Zakon o izmjeni Zakona o brdsko-planinskim područjima

NN 42/2005 (1.4.2005.), Zakon o izmjeni Zakona o brdsko-planinskim područjima

HRVATSKI SABOR

814

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o brdsko-planinskim područjima kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. ožujka 2005. godine.

Broj: 01-081-05-1138/2

Zagreb, 23. ožujka 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

Članak 1.

U Zakonu o brdsko-planinskim područjima (»Narodne novine«, br. 12/02., 32/02. i 117/03.) članak 7.c mijenja se i glasi:

»Porezni prihodi s naslova poreza na dohodak i poreza na dobit koji se ostvare na području jedinica lokalne samouprave koje imaju status brdsko-planinskih područja, a prema članku 45. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02. i 147/03.) pripadaju državnom proračunu, prihodi su jedinica lokalne samouprave koje imaju status brdsko-planinskog područja«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narod­nim novinama«.

Klasa: 015-01/05-01/03

Zagreb, 18. ožujka 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.