Pravilnik o dodjeli stambenog kredita članovima obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata

NN 43/2005 (4.4.2005.), Pravilnik o dodjeli stambenog kredita članovima obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

828

Na temelju članka 108. stavka 1. točke 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« 174/04.), potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti donosi

PRAVILNIK

O DODJELI STAMBENOG KREDITA ČLANOVIMA OBITELJI SMRTNO STRADALOGA,ZATOČENOGA ILI NESTALOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA

UVOD

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje iznos kredita za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članova obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i članova uže obitelji umrloga HRVI iz Domovinskog rata, za iznos za koji polaznu osnovu čine karakteristike i vrijednost etalonskog stana i čiji se iznos određuje od izračunske cijene po m2 korisne površine etalonskog stana, način rada Stručne komisije te oblik i sadržaj obrasca zapisnika Stručne komisije i obrasca Tehničkog opisa građevine.

ETALONSKA GRAĐEVINA

Članak 2.

Etalonskim stanom, u smislu ovoga Pravilnika, podrazumijeva se stan u etalonskoj stambenoj građevini izgrađenoj prema važećim tehničkim propisima i normativima čije su osnovne karakteristike:

1. konstrukcija objekta s pokrovom

– konstrukcija objekta oslonjena na trakaste temelje ili temelje samce izvedene od betona ili armiranog betona: zidovi izvedeni od blok-opeke s betonskim serklažima ili serklažima od armiranog betona: stropovi izvedeni kao puna ploča ili polumontažna stropna konstrukcija: stubište izvedeno od armiranog betona, krovište je od drvenih grednika: krov pokriven crijepom

2. pregrade

– pregradni zidovi izvedeni od pune ili šuplje opeke u debljini od 7 do 12 cm

3. fasada

– fasada izvedena od toplinske izolacije (okipor 5 cm i kamena vuna 5 cm ili toplinska žbuka 6 cm) i završni sloj plastične žbuke

4. vrata

– vrata izrađena od drvenog sendviča obloženog hrastovim furnirom: dovratnik izrađen od smrekova drveta I. klase: krilo oličeno lakom, a dovratnici lazurnom bojom ili lakom

5. prozori

– prozori izrađeni od smrekovog drveta I. klase, ostakljeni izo-staklom (5/12/5), te zaštićeni lazurnom bojom ili oličeni lakom za drvo: na prozorima izvedena sunčana zaštita od »eslinger« PVC-roleta

6. limarija

– limarija izrađena od pocinčana lima, sastoji se od žljebova, rubnih lajsni, opšava dimnjaka, odvodnih cijevi i prozorskih klupčica

7. podovi

– podovi izvedeni od lamel-parketa na estrih-podlozi na 80% površine stana, na 20% površine stana podovi izvedeni od keramičkih pločica

8. zidna obloga

– zidna obloga izvodi se od produžene žbuke i keramičkih pločica u kupaonici, WC-u i kuhinji

9. vodovod

– vodovod izveden od pocinčanih zaštićenih (filc-trakom) cijevi priključenih na vodovodnu mrežu, na sve ispuste (umivaonik, sudoper, kada i sl.) montirana kromirana dvoručna armature; sanitarija izvedena od bijele keramike, osim kade koja je limena: u WC-u montiran plastični niskomontažni kotlić, a u kupaonici odvodna armatura holonder slavina za priključak stroja za pranje rublja

10. kanalizacija

– temeljni razvod kanalizacije izveden od lijevanoželjeznih cijevi, a ostali razvodi od PVC-cijevi

11. električna instalacija

a) instalacija jake struje:

– napajanje električnom energijom iz niskonaponske kabelske mreže

– izveden glavni priključni ormarić i glavna razvodna ploča

– razvod instalacije P-vodičima u plastičnim cijevima

- broj priključnica i razvodnih mjesta po DUSI-normi

b) instalacija slabe struje:

– izvedene TV i UKV-instalacija, električno zvono, portafon, telefonska instalacija

c) gromobranska instalacija:

– izvedena po sistemu Faradejeva kaveza

– spojena sa zaštitnim uzemljenjem

– međusobno povezane sve metalne mase

d) zaštitno uzemljenje:

– zaštita od visokog napona izvedena sistemom nulovanja

– u sanitarnom čvoru izvedena instalacija izjednačenja potencijala

– instalacija centralnog grijanja spojena na instalaciju izjednačenja potencijala

12. instalacija grijanja

– instalacija centralnog grijanja izvedena od crnih cijevi: grijaće tijelo je aluminijski radijator: pogonska jedinica je kotao na kruto gorivo, lož ulje ili plin: za centralno pripremanje tople vode i vode za zagrijavanje izvodi se kotlovnica sa skladištem za gorivo.

VRSTE I VRIJEDNOSTI STAMBENIH KREDITA

Članak 3.

Izračunska cijena m2 etalonskog stana sastoji se od zbroja cijene građenja (pripremni radovi, građevinski radovi, ugradnja i montaža opreme i gotovih građevinskih elemenata) konstruktivnih elemenata etalonskog stana.

Članak 4.

Vrijednost etalonskog stana utvrđuje ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Vrijednost etalonskog stana utvrđuje se u iznosu 700 eura po m2 neto-korisne površine stana u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan isplate.

Etalonska cijena iz stavka 1. ovog članka koristi se kao etalonska vrijednost do završetka programa stambenog zbrinjavanja osoba iz članka 36. stavka 3. Zakona.

Članak 5.

Stambeni kredit se odobrava uz sljedeće uvjete:

1. – za kupnju

– za izgradnju

– za razliku u površini   m2 – do 700 EUR

2. – za nadogradnju, nastavak izgradnje

i dovršenje obiteljske kuće

– za poboljšanje uvjeta stanovanja m2 – do 400 EUR

Članak 6.

Pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita ostvaruje se ako osoba iz članka 36. stavka 3. i stavka 8. Zakona nema sljedeće zapreke za ostvarivanje istog:

– ako ima u vlasništvu odgovarajući stan ili kuću

– ako takav stan ili kuću koristi u svojstvu zaštićenog najmoprimca na neodređeno vrijeme

– ako je imala stan ili kuću u vlasništvu koju je prodala, darovala, zamijenila ili na drugi način otuđila nakon početka Domovinskog rata

– ako je na temelju Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo to isto pravo ustupila drugom stanaru i na navedeni način tom drugom stanaru omogućila kupnju stana po povoljnijim uvjetima

– ako se odrekla nasljedstva kuće ili stana prema propisima o nasljeđivanju, odnosno da je drugom ustupila ili diobenim ugovorom zamijenila svoj nasljedni dio kuće ili stana za drugo stvarno pravo

– ako je stambeno zbrinuta putem Zakona o obnovi na način da je obnovljena kuća ili stan bila IV., V. ili VI. kategorija oštećenja, a na istoj su navedene I. – V. faza obnove

– ako je stambeno zbrinuta dodjelom stana, odnosno stambenog kredita prema ranije važećem Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

STRUČNA KOMISIJA

Članak 7.

Stručna komisija može raditi u sastavu od najmanje dva člana koje rješenjem imenuje ministrica na prijedlog svojeg pomoćnika za stambeno zbrinjavanje.

Članak 8.

Stručna komisija nakon izlaska na stambenu građevinu putem Zapisnika utvrđuje sljedeće:

– postojanje stana ili kuće u vlasništvu podnositelja zahtjeva za dodjelu kredita

– veličinu stana ili kuće podnositelja zahtjeva za dodjelu kredita

– stanje stana ili kuće podnositelja zahtjeva za dodjelu kredita koje se određuje odstupanjem promatranog stana ili kuće od etalonskog stana ili građevine.

Postojanje stana ili kuće u vlasništvu podnositelja zahtjeva za dodjelu kredita utvrđuje se na temelju izvatka iz gruntovnice ili nekim od ugovora o stjecanju nekretnine ili građevinskom dozvolom i izvatkom iz katastra.

Veličina stana ili kuće utvrđuje se na temelju pravno valjanih dokumenata ili izmjerom. U slučaju izmjere primjenjuju se sljedeći koeficijenti prilikom obračuna površina:

– zatvorene prostorije i niše

1,00

– lođe

0,75

– pokrivene terase

0,50

– balkoni, otvorene terase, ravni prohodni krovovi i trijemovi

0,25

– prostori sa slabijom obradom zidova i plafona kao produžetak

 

   stepenišnog prostora, podrumski prostori, garaže

0,75

– neobrađeni dio tavana visine veće od 2,00 m

 0,35

– neobrađeni dio tavana visine 1,00 – 2,00 m

 0,20

– neobrađeni dio tavana visine ispod 1,00 m

0,20

– stambeni prostori u potkrovlju visine 2,00 – 2,40 m

 0,75

– stambeni prostori u potkrovlju visine 1,00 – 2,00 m

 0,50

– stambeni prostori u potkrovlju visine ispod 1,00 m

 0,00.

Stanje građevine utvrđuje se ispunjavanjem obrasca Tehničkog opi­sa građevine (prilog 2).

Kod utvrđivanja stanja kuće promatra se kompletni dio građevine, a kod utvrđivanja stanja stana promatra se cijela građevina za stavke 1 – 5 Tehničkog opisa građevine i stavke 6 – 16 samo u stanu.

Članak 9.

Ako Stručna komisija prilikom pregleda utvrdi da stan ili kuća ne odgovara vrsti kredita za koji je podnesen zahtjev, ima pravo promijeniti vrstu kredita koji će se dodijeliti nositelju prava na kredit. O izvršenoj promjeni vrste kredita Ministarstvo će pismenim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva i zatražiti njegovu suglasnost s obavljenom promjenom.

Članak 10.

Zapisnik i Tehnički opis građevine, nakon izrade, Stručna komisija dostavlja u Ministarstvo koje obrađuje vrijednost kredita po m2 stambene površine na sljedeći način:

a) ako se dodjeljuje kredit za nastavak izgradnje ili dovršenje obiteljske kuće, a:

– odstupanje stanja postojeće obiteljske kuće je manje od 22% od etalonske građevine, dodjeljuje se kredit iz članka 14. stavka 1. točke a. Uredbe

– odstupanje stanja postojeće obiteljske kuće je od 22% – 40% od etalonske građevine, dodjeljuje se kredit iz članka 14. stavka 1. točke b. Uredbe

– odstupanje stanja postojeće obiteljske kuće je veće od 40% od etalonske građevine, dodjeljuje se kredit iz članka 14. stavka 1. točke c. Uredbe

– odstupanje stanja postojeće obiteljske kuće veće od 50% od etalonske građevine, dodjeljuje se kredit iz članka 13. stavka 1. Uredbe

b) ako se dodjeljuje kredit za poboljšanje uvjeta stanovanja u stanu ili obiteljskoj kući, a:

– odstupanje stanja kuće ili stana je manje od 15% od etalonske građevine i stana, dodjeljuje se kredit iz članka 14. stavka 2. točke a. Uredbe

– odstupanje stanja kuće ili stana je od 15% – 28% od etalonske građevine i stana, dodjeljuje se kredit iz članka 14. stavka 2. točke b. Uredbe

– odstupanje stanja kuće ili stana je veće od 28% od etalonske građevine i stana, dodjeljuje se kredit iz članka 14. stavka 2. točke c. Uredbe.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dodjeli stambenog kredita članovima obitelji poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata (»Narodne novine« 78/03.).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 371-01/05-0001/241

Urbroj: 519-05-05-1

Zagreb, 29. ožujka 2005.

Potpredsjednica

Vlade Republike Hrvatske i

ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.