Pravilnik o dodjeli besplatnih udžbenika

NN 43/2005 (4.4.2005.), Pravilnik o dodjeli besplatnih udžbenika

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

830

Na temelju članka 108. stavka 1. točke 4., a u vezi s člankom 57. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« 174/04.), potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti donosi

PRAVILNIK

O DODJELI BESPLATNIH UDŽBENIKA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti i mjerila za ostvarivanje prava na besplatne udžbenike za korisnike iz članka 57. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu Zakon).

Članak 2.

Pravo na besplatne udžbenike ostvaruju sljedeći korisnici:

1. djeca smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

2. HRVI iz Domovinskog rata

3. djeca HRVI iz Domovinskog rata

4. hrvatski branitelji iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu korisnici).

Članak 3.

Pod udžbenicima u smislu ovoga Pravilnika podrazumijevaju se:

– obvezni udžbenici za potrebe redovnog ili izvanrednog školovanja u osnovnim i srednjim školama prema katalogu odobrenih udžbenika koje odobrava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

– obvezni udžbenici za potrebe redovnog ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima (sveučilište, veleučilište, fakultet, umjetnička akademija, visoka škola – u daljnjem tekstu visoka učilišta) prema nastavnom programu koji utvrđuje visoko učilište.

Članak 4.

Korisnici koji pohađaju osnovnu školu pravo na besplatne udžbenike ostvaruju u vidu novčane naknade u iznosu prosječne cijene koštanja kompleta obveznih udžbenika za svaki razred pojedinačno.

Korisnici koji pohađaju srednju školu pravo na besplatne udžbenike ostvaruju u vidu novčane naknade u iznosu prosječne cijene koštanja kompleta obveznih udžbenika jedinstvene za sve razrede i sve srednje škole.

Korisnici, redovni ili izvanredni studenti na visokim učilištima pravo na besplatne udžbenike ostvaruju u vidu novčane naknade u iznosu prosječne cijene koštanja kompleta obveznih udžbenika jedinstvene za sve razrede i sve srednje škole, uvećane za 20%.

Korisnici, učenici osnovnih i srednjih škola te studenti visokih učilišta pravo na besplatne udžbenike u vidu novčane naknade mogu koristiti za isti razred ili istu godinu studija samo jedanput. 

Članak 5.

Prosječne cijene kompleta obveznih udžbenika za osnovnu i srednje škole utvrđuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa nakon objavljivanja kataloga odobrenih udžbenika za osnovnu i srednje škole.

Podatke o prosječnim cijenama kompleta udžbenika za osnovnu i srednje škole, te iznosu novčane naknade za korisnike na visokim učilištima i veleučilištima, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti dostavlja nadležnim prvostupanjskim tijelima za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u jedinicama područne (regionalne) samouprave tijekom mjeseca lipnja, odnosno odmah nakon zaprimanja istih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa a za sljedeću školsku, odnosno akademsku godinu. 

Članak 6.

Pravo na besplatne obvezne udžbenike korisnici mogu ostvariti ako im redovni prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze dvostruki iznos cenzusa redovnih novčanih prihoda iz članka 88. stavka 1. točke 5. Zakona i ako to pravo ne mogu ostvariti po drugim propisima.

Članak 7.

Djeca smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koja nemaju ni drugog roditelja ostvaruju pravo na besplatne obvezne školske udžbenike bez obzira na ostvarene redovne mjesečne prihode po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini.

Članak 8.

Pod redovnim novčanim prihodima iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika smatraju se:

– prosječna mjesečna neto-plaća, odnosno naknada s osnova zaposlenja ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini, odnosno ostvarena za prvi cijeli mjesec po zaposlenju u tekućoj godini

– mirovina ili novčana naknada u prosječnom mjesečnom iznosu ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini, odnosno u mjesečnom iznosu za prvi cijeli mjesec tekuće godine po ostvarenju

– dohodak od samostalne djelatnosti (dohodak od obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja i dohodak od poljoprivrede i šumarstva), dohodak od imovine i imovinskih prava i dohodak od kapitala utvrđen za poreznu osnovicu poreza na dohodak za prethodnu godinu.

Kod odlučivanja o pravu na besplatne obvezne školske udžbenike redovnim novčanim primanjima ne smatraju se primanja utvrđena člankom 98. Zakona.

Članak 9.

Zahtjevu za ostvarivanje prava na besplatne obvezne udžbenike za osnovne i srednje škole te visoka učilišta i veleučilišta prilaže se:

– potvrda o prvom upisu u određeni razred tekuće školske godine; potvrda o prvom upisu tekuće akademske godine (redovan upis)

– prijava o ukupnom dohotku članova kućanstva

– podaci o svim članovima zajedničkog kućanstva i ukupnom dohotku članova kućanstva

– izjava da pravo na besplatne udžbenike nije ostvareno po drugim propisima

– potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (za hrvatske branitelje)

– broj tekućeg računa, odnosno štedne knjižice i naziv banke kod koje se isti vodi.

Prijava o ukupnom dohotku članova kućanstva te podaci o svim članovima zajedničkog kućanstva dostavljaju se prema obrascima koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

Kućanstvom u smislu članka 95. stavka 2. Zakona smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja ostvarenih prihoda.

Članak 10.

Zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike s dokumentacijom iz članka 9. ovoga Pravilnika podnosi se:

– za korisnike, učenike osnovnih i srednjih škola, od 15. lipnja do zaključno 1. studenoga tekuće godine

– za korisnike, redovne ili izvanredne studente na visokim učilištima od 1. siječnja do zaključno 30. travnja tekuće akademske godine.

Zahtjev se podnosi nadležnome uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležnome upravnom tijelu Grada Zagreba prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.

Članak 11.

Ako je bračni drug podnositelja zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatne obvezne udžbenike zaposlen u inozemstvu kod inozemnog poslodavca ili tamo obavlja privrednu ili profesionalnu djelatnost, smatra se da mjesečni prihod po članu kućanstva prelazi cenzus iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika.

Članak 12.

Nadležni ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba po podnesenom zahtjevu za ostvarivanje prava na besplatne udžbenike provodi upravni postupak sukladno članku 213. Zakona o općem upravnom postupku i donosi rješenje.

Korisnicima se uređuje pravo na isplatu pripadajuće novčane nak­nade iz članka 4. stavaka 1., 2. i 3. Pravilnika.

Rješenje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne podliježe reviziji.

Članak 13.

Rješenje o priznavanju prava na besplatne udžbenike izvršava se na način da se novčana naknada za kupnju udžbenika uplaćuju na:

– tekući račun ili štednu knjižicu osobe koja je stekla pravo na besplatne obvezatne udžbenike

– odnosno tekući račun ili štednu knjižicu korisnika prava na osob­nu, odnosno obiteljsku invalidninu

– za djecu razvedenih roditelja na tekući račun, odnosno štednu knjižicu roditelja kojem je dijete povjereno na uzdržavanje

– a za djecu koja ne žive s roditeljima na tekući račun, odnosno štednu knjižicu osobe kojoj je dijete povjereno na uzdržavanje ili osobe s kojom živi u zajedničkom kućanstvu.

Članak 14.

Postupci započeti prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog Pravilnika, a nisu okončani pravomoćnim rješenjem, okončat će se po odredbama ovog Pravilnika.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dodjeli besplatnih udžbenika (»Narodne novine« 18/02.).

Članak 16.

Obrasci broj 1, broj 2 i broj 3 sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-09/05-0001/1

Urbroj: 519-03/1-3-05-IB-8

Zagreb, 23. ožujka 2005.

            Potpredsjednica

            Vlade Republike Hrvatske i

            ministrica obitelji, branitelja

            i međugeneracijske solidarnosti

            Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

 



iv>