Pravilnik o vrednovanju znanstvenih organizacija

NN 39/2005 (25.3.2005.), Pravilnik o vrednovanju znanstvenih organizacija

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

777

Na teme­lju članka 16. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazova­nju (»Narodne novine«, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04) ministar znanosti, obrazova­nja i športa donosi

PRAVILNIK

O VREDNOVANJU ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

1. postupak i mjerila za vrednova­nje kvalitete i učinkovitosti znanstvenih organizacija,

2. minimalni uvjeti koje trebaju ispu­njavati znanstvene organizacije u postupku vrednova­nja,

3. način rada Nacionalnog vijeća za znanost (u da­lj­njem tekstu: Nacionalno vijeće) u postupku vrednova­nja,

4. način rada Agencije za znanost i visoko obrazova­nje (u da­lj­njem tekstu: Agencija) u postupku vrednova­nja.

Članak 2.

Vrednova­nju kvalitete i učinkovitosti podliježu s­ljedeće znanstvene organizacije: sveučilišta i ­njihove sastavnice, javni znanstveni instituti i HAZU.

Osim znanstvenih organizacija iz stavka 1. ovoga članka, vrednova­nju kvalitete i učinkovitosti podliježu i privatni znanstveni instituti ako se financiraju iz državnog proračuna, ustanove od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku i druge pravne osobe, ukoliko obav­ljaju znanstvenu djelatnost putem ugovorenih znanstvenih projekata.

Članak 3.

U Upisnik znanstvenih organizacija (u da­lj­njem tekstu: Upisnik) se kao javni znanstveni institut, javno sveučilište te sastavnice sveučilišta (fakultet, umjetnička akademija, sveučilišni odjel i institut) upisuju one znanstvene organizacije koje prema dopusnici obav­ljaju znanstvenu djelatnost u jednom ili više znanstvenih područja ili po­lja.

U Upisnik se kao znanstveni institut ili privatni znanstveni institut upisuje znanstvena organizacija koja prema dopusnici obav­lja znanstvenu djelatnost u jednom ili više srodnih znanstvenih po­lja.

U Upisnik se kao druga pravna osoba upisuje znanstvena organizacija koja prema dopusnici u ma­njem dijelu obav­lja znanstvenu djelatnost putem ugovorenih znanstvenih projekata.

Upisom u Upisnik stječe se status znanstvene organizacije.

II. VREDNOVANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA

Postupak vrednova­nja

Članak 4.

Znanstvene organizacije vrednuju se, odnosno podliježu provjeri kvalitete i učinkovitosti znanstvenog i stručnog rada. Vrednova­nje znanstvenih organizacija provodi Nacionalno vijeće.

Stručne, administrativne i organizacijsko-tehničke poslove u postupcima vrednova­nja znanstvenih organizacija obav­lja Agencija kao specijalizirana ustanova zadužena za pruža­nje stručne i administrativne potpore Nacionalnom vijeću.

Za potrebe Nacionalnog vijeća Agencija ima dostup podacima iz Upisnika znanstvenih organizacija i Upisnika znanstvenika te bazama podataka o znanstvenim projektima, znanstvenim novacima i drugim relevantnim bazama podataka kojima raspolaže Ministarstvo znanosti, obrazova­nja i športa (u da­lj­njem tekstu: Ministarstvo).

Agencija je dužna jednom godiš­nje ili po nalogu Nacionalnog vijeća te uz suglasnost Ministarstva provjeriti određene podatke i o svome nalazu izvijestiti Nacionalno vijeće i Ministarstvo. Nacionalno vijeće će prosuditi jesu li u eventualno izmije­njenim okolnostima narušeni uvjeti koje znanstvena organizacija mora ispu­njavati teme­ljem Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazova­nju i ovog Pravilnika.

Za stručno obav­lja­nje poslova u postupku vrednova­nja Agen­­cija je odgovorna Nacionalnom vijeću, a zakonitost ­njezina rada nadzire Ministarstvo. Vrednova­nje se obav­lja prema godiš­njem rasporedu poslova koji sastav­lja Nacionalno vijeće ili po posebnom nalogu Nacionalnog vijeća ili na zahtjev znanstvene organizacije.

Provjeru iz stavka 1. ovog članka može od Nacionalnog vijeća zatražiti Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske ili ministar.

Članak 5.

Na početku postupka vrednova­nja Nacionalno vijeće imenuje stručno povjerenstvo, te upućuje putem Agencije obavijest znanstvenoj organizaciji o početku postupka vrednova­nja i sastavu imenovanog povjerenstva. Znanstvena organizacija ima pravo u roku od 15 dana dati primjedbe na sastav stručnog povjerenstva. Ako Nacionalno vijeće ocijeni da su primjedbe opravdane, imenovat će druge članove povjerenstva i uputiti Agenciju na da­lj­nji postupak.

Agencija dostav­lja članovima stručnog povjerenstva ime­no­va­nje potpisano od predsjednika Nacionalnog vijeća i ovaj Pravilnik, te se brine da članovi povjerenstva dobiju sve druge materijale potrebne za postupak vrednova­nja. Agencija dogovara s članovima povjerenstva i znanstvenom organizacijom datum obilaska i redoslijed razgovora. Agencija se brine o organizaciji puta i smještaju članova povjerenstva.

Stručno povjerenstvo podnosi izvješće Nacionalnom vijeću putem Agencije. Izvješće sadrži ocjenu cjelokupne znanstvene djelatnosti znanstvene organizacije, a teme­lji se na unutraš­njem i na izva­njskom vrednova­nju, koje može biti domaće i među­narodno.

Prije odlučiva­nja na Nacionalnom vijeću Agencija dostav­lja prispjelo izvješće znanstvenoj organizaciji na koje se ono odnosi. Znanstvena organizacija može, u roku od 30 dana, Nacionalnom vijeću dati svoje primjedbe na izvješće i dati potrebno razjaš­nje­nje o nalazima u ­njemu.

Nacionalno vijeće daje konačnu ocjenu vrednova­nja, te istu dostav­lja ministru i znanstvenoj organizaciji koja je vrednovana. Ako je postupak vrednova­nja pokrenut na zahtjev Hrvatskog sabora ili Vlade Republike Hrvatske, Nacionalno vijeće uputit će im konačnu ocjenu vrednova­nja.

Konačna je ocjena vrednova­nja javna.

Sadržaj vrednova­nja

Članak 6.

Prilikom vrednova­nja kvalitete i učinkovitost znanstvenih organizacija, Nacionalno vijeće na teme­lju izvješća stručnog povjerenstva dobivenog u postupku koji provodi Agencija, utvrđuje da li znanstvena organizacija ispu­njava uvjete za dobiva­nje dopusnice, propisane Zakonom i ovim Pravilnikom.

Prilikom postupka vrednova­nja kvalitete i učinkovitosti, znan­stvena organizacija dužna je sastaviti prikaz sa s­ljedećim podacima:

– naziv i sjedište znanstvene organizacije, unutar­nji ustroj i tijela uprav­lja­nja, obav­lja­nje znanstvene djelatnosti (znanstvena područja i po­lja),

– svrha, ci­lj i predmet znanstvenih projekata,

– znanstveni projekti i međunarodna surad­nja,

osob­lje

– unutar­nji mehanizmi za osigura­nje vrsnoće u znanstvenoj organizaciji.

Prikaz svih potrebnih podataka iz stavka 2. ovoga članka, organizacija popu­njava na obrascu koji donosi Nacionalno vijeće.

Članak 7.

Stručno povjerenstvo razmotrit će dobivene materijale te nakon posjeta znanstvenoj organizaciji i uvida u ­njezin rad dati obrazloženo miš­lje­nje o kvaliteti i učinkovitosti znanstvene organizacije koja se ogleda u:

– vrsnoći znanstvenih projekata,

– vrsnoći znanstvenika i ­njihovoj kompetentnosti za izvođe­nje dijela istraživa­nja koja su im povjerena,

– organizaciji znanstvene djelatnosti,

– izvedivosti vrsnoga rada,

– prizna­njima za vrsnoću koja se dodje­ljuju znanstvenoj organizaciji.

Stručno povjerenstvo odgovorit će i na eventualna druga pita­nja koja u posebnim okolnostima može postaviti Nacionalno vijeće prije početka postupka provjere odnosno vrednova­nja.

Minimalni uvjeti za izdava­nje dopusnice

Članak 8.

Znanstvenoj organizaciji iz članka 3. stavak 1. ovog Pravilnika izdat će se dopusnica ako:

1. znanstvenu djelatnost obav­lja putem ugovorenih znanstvenih projekata u svim znanstvenim po­ljima u kojima je upisana u Upisnik

2. u radnom odnosu s punim radnim vremenom ima najma­nje 15 zaposlenika sa znanstvenim zva­njem u znanstvenom području upisa u Upisnik, i to najma­nje 7 u znanstvenom po­lju, od če­ga 3 znanstvena savjetnika.

Znanstvenoj organizaciji iz članka 3. stavak 2. ovog Pravilnika izdat će se dopusnica ako:

1. znanstvenu djelatnost obav­lja putem najma­nje tri ugovorena znanstvena projekta u znanstvenom području u kojem je upisana u Upisnik

2. u radnom odnosu s punim radnim vremenom ima najma­nje 7 zaposlenika sa znanstvenim zva­njem u znanstvenom području upisa u Upisnik od če­ga 3 u znanstvenom po­lju.

Znanstvenoj organizaciji iz članka 3. stavak 3. ovog Pravilnika izdat će se dopusnica ako:

1. znanstvenu djelatnost obav­lja putem najma­nje jednoga ugovorenoga znanstvenog projekta u znanstvenom području u kojem je upisana u Upisnik

2. u radnom odnosu s punim radnim vremenom ima najma­nje 3 znanstvenika u znanstvenom području upisa u Upisnik.

Ocjena vrednova­nja

Članak 9.

Ocjena znanstvene djelatnosti teme­lji se na ocjeni ugovorenih znanstvenih projekata koji se financiraju iz Državnog proračuna, kao i ostalih znanstvenih projekata koji se financiraju iz drugih domaćih i međunarodnih izvora.

Osim ocjene ugovorenih znanstvenih projekata, ocjena znanstvene organizacije uk­ljučuje i ocjenu napredova­nja u znanstvenim i suradničkim zva­njima znanstvenika, suradnika i znanstvenih novaka sukladno Zakonu, kroz razdob­lje od najma­nje 10 godina.

Članak 10.

Nacionalno vijeće utvrđuje konačnu ocjenu vrednova­nja znan­­stvene organizacije teme­ljem izvješća imenovanoga stručnog povjerenstva.

Konačna ocjena može biti: izvrsna, dobra, zadovo­ljavajuća ili nezadovo­ljavajuća.

Konačnu ocjenu Nacionalno vijeće dostav­lja ministru, znanstvenoj organizaciji i o tome obavještava javnost.

Članak 11.

Ocjena kvalitete i učinkovitosti znanstvene organizacije teme­lj je za dobiva­nje dopusnice.

Ocjena kvalitete i učinkovitosti znanstvene organizacije ob­ve­zno sadržava i svrstava­nje organizacije prema članku 3. ovog Pravilnika te znanstveno područje i po­lje obav­ljanja djelatnosti.

Članak 12.

Na teme­lju rezultata vrednova­nja, Nacionalno vijeće za znanost predlaže ministru da znanstvenoj organizaciji:

1. izda dopusnicu,

2. uputi pismo očekiva­nja,

3. uskrati dopusnicu.

Dopusnica je isprava kojom se utvrđuje da znanstvena organizacija udovo­ljava svim standardima i uvjetima za obav­lja­nje znanstvene djelatnosti i teme­lj je za donoše­nje odluke o upisu u Upisnik ili produ­lje­nju statusa znanstvene organizacije u Upisniku.

Ukoliko konačna ocjena vrednova­nja ukazuje na nedostatke u vrsnoći rada znanstvene organizacije, ministar će na prijedlog Nacionalnog vijeća uputiti znanstvenoj organizaciji pismo oče­kiva­nja.

Pismo očekiva­nja upućuje se znanstvenoj organizaciji u slučaju kada:

– ocjena kvalitete i učinkovitosti nije barem zadovo­ljavajuća, s rokom za ukla­nja­nje nedostataka do tri godine,

– ima 30% ma­nji broj znanstvenika od potrebnog broja propisanog člankom 8. ovog Pravilnika, s rokom za ukla­nja­nje nedostataka do tri godine,

obav­lja znanstvenu djelatnost u znanstvenim područjima i po­ljima koji su u neskladu s upisanim u Upisnik, s rokom za ukla­nja­nje nedostataka do jedne godine.

Znanstvena organizacija dužna je u zadanom roku od dana primitka pisma očekiva­nja otkloniti navedene nedostatke.

U slučaju da znanstvena organizacija u zadanom roku ne otkloni navedene nedostatke ministar će joj, na prijedlog Nacionalnog vijeća, rješe­njem uskratiti dopusnicu za obav­lja­nje znanstvene djelatnosti i organizacija će se brisati iz Upisnika.

Ukoliko je konačna ocjena vrednova­nja nezadovo­ljavajuća, primje­njuje se stavak 6. ovoga članka.

Protiv rješe­nja o uskrati dopusnice može se pokrenuti uprav­ni spor.

Članak 13.

Rezultati vrednova­nja primje­njuju se, kao jedan od kriterija, za dodje­ljiva­nje financijskih sredstava iz državnog proračuna znanstvenim organizacijama.

Članak 14.

Vrednova­nje znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti i tehnologije prema Zakonu o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 59/96 i 34/94), započet će najkasnije dvanaest mjeseci od imenova­nja prvog saziva Nacionalnog vijeća za znanost.

Vrednova­nje svih znanstvenih organizacija obav­ljat će se u pravilu u razdob­lju svakih 3 do 5 godina.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 640-02/05-05/06
Urbroj: 533-08-05-1
Zagreb, 28. ve­ljače 2005.

Ministar
doc. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.