80.

DEKANOVEC

6033

81.

DESINIĆ

0701

82.

DICMO

0728

83.

DOBRINJ

0744

84.

DOMAŠINEC

0752

85.

DONJA MOTIČINA

5762

86.

DONJA VOĆA

0809

87.

DONJA DUBRAVA

0787

88.

DONJI LAPAC

0841

89.

DONJI KUKURUZARI

0833

90.

DONJI MARTIJANEC

0850

91.

DONJI ANDRIJEVCI

0817

92.

DONJI VIDOVEC

0892

93.

DONJI KRALJEVEC

0825

94.

DRAŽ

0914

95.

DRAGALIĆ

5681

96.

DRAGANIĆ

0906

97.

DRENJE

0949

98.

DRENOVCI

0922

99.

DRNJE

0965

100.

DUBRAVA

0973

101.

DUBRAVICA

5495

102.

DUBROVAČKO PRIMORJE

5983

103.

DUGI RAT

1007

104.

DUGOPOLJE

5851

105.

DVOR

1023

106.

ĐAKOVO

1031

107.

ĐURĐEVAC

1074

108.

ĐELEKOVEC

1040

109.

ĐULOVAC

1058

110.

ĐURĐENOVAC

1066

111.

ĐURMANEC

1082

112.

ERDUT

1104

113.

ERNESTINOVO

1112

114.

ERVENIK

1139

115.

FARKAŠEVAC

1147

116.

FAŽANA

6190

117.

FERDINANDOVAC

1155

118.

FERIČANCI

1163

119.

FUŽINE

1171

120.

GAREŠNICA

1198

121.

GLINA

1210

122.

GOSPIĆ

1309

123.

GRUBIŠNO POLJE

1392

124.

GALOVAC

5711

125.

GARČIN

1180

126.

GENERALSKI STOL

1201

127.

GOLA

1228

128.

GORIČAN

1236

129.

GORJANI

1244

130.

GORNJA RIJEKA

6181

131.

GORNJA STUBICA

1252

132.

GORNJA VRBA

5690

133.

GORNJI MIHALJEVEC

6041

134.

GORNJI BOGIĆEVCI

1279

135.

GORNJI KNEGINEC

1295

136.

GRAČAC

1317

137.

GRAČIŠĆE

1325

138.

GRADAC

1341

139.

GRADEC

1350

140.

GRADINA

1368

141.

GRADIŠTE

1376

142.

GROŽNJAN

1384

GUNDINCI

1406

144.

GUNJA

1414

145.

GVOZD

5100

146.

HRVATSKA KOSTAJNICA

1503

147.

HVAR

1538

148.

HERCEGOVAC

1449

149.

HLEBINE

1457

150.

HRAŠĆINA

1465

151.

HRVACE

1481

152.

HRVATSKA DUBICA

1490

153.

HUM NA SUTLI

1520

154.

ILOK

1546

155.

IMOTSKI

1554

156.

IVANEC

1562

157.

IVANIĆ GRAD

1589

158.

IVANKOVO

1597

159.

IVANSKA

1619

160.

JASTREBARSKO

1694

161.

JAGODNJAK

6092

162.

JAKOVLJE

1635

163.

JAKŠIĆ

1643

164.

JALŽABET

1651

165.

JANJINA

5991

166.

JARMINA

1660

167.

JASENICE

1678

168.

JASENOVAC

1686

169.

JELENJE

1708

170.

JELSA

1716

171.

JESENJE

5525

172.

JOSIPDOL

1724

173.

KARLO'>KARLOVAC<>

1791

174.

KASTAV

1805

175.

KAŠTELA

1813

176.

KLANJEC

1872

177.

KNIN

1961

178.

KOMIŽA

1970

179.

<>

KOPRIVNICA

2011

180.

KORČULA

2046

181.

KRALJEVICA

2097

182.

KRAPINA

2119

183.

KRIŽEVCI

2143

184.

KRK

2151

185.

KUTINA

2208

186.

KALI

1732

187.

KALINOVAC

5592

188.

KALNIK

5606

189.

KAMANJE

6238

190.

KANFANAR

1759

191.

KAPELA

1767

192.

KAPTOL

1775

193.

KARLOBAG

1783

194.

KAROJBA

5967

195.

KAŠTELIR-LABINCI

5975

196.

KIJEVO

1830

197.

KISTANJE

1848

198.

KLAKAR

1856

199.

KLANA

1864

200.

KLENOVNIK

1899

201.

KLINČA SELA

1902

202.

KLIS

1929

203.

KLOŠTAR IVANIĆ

1937

204.

KLOŠTAR PODRAVSKI

1945

205.

KNEŽEVI  VINOGRADI

1953

206.

KOLAN

6220

207.

KONAVLE

1988

208.

KONČANICA

1996

209.

KONJŠĆINA

2003

210.

KOPRIVNIČKI BREGI

2020

211.

KOPRIVNIČKI IVANEC

2038

212.

KOSTRENA

5380

213.

KOŠKA

2054

214.

KOTORIBA

2062

215.

KRALJEVEC NA SUTLI

2089

216.

KRAPINSKE TOPLICE

2127

217.

KRAŠIĆ

5339

218.

KRAVARSKO

5452

219.

KRIŽ

2135

220.

KRNJAK

2160

221.

KRŠAN

2178

222.

KUKLJICA

5720

223.

KULA NORINSKA

2194

224.

KUMROVEC

5533

225.

KUTJEVO

2216

226.

LABIN

2224

227.

LEPOGLAVA

2291

228.

LIPIK

2313

229.

LUDBREG

2445

230.

LANIŠĆE

2232

231.

LASINJA

2259

232.

LASTOVO

2267

233.

LEGRAD

2275

234.

LEKENIK

2283

235.

LEVANJSKA VAROŠ

2305

236.

LEĆEVICA

5860

237.

LIŽNJAN

2356

238.

LIPOVLJANI

2321

239.

LIŠANE OSTROVIČKE

2348

240.

LJUBEŠĆICA

2470

241.

LOBOR

2364

242.

LOKVE

2372

243.

LOKVIČIĆI

5878

244.

LOVAS

2399

245.

LOVINAC

2402

246.

LOVRAN

2429

247.

LOVREĆ

2437

248.

LUKA

5487

249.

LUKAČ

2453

250.

LUMBARDA

6009

251.

LUPOGLAV

2461

252.

MAKARSKA

2496

253.

MALI LOŠINJ

2526

254.

METKOVIĆ

2640

255.

MURSKO  SREDIŠĆE

2763

256.

MARKUŠICA

6106

257.

MAČE

2488

258.

MAGADENOVAC

5789

259.

MAJUR

5550

260.

MALA SUBOTICA

2500

261.

MALI BUKOVEC

2518

262.

MALINSKA-DUBAŠNICA

2534

263.

MARČANA

2542

264.

MARIJA BISTRICA

2569

265.

MARIJA GORICA

5398

266.

MARIJANCI

2577

267.

MARINA

2585

268.

MARTINSKA VES

2593

269.

MARUŠEVEC

2607

270.

MATULJI

2615

271.

MEDULIN

2631

272.

MIHOVLJAN

2658

273.

MIKLEUŠ

2666

274.

MILNA

2674

275.

MLJET

2682

276.

MOLVE

2704

277.

MOŠĆENIČKA DRAGA

2739

MOTOVUN

2747

279.

MRKOPALJ

2755

280.

MUĆ

0876

281.

MURTER

6173

282.

NAŠICE

2780

283.

NIN

2828

284.

NOVA GRADIŠKA

2844

285.

NOVALJA

2887

286.

NOVI MAROF

2895

287.

NOVI VINODOLSKI

2909

288.

NOVIGRAD (istarski)

2917

289.

NOVSKA

2933

290.

NEDELIŠĆE

2798

291.

NEGOSLAVCI

6122

292.

NEREŽIŠĆA

2801

293.

NETRETIĆ

2810

294.

NIJEMCI

2950

295.

NOVA BUKOVICA

2836

an>

296.

NOVA KAPELA

2852

297.

NOVA RAČA

2879

298.

NOVI GOLUBOVEC

5541

299.

NOVIGRAD (zadarski)

5371

300.

NOVIGRAD PODRAVSKI

2925

301.

NOVO VIRJE

5614

302.

NUŠTAR

2941

303.

OBROVAC

2968

304.

OGULIN

2976

305.

OMIŠ

3000

306.

OPATIJA

3026

307.

OPUZEN

3069

308.

ORAHOVICA

3077

309.

OROSLAVJE

3115

310.

OSIJEK

3123

311.

OTOČAC

3131

312.

OZALJ

3158

313.

OKRUG

5886

314.

OKUČANI

2992

315.

OMIŠALJ

3018

316.

OPRISAVCI

3034

317.

OPRTALJ

3042

318.

OREBIĆ

3085

319.

OREHOVICA

6050

320.

ORIOVAC

3093

321.

ORLE

5428

322.

OTOK   (Sinj)

3140

323.

OTOK   (Vinkovci)

5355

324.

PAG

3166

325.

PAKRAC

3182

326.

PAZIN

3212

327.

PETRINJA

3280

328.

PLETERNICA

3344

329.

PLOČE

3352

330.

POŽEGA

3514

331.

POREČ

3484

332.

PREGRADA

3522

333.

PRELOG

3557

334.

PULA

3590

335.

PAKOŠTANE

3174

336.

PAŠMAN

3204

337.

PERUŠIĆ

an>

3239

338.

PETERANEC

3247

339.

PETLOVAC

3255

340.

PETRIJANEC

3263

341.

PETRIJEVCI

3271

342.

PETROVSKO

3298

343.

PIROVAC

5819

344.

PISAROVINA

3310

345.

PITOMAČA

3328

346.

PIĆAN

3301

347.

PLAŠKI

3336

348.

PLITVIČKA JEZERA

4553

349.

PODRAVSKE SESVETE

6165

350.

PODBABLJE

3379

351.

PODCRKAVLJE.

3387

352.

PODGORA

3395

353.

PODGORAČ

3409

354.

PODRAVSKA MOSLAVINA

2712

355.

PODSTRANA

3417

356.

PODTUREN

3425

357.

POJEZERJE

3433

358.

POKUPSKO

5444

359.

POLAČA

3441

360.

POLIČNIK

3450

361.

POPOVAC

3468

362.

POPOVAČA

3476

363.

POSEDARJE

3492

364.

POSTIRA

3506

365.

POVLJANA

5738

366.

PREKO

3549

367.

PRESEKA

3565

368.

PRGOMET

5894

369.

PRIBISLAVEC

6203

370.

PRIMORSKI DOLAC

5908

371.

PRIMOŠTEN

3573

372.

PRIVLAKA (Zadar)

5746

373.

PRIVLAKA (Vukovar)

5835

374.

PROLOŽAC

0884

375.

PROMINA

2984

376.

PUČIŠĆA

3581

377.

PUNAT

3603

378.

PUNITOVCI

3611

379.

PUŠĆA

3620

380.

RAB

3638

381.

RIJEKA

3735

382.

ROVINJ

3743

383.

RADOBOJ

3646

384.

RAKOVEC

5363

385.

RAKOVICA

3654

386.

RASINJA

3662

387.

RAVNA GORA

3697

388.

RAŠA

3689

389.

RAŽANAC

3719

390.

REŠETARI

3727

391.

RIBNIK

5568

392.

ROGOZNICA

5827

393.

ROVIŠĆE

3751

394.

RUGVICA

3760

395.

RUŽIĆ

3778

396.

RUNOVIĆI

5916

397.

SAMOBOR

3808

398.

SENJ

3875

399.

SINJ

3891

400.

SISAK

3913

401.

SKRADIN

3948

402.

SLATINA

3956

403.

SLAVONSKI BROD

3964

404.

SLUNJ

4006

405.

SOLIN

4065

406.

SPLIT

4090

407.

STARI GRAD

4138

408.

SUPETAR

4278

409.

SVETI IVAN ZELINA

4294

410.

SABORSKO

3786

411.

SALI

3794

412.

SATNICA ĐAKOVAČKA

3816

413.

SEGET

3824

414.

SELCA

3832

415.

SELNICA

3859

416.

SEMELJCI

3867

417.

SEVERIN

5622

418.

SIBINJ

3883

419.

SIKIREVCI

5703

420.

SIRAČ

3905

421.

SKRAD

3930

422.

SLAVONSKI ŠAMAC

3972

423.

SLIVNO

3999

424.

SMOKVICA

4022

425.

SOKOLOVAC

4057

426.

SOPJE

4073

427.

SRAČINEC

4103

428.

STANKOVCI

4111

429.

STARA GRADIŠKA

4120

430.

STARI JANKOVCI

4146

431.

STARI MIKANOVCI

4154

432.

STARIGRAD

4162

433.

STARO PETROVO SELO

4189

434.

STON

4197

435.

STRAHONINEC

6068

436.

STRIZIVOJNA

4219

437.

STUBIČKE TOPLICE

4227

438.

STUPNIK

5517

439.

SUĆURAJ

4235

440.

SUHOPOLJE

4243

441.

SUKOŠAN

4251

442.

SUNJA

4260

443.

SUTIVAN

5924

444.

SVETI FILIP I JAKOV

4286

445.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

4308

446.

SVETI LOVREČ

4316

447.

SVETA NEDELJA

4324

448.

SVETA NEDJELJA

4367

449.

SVETI ĐURĐ

4375

450.

SVETI ILIJA

4383

451.

SVETA MARIJA

6076

452.

SVETI PETAR OREHOVEC

4421

453.

SVETI IVAN ŽABNO

4391

454.

SVETI PETAR U ŠUMI

4332

455.

SVETI MARTIN NA MURI

4413

456.

SVETI JURAJ NA BREGU

4405

457.

SVETVINČENAT

4359

458.

ŠIBENIK

4448

459.

ŠANDROVAC