Pravilnik o dopunama Pravilnika o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze

NN 42/2005 (1.4.2005.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

821

Na temelju članka 2. stavak 6. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NACIONALNOJ LISTI PRIZNATIH KULTIVARA VINOVE LOZE

Članak 1.

U Pravilniku o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (»Narodne novine« br. 159/04, 14/05) u članku 5. točka 8. iza riječi: »trebbiano toscano« briše se točka i stavlja zarez te dodaju riječi: »verduzzo, ancellotta, tocai friulano.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-01/1

Urbroj: 525-1-05-2

Zagreb, 24. ožujka 2005.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.