Zakon o izmjeni Zakona o područjima posebne državne skrbi

NN 42/2005 (1.4.2005.), Zakon o izmjeni Zakona o područjima posebne državne skrbi

HRVATSKI SABOR

813

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o područjima posebne držav­ne skrbi, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. ožujka 2005. godine.

Broj: 01-081-05-1137/2

Zagreb, 23. ožujka 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Članak 1.

U Zakonu o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 44/96., 57/96., 124/97., 78/99., 73/00., 87/00., 127/00., 94/01. i 88/02.) članak 14. a mijenja se i glasi:

»Porezni prihodi s naslova poreza na dohodak i poreza na dobit koji se ostvare na području posebne državne skrbi, a prema članku 45. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02. i 147/03.) pripadaju državnom proračunu, prihodi su jedinica lokalne samouprave na područjima posebne državne skrbi.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narod­nim novinama«.

Klasa: 015-02/05-01/02

Zagreb, 18. ožujka 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.