Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 40/2005 (29.3.2005.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

HRVATSKI SABOR

790

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglaŠe­nju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru Članova predstavniČkih tijela jedinica lokalne
i podruČne (re­gionalne) samouprave

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave, koje­ga je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. ožujka 2005. godine.

Broj: 01-081-05-1168/2
Zagreb, 24. ožujka 2005.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/01., 10/02., 155/02., 45/03. i 43/04.), u članku 5. stavku 2. riječi: »državni pravobranitelj, zamjenik državnog pravobranite­lja« i »zamjenik ministra« brišu se, a iza riječi: »ministar,« dodaju se riječi: »državni tajnik, zamjenik državnog tajnika«.

Članak 2.

Članak 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 45/03.), mijenja se i glasi:

»Na dopunskim izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave birači mogu glasovati samo za liste na kojima su kandidati kandidirani za predstavnike nacionalnih manjina.«

Članak 3.

U članku 9.b stavku 4. riječi: »i vijeće nacionalne manjine«, brišu se.

U stavku 5. riječi: »redovitim ili« i riječi: »prebivaju i«, bri­šu se.

Članak 4.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime birača, adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja.«

Članak 5.

U članku 14. stavku 1. riječ: »dostavljeni« zamjenjuju se rije­čima: »zaprimljeni u«.

Članak 6.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U prijedlogu liste obvezno se navode imena i prezimena svakog od kandidata na listi, nacionalnost, adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja. Uz prijedlog liste dostavlja se očitovanje svakog od kandidata na listi o prihvaćanju kandidature. Očitovanje mora biti ovjereno od strane javnog bilježnika ili nadležnoga izbornog povjerenstva.«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Ako predlagatelj predloži više kandidata od onog broja članova predstavničkog tijela koliko ih se bira na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati do najvećeg broja članova koji se biraju u to predstavničko tijelo.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 7.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Na dan koji prethodi danu održavanja izbora i na dan održavanja izbora do zatvaranja birališta u 19 sati, zabranjena je svaka izborna promidžba i svako objavljivanje privremenih rezultata ili njihovih procjena.

Ispitivanje javnog mnijenja i opredjeljenja birača o glasovanju dopušteno je i za vrijeme trajanja izbora, a rezultati ispitivanja ne smiju se objavljivati do zatvaranja birališta.«

Članak 8.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Birački odbori izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima, te osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja.

Birački odbor čine predsjednik i njegov zamjenik, te dva člana i njihovi zamjenici. Po jednog člana i zamjenika određuje većinska politička stranka ili koalicija, a po jednog člana i zamje­nika određuju oporbene političke stranke ili koalicije sukladno stranačkom sastavu predstavničkog tijela.

Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih birač­kih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije 8 dana prije dana održavanja izbora. Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju nadležnim izbornim povjerenstvima, nadležna izborna povjerenstva samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

Članovi biračkog odbora ne mogu biti kandidati na listi.

Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, a u pravilu trebaju biti pravne struke. Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik potpisuju izjavu o nestranačkoj pripadnosti pod materijalnom i kaznenom odgovornošću pri nadležnom izbornom povjerenstvu.

Biračke odbore za sva biračka mjesta imenuju izborna povjerenstva nadležna prema odredbama ovoga Zakona, najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora.«

Članak 9.

U članku 33. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Za svako biračko mjesto odredit će se posebna prostorija za glasovanje uređena i opremljena na način koji osigurava tajnost glasovanja, u kojoj se mogu isticati samo državni simboli u skladu s Ustavom Repub­like Hrvatske i Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti Predsjednika Repub­like Hrvatske (»Narodne novine«, br. 55/90.), kao što su grb Republike Hrvatske i zastava Republike Hrvatske, te obi­lježja župa­nija, gradova, odnosno općina sukladno ­njihovom statutu.«

Članak 10.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»Političke stranke, udruge nacionalnih manjina, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača izborne jedinice u kojoj se provode izbori imaju pravo podnijeti prigovor nadležnom izbornom povjerenstvu.

Protiv rješenja na prigovor nadležnoga izbornog povjerenstva, u zaštiti izbornog prava političke stranke, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača izborne jedinice u kojoj se provode izbori imaju pravo podnijeti žalbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske (izborni spor).

Ukoliko je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna politička stranka.

Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora, odnosno ovlaštenim podnositeljem žalbe.

Skupina od najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača izborne jedinice u kojoj se provode izbori dužni su odrediti zajedničkog predstavnika ovlaštenog za podnošenje prigovora, odnosno žalbe.

Nositelji nezavisnih lista prigovor, odnosno žalbu podnose osobno.«

Članak 11.

Iza glave VIII. a »IZBORI ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA SAMOUPRAVE« dodaje se glava VIII. b i članak 59. d koji glase:

»VIII. b KAZNENE ODREDBE

Članak 59. d

Novčanom kaznom od 3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

– fizička osoba za povredu izborne šutnje (članak 20.).

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

– kandidat na izborima za povredu izborne šutnje (članak 20.).

Novčanom kaznom od 100.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

– pravna osoba za povredu izborne šutnje (članak 20.).

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

– odgovorna osoba u pravnoj osobi za povredu izborne šutnje (članak 20.).«

Članak 12.

Predstavničko tijelo jedinice u kojoj pripadnici nacionalnih ma­njina imaju pravo na zastup­ljenost sukladno odredbama Ustav­nog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 155/02.) dužno je uskladiti statut u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, te o tome bez odgode izvijestiti nadležno izborno povjerenstvo.

Članak 13.

Ukoliko predstavnička tijela ne usklade statute sukladno odredbama ovoga Zakona, u predstavnička tijela kojima je broj članova izmijenjen izmjenama statuta ili statutarnom odlukom radi ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina na zastup­ljenost u predstavničkim tijelima sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina birat će se broj članova koji je bio određen prije povećanja broja radi postizanja zastup­ljenosti.

Članak 14.

Mandat svih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i pod­ručne (regionalne) samouprave izabranih na redovitim, prijevremenim ili dopunskim izborima prestaje danom objave odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave.

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-01/05-01/07
Zagreb, 23. ožujka 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.