Pravilnik o izboru, načinu i postupku ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata 100 I. skupine

NN 43/2005 (4.4.2005.), Pravilnik o izboru, načinu i postupku ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata 100 I. skupine

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

827

Na temelju članka 108. točke 9., a u svezi s člancima 85. i 86. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04.), potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, donosi

PRAVILNIK

O IZBORU, NAČINU I POSTUPKUOSTVARIVANJA PRAVA OSOBA KOJE PRUŽAJU NJEGU I POMOĆ HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA 100% I. SKUPINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti koje trebaju ispunjavati osobe da bi mogle pružati potrebnu njegu i pomoć hrvatskome ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata 100% I. skupine (u daljnjem tekstu:HRVI), postupak za ostvarivanje prava iz predmetnog odnosa i mjerila za sam izbor, te način ostvarivanja prava na naknadu plaće, prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, doplatka za djecu i prava na zapošljavanje.

Članak 2.

Pravo na naknadu plaće, prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, prava na doplatak za djecu, prava za vrijeme nezaposlenosti na temelju članka 85. stavka 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ostvaruje njegovatelj koji pruža usluge njege i pomoći HRVI kao zaposlena osoba prema poseb­nim propisima (u daljnjem tekstu: njegovatelj).

Članak 3.

Prava propisana ovim Pravilnikom ostvaruju i koriste, u pravilu, državljani Republike Hrvatske.

Iznimno, prava iz stavka 1. ovog članka mogu ostvariti i koristiti stranci ako ispunjavaju uvjete iz posebnih zakona i ovog Pravilnika.

II. OSOBA KOJA PRUŽA NJEGU I POMOĆ

– NJEGOVATELJ –

Članak 4.

Status njegovatelja može ostvariti osoba koja je:

– član obitelji HRVI, osim djeteta, odnosno studenta dok ima status redovnog učenika, odnosno studenta,

– nezaposlena osoba,

– umirovljenik, osim korisnika starosne ili invalidske mirovine ostvarene po osnovi opće nesposobnosti za rad,

– stranac.

Članak 5.

Članom obitelji HRVI, u smislu ovog Pravilnika, smatra se bračni i izvanbračni drug, djeca HRVI, posvojenik, posvojitelj, pastorčad, roditelji, maćeha, očuh, te brat i sestra.

Članak 6.

Status njegovatelja ne može ostvariti osoba:

– kojoj je oduzeta poslovna sposobnost,

– kojoj je uskraćeno roditeljsko pravo odnosno skrbništvo,

– koja pored prava na starosnu ili invalidsku mirovinu koristi doplatak za tuđu njegu i pomoć.

Članak 7.

Za stjecanje statusa njegovatelja izabrana osoba mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– opća psihofička i zdravstvena sposobnost,

– da nije osuđivana niti se protiv nje vodi kazneni postupak,

– da joj nije oduzeto roditeljsko pravo, odnosno skrbništvo,

– da nije u radnom odnosu, odnosno da ne obavlja samostalnu gospodarsku, profesionalnu ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva

– da je osposobljena za pružanje usluga njege i pomoći.

III. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Članak 8.

O statusu njegovatelja i ostvarivanju prava po toj osnovi rješava u prvom stupnju nadležan ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) uprave, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba.

Članak 9.

Zahtjev za uslugom osobe za pružanje njege i pomoći podnosi HRVI te predlaže osobu ili osobe za status njegovatelja.

Zahtjev se podnosi mjesnome nadležnom uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) uprave, odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba.

U slučaju kada HRVI koji je podnio zahtjev za izbor njegovatelja, ne predloži osobu za taj izbor, ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) uprave, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba zatražit će od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da predlože njegovatelja.

Obrazac zahtjeva sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 10.

Zaprimanjem zahtjeva iz članka 9. ovog Pravilnika mjesno nad­ležan ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) uprave, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba upućuje predloženu osobu ili osobe liječniku specijalistu medicine rada na ocjenu opće psihofizičke i zdravstvene sposobnosti za pružanje usluga njege i pomoći HRVI.

Članak 11.

Predloženi njegovatelji moraju proći tečaj osposobljavanja za pružanje njege i pomoći, koje organizira Zdravstvena ustanova s kojom je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti potpisalo ugovor.

Pohađanja tečaja iz stavka 1. ovog članka oslobođene su osobe zdravstvene struke predložene za njegovatelje, odnosno one predložene osobe koje su već ranije prošle tečaj osposobljavanja za pružanje njege i pomoći.

Tečaj osposobljavanja iz stavka 1. ovog članka može trajati najviše pet dana.

Nakon završetka tečaja osposobljavanja za pružanje njege i pomoći zdravstvena ustanova organizira provjeru znanja polaznika tečaja.

Zdravstvena ustanova polaznicima koji su uspješno završili tečaj izdaje potvrdu.

Članak 12.

Osoba predložena za status njegovatelja dužna je mjesno nadležnom uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) uprave, odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) AKO JE NEZAPOSLENA

– rodni list,

– domovnicu,

– potvrdu Centra za socijalni skrb da osobi nije oduzeta poslovna sposobnost, odnosno roditeljsko pravo,

– suglasnost HRVI ako nije sam predložio njegovatelja,

– potvrdu o nekažnjavanju,

– potvrdu o nezaposlenosti,

– radnu knjižicu,

– kratak životopis,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

– potvrdu da nije zdravstveno osigurana po osnovi zaposlenja, samostalne gospodarske, profesionalne ili djelatnosti poljoprivrede i šumarstva

– broj štedne knjižice odnosno tekućeg računa na koji želi da mu bude uplaćivana naknada plaće

b) AKO JE UMIROVLJENIK

– rodni list,

– domovnicu,

– potvrdu Centra za socijalnu skrb da osobi nije oduzeta poslovna sposobnost, odnosno roditeljsko pravo,

– suglasnost HRVI, ako nije sam predložio njegovatelja,

– potvrdu o nekažnjavanju,

– rješenje o stjecanju prava na mirovinu,

– kratak životopis,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

– potvrdu da nije korisnik doplatka za tuđu njegu i pomoć,

– broj štedne knjižice odnosno tekućeg računa na koji želi da mu bude uplaćivana naknada plaće.

Ako predložena osoba iz stavka 1. ovog članka nije državljanin Republike Hrvatske, mora uz potrebnu dokumentaciju priložiti i preslik radne dozvole.

MJERILA ZA IZBOR

Članak 13.

Cjelokupni spis predmeta s dokumentacijom propisanom u članku 12. ovog Pravilnika zajedno s liječničkom potvrdom o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, potvrdom o završetku osposobljavanja, mjesno nadležan ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) uprave, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba dostavlja Stručnoj komisiji za davanje mišljenja o izboru njegovatelja Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Stručna komisija za davanje mišljenja o izboru njegovatelja u roku od osam dana od zaprimanja predmeta daje mišljenje:

– o odabiru njegovatelja u slučajevima kada je predloženo više njegovatelja

– o ispunjavanju uvjeta i nadnevku utvrđivanja statusa njegovatelja.

Prilikom donošenja mišljenja iz stavka 1. ovog članka Stručna komisija mora se rukovoditi sljedećim kriterijima:

– viši stupanj stručne osposobljenosti u zdravstvenoj struci

– boljem psihofizičkom stanju

– boljom komunikativnošću.

Članak 14.

Članove Stručne komisije za davanje mišljenja o izboru njegovatelja, imenuje ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Članak 15.

Mjesno nadležan ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) uprave, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba dužno je, u roku osam dana od primitka mišljenja Stručne komisije, donijeti rješenje o izboru njegovatelja.

U rješenju o izboru njegovatelja obavezno se moraju navesti osobni podaci o HRVI kojem se pruža navedena usluga.

Status njegovatelja vremenski je sukladan trajanju utvrđenog statusa HRVI i može trajati određeno i neodređeno vrijeme.

U rješenju iz stavka 1. ovog članka mora se navesti i trajanje usluge na način da se usluga pruža dok ne nastupe okolnosti iz članka 17. ovog Pravilnika.

Dva primjerka konačnog rješenja iz stavka 1. ovoga članka zajedno s preslikom spisa, mjesno nadležano ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) uprave, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba dostavlja Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Članak 16.

Rješenje iz članka 15. postaje konačno istekom žalbenog roka od 15 dana, odnosno ako je izjavljena žalba nakon donošenja rješenja Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

IV. POČETAK, TRAJANJE I PRESTANAK PRAVA

Članak 17.

Rješenjem mjesno nadležnog ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) uprave, odnosno nadležnoga upravnog tijela Grada Zagreba, utvrđuje se početak, trajanje i prestanak prava izabrane osobe u statusu njegovatelja.

Početak prava na usluge njegovatelja pripadaju od prvoga dana idućeg mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava.

Izabrana osoba u statusu njegovatelja koja iz opravdana razloga ne može stupiti na rad dana navedenog u rješenju iz stavka 1. ovog članka, dužna je o tome u roku tri dana, izvijestiti mjesno nadležni ured držav­ne uprave u jedinici područne (regionalne) uprave, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka pristupa se novom izboru od predloženih osoba za status njegovatelja.

Članak 18.

Danom stjecanja statusa njegovatelja, izabrana osoba ostvaruje pravo:

– na naknadu plaće u iznosu osobne invalidnine HRVI;

– na mirovinsko osiguranje,

– na zdravstveno osiguranje,

– na doplatak za djecu.

Članak 19.

Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine« broj: 27/01), kao ni prava propisana Kolektivnim ugovorom o državnim službenicima i namještenicima ne primjenjuju se na osobe sa statusom njegovatelja.

Članak 20.

Prestanak prava izabrane osobe u statusu njegovatelja nastupa:

– kada hrvatski branitelj izgubi status HRVI, danom gubitka tog statusa na temelju konačna rješenja,

– kada HRVI zatraži promjenu osobe u statusu njegovatelja – zadnjim danom mjeseca u kojem je zatražena promjena osobe u statusu njegovatelja,

– ako nastupi okolnost koja predstavlja zakonsku prepreku za obavljanje poslova usluge njege i pomoći HRVI zadnjim danom u mjesecu kada je nastupila okolnost koja predstavlja zakonsku zapreku,

– na vlastiti zahtjev izabrane osobe u statusu njegovatelja zadnjim danom u mjesecu kada je podnesen taj zahtjev,

– u slučaju smrti HRVI – danom smrti HRVI,

– u slučaju smrti njegovatelja – danom smrti.

Članak 21.

Osoba nakon prestanka pružanja usluge njege i pomoći ostvaruje novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti sukladno Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narod­ne novine« br: 32/02., 86/02., 114/03. i 151/03.)

Članak 22.

Osoba u statusu njegovatelja koja je stupila na bolovanje sukladno članku 22. stavku 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narod­ne novine« broj 94/01. i 177/04.) dužna je o tome u roku 24 sata mjesno nadležnom uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) uprave, odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba, dostaviti pisanu obavijest o trajanju bolovanja na tiskanici propisanoj člankom 116. stavkom 3. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« 93/03. i 174/04.).

Ako bi bolovanje prema pisanoj obavijesti iz stavka 1. ovog članka trebalo trajati duže od 42 dana, neovisno o tome isplaćuje li se za te dane osobi njegovatelju naknada plaće zbog bolovanja na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ili državnog proračuna, njegovatelju se za razdoblje od 43. dana do prestanka bolovanja, rješenjem mjesnoga nadležnog ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) uprave, odnosno nadležnoga upravnog tijela Grada Zagreba, utvrđuje mirovanje prava po osnovi statusa njegovatelja, a za HRVI pristupa se izboru zamjenskog njegovatelja.

HRVI za vrijeme bolovanja njegovatelja u trajanju do 42 dana ima pravo na smještaj u zdravstvenu ustanovu za medicinsku rehabilitaciju na temelju odluke nadležnog Povjerenstva Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Osoba u statusu njegovatelja za vrijeme bolovanja ima pravo na naknadu plaće sukladno propisima iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja.

Članak 23.

Naknada plaće za pružanje usluge njege i pomoći izabranoj osobi u statusu njegovatelja isplaćuje se u mjesečnim iznosima i to unazad putem tekućeg računa, odnosno štedne knjižice.

Osim prava na naknadu plaće njegovatelju se vrijeme pružanja usluge njege i pomoći uračunava u mirovinski staž, a što je ujedno osnova za ostvarivanje materijalnih prava za vrijeme nezaposlenosti i svojstvo osiguranika s pravom na zdravstveno osiguranje.

Članak 24.

Za vrijeme dok HRVI koristi usluge za medicinsku rehabilitaciju u zdravstvenoj ustanovi, dulje od 21 dan (zbog bolesti, medicinske odnosno fizikalne rehabilitacije), izabrana osoba u statusu njegovatelja ne ostvaruje pravo na naknadu plaće.

Članak 25.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti na temelju rješenja iz članka 15. ovog Pravilnika, isplatit će naknadu plaće njegovateljima, uplaćivati doprinose na naknadu plaće i iz plaće sukladno posebnim propisima.

Članak 26.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti obavlja poslove prijave, odnosno odjave njegovatelja iz članka 18. ovog Pravilnika, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, odnosno Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje s time da je u obama slučajevima obveznik doprinosa Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti upisuje podatke o početku i prestanku osiguranja tih osoba u radne knjižice.

Članak 27.

Troškove u vezi s ocjenjivanjem psihofizičke i zdravstvene sposobnosti predložene osobe za pružanje njege i pomoći, troškove tečaja za osposobljavanje za pružanje njege i pomoći, te drugi troškovi (putni troškovi) ostvarivanja prava po ovom Pravilniku snosi Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

U postupku za ostvarivanje prava po ovom Pravilniku primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje se primjenjivati Pravilnik o izboru, načinu i postupku ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima 100% I. skupine (»Narodne novine« broj: 54/02., 10/03., 23/03. i 106/04.).

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 030-02/05-0001/7

Urbroj: 519-03/1-1-05-5

Zagreb, 7. ožujka 2005.

Potpredsjednica

Vlade Republike Hrvatske i

ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

 

 

ZAHTJEV ZA USLUGOM OSOBE ZA PRUŽANJE NJEGE I POMOĆI

 

 

__________________________ iz ____________________

(ime, ime oca i prezime korisnika)

__________________________, rođen__________________

(adresa prebivališta – boravišta)

____________________________ .

(rješenje HRVI iz Domovinskog rata)

 

Predlažem sljedeću osobu ili osobe za pružanje njege i pomoći i to sljedećim rasporedom:

 

1. __________________________

2. __________________________

3. __________________________

 

 

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

________________________

 

 

U _____________, ____________ 200__. godine