Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

NN 43/2005 (4.4.2005.), Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

829

Na temelju članka 108. stavka 1. točke 12. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 174/04), uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, donosi

PRAVILNIK

O RADU LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA UPOSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA POZAKONU O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način rada liječničkih povjerenstava koja u postupku za rješavanje o pravima po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Zakon) daju nalaz i mišljenje:

1. da li je smrt hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata uslijed bolesti, pogoršanjem bolesti, odnosno pojavom bolesti uzročno vezana sa sudjelovanjem hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,

2. da li je smrt HRVI iz Domovinskog rata I. skupine s priznatim pravom na doplatak za njegu i pomoć druge osobe posljedica rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ili je umro uslijed bolesti koja je nastala kao posljedica oštećenja organizma uslijed rane ili ozljede temeljem koje mu je bio priznat status HRVI iz Domovinskog rata I. skupine.

3. da li je samoubojstvo hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata posljedica psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,

4. o postotku oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata, stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe i stupnju ortopedskog doplatka,

5. o nesposobnosti za privređivanje,

6. o potrebi za doplatkom za pripomoć u kući,

7. o primjeni članka 17. Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma

8. o oštećenju funkcije ekstremiteta HRVI iz Domovinskog rata od II. do IV. skupine ili oštećenju kralježnice ili drugih organa čije oštećenje utječe na funkciju ekstremiteta te oštećenju vida HRVI iz Domovinskog rata II. do IV. skupine,

Članak 2.

(1) Nalaz i mišljenje o činjenicama iz članka 1. točka 1 do 7. ovoga Pravilnika na temelju kojeg nadležno tijelo priznaje hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Zakonom utvrđena prava daju:

1. liječničko povjerenstvo iz članka 127. stavak 1. Zakona (u daljnjem tekstu: Prvostupanjsko liječničko povjerenstvo) nadležnom tijelu koje rješava o pravima po ovom Zakonu u prvom stupnju;

2. liječničko povjerenstvo iz članka 127. stavak 2. Zakona (u daljnjem tekstu: Drugostupanjsko liječničko povjerenstvo) nadležnom tijelu koje rješava o pravima po ovom Zakonu u drugom stupnju.

(2) Nalaz i mišljenje o činjenicama iz članka 1. točka 8. ovoga Pravilnika daje drugostupanjsko liječničko povjerenstvo na temelju dokaza iz spisa predmeta u pravilu bez osobnog pregleda HRVI II. do IV. skupine.

Članak 3.

(1) Liječnička povjerenstva daju nalaz i mišljenje da li je smrt hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u uzročno posljedičnoj vezi s bolesti, pogoršanjem bolesti, odnosno pojavom bolesti u izravnom sudjelovanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, na temelju Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata i prema načelima medicinske znanosti, a uzimajući u obzir trajanje i vrste tegoba kojima je hrvatski branitelj bio izložen prema navodima nadležne postrojbe u opisu ratnog puta i drugim dokazima o sudjelovanju u obrani suvereniteta Republike Hrvatske koje predviđa Zakon o općem upravnom postupku.

(2) Liječnička povjerenstva daju nalaz i mišljenje da li je smrt HRVI iz Domovinskog rata I. skupine s priznatim pravom na doplatak za njegu i pomoć druge osobe posljedica rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ili je umro uslijed bolesti koja je nastala kao posljedica oštećenja organizma uslijed rane ili ozljede temeljem koje mu je bio priznat status HRVI iz Domovinskog rata I. skupine na temelju Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata i prema načelima medicinske znanosti, a osobito uzimajući u obzir medicinsku dokumentaciju neposredno prije smrti HRVI iz Domovinskog rata I. skupine te prijavu činjenice smrti izdanu od nadležne zdravstvene ustanove.

(3) Liječnička povjerenstva daju nalaz i mišljenje da li je samoubojstvo hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata posljedica psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske na temelju Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata i prema načelima medicinske znanosti, a uzimajući u obzir trajanje i vrste tegoba kojima je hrvatski branitelj bio izložen prema navodima nadležne postrojbe u opisu ratnog puta i drugim dokazima o sudjelovanju u obrani suvereniteta Republike Hrvatske koje predviđa Zakon o općem upravnom postupku

Članak 4.

(1) Liječnička povjerenstva daju nalaz i mišljenje o postotku oštećenja organizma za utvrđivanje statusa HRVI iz Domovinskog rata na temelju Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata i prema načelima medicinske znanosti.

(2) Kada se utvrđuje postotak oštećenja organizma na osnovi rane ili ozljede koju je hrvatski branitelj zadobio u obrani suvereniteta Republike Hrvatske moraju se uzeti u obzir navodi iz Potvrde o okolnostima stradavanja o ranjavanju ili ozljedi pojedinih dijelova tijela, medicinska dokumentaciju o liječenju neposredno nakon ranjavanja ili ozljeđivanja te u kontinuitetu do ocjene oštećenja organizma.

(3) Kada se utvrđuje postotak oštećenja organizma uslijed zatočeništva u neprijateljskom logoru ili zatvoru ne može se cijeniti manji postotak oštećenja organizma propisan člankom 5. stavkom 1. Zakona, a sva oštećenja organizma koja su posljedica psihofizičkog zlostavljanja u zatočeništvu cijene se pod točkom 1. nalaza i mišljenja.

(4) Kada se utvrđuje postotak oštećenja organizma na osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti mora se uzeti u obzir trajanje i vrste tegoba kojima je hrvatski branitelj bio izložen u obrani suvereniteta Republike Hrvatske prema navodima nadležne postrojbe u opisu ratnog puta i drugim dokazima o sudjelovanju u obrani suvereniteta Republike Hrvatske koje predviđa Zakon o općem upravnom postupku

Članak 5.

Liječnička povjerenstva daju nalaz i mišljenje o potrebi za njegom i pomoći druge osobe i stupnju te potrebe na temelju Pravilnika o medicinskim indikacijama za razvrstavanje HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe.

Članak 6.

Liječnička povjerenstva daju nalaz i mišljenje o oštećenju organizma koje povlači pravo na ortopedski doplatak i stupnju toga doplatka na temelju Pravilnika o oštećenjima organizma na osnovi kojih HRVI iz Domovinskog rata ima pravo na ortopedski doplatak i o razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve.

Članak 7.

Liječnička povjerenstva daju nalaz i mišljenje o sposobnosti za privređivanje prema utvrđenim kriterijima medicinske znanosti vodeći računa o zanimanju i godinama života pregledane osobe i drugim okolnostima važnim za donošenje pravilnog nalaza i mišljenja.

Članak 8.

Liječnička povjerenstva daju nalaz i mišljenje o potrebi za doplatkom za pripomoć u kući prema težini trajnih promjena u zdravstvenom stanju korisnika opskrbnine, a temeljem utvrđenih kriterija medicinske znanosti.

Članak 9.

Liječnička povjerenstva daju nalaz i mišljenje o oštećenju funkcije ekstremiteta HRVI iz Domovinskog rata od II. do IV. skupine ili oštećenju kralježnice ili drugih organa čije oštećenje utječe na funkciju ekstremiteta te oštećenju vida HRVI iz Domovinskog rata II. do IV. skupine.

Članak 10.

Liječnička povjerenstva daju nalaz i mišljenje o nastanku oštećenja organizma propisanog člankom 17. Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata na osnovu kojeg HRVI iz Domovinskog rata može podnijeti zahtjev za utvrđivanje postotka oštećenja organizma i prije isteka roka iz članka 134. stavka 1. Zakona.

Članak 11.

(1) Liječnička povjerenstva mogu dati nalaz i mišljenje samo kada rade u punom sastavu i to većinom glasova svojih članova.

(2) Član liječničkog povjerenstva koji se ne slaže s mišljenjem većine može priložiti svoje posebno mišljenje s obrazloženjem.

Članak 12.

(1) Liječničko povjerenstvo daje nalaz i mišljenje na odgovarajućim obrascima što su tiskani uz ovaj pravilnik i njegovim su sastavnim dijelom.

(2) Nalazi i mišljenje liječničkog povjerenstva trebaju biti potpuni, jasni i dovoljno obrazloženi, te sadržavati sve činjenice koje su s medicinskog stajališta važne za donošenje pravilnog rješenja.

(3) Obrazloženje nalaza i mišljenja o postotku oštećenja organizma smatrat će se potpunim ako je u njemu spomenuto da se radi o lakšem, srednjem, težem ili najtežem obliku oštećenja organizma. Liječničko povjerenstvo mora posebno obrazložiti mišljenje o postotku oštećenja organizma kada je za pojedino oštećenje u Listi postotaka oštećenja organizma postotak predviđen u rasponu.

Članak 13.

(1) Prvostupanjsko liječničko povjerenstvo daje nalaz i mišljenje na pismeni zahtjev nadležnog tijela koji rješava o pravima po Zakonu u prvom stupnju, a Drugostupanjsko liječničko povjerenstvo na pismeni zahtjev nadležnog tijela koji rješava o pravima po Zakonu u drugom stupnju.

(2) U nalazu i mišljenju, u svezi sa zahtjevom iz stavka 1. ovog članka, liječničko povjerenstvo dužno je izjasniti se o svim činjenicama i okolnostima spomenutim u tom zahtjevu, uzimajući u obzir i svu dokumentaciju priloženu uz zahtjev, ali samo onu dokumentaciju koja se odnosi na oštećenje organizma koje je predmet postupka.

Članak 14.

Prvostupanjsko liječničko povjerenstvo daje nalaz i mišljenje na osnovi pregleda osobe za koju se nalaz i mišljenje traži i medicinske i druge dokumentacije (opisa ratnog puta) koja je uz taj zahtjev priložena.

Članak 15.

(1) Drugostupanjsko liječničko povjerenstvo daje nalaz i mišljenje, u pravilu na osnovi medicinske i druge dokumentacije pribavljene u prvostupanjskom postupku, osim u slučaju kada prosudi da je za donošenje nalaza i mišljenja potreban i pregled osobe. Ako predsjednik Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva utvrdi da u zaprimljenoj medicinskoj dokumentaciji nedostaju određeni podaci neophodni za donošenje nalaza i mišljenja, zatražit će dopunu medicinske dokumentacije od odgovarajuće službe ili medicinske ustanove odnosno od stručnjaka konzultanta.

(2) Tajnik povjerenstva u pismenom obliku zatražit će dopunu tražene medicinske dokumentacije od odgovarajuće službe ili medicinske ustanove ili od stručnjaka konzultanta.

(3) Drugostupanjsko liječničko povjerenstvo daje nalaz i mišljenje isključivo samo nakon pregleda osobe u sljedećim slučajevima:

1. O postotku oštećenja organizma koje je nalazom i mišljenjem Prvostupanjskog liječničkog povjerenstva ocijenjeno sa 100% - 80%.

2. O pravu na doplatak za njegu i pomoć druge osobe.

3. U žalbenom postupku na izričiti zahtjev žalitelja.

Članak 16.

Stručnjake – konzultante imenuje ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, a oni mogu biti liječnici različitih specijalnosti, diplomirani pravnici, psiholozi i drugi.

Članak 17.

Za osobu koja je na liječenju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, liječnička povjerenstva mogu dati nalaz i mišljenje na osnovi nalaza i izvješća (dijagnoze, povijesti bolesti i sl.) te ustanove i bez pregleda, ako smatraju da pregled nije potreban.

Članak 18.

Osobu koja zbog zdravstvenog stanja duže vrijeme nije sposobna putovati može se, na prijedlog ordinirajućeg liječnika i zahtjeva tijela koji vodi postupak, pregledati u njegovom stanu. Takav pregled obavlja član liječničkog povjerenstva i na osnovi njegovog nalaza i izvješća liječničko povjerenstvo daje nalaz i mišljenje.

Članak 19.

Za osobu koja ima prebivalište u inozemstvu liječničko povjerenstvo može dati nalaz i mišljenje i na osnovi dijagnoze i izvješća odgovornoga liječnika iz inozemstva ako smatra da nije potreban pregled.

Članak 20.

Ako liječničko povjerenstvo utvrdi da je za davanje nalaza i mišljenja osobu, za koju se traži nalaz i mišljenje, potrebno pregledati u specijalističkoj zdravstvenoj ustanovi, uputit će ju u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu.

Članak 21.

(1) Medicinske izraze u nalazu i mišljenju liječničko povjerenstvo upisuje na latinskom ili hrvatskom jeziku, a obrazloženje nalaza i mišljenja obvezno je na hrvatskom jeziku uz navođenje odgovarajuće odredbe Pravilnika odnosno točke Liste postotaka oštećenja organizma.

(2) Postotak oštećenja organizma upisuje se brojkom i slovima, s tim što se u slučaju oštećenja organizma 100% obavezno naznačuje i skupina oštećenja. Uz postotak oštećenja organizma obavezno se naznačuje da je utvrđen za trajno ili privremeno.

(3) Kada se utvrdi da oštećenje organizma iznosi manje od 20% u mišljenju se naznačuje da oštećenje organizma iznosi manje od 20%.

(4) Kod utvrđivanja doplatka za njegu i pomoć druge osobe, odnosno ortopedskoga doplatka u mišljenju se naznačuje stupanj doplatka i nalaz se mora obrazložiti.

Članak 22.

Jedan primjerak nalaza i mišljenja dostavlja se stranci uz rješenje koje je donijeto na temelju toga nalaza i mišljenja.

Članak 23.

Tajnik liječničkog povjerenstva obavlja za liječničko povjerenstvo sve administrativno – stručne poslove za to povjerenstvo, a naročito: poziva osobu na pregled, vodi zapisnik o sjednicama liječničkog povjerenstva, u pismenom obliku zatražuje nadopunu medicinske dokumentacije od odgovarajuće službe ili medicinske ustanove, a na temelju mišljenja liječničkog povjerenstva. Tajnik liječničkog povjerenstva osobito vodi brigu da se liječničko povjerenstvo u nalazu i mišljenju izjasni o svim zahtjevima nadležnog tijela te će vratiti na ispravak svaki nalaz i mišljenje koji nije sukladan ovom Pravilniku, Pravilniku o utvrđivanju oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata, Pravilniku o medicinskim indikacijama za razvrstavanje HRVI iz Domovinskog rata I. do IV. skupine prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe te Pravilniku o oštećenjima organizma po osnovi kojih HRVI iz Domovinskog rata ima pravo na ortopedski doplatak i razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve. Vodi knjigu nalaza i mišljenja, popunjava obrazac »nalaz i mišljenje« i obavlja i druge poslove po nalogu povjerenstva.

Članak 24.

Liječnička povjerenstva rade u pravilu u mjestu svoga sjedišta, a po potrebi mogu raditi i izvan sjedišta rada.

Članovima liječničkih povjerenstava pripada naknada za rad u visini koju određuje ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 18/02).

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/05-0001/22

Urbroj: 519-04/1-05/2

Zagreb, 29. ožujka 2005.

Potpredsjednica

Vlade Republike Hrvatske i

ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

 

OBRAZAC BR. 1

 

PRVOSTUPANJSKO LIJEČNIČKO POVJERENSTVO ZA PREGLED HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I OSOBA OBUHVAĆENIM ZAKONOM O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

 

Broj: ………….                      Broj predmeta: …………

Dana ………….                     Klasa: ………………….       

U ……………..                     Urbroj: …………………

 

Prvostupanjsko liječničko povjerenstvo za pregled hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osoba obuhvaćenih

Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji pregledalo

je dana 200……………spis predmeta člana obitelji    ……………smrtno stradalog hrvatskog branitelja

iz Domovinskog rata

                                               ……………………………

                                                  prezime (očevo ime) ime

iz..........................., općina................................ rođenog/e..................................

 

Na temelju članka 3. Pravilnika o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji daje

 

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

 

MIŠLJENJE:

  Smrt hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata JE – NIJE u uzročno posljedičnoj vezi s bolesti, pogoršanjem bolesti odnosno pojavom bolesti u izravnom sudjelovanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

  Smrt HRVI iz Domovinskog rata I. skupine s priznatim pravom na doplatak za njegu i pomoć druge osobe posljedica JE – NIJE rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, umro JE – NIJE uslijed bolesti koja je nastala kao posljedica oštećenja organizma uslijed rane ili ozljede temeljem koje mu je bio priznat status HRVI iz Domovinskog rata I. skupine.

  Smrt uslijed samoubojstva hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata posljedica JE – NIJE psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,Obrazloženje

 

Članovi povjerenstva:                          Predsjednik povjerenstva:

1. …………………..                         …………………………….

2. …………………..            

 

 

OBRAZAC BR. 2

 

DRUGOSTUPANJSKO LIJEČNIČKO POVJERENSTVO ZA PREGLED HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I OSOBA OBUHVAĆENIM ZAKONOM O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

 

Broj: ………….                      Broj predmeta: …………

Dana ………….                     Klasa: ………………….       

U ……………..                     Urbroj: …………………

 

Drugostupanjsko liječničko povjerenstvo za pregled hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osoba obuhvaćenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji pregledalo je dana          200 .                spis predmeta člana obitelji

smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

                       

                                               ……………………………

                                                  prezime (očevo ime) ime

 

iz..........................., općina................................ rođenog/e..................................

Na temelju članka 3. Pravilnika o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji daje

 

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

 

MIŠLJENJE:

 

  Smrt hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata JE – NIJE u uzročno posljedičnoj vezi s bolesti, pogoršanjem bolesti odnosno pojavom bolesti u izravnom sudjelovanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

  Smrt HRVI iz Domovinskog rata I. skupine s priznatim pravom na doplatak za njegu i pomoć druge osobe posljedica JE – NIJE rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, umro JE – NIJE uslijed bolesti koja je nastala kao posljedica oštećenja organizma uslijed rane ili ozljede temeljem koje mu je bio priznat status HRVI iz Domovinskog rata I. skupine.

  Smrt uslijed samoubojstva hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata posljedica JE – NIJE psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,

Obrazloženje

Članovi povjerenstva:                          Predsjednik povjerenstva:

1. ………………………..                 ……………………………  

2. ………………………..                

3. ………………………..    

4. ………………………..    

 

OBRAZAC BR. 3

 

PRVOSTUPANJSKO LIJEČNIČKO POVJERENSTVO ZA PREGLED HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I OSOBA OBUHVAĆENIM ZAKONOM O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

 

Broj: ………….                      Broj predmeta: …………

Dana ………….                     Klasa: ………………….       

U ……………..                     Urbroj: …………………

 

Prvostupanjsko liječničko povjerenstvo za pregled hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osoba obuhvaćenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obiteljipregledalo je dana ..................... 200 ...............

                       

                                               ……………………………

                                                  prezime (očevo ime) ime

 

iz..........................., općina................................ rođenog/e..................................

osobna iskaznica broj......................., izdana u

...........................................................................................................

te na temelju članka 4., 5. i 6. Pravilnika o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji daje

 

NALAZ I MIŠLJENJE

Liječničko povjerenstvo utvrdilo je:

1) da postoje RANE, OZLJEDE koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje postotka oštećenja organizma ........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

2) da postoje BOLESTI koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje postotka oštećenja organizma.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

3) da postoje RANE, OZLJEDE, BOLESTI koje se NE UZIMAJU u obzir za priznavanje postotka oštećenja organizma ..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

4) da oštećenje organizma iznosi .........................% i slovima

.............................................................................................

STALNO – PRIVREMENO DO

.............................................................................................

5) da je imenovanom-oj potrebna njega i pomoć druge osobe ........................ stupnja u skladu s odredbama Pravilnika o medicinskim indikacijama za razvrstavanje HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe.

6) da se spomenuto oštećenje organizma može razvrstati u...................... stupanj oštećenja prema članku 1. točki ....... Pravilnika o oštećenju organizma po osnovi kojih HRVI iz Domovinskog rata imaju pravo na ortopedski doplatak i o razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve.

Obrazloženje

 

Članovi povjerenstva:                          Predsjednik povjerenstva:

1. ………………………..                 ……………………………  

2. ………………………..                

           

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ....................... 200 . ..............

           

                                                        ………………….………………..      

                                                        (Nadnevak i potpis pregledane osobe)

 

OBRAZAC BR. 4

 

DRUGOSTUPANJSKO LIJEČNIČKO POVJERENSTVO ZA PREGLED HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I OSOBA OBUHVAĆENIM ZAKONOM O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

 

Broj: ………….                      Broj predmeta: …………

Dana ………….                     Klasa: ………………….       

U ……………..                     Urbroj: …………………

 

 

Drugostupanjsko liječničko povjerenstvo za pregled hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osoba obuhvaćenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

pregledalo je dana............ 200...........

                                              

………………………….

                                               prezime (očevo ime) ime

 

iz..........................., općina................................ rođenog/e..................................

osobna iskaznica broj......................., izdana u .....................................................

te na temelju članka 4., 5. i 6. Pravilnika o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji daje

 

NALAZ I MIŠLJENJE

Liječničko povjerenstvo utvrdilo je:

1) da postoje RANE, OZLJEDE koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje postotka oštećenja organizma ........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... ...............................

2) da postoje BOLESTI koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje postotka oštećenja organizma..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

3) da postoje RANE, OZLJEDE, BOLESTI koje se NE UZIMAJU u obzir za priznavanje postotka oštećenja organizma ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4) da oštećenje organizma iznosi ...............% i slovima

.............................................................................................

STALNO – PRIVREMENO DO

.............................................................................................

5) da je imenovanom -oj potrebna njega i pomoć druge osobe ........................ stupnja u skladu s odredbama Pravilnika o medicinskim indikacijama za razvrstavanje HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe.

6) da se spomenuto oštećenje organizma može razvrstati u...................... stupanj oštećenja prema članku 1. točki ....... Pravilnika o oštećenju organizma po osnovi kojih HRVI iz Domovinskog rata imaju pravo na ortopedski doplatak i o razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve.

 
Obrazloženje

 

Članovi povjerenstva:                          Predsjednik povjerenstva:

1. ………………….……..                ……………………………  

2. ………………………...                           

3. . ………………………..  

4. . ………………………..  

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ....................... 200 . ..............

           

                        ………………………………………

                        (Nadnevak i potpis pregledane osobe)

 

 

OBRAZAC BR. 5

 

PRVOSTUPANJSKO LIJEČNIČKO POVJERENSTVO ZA PREGLED HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I OSOBA OBUHVAĆENIM ZAKONOM O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

 

Broj: ………….                      Broj predmeta: …………

Dana ………….                     Klasa: ………………….       

U ……………..                      Urbroj: …………………

 

 

Prvostupanjsko liječničko povjerenstvo za pregled hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osoba obuhvaćenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

pregledalo je dana............ 200...........

                       

                                               ………………………..        

                                               prezime (očevo ime) ime

 

iz..........................., općina................................ rođenog/e..................................

osobna iskaznica broj......................., izdana u .....................................................

 

te na temelju članka 7. Pravilnika o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji daje

 

NALAZ I MIŠLJENJE

 

NALAZ:

 

MIŠLJENJE:

 

Prema članku 90. Zakona pregledana osoba NIJE SPOSOBNA – SPOSOBNA JE za privređivanje.

Nesposobnost je trajna – privremena do ........................., a potječe od dana...........................................

 
Obrazloženje

 

Članovi povjerenstva:                           Predsjednik povjerenstva:

1. ………………….……..                ……………………………  

2. ………………………...               

 

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ....................... 200 . ..............

                       

                                                           ……………………………………..

(Nadnevak i potpis pregledane osobe)

 

 

 

OBRAZAC BR. 6

 

DRUGOSTUPANJSKO LIJEČNIČKO POVJERENSTVO ZA PREGLED HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I OSOBA OBUHVAĆENIM ZAKONOM O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

 

 

Broj: ………….                      Broj predmeta: …………

Dana ………….                     Klasa: ………………….       

U ……………..                     Urbroj: …………………

 

Drugostupanjsko liječničko povjerenstvo za pregled hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osoba obuhvaćenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

pregledalo je dana............ 200 . ..........

                       

                                               ………………………….

prezime (očevo ime) ime

 

iz..........................., općina................................ rođenog/e..................................

osobna iskaznica broj......................., izdana u

...........................................................................................................

 

te na temelju članka 7. Pravilnika o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji daje

 

NALAZ I MIŠLJENJE

 

NALAZ:

 

MIŠLJENJE:

 

Prema članku 90. Zakona pregledana osoba NIJE SPOSOBNA – SPOSOBNA JE za privređivanje.

Nesposobnost je trajna – privremena do ........................., a potječe od dana...........................................

 
Obrazloženje

 

Članovi povjerenstva:                          Predsjednik povjerenstva:

1. ………………….……..                ……………………………  

2. ………………………...                           

3. . ………………………..  

4. . ………………………..  

           

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ....................... 200 . ..............

                       

                                                           …………………………………….

(Nadnevak i potpis pregledane osobe)

 

 

OBRAZAC BR. 7

 

PRVOSTUPANJSKO LIJEČNIČKO POVJERENSTVO ZA PREGLED HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I OSOBA OBUHVAĆENIM ZAKONOM O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

 

Broj: ………….                      Broj predmeta: …………

Dana ………….                     Klasa: ………………….       

U ……………..                     Urbroj: …………………

 

Prvostupanjsko liječničko povjerenstvo za pregled hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osoba obuhvaćenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

pregledalo je dana............ 200...........

                       

                                               …………………………..

prezime (očevo ime) ime

 

iz..........................., općina................................ rođenog/e.................

osobna iskaznica broj......................., izdana u

...........................................................................................................

 

te na temelju članka 8. Pravilnika o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji daje

 

NALAZ I MIŠLJENJE

 

NALAZ:

 

MIŠLJENJE:

 

Prema članku 101. Zakona pregledanom korisniku opskrbnine JE – NIJE potreban doplatak za pripomoć u kući.

Obrazloženje

 

Članovi povjerenstva:                          Predsjednik povjerenstva:

1. ………………….……..                ……………………………  

2. ………………………...   

 

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ....................... 200 . ..............

                       

                                                           ……………………………………...

(Nadnevak i potpis pregledane osobe)

 

 

OBRAZAC BR. 8

 

DRUGOSTUPANJSKO LIJEČNIČKO POVJERENSTVO ZA PREGLED HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I OSOBA OBUHVAĆENIM ZAKONOM O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

 

Broj: ………….                      Broj predmeta: …………

Dana ………….                     Klasa: ………………….       

U ……………..                     Urbroj: …………………

 

Drugostupanjsko liječničko povjerenstvo za pregled hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osoba obuhvaćenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

pregledalo je dana............ 200...........

                       

                                               ………………………….

prezime (očevo ime) ime

 

iz..........................., općina................................ rođenog/e..................................

osobna iskaznica broj......................., izdana u

...........................................................................................................

 

te na temelju članka 8. Pravilnika o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji daje

 

NALAZ I MIŠLJENJE

 

NALAZ:

 

MIŠLJENJE:

 

Prema članku 101. Zakona pregledanom korisniku opskrbnine JE – NIJE potreban doplatak za pripomoć u kući.

Obrazloženje

 

Članovi povjerenstva:                          Predsjednik povjerenstva:

1. ………………….……..                ……………………………  

2. ………………………...                           

3. . ………………………..  

4. . ………………………..  

 

 

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ....................... 200 . ..............

                       

                                                           …………………………………….

(Nadnevak i potpis pregledane osobe)

 

 

OBRAZAC BR. 9

 

DRUGOSTUPANJSKO LIJEČNIČKO POVJERENSTVO ZA PREGLED HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I OSOBA OBUHVAĆENIM ZAKONOM O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

 

Broj: ………….                      Broj predmeta: …………

Dana ………….                     Klasa: ………………….       

U ……………..                     Urbroj: …………………

 

 

Drugostupanjsko liječničko povjerenstvo za pregled hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osoba obuhvaćenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

pregledalo je dana............ 200...........

                       

                                               ………………………….

prezime (očevo ime) ime

 

iz..........................., općina................................ rođenog/e..................................

osobna iskaznica broj......................., izdana u

...........................................................................................................

 

te na temelju članka 9. Pravilnika o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji daje

 

NALAZ I MIŠLJENJE

 

NALAZ:

 

MIŠLJENJE:

 

HRVI iz Domovinskog rata od II. do IV. ima utvrđeno oštećenje funkcije ekstremiteta ili oštećenju kralježnice ili drugih organa čije oštećenje utječe na funkciju ekstremiteta odnosno radi se o oštećenju vida HRVI iz Domovinskog rata II. do IV. skupine u visini od _____%.

 

Obrazloženje

 

Članovi povjerenstva:                          Predsjednik povjerenstva:

1. ………………….……..                ……………………………  

2. ………………………...                           

3. . ………………………..  

4. . ………………………..  

 

 

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ....................... 200 . ..............

                       

           

                                                           …………………………………….

(Nadnevak i potpis pregledane osobe)

 

 

OBRAZAC BR. 10

 

PRVOSTUPANJSKO LIJEČNIČKO POVJERENSTVO ZA PREGLED HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I OSOBA OBUHVAĆENIM ZAKONOM O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

 

Broj: ………….                      Broj predmeta: …………

Dana ………….                     Klasa: ………………….       

U ……………..                     Urbroj: …………………

 

Prvostupanjsko liječničko povjerenstvo za pregled hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osoba obuhvaćenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

pregledalo je dana............ 200...........

                       

                                               ………………………….

prezime (očevo ime) ime

 

iz..........................., općina................................ rođenog/e..................................

osobna iskaznica broj......................., izdana u

...........................................................................................................

 

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji daje

 

NALAZ I MIŠLJENJE

 

NALAZ:

 

MIŠLJENJE:

 

Oštećenje organizma NASTALO JE – NIJE NASTALO kod HRVI iz Domovinskog rata u svezi s utvrđenim oštećenjem organizma propisanim člankom 17. Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma: kirurško odstranjivanje organa, kirurški zahvati na vitalnim organima, dekompezacija srca, jetre, pluća, bubrega, gušterače i paralize živaca, aktivna tuberkuloza te gubitak ili teško oštećenje parnog organa na osnovi kojeg može podnijeti zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma i prije isteka roka iz članka 134. stavak 1. Zakona.

 
Obrazloženje

 

Članovi povjerenstva:                          Predsjednik povjerenstva:

1. ………………….……..                ……………………………  

2. ………………………...                           

 

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ....................... 200 . ..............

                       

                                                           ……………………………………..

(Nadnevak i potpis pregledane osobe)

 

 

 

OBRAZAC BR. 11

 

DRUGOSTUPANJSKO LIJEČNIČKO POVJERENSTVO ZA PREGLED HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I OSOBA OBUHVAĆENIM ZAKONOM O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

 

Broj: ………….                      Broj predmeta: …………

Dana ………….                     Klasa: ………………….       

U ……………..                     Urbroj: …………………

 

 

Drugoostupanjsko liječničko povjerenstvo za pregled hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osoba obuhvaćenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

pregledalo je dana............ 200...........

                       

                                               ………………………….

prezime (očevo ime) ime

 

iz..........................., općina................................ rođenog/e..................................

osobna iskaznica broj......................., izdana u

...........................................................................................................

 

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji daje

 

NALAZ I MIŠLJENJE

 

NALAZ:

 

MIŠLJENJE:

 

Oštećenje organizma NASTALO JE – NIJE NASTALO kod HRVI iz Domovinskog rata u svezi s utvrđenim oštećenjem organizma propisanim člankom 17. Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma: kirurško odstranjivanje organa, kirurški zahvati na vitalnim organima, dekompezacija srca, jetre, pluća, bubrega, gušterače i paralize živaca, aktivna tuberkuloza te gubitak ili teško oštećenje parnog organa na osnovi kojeg može podnijeti zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma i prije isteka roka iz članka 134. stavak 1. Zakona.

 

Obrazloženje

 

Članovi povjerenstva:                          Predsjednik povjerenstva:

1. ………………….……..                ……………………………  

2. ………………………...                           

3. . ………………………..  

4. . ………………………..  

 

 

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ....................... 200 . ..............

                       

                                                           ……………………………………..

(Nadnevak i potpis pregledane osobe)