Pravilnik o iznosu troškova pogreba iz članka 104. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

NN 43/2005 (4.4.2005.), Pravilnik o iznosu troškova pogreba iz članka 104. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

831

Na temelju članka 108. stavka 1. točke 10., a u vezi s člankom 104. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« 174/04.), potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti donosi

PRAVILNIK

O IZNOSU TROŠKOVA POGREBA IZ ČLANKA 104. ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIHBRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA IČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti i mjerila za ostvarivanje prava na troškove prijevoza i pokopa posmrtnih ostataka uz odavanje vojnih počasti:

1. poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nakon postupka ekshumacije i identifikacije

2. umrlog HRVI iz Domovinskog rata na području Republike Hrvatske

3. umrloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata na području Republike Hrvatske.

Članak 2.

Način i postupak odavanja vojne počasti regulirani su posebnim propisima vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Članak 3.

Vojne počasti odaje nadležna postrojba Oružanih snaga RH ili nadležna postrojba hrvatske policije, ovisno o podacima iz pribavljene potvrde o statusu hrvatskog branitelja.

Članak 4.

Poginulim hrvatskim braniteljem iz Domovinskog rata nakon ekshumacije i identifikacije smatra se hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je poginuo za vrijeme Domovinskog rata a čiji posmrtni ostaci su ostali na bojištu, te zatočeni ili nestali hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je ekshumiran i identificiran.

Smrtno stradala osoba iz članka 3. stavka 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« 174/04. u daljnjem tekstu: Zakon) ne smatra se poginulim hrvatskim braniteljem u smislu ovog Pravilnika.

Članak 5.

Svojstvo poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nakon ekshumacije i identifikacije dokazuje se potvrdom iz članka 2. stavka 5. Zakona i potvrdom o okolnostima stradavanja te prijavom o činjenici smrti izdanom od nadležna tijela koje je izvršilo identifikaciju.

Članak 6.

Pod troškovima prijevoza i pokopa posmrtnih ostataka poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nakon ekshumacije i identifikacije podrazumijevaju se:

– pogrebna oprema ili oprema za kremiranje (u vrijednosti do 1.500,00 kn uključujući i PDV) koju čine lijes, nadgrobni znak (križ ili drugo), tekstilna garnitura ili limeni uložak, mali križ za lijes, slova i brojevi za lijes i nadgrobni znak, pločica s tekstom i pokrov

– glazba za pratnju pogrebne povorke i kod odavanja vojne počasti (sviranje ili pjevanje državne himne i izvođenje propisane skladbe nakon spuštanja pokojnika u grobno mjesto, odnosno kod ispraćaja u krematoriju, predviđeno propisom iz članka 2. ovog Pravilnika)

– troškovi pokopa koje mogu činiti usluge korištenja mrtvačnice, rashladne komore, kremiranja, razglasa, zvona, iskopa grobne jame, odvoza zemlje, skidanje pokrovne ploče, vraćanje pokrovne ploče, manipulacije posmrtnim ostacima, korištenje kolica, fugiranje grobnog otvora i sl.

– vijenac od svježeg cvijeća s grbom RH (u vrijednosti do 600,00 uključujući i PDV)

– tiskanje osmrtnica (do 30 kom., sa slikom ili bez nje)

– objavljivanje obavijesti o pokopu u jednome dnevnom listu u Republici Hrvatskoj (u vrijednosti do 420,00 kuna uključujući i PDV)

– prijevoz pokojnika od mjesta identifikacije do mjesta pokopa

– zastava Republike Hrvatske

– jedno ukopno grobno mjesto s betoniranim okvirom na raspoloživu grobnom polju, ako ga obitelj poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nema u mjestu pokopa ili ga jedinica područne (regionalne) samouprave ne ustupa bez naknade.

Članak 7.

Kada se poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata nakon ekshumacije i identifikacije pokapa izvan Republike Hrvatske, može se, na zahtjev obitelji, organizirati ispraćaj posmrtnih ostataka uz vojne počasti, budući da iste ne mogu biti odavane kod pokopa posmrtnih ostataka izvan Republike Hrvatske.

Članak 8.

Svojstvo umrlog HRVI iz Domovinskog rata s pravom na troškove prijevoza i pokopa uz odavanje vojnih počasti dokazuje se potvrdom o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 2. stavka 5. Zakona, pravomoćnim rješenjem o priznatom statusu HRVI iz Domovinskog rata sukladno članku 5. stavcima 1., 2. i 4. Zakona, te odgovarajućim dokumentom o smrti (nalaz mrtvozornika, prijava o činjenici smrti i sl.).

Umrli HRVI iz Domovinskog rata iz članka 5. stavka 3. Zakona koji nema status hrvatskog branitelja iz članka 2. stavka 5. Zakona nema pravo na troškove prijevoza i pokopa uz odavanje vojnih počasti.

Članak 9.

Svojstvo umrloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata s pravom na troškove prijevoza i pokopa uz odavanje vojnih počasti dokazuje se potvrdom iz članka 2. stavka 5. Zakona (iznimno izvatkom iz Jedinstvenog registra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata) i odgovarajućim dokumentom o smrti (nalaz mrtvozornika, prijava o činjenici smrti i sl.).

Ako obitelj pokojnika nije u mogućnosti ili pokojnik nema članova obitelji, nadležni ured državne uprave, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba dužno je zatražiti potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za pokojnika.

Članak 10.

Pod troškovima prijevoza i pokopa umrlog HRVI iz Domovinskog rata i umrloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata podrazumijevaju se:

– pogrebna oprema ili oprema za kremiranje (u vrijednosti do 1.500,00 kn uključujući i PDV) koju čine lijes, nadgrobni znak (križ ili drugo), tekstilna garnitura ili limeni uložak, mali križ za lijes, slova i brojevi za lijes i nadgrobni znak, pločica s tekstom i pokrov

– glazba kod odavanja vojne počasti maksimalnog iznosa do 1.200,00 kn uključujući i PDV (izvođenje propisane skladbe nakon spuštanja pokojnika u grobno mjesto, odnosno ispraćaja u krematoriju, predviđeno propisom iz članka 2. ovog Pravilnika)

– troškovi pokopa (u vrijednosti do 2.000,00 kuna uključujući i PDV) koje mogu činiti usluge korištenja mrtvačnice, rashladne komore, kremiranja, razglasa, zvona, iskopa grobne jame, odvoza zemlje, skidanje pokrovne ploče, vraćanje pokrovne ploče, manipulacija posmrtnim ostacima, manipulacija posmrtnim ostacima uslijed vanjske fizičke sile, korištenje kolica, fugiranje grobnog otvora i sl.

– vijenac od svježeg cvijeća s grbom RH (u vrijednosti do 600,00 kuna uključujući i PDV)

– prijevoz pokojnika do mjesta pokopa

– zastava RH

– jedno ukopno grobno mjesto na raspoloživu grobnom polju (u vrijednosti do 3.000,00 kuna uključujući i PDV) ako ga obitelj umrlog HRVI iz Domovinskog rata i/ili hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nema u mjestu prebivališta i/ili mjestu pokopa, ili ga jedinica područne (regionalne) samouprave ne ustupa bez naknade.

Članak 11.

Uređenje groba s nadgrobnim spomenikom (u vrijednosti do 11.500,00 kuna uključujući i PDV) pripada poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata do 30. 6. 1996., poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata nakon ekshumacije i identifikacije te umrlim HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine koji su do smrti koristili doplatak za njegu i pomoć druge osobe.

Članak 12.

Pravo na propisanu pogrebnu opremu i prijevoz do grobnog mjesta posmrtnih ostataka poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nakon ekshumacije i identifikacije osigurava Uprava za zatočene ili nestale Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (u daljnjem tekstu Ministarstvo) izdavanjem narudžbenica za pokriće troškova u propisanom iznosu.

Pravo na pokop posmrtnih ostataka poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nakon ekshumacije i identifikacije uz odavanje vojnih počasti za račun Ministarstva osigurava nadležni ured državne uprave ili nadležno upravno tijelo Grada Zagreba prema prebivalištu korisnika obiteljske invalidnine izdavanjem narudžbenica za pokriće troškova u propisanu iznosu, uz obvezatnu koordinaciju s uredom državne uprave ili nadležnim upravnim tijelom Grada Zagreba prema mjestu pokopa.

Pravo na prijevoz i pokop posmrtnih ostataka umrlih HRVI iz Domovinskog rata i umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata uz odavanje vojnih počasti za račun Ministarstva osigurava nadležni ured državne uprave ili nadležno upravno tijelo Grada Zagreba prema prebivalištu pokojnika izdavanjem narudžbenica za pokriće troškova u propisanu iznosu, uz obvezatnu koordinaciju s uredom državne uprave ili nadležnim upravnim tijelom Grada Zagreba prema mjestu pokopa.

Članak 13.

Troškove nastale po izdanim narudžbenicama za propisane troškove iz članka 12. ovog Pravilnika podmiruje Ministarstvo na osnovi naloga potpisana od nadležna ureda državne uprave ili nadležna upravnog tijela Grada Zagreba, kopije narudžbenice, originala računa te dokaza o pravu na troškove za pokojnika.

Troškovi mogu biti plaćeni i od strane nadležnog ureda državne uprave ili nadležna upravnog tijela Grada Zagreba uz povrat isplaćenih sredstava od Ministarstva.

Članak 14.

Ako se pokojnika iz članka 12. stavka 3. ovog Pravilnika prema želji obitelji pokapa izvan njegova zadnjeg prebivališta, pravo na troškove prijevoza i pokopa uz odavanje vojne počasti za račun Ministarstva osiguravaju uredi državne uprave, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba, nadležni prema mjestu prebivališta pokojnika, uz obvezatnu koordinaciju s uredom državne uprave ili upravnim tijelom Grada Zagreba prema mjestu pokopa pokojnika.

Članak 15.

Pod pravovremenom obavijesti o pokopu poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nakon ekshumacije i identifikacije smatra se utvrđeno vrijeme i mjesto pokopa najmanje pet radnih dana unaprijed, o čemu nadležni ured državne uprave ili nadležno upravno tijelo Grada Zagreba pismeno izvješćuje Ministarstvo.

Pod pravovremenom obavijesti o pokopu umrlih HRVI iz Domovinskog rata i umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata smatra se utvrđeno vrijeme i mjesto pokopa najmanje jedan radni dan unaprijed, iznimno isti dan ujutro do 9 sati ako je HRVI iz Domovinskog rata ili hrvatski branitelj iz Domovinskog rata umro tijekom vikenda ili u dane državnih praznika, uz uvažavanje objektivnih mogućnosti za organiziranje odavanja vojnih počasti.

Nadležni ured državne uprave ili nadležno upravno tijelo Grada Zagreba dužan je Oružanim snagama RH ili policiji uputiti pisani zahtjev za osiguranje vojnih počasti na pokopu umrlog s pravom na vojne počasti uz navođenje općih podataka o tom pokojniku (pripadnost postrojbi, čin, članovi obitelji….i sl.).

Članak 16.

U slučaju više istovremenih pokopa, prvenstvo u odavanju vojnih počasti ostvaruju poginuli hrvatski branitelji iz Domovinskog rata nakon ekshumacije i identifikacije, umrli HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine s pravom na njegu i pomoć druge osobe, a potom ostali umrli HRVI iz Domovinskog rata i umrli hrvatski branitelji iz Domovinskog rata prema redoslijedu podnošenja zahtjeva za pokop uz odavanje vojnih počasti, uz uvažavanje stvarnih mogućnosti Oružanih snaga RH, odnosno policije.

Ured državne uprave ili upravno tijelo Grada Zagreba, nadležno prema mjestu pokopa pokojnika, dužno je, na zahtjev stvarno nadležna ureda državne uprave ili upravnog tijela Grada Zagreba, osigurati nazočnost djelatnika na pokopu poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nakon ekshumacije i identifikacije, odnosno osigurati pravovremeno prekrivanje lijesa pokojnika zastavom Republike Hrvatske kod pokopa HRVI iz Domovinskog rata ili hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

U slučaju da pokojnik iz članka 1. ovoga Pravilnika nema članova obitelji ili drugih fizičkih ili pravnih osoba koje su u mogućnosti organizirati pokop, isti će po službenoj dužnosti organizirati i provesti nadležan ured državne uprave ili nadležno upravno tijelo Grada Zagreba u suradnji s jedinicom lokalne (regionalne) samouprave.

Članak 17.

Pravo pokopa na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, bez obzira na prebivalište, ostvaruju:

1. poginuli hrvatski branitelji iz Domovinskog rata nakon ekshumacije i identifikacije – u Aleju poginulih hrvatskih branitelja, uz odavanje vojnih počasti

2. ostale smrtno stradale ekshumirane i identificirane osobe bez statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te civilne žrtve iz Domovinskog rata – u Aleju civilnih žrtava iz Domovinskog rata, bez odavanja vojnih počasti

3. umrli HRVI iz Domovinskog rata s pravomoćnim rješenjem o priznatom statusu HRVI iz Domovinskog rata iz članka 5. stavaka 1., 2. i 4. Zakona u trenutku smrti - u Aleju umrlih HRVI-a, uz odavanje vojnih počasti

4. članovi obitelji poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nakon ekshumacije i identifikacije ili još uvijek zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, ako su korisnici obiteljske invalidnine ili naknade obiteljske invalidnine do trenutka smrti - u Aleju članova obitelji, bez odavanja vojnih počasti osim u slučaju prava na vojne počasti po drugoj osnovi.

Članovi obitelji iz točke 4. ovoga članka mogu za života podnijeti pisani zahtjev za dodjelu grobnog mjesta u Aleji članova obitelji radi njegova uređenja.

Zahtjev se podnosi Ministarstvu direktno ili putem ureda državne uprave, odnosno nadležna upravnog tijela Grada Zagreba.

Pravo na grobno mjesto i pokop u Aleji članova obitelji gubi se u slučaju gubitka prava na obiteljsku invalidninu.

Članak 18.

Grobna mjesta u Aleji poginulih hrvatskih branitelja na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru uređuju se na projektom predviđen način, nadgrobnim spomenikom u sklopu uređenja groblja po službenoj dužnosti.

Grobna mjesta u ostalim Alejama na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata mogu se urediti na projektom predviđen način, nadgrobnim spomenikom o trošku obitelji ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano.

Svako odstupanje od projektom predviđena načina uređenja grobnih mjesta smatrat će se neovlaštenim izvođenjem radova te će se ukloniti po službenoj dužnosti uz naknadu troškova od nalogodavca ili izvoditelja neovlaštenih radova.

Članak 19.

U slučaju da obitelj izvrši uređenje grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom bez izdavanja narudžbenica za račun Ministarstva od strane nadležna ureda državne uprave ili nadležna upravnog tijela Grada Zagreba, može podnijeti zahtjev za povrat troškova do iznosa priznatoga ovim Pravilnikom, uz prilaganje originala računa i dokaza o pravu na iste troškove.

Isplata troškova uređenja groba s nadgrobnim spomenikom može biti izvršena isključivo nakon pisana izvješća mjesnoga nadležnog ureda državne uprave ili nadležna upravnog tijela Grada Zagreba o završetku radova uređenja.

Isplata troškova uređenja groba izvan Republike Hrvatske s nadgrobnim spomenikom može biti izvršena isključivo na osnovi izjave člana obitelji o izvršenom uređenju, dana pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, uz prilaganje originala računa i jasne fotografije uređena grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom za pokojnika.

Članak 20.

U slučaju da obitelj, odnosno druga fizička ili pravna osoba plati troškove prijevoza i pokopa osoba iz članka 1. točaka 2. i 3. ovog Pravilnika bez izdavanja narudžbenica za račun Ministarstva od strane nadležna ureda državne uprave ili nadležna upravnog tijela Grada Zagreba, može podnijeti zahtjev za povrat troškova do iznosa priznatoga ovim Pravilnikom u roku 90 dana od pokopa, uz prilaganje originala računa i dokaza o pravu na iste troškove, odnosno u roku 90 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika u slučajevima umrlih osoba od 1.1.2005. do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 21.

Premještanje posmrtnih ostataka, što podrazumijeva ekshumaciju, prijevoz i ponovni pokop poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, može se odobriti isključivo u slučajevima kada je poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata pokopan izvan mjesta prebivališta uslijed ratnih djelovanja ili zbog privremene okupacije mjesta prebivališta u trenutku pokopa, odnosno ako je poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ekshumiran i identificiran te pokopan prije prestanka privremene okupacije, odnosno prije početka mirne reintegracije 14. veljače 1998.

O pojedinačnom zahtjevu za premještanje posmrtnih ostataka uz podmirenje troškova odlučuje Ministarstvo.

Pravo korištenja ispražnjena grobnog mjesta zadržava Ministarstvo za potrebe pokopa poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata nakon postupka ekshumacije i identifikacije.

Članak 22.

Pravo korištenja grobnih mjesta iz članka 6. stavka 1. alineje 9. i članka 10. stavka 1. alineje 7. ovog Pravilnika, osim grobnih mjesta na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, upisuje se na ime članova obitelji sukladno Zakonu o grobljima.

Članak 23.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Naputak ministra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata o pravu na troškove pogreba uz odavanje vojne počasti (Klasa: 011-01/02-01/14, Urbroj: 519-01-02-01) od 25. 3. 2002.

Članak 24.

Obrazac zahtjeva za pokop hrvatskog branitelja uz odavanje vojnih počasti sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u Narodnim novinama.

Klasa: 563-04/05-0002/1

Urbroj: 519-03/1-3-05-IB-14

Zagreb, 21. ožujka 2005.

            Potpredsjednica

            Vlade Republike Hrvatske i

            ministrica obitelji, branitelja

            i međugeneracijske solidarnosti

            Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.