Zakon o dopunama Zakona o Financijskoj agenciji

NN 42/2005 (1.4.2005.), Zakon o dopunama Zakona o Financijskoj agenciji

HRVATSKI SABOR

815

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIJSKOJ AGENCIJI

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o Financijskoj agenciji, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. ožujka 2005. godine.

Broj: 01-081-05-1139/2

Zagreb, 23. ožujka 2005.

PredsjednikRepublike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA OFINANCIJSKOJ AGENCIJI

Članak 1.

U Zakonu o Financijskoj agenciji (»Narodne novine«, br. 117/01. i 60/04.), iza članka 4., dodaju se članci 4.a, 4.b, 4.c i 4.d koji glase:

»Članak 4.a

Agencija je ovlaštena pružati usluge poduzetnicima i drugim prav­nim i fizičkim osobama u ostvarivanju njihovih zakonom propisanih prava i obveza, usluge pribavljanja podataka, isprava, odobrenja i drugih akata elektroničkim putem od nadležnih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, a po potrebi i usluge dostavljanja tih podataka, isprava i akata tijelima nadležnim za odlučivanje o zahtjevima i drugim podnescima naručitelja usluga.

Članak 4.b

Poslove iz članka 4.a ovoga Zakona, Agencija obavlja na temelju pi­sane ovlasti naručitelja usluga o povjeravanju poslova, a obvezna je pri­hvatiti obavljanje poslova za koje ima osigurane stručne, tehničke i druge pretpostavke.

Članak 4.c

Agencija je ovlaštena obavljati administrativno-tehničke poslove u vezi osiguravanja elektroničkog povezivanja tijela državne uprave, drugih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) sa­mouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima.

Članak 4.d

Poslove iz članka 4.a ovoga Zakona koje će Agencija obavljati za naručitelje usluga, te poslove iz članka 4.c ovoga Zakona, utvrdit će ured­bom Vlada Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.«

Članak 2.

U članku 6. iza riječi: »članka 3., 4.« briše se slovo »i«, te se dodaju riječi: »4.a i«.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-02/05-01/01

Zagreb, 18. ožujka 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.