Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom

NN 42/2005 (1.4.2005.), Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom

HRVATSKI SABOR

812

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROIZVODNJI, DISTRIBUCIJI I OPSKRBI TOPLINSKOM ENERGIJOM

Proglašavam Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. ožujka 2005. godine.

Broj: 01-081-05-1136/2

Zagreb, 23. ožujka 2005.

PredsjednikRepublike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O PROIZVODNJI, DISTRIBUCIJI I OPSKRBITOPLINSKOM ENERGIJOM

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje obavljanje energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji (»Narodne novine«, br. 68/01. i 177/04.).

(2) U ovom se Zakonu koriste i izrazi koji u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

1. distribucijsko područje – područje obavljanja djelatnosti u jedinici lokalne samouprave,

2. energetski objekti za distribuciju toplinske energije – objekti i uređaji za prijenos toplinske energije do kupca, od mjernog mjesta za preuzimanje toplinske energije do mjernog mjesta za prodaju toplinske energije (distribucijska mreža, pumpne i toplinske stanice, te mjerila toplinske energije),

3. energetski objekti za proizvodnju toplinske energije – postrojenja za proizvodnju toplinske energije ukupne instalirane snage veće od 0,5 MW,

4. energetski objekti kogeneracije – postrojenja u kojima se isto­dobno u jedinstvenom procesu proizvodi električna i toplinska energija,

5. opskrba toplinskom energijom – prodaja toplinske energije kup­cu,

6. toplinska energija – proizvedena energija namijenjena za zagrijavanje prostora ili u tehnološke svrhe (para, vrela i topla voda),

7. toplinski sustav – tehnički sustav koji se sastoji od postrojenja i uređaja za proizvodnju i distribuciju toplinske energije,

8. zajedničko mjerilo toplinske energije – mjerilo kojim se registrira količina isporučene toplinske energije za dva ili više kupaca spojenih na zajedničku instalaciju centralnog grijanja.

Članak 3.

Izgradnja energetskih objekata kogeneracije, njihovo održavanje i korištenje od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku.

II. OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

 

Članak 4.

(1) Proizvodnja toplinske energije za povlaštene kupce i opskrba toplinskom energijom povlaštenih kupaca obavljaju se prema pravilima kojima se uređuju tržišni odnosi.

(2) Energetske djelatnosti proizvodnja toplinske energije za tarifne kupce i opskrba toplinskom energijom tarifnih kupaca obavljaju se na regulirani način.

(3) Energetska djelatnost distribucije toplinske energije obavlja se kao javna usluga.

Članak 5.

(1) Ministarstvo sudjeluje u izradi dokumenata prostornog uređenja koje donosi Hrvatski sabor.

(2) Ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove energetike sudjeluje u izradi dokumenata prostornog uređenja koje donose predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Nositelj izrade dokumenata prostornog uređenja dužan je o prijedlogu dokumenata prostornog uređenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka pribaviti mišljenje Ministarstva, odnosno ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poslove energetike.

Članak 6.

(1) U postupku izdavanja lokacijske dozvole za građevinu u kojoj se nalazi energetski objekt za proizvodnju toplinske energije, posebne uvjete glede proizvodnje i distribucije toplinske energije utvrđuje ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nad­ležno za poslove energetike.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u postupku u kojem lokacijsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za prostorno uređenje, posebne uvjete glede proizvodnje i distribucije toplinske energije utvrđuje Ministarstvo.

(3) Posebni uvjeti iz stavka 1. i 2. ovoga članka odnose se na:

– vrstu primarnih energenata koje će objekt koristiti,

– načine i uvjete proizvodnje i distribucije toplinske energije, te prestanka obavljanja tih djelatnosti.

(4) Posebni uvjeti iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i u postupku izdavanja lokacijske dozvole za energetske objekte kogeneracije.

(5) Posebni uvjeti iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka utvrđuju se sukladno Zakonu o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 177/04.).

 

A) Proizvodnja toplinske energije

 

Članak 7.

(1) Proizvodnju toplinske energije obavlja pravna osoba koja je od Hrvatske energetske regulatorne agencije – HERE (u daljnjem tekstu: Agencija) dobila dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti proizvod­nje toplinske energije.

(2) Dozvola nije potrebna za obavljanje energetske djelatnosti pro­izvodnje toplinske energije koja se proizvodi isključivo za vlastite potrebe ili se proizvodi u proizvodnim objektima snage do 0,5 MW.

(3) Energetski subjekt proizvodi toplinsku energiju u postrojenjima u svom vlasništvu ili u postrojenjima koje koristi na temelju ugovora zaključenog s vlasnikom postrojenja.

Članak 8.

Tehničke uvjete za energetske objekte za proizvodnju toplinske energije propisuje ministar pravilnikom, uz suglasnost ministra nadlež­nog za poslove graditeljstva.

Članak 9.

(1) Izgradnja energetskog objekta kogeneracije ima prednost pri odabiru energetskog rješenja kod donošenja odluke o izgradnji energetskih objekata.

(2) Energetski subjekt koji koristi energetski objekt kogeneracije i koristi otpad, biorazgradive dijelove otpada ili obnovljive izvore energije za proizvodnju toplinske energije na gospodarski primjeren način, u skladu s mjerama zaštite okoliša, može steći status povlaštenog pro­izvođača toplinske energije.

(3) Status povlaštenog proizvođača toplinske energije energetski subjekt iz stavka 2. ovoga članka stječe na temelju rješenja Agencije u skladu s uvjetima koje pravilnikom propisuje ministar.

(4) Pravilnikom iz stavka 3. ovoga članka određuju se i jamstvo o porijeklu energije za povlaštenog proizvođača toplinske energije, kriteriji učinkovitosti uključujući i utjecaj na okoliš.

(5) Pravilnikom iz stavka 3. ovoga članka određuje se i povezivanje sa sustavom za prijenos električne energije te distribuciju električne i toplinske energije za kogeneracije.

(6) Udio povlaštenog proizvođača toplinske energije u energetskom sustavu Republike Hrvatske ovisi o vrsti, snazi i učinkovitosti postrojenja, gorivu, utjecaju na okoliš te o potencijalima postrojenja tijekom nastupajućih godina.

(7) Parametre iz stavka 6. ovoga članka, izvore i iznos financijske potpore za energetske objekte povlaštenog proizvođača toplinske energije, utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 10.

(1) Energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost proizvod­nje toplinske energije može ugovarati prodaju toplinske energije izrav­no s povlaštenim kupcima.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka zaključuje se nakon što ugovorne strane dobiju suglasnost energetskog subjekta koji obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije.

(3) Stranka kojoj je uskraćena suglasnost iz stavka 2. ovoga članka može izjaviti žalbu Agenciji. Rješenje Agencije je konačno.

 

B) Distribucija toplinske energije

 

Članak 11.

(1) Jedinica lokalne samouprave, koja na svom distribucijskom području ima energetske objekte za distribuciju toplinske energije, dužna je osigurati trajno obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije.

(2) Jedinica lokalne samouprave i energetski subjekt za distribuciju toplinske energije dužni su osigurati kvalitetno obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije na načelima održivog razvitka, osigurati održavanje energetskih objekata u stanju funkcionalne sposobnosti i osigurati javnost rada.

Članak 12.

(1) Energetska djelatnost distribucije toplinske energije obavlja se na temelju koncesije ili na temelju ugovora o obavljanju djelatnosti.

(2) Koncesijom se može steći pravo obavljanja energetske djelatnosti distribucije toplinske energije te pravo izgradnje energetskih objekata za distribuciju toplinske energije.

(3) Energetski subjekt obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije korištenjem vlastitih energetskih objekata za distribuciju toplinske energije ili energetskih objekata koje koristi na temelju ugovora zaključenog s vlasnikom.

(4) Sadržaj i razina usluge koju je energetski subjekt dužan pružiti pri obavljanju energetske djelatnosti distribucije toplinske energije ne smije ovisiti o načinima korištenja energetskih objekata za distribuciju toplinske energije iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 13.

(1) Koncesiju za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije daje predstavničko tijelo ili drugo ovlašteno tijelo jedinice lokalne samouprave nakon provedenoga javnog natječaja.

(2) Dva ili više predstavničkih tijela, ili drugih ovlaštenih tijela jedinica lokalne samouprave, mogu zajedno provesti natječaj i dati koncesiju za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije na svom ili dijelovima svog područja.

Članak 14.

Koncesijom za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije određuje se energetski subjekt koji će kao koncesionar obavljati djelatnost, tehnički i prostorni obuhvat, opseg obavljanja djelatnosti, razdoblje važenja koncesije, te druga pitanja propisana ovim Zakonom.

Članak 15.

(1) Koncesija za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije daje se na vrijeme do 30 godina. Koncesijsko razdoblje započinje danom sklapanja ugovora o koncesiji.

(2) Koncesija se daje nakon provedenoga javnog natječaja koji sadrži:

1. namjenu koncesije (pobliže određivanje djelatnosti koja će se obavljati na temelju koncesije),

2. područje obavljanja djelatnosti,

3. vrijeme na koje se koncesija daje. Ako se tijekom koncesije širi područje obavljanja energetske djelatnosti distribucije toplinske energije unutar distribucijskog područja, posebno se označuju rokovi za pojedine faze proširenja područja,

4. rok u kojem koncesionar mora priključiti kupce na distribucijsku mrežu i započeti s isporukom toplinske energije kupcima, kad je udovoljeno tehničkim i koncesijskim uvjetima,

5. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

6. način određivanja cijene toplinske energije od koncesionara sukladno tarifnom sustavu,

7. način naplate isporučene toplinske energije od strane koncesionara,

8. oznaku jamstva za osiguranje financijskih sredstava za obavljanje djelatnosti, a osobito za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije,

9. dokaz o posjedovanju dozvole za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije,

10. dokaz kojim se može utvrditi poslovni ugled natjecatelja,

11. mjere zaštite okoliša,

12. druge obveze koncesionara,

13. uvjete otkaza ugovora o koncesiji,

14. rok trajanja natječaja,

15. podatke o mjestu, vremenu i načinu podizanja ili pregleda natječajne dokumentacije, predaji ponuda i javnom otvaranju ponuda,

16. udio korištenja povlaštenog proizvođača toplinske energije.

(3) Predstavničko tijelo, ili drugo ovlašteno tijelo jedinice lokalne sa­mouprave, utvrđuje i provodi natječaj za davanje koncesije te donosi odluku o davanju koncesije.

(4) Natječaj za davanje koncesije objavljuje se u »Narodnim novinama« i jednim dnevnim novinama koje se uobičajeno prodaju na distribucijskom području za koje se daje koncesija.

Članak 16.

(1) Odlukom o davanju koncesije određuje se ponuđač koji u pot­punosti udovoljava svim uvjetima iz natječaja, a čija je ponuda, na te­me­lju njegovoga poslovnog ugleda, ocjene sposobnosti za ostvarivanje koncesije, cijene i udjela korištenja povlaštenog proizvođača toplinske energije, ocijenjena najpovoljnijom.

(2) Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka predstavničko tijelo, ili drugo ovlašteno tijelo jedinice lokalne samouprave, i ponuđač zaključuju ugovor o koncesiji koji sadrži sve elemente iz članka 15. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 17.

Koncesija prestaje:

1. istekom vremena na koje je koncesija dana,

2. prestankom postojanja koncesionara,

3. u slučajevima iz članka 18. stavka 1. točke 2. Zakona o energiji,

4. otkazom ugovora o koncesiji,

5. sporazumom davatelja koncesije i koncesionara.

Članak 18.

Davatelj koncesije može otkazati ugovor o koncesiji ako koncesio­nar:

1. ne obavlja energetsku djelatnost sukladno odredbama ugovora o koncesiji,

2. ne plati naknadu za koncesiju u roku iz ugovora o koncesiji,

3. nakon isteka razdoblja za koje je izdana dozvola za obavljanje energetske djelatnosti ne dobije novu dozvolu,

4. u slučaju iz članka 18. stavka 1. točke 1. Zakona o energiji.

Članak 19.

(1) U slučaju da nema ponude, ili niti jedna ponuda ne ispunjava uvjete natječaja iz članka 15. stavka 2. ovoga Zakona, jedinica lokalne samouprave može zaključiti ugovor o obavljanju djelatnosti s energetskim subjektom za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije ako je isti u većinskom vlasništvu države ili jedinice lokalne samouprave.

(2) U slučaju da na distribucijskom području ne postoji energetski subjekt iz stavka 1. ovoga članka, jedinica lokalne samouprave dužna ga je osnovati i s njime zaključiti ugovor iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Na sadržaj i prestanak ugovora o obavljanju djelatnosti na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 16. stavka 2. i članka 17. i 18. ovoga Zakona.

(4) Ugovor o obavljanju djelatnosti zaključuje se na vrijeme do 15 godina, uz suglasnost Agencije.

Članak 20.

Energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije odgovoran je za:

1. razvitak, izgradnju, upravljanje, nadzor, vođenje pogona i održavanje energetskih objekata za distribuciju toplinske energije,

2. izradu planova izgradnje i razvoja toplinskog sustava, usklađenih s planovima i programima jedinice lokalne samouprave,

3. funkcionalnu ispravnost i pouzdanost energetskih objekata za distribuciju toplinske energije,

4. usklađeno djelovanje različitih energetskih objekata za distribuciju toplinske energije,

5. osiguravanje pristupa distribucijskoj mreži za treće osobe na reguliranoj osnovi,

6. ugovaranje toplinske energije prema planu za tekuću godinu, a u skladu s instaliranom snagom kapaciteta,

7. davanje informacija o budućim potrebama za toplinskom energijom te ostalih informacija potrebnih Agenciji,

8. marketing sustava, odnos s kupcima i statističko informiranje o poslovanju.

Članak 21.

Metodologija pravednog rasporeda troškova proizvodnje i distribu­cije toplinske energije između energetskih subjekata, primjenom od­govarajućih utjecajnih parametara (cijena energetskog goriva i kretanje cijena valuta na tržištu), utvrđuje se Tarifnim sustavom za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom.

Članak 22.

(1) Energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije dužan je omogućiti pristup na distribucijsku mrežu prema općim uvjetima za opskrbu toplinskom energijom.

(2) Stranka kojoj je odbijen pristup distribucijskoj mreži, ili koja ima prigovor na uvjete pristupa, može u roku od 15 dana od dana odbijanja pristupa izjaviti žalbu odnosno podnijeti prigovor na odobrene uvjete pristupa Agenciji. Rješenje Agencije je konačno.

(3) Stranka iz stavka 2. ovoga članka može financirati izgradnju izravnog voda koji gradi energetski subjekt za distribuciju toplinske energije uz suglasnost Agencije.

Članak 23.

(1) Tarifni kupci toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije ne mogu se izdvojiti iz toplinskog sustava bez suglasnosti energetskog subjekta za distribuciju toplinske energije i energetskog su­bjekta za opskrbu toplinskom energijom.

(2) Energetski subjekti iz stavka 1. ovoga članka dužni su dati suglas­nost tarifnom kupcu ukoliko to dozvoljavaju tehnički uvjeti i ako tarifni kupac pribavi suglasnost svih tarifnih kupaca na zajedničkom mjerilu toplinske energije.

(3) Energetski subjekti iz stavka 1. ovoga članka dužni su donijeti odluku o davanju suglasnosti za izdvajanje iz toplinskog sustava u roku od 60 dana od dana primitka zahtjeva.

(4) Stranka kojoj nije dana suglasnost iz stavka 1. ovoga članka može u roku od 15 dana od dana uskrate suglasnosti izjaviti žalbu Agenciji. Rješenje Agencije je konačno.

Članak 24.

(1) Vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu u objektu izgrađenom prije stupanja na snagu ovoga Zakona mogu radi racionalnijeg korištenja energije, uz suglasnost energetskog subjekta koji obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije, ugraditi uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije, uređaje za regulaciju odavanja topline i uređaje za mjerenje potrošnje toplinske energije.

(2) Energetski subjekt iz stavka 1. ovoga članka dužan je donijeti od­luku o davanju suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka u roku od 60 dana od dana primitka zahtjeva.

(3) Stranka kojoj je uskraćena suglasnost iz stavka 1. ovoga članka može izjaviti žalbu Agenciji. Rješenje Agencije je konačno.

(4) Ugradnja uređaja iz stavka 1. ovoga članka te modeli raspodjele i obračuna toplinske energije uređuju se Pravilnikom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju kojega donosi ministar.

Članak 25.

(1) Tarifnim sustavom za usluge energetskih djelatnosti proizvod­nje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom utvrđuje se na jedin­stven način za cijelo područje Republike Hrvatske vrsta korisnika s obzirom na ogrjevni medij, razdoblje isporuke, količina i dinamika potrošnje toplinske energije te tarifne stavke za obračun cijene toplinske energije.

(2) Visina tarifnih stavki ovisi o troškovima proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom distribucijskog područja.

 

C) Opskrba toplinskom energijom tarifnih kupaca

 

Članak 26.

(1) Pravo na obavljanje energetske djelatnosti opskrbe toplinskom energijom tarifnih kupaca ima onaj energetski subjekt kojem je dana koncesija za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije ili koji je zaključio ugovor o obavljanju djelatnosti pod uvjetom da je od Agencije prethodno dobio dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe toplinskom energijom.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost proizvodnje toplinske energije u tehnološkom procesu u kojem nema energetskih objekata za distribuciju toplinske energije, može obavljati energetsku djelatnost opskrbe toplinskom energijom pod uvjetom da je od Agencije dobio dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe toplinskom energijom.

Članak 27.

(1) Energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost opskrbe toplinskom energijom jamči kontinuitet i pouzdanost sustava opskrbe toplinskom energijom u dogovoru s energetskim subjektom koji obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije.

(2) Energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost opskrbe toplinskom energijom odgovoran je za osiguranje dovoljne količine i kvalitete toplinske energije za potrebe tarifnih kupaca i osiguranje obav­ljanja energetske djelatnosti opskrbe toplinskom energijom na svojem području.

Članak 28.

(1) Građevine izgrađene bez građevinske dozvole ili drugoga odgovarajućeg akta na temelju kojega se može graditi građevina ne smiju se priključiti na energetski objekt za distribuciju toplinske energije, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevina prema posebnom zakonu.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na građevine koje su izgrađene bez građevinske dozvole, ali za koje se prema odredbama posebnog propisa smatra da su izgrađene na temelju građevinske dozvole.

 

III. POVLAŠTENI KUPAC

 

Članak 29.

(1) Povlašteni kupac može slobodno izabrati energetski subjekt za proizvodnju toplinske energije.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona status povlaštenog kup­ca stječe kupac koji u kalendarskoj godini ima potrošnju koja odgovara zakupljenoj toplinskoj snazi u vremenu od najmanje 3 700 vršnih sati ili više od 15% ukupno distribuirane pare ili vrele vode na distribucijskom području u prethodnoj kalendarskoj godini.

(3) Povlašteni kupac ne može izgubiti svoj status u godini u kojoj zadržava potrošnju na temelju koje mu je odobren status povlaštenog kupca.

 

IV. NADZOR

 

Članak 30.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona obavljaju Državni inspektorat i drugi nadležni inspektori prema posebnim propisima.

Članak 31.

Ako inspektori Državnog inspektorata, ili drugi nadležni inspektori prema posebnim propisima, pri obavljanju inspekcijskog nadzora utvrde da energetski subjekt ne obavlja energetsku djelatnost, a kupac toplinske energije ne koristi toplinsku energiju u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, osim ovlaštenja sukladno općim propisima, imaju ovlaštenje rješenjem:

– narediti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka, uz određivanje roka za njihovo otklanjanje,

– zabraniti gradnju proizvodnog objekta ako nije pribavljeno odobrenje za gradnju proizvodnog objekta,

– narediti obustavu daljnje gradnje ili korištenja energetskog objek­ta, odnosno obustavu opskrbe energijom ili korištenje energije ako se oprema za energetske objekte ne proizvodi, a ti objekti ne grade, ne koriste ili ne održavaju sukladno odobrenoj ili potvrđenoj dokumentaciji prema posebnim tehničkim ili drugim propisima, i ako zbog toga postoji neposredna opasnost za stabilnost i sigurnost energetskih objekata, zdravlje ili život ljudi ili sigurnost prometa ili susjednih građevina.

 

V. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 32.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj energetski subjekt koji:

– ugovori prodaju toplinske energije s povlaštenim kupcem bez suglasnosti energetskog subjekta koji obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije (članak 10. stavak 2.),

– obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije na području za koje je drugom energetskom subjektu dana koncesija ili s kojim je zaključen ugovor o obavljanju djelatnosti (članak 12. stavak 1.),

– obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije ili energetsku djelatnost opskrbe toplinskom energijom bez koncesije ili ugovora o obavljanju djelatnosti (članak 12. stavak 1. i članak 26. stavak 1.),

– ne obavlja djelatnost sukladno uvjetima koncesije (članak 15. stavak 2.),

– ne postupa sukladno odredbi članka 20. stavka 1. ovoga Zakona,

– utvrdi i razgraniči troškove nastale distribucijom toplinske energije mimo Tarifnog sustava (članak 21.),

– ne omogući pristup na distribucijsku mrežu prema općim uvjetima za opskrbu toplinskom energijom (članak 22. stavak 1.),

– je stekao pravo na obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije, a nije osigurao obavljanje energetske djelatnosti opskrbe toplinskom energijom (članak 26.),

– obavlja energetsku djelatnost opskrbe toplinskom energijom bez dozvole Agencije (članak 26. stavak 2.),

– ne postupa sukladno odredbi članka 27. ovoga Zakona,

– priključi građevinu na mrežu bez građevinske dozvole ili drugoga odgovarajućeg akta na temelju kojega se može graditi građevina (članak 28. stavak 1.),

– ako ne postupa prema rješenju inspektora (članak 31.),

– koji ne postupa sukladno odredbi članka 36. stavka 1. i 2. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba energetskog subjekta.

(3) Uz novčanu kaznu za prekršaj može se energetskom subjektu koji je počinio dva ili više prekršaja iz stavka 1. ovoga članka, ili koji u razdoblju od godine dana ponovi dva ili više puta prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja energetske djelatnosti u trajanju do godine dana, a odgovornoj osobi energetskog subjekta može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja istih poslova u trajanju do godine dana.

Članak 33.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj tarifni kupac toplinske energije pravna osoba koji se bez suglasnosti energetskog subjekta za distribuciju toplinske energije izdvojio iz toplinskog sustava (članak 23. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj tarifni kupac toplinske energije fizička osoba koji se bez suglasnosti energetskog subjekta za distribuciju toplinske energije izdvojio iz toplinskog sustava (članak 23. stavak 1.).

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 34.

(1) Energetski subjekti koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju energetsku djelatnost distribucije toplinske energije nastavljaju obavljati energetsku djelatnost distribucije toplinske energije i energetsku djelatnost opskrbe toplinskom energijom tarifnih kupaca do zaključivanja ugovora o koncesiji ili ugovora o obavljanju djelatnosti, ali najdulje godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ako se energetske djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju na temelju koncesije, koncesionar nastavlja obavljati tu djelatnost do isteka roka na koji je dana koncesija i pod uvjetima iz ugovora o koncesiji.

Članak 35.

Izgradnja energetskih objekata započetih prije stupanja na snagu ovoga Zakona nastavit će se i dovršiti po odredbama zakona prema kojima je pokrenut postupak izgradnje.

Članak 36.

(1) Priključenje na energetski objekt za distribuciju toplinske energije objekata izgrađenih nakon stupanja na snagu ovoga Zakona izvest će se na način da svaki posebni dio objekta koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu ima ugrađen zaseban uređaj za regulaciju protoka toplinske energije i zaseban uređaj za mjerenje potrošnje toplinske energije.

(2) U roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona energetski subjekt nadležan za distribuciju toplinske energije dužan je o svom trošku ugraditi uređaje za regulaciju protoka toplinske energije i uređaje za mjerenje potrošnje toplinske energije u svim toplinskim stanicama.

Članak 37.

(1) Ministar će propise iz članka 9. stavka 3. i članka 24. stavka 4. ovoga Zakona donijeti u roku od 6 mjeseci, a propis iz članka 8. u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Vlada Republike Hrvatske će propis iz članka 9. stavka 7. ovoga Zakona donijeti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 38.

(1) Predstavnička tijela, ili druga ovlaštena tijela jedinica lokalne samouprave, dužna su uskladiti svoje akte s ovim Zakonom u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Akti predstavničkih tijela, ili drugih ovlaštenih tijela jedinica lokalne samouprave, koji nisu usklađeni s odredbama ovoga Zakona, prestaju važiti na dan isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Članak 6. ovoga Zakona primjenjuje se od dana donošenja razvojnih dokumenata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donesenih sukladno Zakonu o energiji.

Članak 39.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst 82/04., 110/04. i 178/04.).

Članak 40.

Do stupanja na snagu podzakonskih akata iz članka 38. stavka 1. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/01. i 177/04.) i članka 8., članka 9. stavka 3. i 7. i članka 24. stavka 4. ovoga Zakona, primjenjuju se podzakonski akti koji uređuju pitanja energetske djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Članak 41.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 363/02/04-01/02

Zagreb, 18. ožujka 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.